Nowość 0114-KDIP1-1.4012.192.2023.2.MŻ - Skutki w VAT sprzedaży w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.192.2023.2.MŻ Skutki w VAT sprzedaży w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 30 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie uznania, że z tytułu sprzedaży w drodze licytacji komorniczej Nieruchomości zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi będzie Pan zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 maja 2023 r. (wpływ 15 maja 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca działając jako Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne pod sygn. (...) - przeciwko dłużnikowi A sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w (...), z Nieruchomości dłużnika zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz działka nr 6 - objęte księgą wieczystą nr (...).

Na dzień złożenia wniosku dłużna Spółka nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Według opinii biegłego sądowego na potrzebny opisu i oszacowania wartość rynkowa Nieruchomości została oszacowana na (...) zł. Za wartość nabytych praw do części Nieruchomości o funkcji mieszkaniowej przyjęto (...) zł oraz za wartość nabytych praw do części Nieruchomości o funkcji techniczno-produkcyjnej przyjęto (...) zł.

Z dłużną Spółką nie ma Pan kontaktu. Spółka od kilkunastu lat nie funkcjonuje.

W związku z przepisem art. 18 ustawy o VAT stanowiącym m.in. że komornicy sądowi są płatnikami podatku od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika powziął Pan uzasadnione wątpliwości w zakresie odprowadzenia podatku VAT przy sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że według Pana wiedzy dłużnik w momencie zakupu Nieruchomości był czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji opakowań z tektury.

Nie posiada Pan natomiast wiedzy:

- kiedy i od kogo dłużnik nabył Nieruchomość,

- czy nabycie Nieruchomości przez dłużnika było transakcją opodatkowaną podatkiem VAT czy też zwolnioną z podatku oraz czy transakcja ta była udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT,

- czy dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowej Nieruchomości,

- czy hale produkcyjno-magazynowe były zaliczone do środków trwałych Spółki,

- czy Nieruchomość zabudowana halami była przedmiotem odpłatnych umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

- czy hale były na Nieruchomości w momencie jej nabycia, czy też dłużnik wybudował je sam (kiedy to było),

- czy dłużnik poniósł na daną halę wydatki na jej ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, od których przysługiwało dłużnikowi prawo do odliczenia, a jeśli tak, to czy wydatki te przekroczyły 30% wartości początkowej danej hali.

Pomimo podjętych przez Pana udokumentowanych działań brak jest możliwości uzyskania przez Pana żądanych informacji od dłużnika, gdyż obecnie dłużna Spółka nie prowadzi na przedmiotowej Nieruchomości żadnej działalności. Przy oględzinach stwierdzono, że Nieruchomość jest ogrodzona siatką, ale wejście na Nieruchomość jest możliwe przez furtkę, która jest otwarta. Dla dłużnej Spółki ustanowiony jest kurator, bowiem z dłużną Spółką nie ma kontaktu i nie ma organów uprawniających do reprezentacji. Spółka dłużna nie funkcjonuje w sensie faktycznym i formalnym, jest w likwidacji.

Pytania

1. Czy w przypadku przyszłej sprzedaży licytacyjnej Nieruchomości objętej KW nr (...) Komornik sądowy w myśl art. 18 ustawy o VAT jako płatnik będzie zobowiązany odprowadzić za dłużnika z sumy uzyskanej z licytacji należny podatek VAT i wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż?

2. Czy też sprzedaż tej Nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT i tylko na ewentualne żądanie nabywcy, komornik będzie obowiązany wystawić fakturę ze stawką zwolnioną od podatku VAT w myśl art. 106c i nast. ustawy o VAT?

Pana stanowisko w sprawie ostatecznie sprecyzowane w nadesłanym uzupełnieniu

Komornik przy sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą mającą miejsce w ramach egzekucji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, zarówno grunty, jak i budynki i budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Tym samym, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zbycie nieruchomości stanowi dostawę towarów.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Odnosząc regulacje zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy do art. 18 ustawy wskazać należy, że w przypadku, gdy dłużnik - właściciel nieruchomości - jest podatnikiem podatku VAT, wówczas komornik jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy tej nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych przez Pana okoliczności sprawy wynika, że jako Komornik prowadzi Pan na wniosek Wierzyciela przeciwko Dłużnikowi - A Sp. z o.o. w likwidacji - postępowanie egzekucyjne z Nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi. Spółka dłużna w momencie nabycia Nieruchomości była czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i wykorzystywała przedmiotową Nieruchomość do działalności gospodarczej w zakresie produkcji opakowań z tektury.

Pana wątpliwości w sprawie dotyczą tego, czy w z tytułu sprzedaży w drodze licytacji komorniczej opisanej we wniosku Nieruchomości zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi będzie Pan zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT.

Pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do transakcji sprzedaży wskazanej we wniosku Nieruchomości zabudowanej, na którą składają się działki o nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 dłużnik - Sp. z o.o. - występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Jak Pan wskazał w opisie sprawy, Spółka dłużna w momencie nabycia Nieruchomości była czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i wykorzystywała przedmiotową Nieruchomość do działalności gospodarczej w zakresie produkcji opakowań z tektury. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niezależnie od tego w jakim zakresie prowadzi działalność gospodarczą, nie mamy do czynienia ze zbywaniem majątku osobistego (o takim można mówić wyłącznie w odniesieniu do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), ale ze zbywaniem majątku nabytego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i w tej działalności wykorzystywanego.

W konsekwencji, dostawa opisanej Nieruchomości w drodze licytacji komorniczej będzie dotyczyła składników majątku przedsiębiorstwa dłużnika i będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

W tym miejscu wskazać należy, że dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być opodatkowana właściwą stawką podatku albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy zaznaczyć, że jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy trzeba przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym ww. obiekty są posadowione.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Wobec powyższego, dokonana w trybie egzekucji dostawa towarów, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, jeżeli udokumentowane działania w celu potwierdzenia zwolnienia podjęte przez komornika lub organ egzekucyjny były z powodu dłużnika bezskuteczne.

Jak wskazał Pan w opisie sprawy, nie uzyskał Pan od dłużnika informacji dotyczących tego, jak wszedł w posiadanie Nieruchomości, kiedy i od kogo ją nabył, czy była to transakcja opodatkowana podatkiem VAT czy też zwolniona z podatku, czy była udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT, czy dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości, czy hale produkcyjno-magazynowe były zaliczone do środków trwałych Spółki, czy Nieruchomość zabudowana halami była przedmiotem odpłatnych umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, czy hale były na Nieruchomości w momencie jej nabycia, czy też dłużnik wybudował je sam oraz czy dłużnik poniósł na daną halę wydatki na jej ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, od których przysługiwało dłużnikowi prawo do odliczenia, a jeśli tak, to czy wydatki te przekroczyły 30% wartości początkowej danej hali, pomimo podjętych przez Pana udokumentowanych działań potwierdzających brak możliwości uzyskania ich od dłużnika. Obecnie bowiem dłużna Spółka nie prowadzi na Nieruchomości działalności gospodarczej, ze Spółką nie ma kontaktu i nie funkcjonuje ona w sensie faktycznym i formalnym (jest w likwidacji), nie ma też organów uprawniających do jej reprezentacji.

Przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego nie pozwala zatem stwierdzić, czy sprzedaż przez Pana w drodze licytacji komorniczej Nieruchomości składającej się z działek o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi będzie korzystać ze zwolnień od podatku VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 i pkt 10a ustawy.

W związku z powyższym w sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, tj. przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnień nie są spełnione, gdyż jak Pan wskazał, podjęte przez Pana udokumentowane działania nie doprowadziły do uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, które umożliwiłyby potwierdzenie spełnienia warunków zastosowania do dostawy Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT. Zaznaczyć jednak tu należy, że kwestia oceny podjętych przez Pana działań nie była przedmiotem interpretacji.

Skoro dostawa hal magazynowo-produkcyjnych nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 i pkt 10a ustawy w zw. z art. 43 ust. 21 ustawy, to na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, również grunt, na którym są one posadowione, nie będzie objęty zwolnieniem od podatku.

Podsumowując, opisana we wniosku sprzedaż Nieruchomości zabudowanej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podatku właściwej dla przedmiotu sprzedaży i nie będzie tu miało zastosowania zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 ani pkt 10a ustawy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106b ust. 2 ustawy:

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Jak wynika z powyższego fakturę wystawia się w celu udokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy przepisu art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 106c ustawy:

Faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

1.

organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2.

komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Z opisu sprawy wynika, że będzie Pan jako komornik dokonywał sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT Nieruchomości składającej się z działek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 należących do dłużnika, który w ramach tej transakcji będzie podatnikiem podatku VAT.

Zatem Pan jako płatnik, o którym mowa w art. 18 ustawy, zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku VAT z tytułu dokonanej w imieniu dłużnika dostawy w drodze sprzedaży licytacyjnej Nieruchomości zabudowanej halami produkcyjno-magazynowymi oraz do wystawienia faktury w imieniu i na rzecz dłużnika dokumentującej sprzedaż, stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 106c ustawy.

Oceniając Pana stanowisko całościowo uznaję za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl