0114-KDIP1-1.4012.302.2019.2.RR, Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem usług związanych z... - OpenLEX

0114-KDIP1-1.4012.302.2019.2.RR - Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem usług związanych z przygotowaniem przeprowadzenia restrukturyzacji grupy kapitałowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.302.2019.2.RR Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem usług związanych z przygotowaniem przeprowadzenia restrukturyzacji grupy kapitałowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2019 r. (data wpływu 4 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem usług związanych z przygotowaniem przeprowadzenia restrukturyzacji Grupy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem usług związanych z przygotowaniem przeprowadzenia restrukturyzacji Grupy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z). Ponadto, przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

* Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);

* Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);

* Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);

* Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z);

* Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z);

* Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);

* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

* Reklama (73.1).

Spółka jest częścią Grupy kapitałowej w Polsce (dalej: "Grupa").

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka A. Sp. z o.o. (dalej: "A. Sp. z o.o."). Spółka A. Sp. z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej A. Sp. z o.o. jest działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).

Jedynym akcjonariuszem spółki A. Sp. z o.o. jest spółka H. S.A. (dalej: "H."). H. jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej H. jest działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).

Jedynym akcjonariuszem H. jest spółka E. S.A.R.L. (dalej: "Akcjonariusz"). Akcjonariusz jest rezydentem podatkowym Luksemburga i podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W 2018 r. Grupa podjęła szereg czynności związanych z przeprowadzeniem restrukturyzacji Grupy związanej ze zmianą struktury udziałowej w trybie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji H. w Polsce (dalej: IPO). Zgodnie z założeniami Grupy, celem IPO miało być pozyskanie finansowania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją nowych akcji H. oraz jednoczesne przynajmniej częściowe wyjście ze struktury właścicielskiej H. dotychczasowego Akcjonariusza H. W związku z powyższym, przedmiotem IPO miały być zarówno nowe akcje wyemitowane przez H., jak i część akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Pozyskane w ramach IPO finansowanie miało zostać przeznaczone między innymi na spłatę zadłużenia Grupy wynikającego z umów kredytowych z bankami. W związku z faktem, że spółka H. nie posiadała bezpośrednio zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, spłata części zadłużenia bankowego miała dotyczyć przede wszystkim Wnioskodawcy. W rezultacie IPO miało umożliwić obniżenie poziomu zadłużenia Wnioskodawcy, a co za tym idzie również obniżenie kosztów (oprocentowania) finansowania pozyskiwanego od banków.

Środki na spłatę zadłużenia bankowego przez Wnioskodawcę miały pochodzić ze środków uzyskanych w ramach IPO przekazanych Wnioskodawcy przez H. w drodze podwyższenia kapitału lub pożyczki.

Zgodnie z prognozami zawartymi w treści prospektu emisyjnego, spłata zadłużenia bankowego posiadanego przez Wnioskodawcę miała obniżyć wskaźniki zadłużenia Grupy oraz wpłynąć na obniżenie kosztów finansowych (w szczególności oprocentowania), przyczyniając się do poprawy przepływów pieniężnych Wnioskodawcy i całej Grupy. Zgodnie z prognozami, po dokonaniu IPO, wskaźnik zadłużenie netto/skorygowana EBITDA miał zostać obniżony do poziomu nieprzekraczającego 2.0 (z aktualnego poziomu 3.25-4.5). W związku z powyższym, H., Wnioskodawca oraz inne wybrane spółki z Grupy zawarły z bankami warunkowe porozumienie dotyczące udostępnienia nowego finansowania pod warunkiem pozyskania wpływów z IPO w wysokości nie niższej niż umożliwiającej osiągnięcie wskaźnika zadłużenie netto/skorygowana EBITDA nie przekraczającego 2.5 na poziomie całej Grupy.

Finalnym korzystającym z nowo pozyskanego finansowania miał być przede wszystkim Wnioskodawca, jako spółka prowadząca główną działalność operacyjną w Grupie.

Ze względu na uwarunkowania rynkowe, Grupa podjęła decyzję biznesową, w wyniku której proces pierwszej publicznej emisji akcji H. nie doszedł do skutku. W konsekwencji, struktura i źródła finansowania Grupy oraz jej struktura właścicielska nie uległy zmianie.

Koszty przygotowania H. do IPO ponoszone były przez poszczególne spółki z Grupy. Koszty były alokowane według klucza opartego na przyporządkowaniu zakupionej usługi do przedmiotu działalności danej spółki oraz - gdzie to było możliwe do określenia - która spółka osiągnęłaby korzyści z tych usług.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca jest główną spółką operacyjną w Grupie, której przedmiotem działalności jest z jednej strony sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia, zabawek oraz innych artykułów dla dzieci i młodych rodziców w wyspecjalizowanych sklepach stacjonarnych i internetowym w Polsce, z drugiej strony Spółka prowadzi również sprzedaż hurtową powyższych towarów (głównie tych opatrzonych markami własnymi należącymi do Grupy) na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych i niepowiązanych, Spółka ponosiła koszty związane z IPO odnoszące się pośrednio lub bezpośrednio do tej działalności Wnioskodawcy oraz refinansowania zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Finalnie, w związku z przygotowaniem IPO, Spółka zakupiła następujące usługi:

1. Usługi doradztwa finansowego, obejmujące m.in.:

* usługi doradcze w zakresie wsparcia w rozumieniu i zastosowaniu wymogów dla rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);

* usługi doradztwa z obszaru relacji inwestorskich, jak również wsparcia w procesie IPO, obejmujące doradztwo strategiczne z prowadzeniem pełnej komunikacji finansowej oraz merytorycznym dialogiem z inwestorami finansowymi, a także usługi wsparcia w podejmowaniu kluczowych decyzji na rynku kapitałowym oraz w obszarze corporate actions.

Wiele danych pozyskanych w wyniku analizy dokonanej w związku z zakupem powyższych usług jest obecnie wykorzystywanych przez Spółkę w procesie ubiegania się przez Wnioskodawcę o finansowanie zewnętrzne na inwestycje podejmowane przez Wnioskodawcę. Spółka zamierza również wykorzystywać w przyszłości dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych w planowanym procesie ponownego ubiegania się o refinansowanie zadłużenia bankowego Spółki.

2. Usługi doradztwa gospodarczego, polegające na przygotowaniu raportów obejmujących analizę danych rynkowych dotyczących branży, w której działa m.in. Wnioskodawca, obejmujące w szczególności:

* analizę danych rynkowych dotyczących branży w której działa Spółka, w tym analizę funkcjonowania branży odzieży i zabawek dziecięcych na rynku polskim, ukraińskim i rumuńskim;

* analizę otoczenia konkurencyjnego Wnioskodawcy, w tym m.in. porównanie podstawowych danych finansowych podmiotów z otoczenia konkurencyjnego Wnioskodawcy, obejmujących analizę pięciu największych konkurentów Wnioskodawcy funkcjonujących na dziesięciu losowo wybranych rynkach europejskich, a także analizę kluczowych konkurentów Wnioskodawcy na rynku polskim, ukraińskim i rumuńskim;

* analizę krótkoterminowego i długofalowego wpływu wprowadzonego w Polsce zakazu handlu w niedziele na działalność operacyjną Wnioskodawcy wraz z przygotowaniem wzoru komunikacji jaki może być stosowany w publicznych wystąpieniach Wnioskodawcy, w tym również w procesie przygotowania IPO oraz prospektu emisyjnego;

* bieżącą współpracę z doradcami w zakresie przygotowania danych dotyczących otoczenia konkurencyjnego Spółki.

Analizy zawarte w raporcie zostały dostosowane do specyfiki branży dziecięcej, w której działa Wnioskodawca i prezentują dane dotyczące pozycji rynkowej Wnioskodawcy zarówno na rynku polskim, jak i innych rynkach europejskich.

Spółka wykorzystuje dane zawarte w raporcie w strategicznym planowaniu kierunków rozwoju działalności Spółki na rynku polskim oraz innych rynkach zagranicznych. Na podstawie danych zawartych w raporcie podejmowane są m.in. decyzje o inwestycjach produktowych, sprzedawanym asortymencie, kanałach dystrybucji i wyborze lokalizacji dla prowadzenia działalności. Spółka wykorzystywała również dane zawarte w raporcie w procesie ubiegania się o refinansowanie zadłużenia bankowego Spółki, z uwagi na wymogi dotyczące prezentacji ogólnej kondycji funkcjonowania rynku, na którym działa Spółka jako potencjalny podmiot, któremu ma zostać udzielone finansowanie. Spółka zamierza wykorzystać dane zawarte w przedmiotowym raporcie także w planowanym procesie ponownego ubiegania się o refinansowanie zadłużenia bankowego Spółki.

Z uwagi na fakt, że główna działalność operacyjna Grupy skupiona jest w Spółce, a w szczególności z uwagi na fakt, że to Spółka dostarcza towary marek własnych Grupy na wszystkie rynki, to Spółka poniosła całość kosztów związanych z zakupem ww. usług.

3. Usługi doradztwa podatkowego, obejmujące m.in.:

* usługi doradcze związane z przygotowaniem analizy dotyczącej programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy; rekomendacje w zakresie przygotowanego przez Grupę oraz doradców prawnych wystąpienia do KNF, dotyczącego wydzielenia funkcji i wynagrodzeń osób fizycznych świadczących usługi na rzecz Grapy, w tym Wnioskodawcy;

* analiza systemów wynagradzania Wnioskodawcy, a także Grupy.

W wyniku powyższych usług, Wnioskodawca uzyskał cenne informacje w zakresie opodatkowania pracowników, członków zarządu i współpracowników Wnioskodawcy, które wykorzystuje aktualnie lub może wykorzystać w przyszłości do poprawy efektywności funkcjonowania systemu wynagradzania w Spółce.

4. Usługi doradztwa prawnego, obejmujące kompleksową obsługę prawną Grupy w związku z przygotowaniem do: (i) pierwszej emisji publicznej akcji H. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji H. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; (ii) kompleksowej restrukturyzacji struktury finansowania, refinansowania oraz delewarowania Grupy; (iii) restrukturyzacji długoterminowego programu managerskiego polegającej na zamianie dotychczas stosowanych mechanizmów wynagradzania kadry managerskiej na udziały H.

Usługi doradztwa w zakresie przygotowania IPO obejmowały w szczególności:

* doradztwo prawne w zakresie przekształcenia H. w spółkę akcyjną;

* doradztwo prawne w zakresie przygotowania niezbędnych projektów umów z bankami w zakresie refinansowania zadłużenia oraz udziału w negocjacjach;

* doradztwo w zakresie struktury i harmonogramu IPO, w tym sposobu dystrybucji akcji;

* sporządzanie wytycznych dotyczących informowania o IPO, w tym szczegółowych wytycznych dotyczących zewnętrznej komunikacji (m.in. z mediami, analitykami i inwestorami) oraz wewnętrznej komunikacji (m.in. z pracownikami) zarówno w trakcie, jak i bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO, kontakt z mediami, opiniowanie przekazów prasowych, marketingowych i materiałów reklamowych w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i międzynarodową praktyką; przygotowywanie prezentacji dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych spółek należących do Grupy w zakresie działań marketingowych (publicity guidelines);

* doradztwo w zakresie zgodności dokumentacji korporacyjnej H. ze standardami i regulacjami rynku kapitałowego oraz przedstawianie uwag w zakresie zapewnienia tej zgodności;

* przygotowywanie projektów/komentarzy do projektów uchwał i zmian dokumentacji korporacyjnej H.;

* przeprowadzenie badania legal due diligence w podmiotach z Grupy dla celów przygotowania prospektu emisyjnego oraz międzynarodowego dokumentu ofertowego (intemational offering circular, dalej: IOC)

* opiniowanie prospektu emisyjnego (zarówno w języku polskim jak i angielskim) pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi i praktyką na rynkach międzynarodowych;

* doradztwo w zakresie przygotowania projektu umowy o subemisję;

* prawne reprezentowanie H. w postępowaniach dotyczących zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF);

* doradztwo w zakresie zmian w prospekcie emisyjnym, przygotowania raportów oraz zmian i poprawek do finalnej wersji prospektu przed jego zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), przygotowanie załączników i zmian do prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF i przedstawianie tych zmian do zatwierdzenia;

* przegląd prawny materiałów adresowanych do analityków i inwestorów, przygotowanych przez emitenta, a także raportów analitycznych przygotowanych przez analityków pod kątem zgodności z prospektem emisyjnym oraz IOC i przygotowanie odpowiednich klauzul i zastrzeżeń do zawarcia w tego typu dokumentacji;

* przegląd prawny dokumentów prezentowanych podczas roadshow pod kątem zgodności z prospektem, a także przegląd komunikatów prasowych oraz materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem;

* doradztwo w zakresie informacji upublicznionych na stronach internetowych H. i ich zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności związanych z zasadami oferowania papierów wartościowych i dystrybucji informacji, również na rzecz inwestorów zagranicznych;

* doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących IPO, w tym również okresu następującego bezpośrednio po dokonaniu IPO;

* udział w spotkaniach organów emitenta, zespołu dedykowanego do prac związanych z IPO obejmujących m.in. zarząd i pracowników Wnioskodawcy, współpraca z bankami, doradcami prawnymi, audytorami oraz doradcami od PR;

* przygotowywanie szkoleń dla organów zarządzających, dyrektorów, menedżerów, członków organów nadzorczych i innych kluczowych pracowników Grupy, w tym Wnioskodawcy biorących udział w przygotowaniach do IPO;

* udział w negocjacjach z innymi doradcami;

* przygotowanie umowy SFA, której stroną był Wnioskodawca, oraz niektóre podmioty z Grupy, a także ICA.

Powyższe koszty usług prawnych zostały poniesione przez Spółkę ponieważ pośrednio były niezbędne do przeprowadzenia refinansowania zadłużenia posiadanego przez Spółkę. Wiele z powyższych usług prawnych odnosiło się bezpośrednio do Spółki, ponieważ dotyczyło dokumentów i kwestii prawnych Wnioskodawcy jako największej i głównej spółki operacyjnej w Grupie.

Koszty usług prawnych obejmowały usługi prawne świadczone przez doradców na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z H. oraz koszty usług świadczonych przez doradców na rzecz banków, które miały być stroną umowy refinansowania zadłużenia Grupy. Poniesienie przez Spółkę tych kosztów jest standardową praktyką rynkową i było niezbędne, aby banki przystąpiły do warunkowej umowy refinansowania zadłużenia Grupy.

5. Usługi marketingowe świadczone przez agencję marketingową, na które składały się zasadniczo usługi związane z przygotowaniem reprezentantów Grupy, w tym Spółki do tzw. roadshow, tj. podróży służbowych obejmujących spotkania biznesowe z potencjalnymi inwestorami. Usługi te obejmowały m.in.:

* przygotowanie Zarządu do spotkań i prezentacji z inwestorami oraz mediami, w szczególności świadczenie usług coachingowych w formie indywidualnych i grupowych sesji;

* usługi związane z przygotowaniem pokazów mody prezentujących produkty Wnioskodawcy, w tym przykładowe przygotowanie scenografii.

Zakupione usługi marketingowe przyczyniły się do zwiększenia wiedzy kadry zarządzającej w szczególności Wnioskodawcy w zakresie reprezentowania i prezentowania Spółki w mediach, co aktualnie jest wykorzystywane w projektach związanych ze zwiększeniem rozpoznawalności marek należących do Spółki przez odbiorców jej produktów czy budowaniem pozytywnego wizerunku Spółki na rynku.

6. Dodatkowo, Spółka ponosiła koszty podróży służbowych pracowników i współpracowników, które odbyły się w toku tzw. roadshow. Zorganizowane wydarzenia miały na celu spotkania z potencjalnymi inwestorami i zainteresowanie ich ofertą publiczną H.

Wnioskodawca wskazuje, że na dzień zakupu usług wymienionych w punktach 1-6 stanu faktycznego sprawy oraz odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie ww. usług, Wnioskodawca był i nadal pozostaje podatnikiem VAT czynnym o którym mowa w art. 15 ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

Czy w związku z nabyciem usług opisanych w pkt 1 - 6 stanu faktycznego sprawy, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup ww. usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług opisanych w pkt 1-6 stanu faktycznego sprawy.

UZASADNIENIE do stanowiska Wnioskodawcy

W nawiązaniu do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie odpowiedzi na ww. pytanie Wnioskodawca wskazuje, że w jego opinii, jest on uprawniony do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup usług wymienionych w pkt 1-6 stanu faktycznego sprawy, ponieważ w sprawie zostały spełnione przesłanki do dokonania ww. odliczenia określone w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: "Ustawa VAT").

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniami przewidzianymi w tym przepisie.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy:

* odliczenia dokonuje podatnik VAT czynny;

* usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca wskazuje, że na dzień zakupu usług wymienionych w punktach 1-6 stanu faktycznego sprawy oraz odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie ww. usług, Wnioskodawca był i nadal pozostaje podatnikiem VAT czynnym, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, a zatem pierwsza z ww. przesłanek została spełniona w sprawie.

Drugim z warunków umożliwiających podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest związek nabytych usług z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia VAT naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. w szczególności w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych z VAT lub niepodlegających VAT.

Podkreślenia przy tym wymaga, że prawo do odliczenia przysługuje również w przypadku istnienia pośredniego związku między ponoszonymi wydatkami, a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, przy czym ich ponoszenie warunkuje prowadzenie działalności opodatkowanej.

Powyższe stanowisko potwierdzane jest w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przykładowo: NSA w wyroku z 31 sierpnia 2018 r. (sygn. I FSK 1370/16) wskazał że: "(...) co do zasady niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. (...) Odstępstwem od tej zasady będzie możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków poniesionych na tzw. koszty ogólne (...) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych za usługi doradztwa podatkowego związane z całokształtem działalności gospodarczej."

Analogiczne stanowisko prezentowane jest w utrwalonej linii orzeczniczej TSUE, przykładowo w orzeczeniu z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National pic, TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działalności podatnika, gdy koszty te mogą być przypisane do ogólnej działalności podatnika, która opodatkowaniu podlega. Podatnikowi przysługuje wówczas prawo odliczenia podatku naliczonego.

W ocenie Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie, możliwe jest wykazanie pośredniego związku wydatków poniesionych na zakup usług opisanych w punktach 1-6 stanu faktycznego sprawy z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy. Nabycie usług opisanych w punktach 1-6 stanu faktycznego sprawy, miało na celu określenie sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej Wnioskodawcy, pozyskanie wiedzy w zakresie otoczenia konkurencyjnego Wnioskodawcy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Wnioskodawcy na rynku w zakresie niezbędnym do dokonania planowanej restrukturyzacji, która miała wpłynąć na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wykorzystywanego przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej.

Możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług doradczych i innych usług związanych z restrukturyzacją (w tym przygotowaniem do IPO), znajduje potwierdzenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe, przykładowo:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2015 r. (ITPP2/4512-247/15/AK): "(...) w zakresie w jakim nabyte towary i usługi związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW wykorzystywane są/będą do czynności opodatkowanych, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ich nabycie, o ile nie zachodzą/nie zajdą okoliczności wyłączające to prawo, wynikające z art. 88 ww. ustawy."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2016 r. (IPTPP2/4512-586/15-4/AJB), potwierdził następujące stanowisko podatnika: "O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Zatem, uznać należy, że nabywane przez podatnika usługi doradcze mają pośredni związek z przyszłą sprzedażą opodatkowaną, bowiem pośrednio będą miały wpływ na funkcjonowanie nowopowstałej spółki. W związku z powyższym, zostaje spełniona podstawowa przesłanka o charakterze przyczynowo - skutkowym decydująca o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie usług doradztwa w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji nabycia udziałów oraz połączenia spółek."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2016 r. (IPPP2/4512-1271/15-2/IZ), dotyczącej możliwości odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem usług doradztwa finansowego, doradztwa biznesowego i innych analiz eksperckich związanych z restrukturyzacją, potwierdził następujące stanowisko Wnioskodawcy: "Z uwagi na fakt, iż w wyniku przeprowadzenia Transakcji oraz połączenia Wnioskodawca uzyska możliwość prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT w oparciu o działalność prowadzoną przez podmiot łączony, należy zaklasyfikować ponoszone wydatki do kategorii wydatków pośrednio związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy można uznać, iż wydatki na tego rodzaju Usługi będą pośrednio służyły prowadzeniu działalności opodatkowanej VAT."

Wnioskodawca wskazuje, że w jego opinii, bez znaczenia dla możliwości odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy pozostaje fakt, że IPO nie doszło do skutku, pomimo tego, że ostatecznie proces IPO został zaniechany przez Grupę, usługi zakupione przez Wnioskodawcę są wykorzystywane w bieżącej działalności Wnioskodawcy, opodatkowanej podatkiem VAT.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie TSUE, fakt zaniechania przez podatnika restrukturyzacji mającej na celu wykonywanie działalności opodatkowanej nie wpływa na możliwości odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją tej restrukturyzacji. Przykładowo w wyroku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Ryanair Ltd przeciwko The Revenue Commissioners (C-249/17), dotyczącego prawa do odliczenia VAT w związku ze świadczeniem usług doradczych, z których Ryanair skorzystał w związku planowanym przejęciem innej spółki, które finalnie nie doszło do skutku, TSUE wskazał że: "(...) sporne usługi zostały wyświadczone Ryanairowi, podczas gdy ten, poprzez planowane nabycie akcji przejmowanej spółki, miał zamiar wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu na rzecz tej spółki usług w zakresie zarządzania opodatkowanych VAT. Wydaje się zatem, po pierwsze, że Ryanair działał jako podatnik w chwili ponoszenia wydatków związanych ze świadczeniem spornych usług. Tym samym Ryanair korzysta co do zasady z prawa do bezpośredniego odliczenia VAT naliczonego od tych usług, nawet jeśli ostatecznie ta działalność gospodarcza, która miała doprowadzić do opodatkowanych transakcji, nie została wykonana, a zatem nie doprowadziła do takich transakcji. Po drugie, w odniesieniu do przesłanek wykonywania prawa do odliczenia, a konkretniej - zakresu tego prawa, wydatki poniesione w celu nabycia akcji w przejmowanej spółce należy analizować jako przypadające na wykonywanie tej działalności gospodarczej, która polegała na realizacji transakcji uprawniających do odliczenia. Z tego względu wydatki te zachowują bezpośredni i ścisły związek z całością tej działalności gospodarczej, a w konsekwencji należą do jej kosztów ogólnych. Wynika z tego, że dotyczący ich VAT uprawnia do pełnego odliczenia."

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy, jest on uprawniony do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy w związku z nabyciem usług wymienionych w pkt 1-6 stanu faktycznego niniejszej sprawy, jako usług związanych z ogólną działalnością Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto w myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Z przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Podstawowym aktem określającym ramy prawne opodatkowania podatkiem od wartości dodanej od dnia 1 stycznia 2007 r. jest Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, a wcześniej Szósta Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku - 77/388/EWG (Dz. Urz. WE L Nr 145, str. 1, z późn. zm.).

Do fundamentalnych cech podatku od wartości dodanej, wynikających z postanowień art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, należy zaliczyć zasadę neutralności podatku. Cechą podatku od wartości dodanej, wskazaną w ust. 2 art. 1 ww. Dyrektywy, jest faktyczne obciążenie ciężarem podatku od wartości dodanej jedynie konsumpcji towarów i usług. Z treści tego przepisu należy wnioskować, że podatek ten nie powinien obciążać podmiotów biorących udział w obrocie towarami i usługami, niebędących ich ostatecznymi odbiorcami. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 1, podatek powinien być naliczany na wszystkich stadiach obrotu, z etapem sprzedaży detalicznej włącznie. Mechanizmem zapewniającym obciążenie podatkiem wyłącznie ostatecznych odbiorców towarów i usług, przy jednoczesnym naliczaniu podatku na każdym etapie obrotu, jest wskazane w ust. 2, prawo do odliczenia od podatku należnego podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług. Ograniczenie prawa do odliczenia podatku przez podatnika, podobnie jak wszelkie odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania, powinny mieć charakter wyjątkowy i mogą być wprowadzane jedynie na podstawie wyraźnych przepisów prawa.

Szczegółowe zasady realizacji prawa do odliczenia podatku zawierają przepisy Tytułu X Dyrektywy. Z tego powodu należy uznać, że przepisy tego Tytułu należą bez wątpienia do najistotniejszych regulacji Dyrektywy VAT. Neutralność podatku od wartości dodanej dla podatnika wyraża się m.in. dążeniem do poszukiwania, wdrażania i ochrony rozwiązań legislacyjnych zapewniających stan prawny, w którym wartość podatku zapłaconego przez podatnika w cenie zakupywanych przez niego towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności opodatkowanej, nie będzie stanowić dla podatnika ostatecznego kosztu. Podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego ze swoją działalnością opodatkowaną. Wszelkie korzystne dla podatnika konsekwencje wynikające z koncepcji neutralności podatku, są traktowane w doktrynie wspólnego systemu VAT, jako fundamentalne prawo podatnika, nie zaś jako jego przywilej.

Zgodnie z art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE (odpowiednik art. 17 ust. 2 Szóstej Dyrektywy), jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić:

a. VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika;

b. VAT należnego od transakcji uznanych za dostawy towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 18 lit. a i art. 27;

c. VAT należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b pkt (i);

d. VAT należnego od transakcji uznanych za wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów zgodnie z art. 21 i 22;

e. VAT należnego lub zapłaconego z tytułu importu towarów na terytorium tego państwa członkowskiego.

W tym miejscu należy podkreślić również, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie stwierdzał, iż prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Powyższe stwierdzenie obrazuje rolę, jaką prawo do odliczenia podatku naliczonego odgrywa w systemie podatku od wartości dodanej.

Potwierdzeniem powyżej przedstawionej linii orzecznictwa jest m.in. wyrok TSUE w sprawie C-268/83 D. A. Rompelman i E. A. Rompelman-Van Deelen, z którego wynika, że regulacja dotycząca odliczenia, ma za cel całkowicie odciążyć podmiot podlegający opodatkowaniu VAT od podatku od wartości dodanej, który jest winien zapłacić w związku ze swoją działalnością gospodarczą. Wspólny system wartości dodanej zapewnia, że obciążenie podatkiem VAT jest całkowicie neutralne wobec każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od celów i wyników przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że takie przedsiębiorstwo samo w sobie podlega opodatkowaniu VAT.

Dopełnieniem tej tezy jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV, w którym Trybunał stwierdził (odwołując się do zasady neutralności podatku VAT), że w sytuacji kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika, nie wykorzystał on nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do odliczenia podatku VAT zostaje zachowane. W świetle powołanego wyroku należy stwierdzić, że w przypadku gdy zakup danego towaru przez Wnioskodawcę jest dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn niezależnych, tj. w sposób niezawiniony, czy jak to ujął Trybunał - "z powodów pozostających poza kontrolą podatnika", jego prawo do odliczenia w związku z nabyciem tego towaru zostaje zachowane.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskazane wyżej przepisy ustawy oraz orzeczenia, umożliwiają podatnikowi, w ramach działalności opodatkowanej, odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług stanowiących inwestycje z przeznaczeniem na działalność opodatkowaną. Ponadto, z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że prawo to przysługuje także w przypadku, gdy z powodów niezależnych od podatnika, nabyte towary i usługi nigdy nie zostaną wykorzystane do prowadzenia działalności opodatkowanej. Prawo to bowiem nie może być uzależnione od okoliczności niezależnych od woli podatnika. W przypadku zatem nabycia towarów i usług związanych z podejmowaną inwestycją, w związku z którą podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a która następnie zostanie zaniechana, z uwagi na okoliczności pozostające poza kontrolą podatnika, nie ma on obowiązku dokonywania korekty odliczenia podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Spółka jest częścią Grupy kapitałowej w Polsce. W 2018 r. Grupa podjęła szereg czynności związanych z przeprowadzeniem restrukturyzacji Grupy związanej ze zmianą struktury udziałowej w trybie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji H. w Polsce (dalej: IPO). Zgodnie z założeniami Grupy, celem IPO miało być pozyskanie finansowania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją nowych akcji H. oraz jednoczesne przynajmniej częściowe wyjście ze struktury właścicielskiej H. dotychczasowego Akcjonariusza H. W związku z powyższym, przedmiotem IPO miały być zarówno nowe akcje wyemitowane przez H., jak i część akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Pozyskane w ramach IPO finansowanie miało zostać przeznaczone między innymi na spłatę zadłużenia Grupy wynikającego z umów kredytowych z bankami. W związku z faktem, że spółka H. nie posiadała bezpośrednio zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, spłata części zadłużenia bankowego miała dotyczyć przede wszystkim Wnioskodawcy. W rezultacie IPO miało umożliwić obniżenie poziomu zadłużenia Wnioskodawcy, a co za tym idzie również obniżenie kosztów (oprocentowania) finansowania pozyskiwanego od banków. Środki na spłatę zadłużenia bankowego przez Wnioskodawcę miały pochodzić ze środków uzyskanych w ramach IPO przekazanych Wnioskodawcy przez H. w drodze podwyższenia kapitału lub pożyczki. Zgodnie z prognozami zawartymi w treści prospektu emisyjnego, spłata zadłużenia bankowego posiadanego przez Wnioskodawcę miała obniżyć wskaźniki zadłużenia Grupy oraz wpłynąć na obniżenie kosztów finansowych (w szczególności oprocentowania), przyczyniając się do poprawy przepływów pieniężnych Wnioskodawcy i całej Grupy. Finalnym korzystającym z nowo pozyskanego finansowania miał być przede wszystkim Wnioskodawca, jako spółka prowadząca główną działalność operacyjną w Grupie. Ze względu na uwarunkowania rynkowe, Grupa podjęła decyzję biznesową, w wyniku której proces pierwszej publicznej emisji akcji H. nie doszedł do skutku. W konsekwencji, struktura i źródła finansowania Grupy oraz jej struktura właścicielska nie uległy zmianie. Koszty przygotowania H. do IPO ponoszone były przez poszczególne spółki z Grupy. Koszty były alokowane według klucza opartego na przyporządkowaniu zakupionej usługi do przedmiotu działalności danej spółki oraz - gdzie to było możliwe do określenia - która spółka osiągnęłaby korzyści z tych usług.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca jest główną spółką operacyjną w Grupie, której przedmiotem działalności jest z jednej strony sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia, zabawek oraz innych artykułów dla dzieci i młodych rodziców w wyspecjalizowanych sklepach stacjonarnych i internetowym w Polsce, z drugiej strony Spółka prowadzi również sprzedaż hurtową powyższych towarów (głównie tych opatrzonych markami własnymi należącymi do Grupy) na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych i niepowiązanych, Spółka ponosiła koszty związane z IPO odnoszące się pośrednio lub bezpośrednio do tej działalności Wnioskodawcy oraz refinansowania zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Finalnie, w związku z przygotowaniem IPO, Spółka zakupiła następujące usługi:

1. Usługi doradztwa finansowego,

2. Usługi doradztwa gospodarczego, polegające na przygotowaniu raportów obejmujących analizę danych rynkowych dotyczących branży, w której działa m.in. Wnioskodawca,

3. Usługi doradztwa podatkowego,

4. Usługi doradztwa prawnego,

5. Usługi marketingowe świadczone przez agencję marketingową, na które składały się zasadniczo usługi związane z przygotowaniem reprezentantów Grupy, w tym Spółki do tzw. roadshow, tj. podróży służbowych obejmujących spotkania biznesowe z potencjalnymi inwestorami,

6. Dodatkowo, Spółka ponosiła koszty podróży służbowych pracowników i współpracowników, które odbyły się w toku tzw. roadshow. Zorganizowane wydarzenia miały na celu spotkania z potencjalnymi inwestorami i zainteresowanie ich ofertą publiczną H.

Wnioskodawca wskazuje, że na dzień zakupu usług wymienionych w punktach 1-6 stanu faktycznego sprawy oraz odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie ww. usług, Wnioskodawca był i nadal pozostaje podatnikiem VAT czynnym o którym mowa w art. 15 ustawy VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup ww. usług.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o VAT wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście prawo to nie przysługuje - nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione - w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

W analizowanych okolicznościach Spółka jest częścią Grupy kapitałowej w Polsce, która w 2018 r. podjęła szereg czynności związanych z przeprowadzeniem restrukturyzacji Grupy związanej ze zmianą struktury udziałowej w trybie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji H. w Polsce. Zgodnie z założeniami Grupy, celem IPO miało być pozyskanie finansowania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją nowych akcji H. oraz jednoczesne przynajmniej częściowe wyjście ze struktury właścicielskiej H. dotychczasowego Akcjonariusza H. Pozyskane w ramach IPO finansowanie miało zostać przeznaczone między innymi na spłatę zadłużenia Grupy wynikającego z umów kredytowych z bankami. Jednakże ze względu na uwarunkowania rynkowe Grupa podjęła decyzję biznesową, w wyniku której proces pierwszej publicznej emisji akcji H. nie doszedł do skutku. W konsekwencji, struktura i źródła finansowania Grupy oraz jej struktura właścicielska nie uległy zmianie. Koszty przygotowania H. do IPO ponoszone były przez poszczególne spółki z Grupy i były alokowane według klucza opartego na przyporządkowaniu zakupionej usługi do przedmiotu działalności danej spółki oraz gdzie było to możliwe do określenia która spółka osiągnęłaby korzyści z tych usług. Wnioskodawca na dzień zakupu usług wymienionych w punktach 1-6 stanu faktycznego sprawy był i nadal pozostaje podatnikiem VAT czynnym, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w kontekście poniesionych kosztów na przygotowanie do IPO - Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę dokumentujących nabycie ww. usług. Jak wskazał Wnioskodawca, pomimo tego, że nie doszedł do skutku proces pierwszej publicznej emisji akcji H., to koszty ww. usług są związane z prowadzeniem opodatkowanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, tj. np. wiele danych pozyskanych w wyniku analizy jest obecnie wykorzystywanych przez Spółkę w procesie ubiegania się przez Wnioskodawcę o finansowanie zewnętrzne na inwestycje podejmowane przez Wnioskodawcę i jednocześnie Spółka zamierza również wykorzystywać w przyszłości dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych w planowanym procesie ponownego ubiegania się o refinansowanie zadłużenia bankowego Spółki. Ponadto wskazano m.in., że Spółka wykorzystuje dane zawarte w raporcie w strategicznym planowaniu kierunków rozwoju działalności Spółki na rynku polskim oraz innych rynkach zagranicznych. Na podstawie danych zawartych w raporcie podejmowane są m.in. decyzje o inwestycjach produktowych, sprzedawanym asortymencie kanałach dystrybucji i wyborze lokalizacji dla prowadzenia działalności. W wyniku nabytych usług doradztwa podatkowego Wnioskodawca uzyskał cenne informacje w zakresie opodatkowania pracowników, członków zarządu i współpracowników Wnioskodawcy, które wykorzystuje aktualnie lub może wykorzystać w przyszłości do poprawy efektywności funkcjonowania systemu wynagrodzenia w Spółce. Natomiast zakupione usługi marketingowe przyczyniły się do zwiększenia wiedzy kadry zarządzającej w szczególności Wnioskodawcy w zakresie reprezentowania i prezentowania Spółki w mediach, co aktualnie jest wykorzystywane w projektach związanych ze zwiększeniem rozpoznawalności marek należących do Spółki przez odbiorców jej produktów czy budowaniem pozytywnego wizerunku Spółki na rynku. Tym samym poniesione koszty w związku z przygotowaniem IPO, jak wynika z wniosku pośrednio lub bezpośrednio odnoszą się do działalności Wnioskodawcy opodatkowanej podatkiem VAT.

Skoro poniesione koszty z tytułu nabycia usług opisanych w pkt 1-6 alokowane według klucza opartego na przyporządkowaniu zakupionej usługi do przedmiotu działalności danej spółki mają związek ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, w tym w sposób pośredni - to należy stwierdzić, że w okolicznościach analizowanej sprawy Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem przeprowadzenia restrukturyzacji grupy.

Zatem, podjęcie decyzji, w wyniku której nie doszła do skutku pierwsza publiczna emisji akcji H., nie będzie miało wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wobec tego uznać należy, że w odniesieniu do wydatków poniesionych przez Zainteresowanego na usługi opisane we wniosku w związku z przeprowadzeniem restrukturyzacji Grupy związanych ze zmianą struktury udziałowej w trybie przeprowadzenia pierwszej ofert publicznej akcji H., które wpływają również w sposób pośredni na działalność opodatkowaną podatkiem VAT prowadzoną przez Wnioskodawcę - Stronie przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych na rzecz Wnioskodawcy dokumentujących zakup ww. usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl