0114-KDIP1-1.4012.176.2017.1.IZ, Brak prawa do odliczania VAT od projektu realizowanego przez jednostką naukową. - Pismo wydane... - OpenLEX

0114-KDIP1-1.4012.176.2017.1.IZ - Brak prawa do odliczania VAT od projektu realizowanego przez jednostką naukową.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.176.2017.1.IZ Brak prawa do odliczania VAT od projektu realizowanego przez jednostką naukową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku lub otrzymania zwrotu podatku z tytułu realizowanego zadania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku lub otrzymania zwrotu podatku z tytułu realizowanego zadania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest pomocniczą jednostką naukową działającą na podstawie art. 68 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. i statutu zatwierdzonego Decyzją z dnia 9 grudnia 2011 r., zmienionego Decyzją z dnia 21 grudnia 2012 r.

Do reprezentowania placówki powołany jest dyrektor działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2017 r.

Przedmiotem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie badań naukowych w zakresie botaniki doświadczalnej i stosowanej, biotechnologii i genetyki roślin, ekologii stosowanej, szeroko pojętej ochrony środowiska oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

Wnioskodawca będzie beneficjentem wiodącym realizującym zadanie, dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna).

Projekt przewiduje działania w obrębie kilkunastu województw Polski, a jego celem będzie ochrona wybranych gatunków roślin ex situ (w bankach nasion) oraz in situ (poprawa stanu siedlisk w obrębie wybranych stanowisk i restytucja/reintrodukcja gatunków roślin).

Planowanymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu są m.in: zbiór nasion, rozbudowa banku nasion oraz zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji projektu, utworzenie banku DNA, a także zaangażowanie personelu Ogrodu na rzecz projektu. Będą to wydatki związane z zakupem usług, materiałów i środków trwałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektem. Dotacja unijna będzie polegała na refundacji wydatków związanych z projektem unijnym, głównie zakupu usług, materiałów i środków trwałych niezbędnych do wykonania projektu. Część zakupów zostanie dokonana od podatników podatku VAT. Wnioskodawca jest aktywnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki w ramach projektu unijnego będą służyły realizacji założonego w statucie zadania pt "Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej flory". Dokonywane zakupy nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a wytworzona w ramach projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez beneficjenta (ani inny podmiot) w obszarach, które są opodatkowane podatkiem VAT.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska i zostanie przeznaczone na nieodpłatną działalność statutową Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie odliczał podatku VAT od zakupów związanych z realizacją ww. projektu gdyż, zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony. W opisanym powyżej projekcie Wnioskodawca jako beneficjent wiodący, złożył do wniosku o przyznanie pomocy, oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych projektu podatek VAT, którego nie może w żaden sposób odzyskać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w związku z realizacją zadania na terenie Polski, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna) w ramach działalności statutowej, nie będzie posiadał prawa do odliczenia podatku naliczonego lub prawa do otrzymania zwrotu tego podatku, od wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu na terenie Polski, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)). Wytworzona w ramach projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez beneficjenta (ani inny podmiot) w obszarach, które są opodatkowane podatkiem VAT. Projekt nie będzie generował przychodów. Wnioskodawca nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy projekt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Zatem, za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest pomocniczą jednostką naukową działającą na podstawie art. 68 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. i statutu zatwierdzonego Decyzją z dnia 9 grudnia 2011 r., zmienionego Decyzją z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przedmiotem działania jest prowadzenie badań naukowych w zakresie botaniki doświadczalnej i stosowanej, biotechnologii i genetyki roślin, ekologii stosowanej, szeroko pojętej ochrony środowiska oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

Wnioskodawca będzie beneficjentem wiodącym realizującym zadanie, dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna).

Projekt przewiduje działania w obrębie kilkunastu województw Polski, a jego celem będzie ochrona wybranych gatunków roślin ex situ (w bankach nasion) oraz in situ (poprawa stanu siedlisk w obrębie wybranych stanowisk i restytucja/reintrodukcja gatunków roślin). Planowanymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu są m.in: zbiór nasion, rozbudowa banku nasion oraz zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji projektu, utworzenie banku DNA, a także zaangażowanie personelu Ogrodu na rzecz projektu. Będą to wydatki związane z zakupem usług, materiałów i środków trwałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektem. Dotacja unijna będzie polegała na refundacji wydatków związanych z projektem unijnym, głównie zakupu usług, materiałów i środków trwałych niezbędnych do wykonania projektu. Część zakupów zostanie dokonana od podatników podatku VAT. Wnioskodawca jest aktywnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki w ramach projektu unijnego będą służyły realizacji założonego w statucie zadania pt "Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej flory". Dokonywane zakupy nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a wytworzona w ramach projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez beneficjenta (ani inny podmiot) w obszarach, które są opodatkowane podatkiem VAT.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska i zostanie przeznaczone na nieodpłatną działalność statutową Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie odliczał podatku VAT od zakupów związanych z realizacją ww. projektu gdyż, zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony. W opisanym powyżej projekcie Wnioskodawca jako beneficjent wiodący, złożył do wniosku o przyznanie pomocy, oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych projektu podatek VAT, którego nie może w żaden sposób odzyskać.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia odzyskania podatku VAT w związku z realizacją opisanego we wniosku zadania.

Jak wskazano powyżej rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Realizowany projekt będzie służył realizacji założonego w statucie zadania pt "Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej flory". Poza tym realizowany projekt nie będzie generował przychodów.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości otrzymania zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wskazane we wniosku okoliczności wskazują również, że Wnioskodawca nie będzie miał także możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656, z późn. zm.).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl