0114-KDIP1-1.4012.337.2022.2.AWY - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.337.2022.2.AWY Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania Działu Szkół Językowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia czynności przeniesienia Działu do innej spółki z opodatkowania podatkiem VAT.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 lipca 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność w obszarze:

a)

systemu oświaty - tworzenie treści edukacyjnych i wydawanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych, w tym cyfrowych oraz obrót tego typu treściami i produktami; tworzenie i udostępnianie rozwiązań edukacyjnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, z wyłączeniem usług nauki języków obcych; oraz

b)

prowadzenia szkół językowych, tj. prowadzenia grupowych i indywidualnych językowych i niejęzykowych kursów (stacjonarnych i on-line), z wyłączeniem świadczenia usług w związku z podnoszeniem pozajęzykowych kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

Powyższe zróżnicowanie w zakresie rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej zostało potwierdzone podjętą uchwałą zarządu Spółki Dzielonej, zgodnie z którą w ramach jej struktury funkcjonuje:

a)

dział wydawniczy (dalej: "Dział Wydawniczy") zajmujący się działalnością w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, to jest zajmujący się działalnością wskazaną w lit. a) powyżej;

b)

dział szkół językowych (dalej: "Dział Szkół Językowych") zajmujący się prowadzeniem szkół językowych, to jest działalnością wskazaną w lit. b) powyżej.

Akcjonariusz Wnioskodawcy planuje dokonać podziału poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej (dalej: "Spółka Przejmująca") Działu Szkół Językowych w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.). W następstwie podziału przez wydzielenie akcjonariusz Wnioskodawcy otrzyma udziały Spółki Przejmującej.

Podział Wnioskodawcy zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Celem przeprowadzenia podziału jest wydzielenie do odrębnych spółek dwóch niepowiązanych ze sobą funkcjonalnie działów Wnioskodawcy w sposób zapewniający jednocześnie pełną sukcesję prawną.

Na moment przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, Dział Wydawniczy oraz Dział Szkół Językowych będą posiadać następujące cechy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej:

A. w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego:

1) Dział Wydawniczy oraz Dział Szkół Językowych będą wyodrębnione organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku uchwały zarządu Spółki Dzielonej. Dodatkowo wskazać należy, iż w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy funkcjonują również piony/działy zajmujące się działalnością wspólną dla Działu Szkół Językowych oraz Działu Wydawniczego (dalej: "Usługi Wspólne"). Są to jednak komórki techniczne, służące do obsługi Wnioskodawcy (tzw. usługi back office), gdyż dotyczą obsługi finansowo-operacyjnej, obsługi technologii informatycznych, obsługi prawnej, obsługi administracyjnej i najmu, obsługi HR i zarządu oraz obsługi ochrony danych osobowych. W ramach przeprowadzonego podziału Spółki Dzielonej, pozostaną one w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, a w tym zakresie Wnioskodawca w niezbędnym stopniu i okresie będzie świadczyć odpłatnie usługi na rzecz Spółki Przejmującej.

2) Dział Wydawniczy oraz Dział Szkół Językowych (każdy z osobna) będzie funkcjonował w oparciu o wyodrębnione składniki materialne oraz składniki niematerialne, w tym:

- do Działu Wydawniczego zostaną przypisane głównie następujące składniki materialne służące do działalności w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli: telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, routery, modemy, czytniki kodów kreskowych, stacje dokujące, słuchawki, tablety, kamery, twarde dyski, macierze, stacje graficzne, serwery, samochody, meble biurowe, komputery, projektory multimedialne;

- do Działu Wydawniczego zostaną przypisane głównie następujące składniki niematerialne służące do działalności w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli: licencja na programy komputerowe, prawa do znaków towarowych związanych z marką wydawniczą, prawo do sklepu internetowego sprzedającego produkty związane z działalnością wydawniczą, prawa do stron internetowych związanych z działalnością wydawniczą, umowy najmu laptopów, umowy leasingów samochodów, umowy najmu biur i magazynu;

- do Działu Szkół Językowych zostaną przypisane następujące składniki materialne służące do prowadzenia szkół językowych: komputery, tablice interaktywne, tablice magnetyczne, projektory, drukarki, monitory ścienne, telewizory, rzutniki, samochody, kasetony reklamowe, wyposażenie meblowe sal lekcyjnych, z uwzględnieniem wyposażenia do nauczania dzieci, radioodtwarzacze, głośniki przenośne, urządzenia sieciowe, kamery, telefony, odtwarzacze DVD;

- do Działu Szkół Językowych zostaną przypisane następujące składniki niematerialne służące do prowadzenia szkół językowych: umowy najmu lokalizacji szkół językowych, umowy z lektorami prowadzącymi zajęcia językowe, licencja na programy komputerowe, prawa do znaków towarowych związanych z działalnością szkół językowych, prawo do sklepu internetowego sprzedającego kursy językowe, umowy najmu iPadów.

3) do Działu Wydawniczego oraz do Działu Szkół Językowych (każdego z osobna) będą przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu Szkół Językowych do Spółki Przejmującej przejdą pracownicy w trybie art. 23[1) Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością związaną z prowadzeniem szkół językowych. Dodatkowo do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

B. w zakresie wyodrębnienia finansowego:

1)

na poziomie zakładowego planu kont będą wyodrębnione konta przychodowe oraz kosztowe dotyczące osobno Działu Wydawniczego oraz Działu Szkół Językowych. Jednakże w zakresie niektórych kosztów, dotyczących przykładowo kosztów wspólnych wynikających z umów nieprzypisanych wyłącznie do jednego z działów, kosztów zamówień wspólnych, które nie wynikają z zawartych umów, czy też kosztów wynagrodzeń pracowników lub współpracowników, przypisane kosztów będzie odbywało się nie na poziomie kont księgowych, lecz na poziomie odrębnych zestawień elektronicznych, stanowiących księgi pomocnicze. Należy jednak podkreślić, iż przy wykorzystaniu zakładowego planu kont oraz ksiąg pomocniczych będzie możliwe przedstawienie sytuacji finansowej Działu Wydawniczego lub Działu Szkół Językowych, w szczególności sporządzenie bilansu każdego z działów;

2)

każdy z działów będzie posiadał przypisane do siebie własne rachunki bankowe, na które będą wpływały należności i z których będą płacone zobowiązania przypisane wyłącznie działalności jednego z działów. Jednocześnie należy wskazać, iż zobowiązania wynikające z umów nieprzypisanych wyłącznie do jednego z działów będą regulowane z rachunków bankowych przypisanych do Działu Wydawniczego;

3)

do Działu Wydawniczego oraz do Działu Szkół Językowych (każdego z osobna) będą przyporządkowane (na podstawie umów przypisanych funkcjonalnie do każdego z działów na podstawie uchwały Zarządu) zobowiązania związane wyłącznie z działalnością poszczególnych działów; w wyniku podziału przez wydzielenie zobowiązania przyporządkowane wyłącznie do Działu Szkół Językowych zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą. Przy czym w Spółce Dzielonej mogą pozostać zobowiązania wynikające z umów, które są przypisane do Działu Szkół Językowych, jednakże ich przeniesienie na Spółkę Przejmującą nie będzie możliwe. W takim przypadku, koszty tych zobowiązań będą refakturowane przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Przejmującą.

C. w zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego:

1)

składniki majątkowe przyporządkowane na podstawie uchwały Zarządu do Działu Wydawniczego będą służyły realizacji określonych w tej uchwale zadań gospodarczych, które będą obejmowały działalność w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Wydawniczego będzie posiadał zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

2)

składniki majątkowe przyporządkowane na podstawie uchwały Zarządu do Działu Szkół Językowych będą służyły realizacji określonych w tej uchwale zadań gospodarczych, obejmujących prowadzenie szkół językowych. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Szkół Językowych stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Wskazać należy, że po wydzieleniu Działu Szkół Językowych do Spółki Przejmującej piony/komórki zajmujące się Usługami Wspólnymi pozostaną w Spółce Dzielonej. Po dokonaniu podziału Wnioskodawcy, możliwym jest, iż Spółka Przejmująca zawrze z Wnioskodawcą umowy o świadczenie całości lub części Usług Wspólnych. Spółka Przejmująca będzie także posiadać lub zatrudni personel, który z czasem będzie przejmował realizację Usług Wspólnych bezpośrednio na rzecz Spółki Przejmującej, z wyłączeniem Wnioskodawcy.

Podkreślić przy tym należy, że dotyczyć to będzie wyłącznie Usług Wspólnych i tym samym nie będzie obejmować działalności Działu Szkół Językowych.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, poinformowali Państwo, że Spółka Przejmująca na bazie nabytego majątku Spółki Dzielonej ma zamiar kontynuować działalność prowadzoną w Spółce Dzielonej przez Dział Szkół Językowych w dotychczasowym zakresie. Spółka Przejmująca będzie miała faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności wyłącznie w oparciu o nabyte składniki, bez konieczności angażowania dodatkowych składników lub podejmowania dodatkowych działań.

Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Szkół Językowych stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Spółka Przejmująca jest podmiotem obecnie prowadzącym działalność gospodarczą w zbliżonym zakresie. Spółka ta posiada internetową platformę edukacyjną, za pośrednictwem której oferuje różnego rodzaju kursy edukacyjne, w tym m.in. kursy językowe, kursy przygotowawcze do egzaminu 8-klasisty oraz kursy hobbystyczne (np. Kursy gry na gitarze, grafiki komputerowej, programowania). W następstwie przeprowadzonego podziału Wnioskodawcy poprzez przeniesienie do Spółki Przejmującej Działu Szkół Językowych, oferta Spółki Przejmującej zostanie rozszerzona o działalność związaną z Działem Szkół Językowych. Tym samym, w oparciu o nabyte składniki majątkowe Spółka Przejmująca będzie miała faktyczną możliwość kontynuowania działalności związanej z Działem Szkół Językowych, to jest związanej z prowadzeniem grupowych i indywidualnych językowych i niejęzykowych kursów (stacjonarnych i on-line), z wyłączeniem świadczenia usług w związku z podnoszeniem pozajęzykowych kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

Natomiast przedstawione we Wniosku Usługi Wspólne, które pozostaną w Spółce Dzielonej, nie będą obejmowały podstawowej i głównej działalności Działu Szkół Językowych. Jak zostało bowiem wskazane w przedstawionym we Wniosku opisie zdarzenia przyszłego, są to usługi wsparcia (tzw. usługi back office), gdyż dotyczą obsługi finansowo-operacyjnej, obsługi technologii informatycznych, obsługi prawnej, obsługi administracyjnej i najmu, obsługi HR i zarządu oraz obsługi ochrony danych osobowych. W ramach przeprowadzonego podziału Spółki Dzielonej, pozostaną one w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Spółka Przejmująca, zarówno teraz jak i na moment podziału, posiadać będzie własne zaplecze do realizacji usług wsparcia o takim charakterze jak opisanych Usług Wspólnych. W początkowym okresie, po momencie podziału, w celu zapewnienia płynnego przejścia i minimalizacji ryzyk operacyjnych z tym związanych, Wnioskodawca w niezbędnym stopniu będzie świadczyć odpłatnie usługi w zakresie Usług Wspólnych na rzecz Spółki Przejmującej.

Należy jeszcze raz podkreślić, że świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dzielonej Usługi Wspólne w żadnym stopniu nie będą dotyczyły podstawowej i głównej działalności Działu Szkół Językowych, którą jest prowadzenie grupowych i indywidualnych językowych i niejęzykowych kursów (stacjonarnych i on-line), z wyłączeniem świadczenia usług w związku z podnoszeniem pozajęzykowych kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

Pytania

1. Czy wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział Szkół Językowych na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?

2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Szkół Językowych i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1

Wydzielany z Wnioskodawcy do Spółki Przejmującej Dział Szkół Językowych na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") wskazana w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, iż "ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania."

Jednocześnie, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem wskazanym w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego w celu stwierdzenia, iż wyodrębniona część przedsiębiorstwa będzie stanowić ZCP niezbędne jest wykazanie:

1)

istnienia zespołu składników niematerialnych oraz materialnych, w tym zobowiązań;

2)

wyodrębnienia organizacyjnego;

3)

wyodrębnienia finansowego;

4)

wyodrębnienia funkcjonalnego.

Powyższe potwierdza teza Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawiona w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.31.2020.1.ŚS, w której wskazano, iż "nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych)."

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.307.2021.5.BD dodał, iż "zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie ich przekazania (na ile stanowią w przedsiębiorstwie w tym momencie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)."

Poniżej przedstawiono zatem analizę spełnienia poszczególnych warunków uznania za ZCP przez wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych.

Istnienie zespołu składników niematerialnych oraz materialnych

Uznanie danej masy majątkowej za ZCP wymaga istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Jak słusznie zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.692.2021.3.JKU, "podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza."

Warunek wyodrębnienia organizacyjnego

Na podstawie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych zachowujący miejsce w strukturze organizacyjnej (dział, oddział, pion lub wydział). W tym przypadku istotne jest również formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, dokonane na bazie statutu, regulaminu lub uchwały zarządu. W szczególności w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2020 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.483.2019.1.RK zostało stwierdzone, iż: "samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności "widocznym z zewnątrz". Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne."

Warunek wyodrębnienia finansowego

W świetle wykładni przepisów regulujących tematykę ZCP wyodrębnienie finansowe rozumiane jest jako stan, w którym poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zespół składników materialnych stanowiących ZCP nie musi stanowić jednostki samodzielnej finansowo, nie jest również zobowiązany do samodzielnego bilansu w ramach przedsiębiorstwa podatnika. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.197.2020.1.MGO) podkreśla się, że w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przenoszone zobowiązania i należności powinny być wyodrębnione oraz przyporządkowane organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku tak, aby można było przejąć funkcje wyodrębnionego majątku w sposób umożliwiający przejęcie funkcji gospodarczych.

Warunek wyodrębnienia funkcjonalnego

Wyodrębnienie funkcjonalne w świetle ujednoliconego stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe oznacza, że dany zespół składników majątkowych służy realizowaniu w przedsiębiorstwie określonej działalności i zadań gospodarczych. W szczególności, niezbędne jest, aby ZCP wykonywała odrębną od podmiotu, z którego została utworzona działalność. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi (przykładowo interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 listopada 2019 r. sygn. 0111-KDIB1- 1.4010.363.2019.4.ŚS) podkreśla się, iż: "Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa."

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, aby uznać część przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT powinny być spełnione następujące przesłanki:

- istnienie w ramach ZCP składników materialnych i niematerialnych;

- finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie polegające na takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych aby możliwe było przyporządkowanie do ZCP przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań;

- organizacyjne wyodrębnienie ZCP w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp.; przyporządkowanie pracowników oraz majątku do ZCP;

- funkcjonalne wyodrębnienie ZCP polegające na realizowaniu w przedsiębiorstwie określonej (i odrębnej od pozostałych) działalności i zadań gospodarczych oraz możliwości kontynuacji dotychczasowych zadań ZCP, w przypadku jego przeniesienia na nowy podmiot.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że na moment podziału przez wydzielenie Dział Szkół Językowych będzie spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT. Należy bowiem uznać, iż:

A. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

1) Dział Szkół Językowych będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. komputery, tablice interaktywne, tablice magnetyczne, projektory, drukarki, monitory ścienne, telewizory, rzutniki, samochody, kasetony reklamowe, wyposażenie meblowe sal lekcyjnych, z uwzględnieniem wyposażenia do nauczania dzieci, radioodtwarzacze, głośniki przenośne, urządzenia sieciowe, kamery, telefony, odtwarzacze DVD) oraz składniki niematerialne (np. umowy najmu lokalizacji szkół językowych, umowy z lektorami prowadzącymi zajęcia językowe, licencja na programy komputerowe, prawa do znaków towarowych związanych z działalnością szkół językowych, prawo do sklepu internetowego sprzedającego kursy językowe, umowy najmu iPadów) służące do prowadzenia szkół językowych;

B. zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:

1) Dział Szkół Językowych będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku uchwały Zarządu Spółki Dzielonej; 2) do Działu Szkół Językowych będą przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu Szkół Językowych do Spółki Przejmującej przejdą pracownicy w trybie art. 23[1) Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością związaną z prowadzeniem szkół językowych. Dodatkowo do Spółki Przejmującej zostaną przeniesienie umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

C. zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:

1)

na poziomie zakładowego planu kont będą wyodrębnione konta przychodowe oraz kosztowe dotyczące osobno Działu Wydawniczego oraz Działu Szkół Językowych. Jednakże w zakresie niektórych kosztów, dotyczących przykładowo kosztów wspólnych wynikających z umów nieprzypisanych wyłącznie do jednego z działów, kosztów zamówień wspólnych, które nie wynikają z zawartych umów, czy też kosztów wynagrodzeń pracowników lub współpracowników, przypisane kosztów będzie odbywało się nie na poziomie kont księgowych, lecz na poziomie odrębnych zestawień elektronicznych, stanowiących księgi pomocnicze. Należy jednak podkreślić, iż przy wykorzystaniu zakładowego planu kont oraz ksiąg pomocniczych będzie możliwe przedstawienie sytuacji finansowej Działu Wydawniczego lub Działu Szkół Językowych, w szczególności sporządzenie bilansu każdego z działów;

2)

przy wykorzystaniu planu kont oraz pomocniczych ksiąg będzie możliwe odzwierciedlenie sytuacji finansowej Działu Szkół Językowych i sporządzenie bilansu dla niego;

3) Dział Szkół Językowych będzie posiadał przypisane do siebie własne rachunki bankowe, na które będą wpływały należności i z których będą płacone zobowiązania przypisane (za wyjątkiem kosztów wspólnych, wynikających z umów nieprzypisanych wyłącznie do jednego z działów; te koszty będą ponoszone z rachunków bankowych przypisanych do Działu Wydawniczego); 4) do Działu Szkół Językowych będą przyporządkowane (na podstawie umów przypisanych funkcjonalnie na podstawie uchwały Zarządu) zobowiązania związane wyłącznie z działalnością poszczególnych działów; w wyniku podziału przez wydzielenie zobowiązania przyporządkowane wyłącznie do Działu Szkół Językowych zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą. Nie ma przy tym znaczenia, że w Spółce Dzielonej mogą pozostać zobowiązania wynikających z umów, które są przypisane do Działu Szkół Językowych, jednakże ich przeniesienie na Spółkę Przejmującą nie będzie możliwe. Koszty tych zobowiązań będą bowiem refakturowane przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Przejmującą i tym samym to Spółka Przejmująca będzie ponosiła ich ekonomiczny ciężar.

D. zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie: 1) składniki majątkowe przyporządkowane na podstawie uchwały Zarządu do Działu Szkół Językowych będą służyły realizacji określonych w tej uchwale zadań gospodarczych, obejmujących prowadzenie szkół językowych. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Szkół Językowych stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Nie ma przy tym znaczenia, że w związku z przeprowadzonym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Szkół Językowych do Spółki Przejmującej piony/komórki zajmujące się Usługami Wspólnymi pozostaną w Spółce Dzielonej. Są to bowiem piony/komórki techniczne, niezajmujące się główną działalnością Działu Szkół Językowych, którą jest prowadzenie szkół językowych.

W konsekwencji, jak wynika z analizowanego stanu faktycznego, wyodrębniony Dział Szkół Językowych będzie spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Szkół Językowych i przeniesienie go do Spółki Przejmującej, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy po pytania nr 2

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym podział Wnioskodawcy przez wydzielenie ZCP (Działu Szkół Językowych) i przeniesienie go do Spółki Przejmującej, jako transakcja dotycząca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie więc podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko poparte również zostało przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.476.2021.4.MD:

"Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sàrl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia "przekazania całości lub części majątku", wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. (...)

Analiza zaprezentowanego opisu sprawy w kontekście przywołanych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE, prowadzi do wniosku, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania Działu B za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy."

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.919.2021.3.MGO:

"W dalszej kolejności Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy czynność nabycia Działalności P. przez Grupę... w związku z podziałem przez wydzielenie spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się Państwa wątpliwości w tym zakresie należy podkreślić, że Działalność P. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Natomiast przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepis ten dotyczy wyłącznie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie można zatem stwierdzić, że czynność nabycia Działalności P. przez Grupę... w związku z podziałem przez wydzielenie spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług."

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.57.2022.4.JSZ:

"Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że zespoły składników materialnych i niematerialnych stanowiące działalność handlową - pozostającą w Państwa Spółce, jak również działalność dotyczącą wynajmu przenoszoną na nowopowstałą spółkę, będą charakteryzować się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, a ponadto nowopowstała spółkę planuje kontynuować działalność dotyczącą wynajmu.

Wobec powyższego, ww. zespoły składników materialnych i niematerialnych, obecnie oraz na dzień podziału przez wydzielenie, będą spełniały przesłanki do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji transakcja przeniesienia w ramach podziału składników majątku dotyczących wynajmu, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług."

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o: 6) towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie na mocy art. 6 pkt 1 ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", zatem dla potrzeb przepisów podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, ustawodawca wyłączył ponadto z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży lub aportu.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy:

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o:

27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem wynikającym z powyższego przepisu jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Zakwalifikowanie danego zespołu składników materialnych i niematerialnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa możliwe jest jedynie, gdy spełnione są jednocześnie wszystkie przesłanki określone w powołanym przepisie art. 2 pkt 27e ustawy. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym kompleks praw, obowiązków i rzeczy), iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

W wyroku z 11 kwietnia 2019 sygn. akt II FSK 79/17, który choć dotyczył ustaleń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, NSA przedstawił wskazówki, co należy rozumieć jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że definicja tego pojęcia jest identyczna w dwóch podatkach (podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych). I tak:

1)

w przypadku wyodrębnienia organizacyjnego należy mieć m.in. na uwadze, czy zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze podatnika w sposób, w który pozwoli samodzielnie realizować określone zadania gospodarcze;

2)

wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość prawidłowego przyporządkowania do tej zorganizowanej części przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

3)

wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. (...) Składniki majątkowe materialne i niematerialne, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powinny zatem umożliwić podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego samodzielnego przedsiębiorstwa. Przy ocenie wyodrębnienia określonych składników majątkowych pod uwagę należy brać sytuację istniejącą w podmiocie wnoszącym wkład, w którym winny one stanowić pewną całość.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Ponadto, przy ocenie czy składniki majątku powinny być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, uwzględnić należy następujące okoliczności:

1.

zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz

2.

faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy natomiast zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Zakres powyższego wyłączenia zdefiniował w wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

W wyroku z 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christel Schriever, TSUE wywiódł, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje natomiast samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W wyroku tym Trybunał wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy.

Mając na uwadze powyższe orzeczenia TSUE należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia "przekazania całości lub części majątku", wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W opisie sprawy wskazaliście Państwo, że w strukturze Państwa Spółki funkcjonuje Dział Wydawniczy zajmujący się działalnością w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli oraz Dział Szkół Językowych zajmujący się prowadzeniem szkół językowych.

Akcjonariusz Spółki planuje dokonać podziału poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej Działu Szkół Językowych, otrzymując w zamian udziały Spółki Przejmującej.

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie dotyczą kwestii uznania wydzielanego Działu Szkół Językowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz tego, czy przeniesienie Działu do Spółki Przejmującej będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, infrastrukturę, itp., na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze, powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u Spółki Dzielonej zorganizowany zespół składników gotowy realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po podziale przez wydzielenie powinno być możliwe kontynuowanie działalności gospodarczej przez Spółkę Przejmującą, w oparciu o przejęte składniki.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Szkół Językowych stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ będzie odznaczać się odrębnością organizacyjną, finansową i funkcjonalną z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Jak wynika z opisu przedstawionego we wniosku, Dział Szkół Językowych jest wyodrębniony organizacyjnie w Spółce Dzielonej. Funkcjonuje w oparciu o wyodrębnione składniki materialne i niematerialne, takie jak komputery, tablice interaktywne, drukarki, wyposażenie sal lekcyjnych, kamery, telefony, odtwarzacze DVD, licencje na programy komputerowe, prawa do znaków towarowych, prawo do sklepu internetowego, umowy z lektorami prowadzącymi zajęcia językowe oraz umowy najmu iPadów. Ponadto do Działu przypisani są pracownicy, którzy przejdą do Spółki Przejmującej w trybie przewidzianym w Kodeksie pracy, a także osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, które to umowy również zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej.

Zostały również spełnione przesłanki wyodrębnienia finansowego, gdyż Dział Szkół Językowych posiada wyodrębnione konta przychodowe i kosztowe oraz własne rachunki bankowe. Do Działu przyporządkowane są zobowiązania związane wyłącznie z jego działalnością, które w wyniku podziału przez wydzielenie zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą.

Natomiast o wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy to, że składniki majątkowe przyporządkowane do Działu Szkół Językowych będą służyły realizacji określonych w uchwale Zarządu zadań gospodarczych, obejmujących prowadzenie szkół językowych. Jak Państwo zaznaczyliście, zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Szkół Językowych stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Ponadto, jak Państwo wskazaliście, Spółka Przejmująca ma zamiar kontynuowania działalności prowadzonej w Spółce Dzielonej przez Dział Szkół Językowych w dotychczasowym zakresie oraz będzie miała faktyczną możliwość jej kontynuowania wyłącznie w oparciu o nabyte składniki, bez konieczności angażowania dodatkowych składników. Spółka Przejmująca prowadzi obecnie działalność gospodarczą w zakresie zbliżonym do Spółki Dzielonej. W następstwie przeniesienia do niej Działu Szkół Językowych, rozszerzy ona swoją ofertę o działalność związaną z tym działem.

Reasumując, Dział Szkół Językowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, tym samym wydzielenie go przez Spółkę Dzieloną do Spółki Przejmującej będzie stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy.

Państwa stanowisko należy więc uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym opisanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musicie się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl