0114-KDIP1-1.4012.129.2020.1.JO - Mechanizm podzielonej płatności w przypadku wielu zamówień obsługujących inwestycje.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.129.2020.1.JO Mechanizm podzielonej płatności w przypadku wielu zamówień obsługujących inwestycje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2020 r. (data wpływu 3 marca 2020 r.) uzupełnione pismem Strony z dnia 3 marca 2020 r. (data wpływu 9 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie umieszczania na fakturach adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2020 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie umieszczania na fakturach adnotacji "mechanizm podzielonej płatności". Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 3 marca 2020 r. (data wpływu 9 marca 2020 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (X Spółka) jest producentem pokryć dachowych i elewacyjnych. Spółka prowadzi sprzedaż produktów własnych do odbiorców, którymi są głównie dystrybutorzy (np. hurtownie) oraz firmy wykonujące kompleksowe inwestycje. Spółka prowadzi też sprzedaż towarów handlowych, które uzupełniają jej ofertę produkcji własnej. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym i dużym przedsiębiorcą. Spółka rzadko zawiera z klientami pisemne umowy sprzedaży produktów własnych i towarów handlowych. Najczęściej podstawą do wydania towaru jest zamówienie klienta składane głównie drogą elektroniczną. Produkty i towary z oferty Spółki w znacznej części zawarte są w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (tj. przy ich sprzedaży w warunkach określonych w ustawie stosuje się obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności).

Kontrahenci Spółki składają zamówienia na produkty Spółki i towary handlowe, które mogą obejmować zarówno elementy z załącznika 15, jak i spoza tego załącznika. Całościowa wartość zamówienia może przekraczać kwotę 15 000 PLN brutto.

W Spółce wydanie produktu/ towaru z magazynu w związku z realizacją zamówienia dokumentowane jest dokumentem WZ oraz fakturą. Zazwyczaj Spółka aranżuje transport produktów i towarów handlowych do klienta, choć zdarza się również, że klient odbiera zamówienie we własnym zakresie.

Do dnia 1 listopada 2019 r. wystawiając faktury dokumentujące sprzedaż krajową, Spółka odrębnie dokumentowała sprzedaż towarów opodatkowanych stawką VAT 23%, a odrębnie sprzedaż towarów, dla których zobowiązanym do rozliczenia VAT był nabywca ("odwrotne obciążenie"). Po dniu 1 listopada 2019 r. praktycznie wszystkie wyroby Spółki opodatkowanie są stawką 23% VAT i na jednej fakturze mogą występować wyroby polegające mechanizmowi obligatoryjnej podzielonej płatności, jak i inne wyroby. Spółka z ostrożności przyjęła zasadę, aby oznaczać wszystkie wystawiane faktury zawierające jakikolwiek produkt z załącznika nr 15 (o jakiejkolwiek wartości) adnotacją "mechanizm podzielonej płatności".

Złożone zamówienia Spółka zazwyczaj realizuje partiami. Część produktów, która dostępna jest w magazynach Spółki od ręki, może być natychmiast wydana kontrahentowi, o ile warunki zamówienia wskazują na to, że kontrahent jest zainteresowany niezwłocznym dostarczeniem danej partii. Część zamówienia może wymagać wyprodukowania wyrobów wedle przedstawionej przez klienta specyfikacji (z uwzględnieniem koloru, rodzaju powłoki wyrobu, kształtu, etc.). Kontrahenci mogą również żądać dostarczenia określonych partii zamówionych wyrobów w sprecyzowanym momencie realizowanej przez nich inwestycji (np. żądają przywozu określonej partii pokryć elewacyjnych po zamknięciu danego etapu prac budowlanych, następnie, żądać przywozu kolejnej partii pokryć elewacyjnych po położeniu pierwszej części tych pokryć). Nie jest też wykluczone, że w trakcie współpracy z danym klientem pierwotnie złożone zamówienie będzie podlegało korektom. Kontrahent może wycofać zamówienie na określony wyrób, zredukować zamówienie na ten wyrób, powiększyć zamówienie na ten wyrób, zmodyfikować specyfikację zamawianego wyrobu. Zatem wartość zamówienia jest zmienna. Klient może również składać kolejne zamówienia, które będą realizowane równolegle z zamówieniami wcześniejszymi. W praktyce występują następujące przypadki realizacji zamówień przez Spółkę. Przy tym Spółka wystawia faktury dla poszczególnych dostaw oraz dla otrzymanych zaliczek wskazanych w wariantach:

Wariant 1

Spółka zawarła z kontrahentem umowę dotyczącą budowy przez tego kontrahenta np. centrum logistycznego czy osiedla domów jednorodzinnych (konkretna inwestycja jest wskazana w umowie). W umowie jest wskazana szacunkowa ilość i wartość produktów. Ostateczna ilość i wartość będzie określona na podstawie składanych zamówień wg cen jednostkowych wskazanych w umowie.

Na podstawie tej umowy w tym przykładzie powstaje jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych do zaopatrzenia inwestycji. Są to towary wyłącznie z zał. 15, wartość brutto towaru w zamówieniu 250 tys. zł brutto. Zamówienie jest realizowane w czterech dostawach 0 wartościach brutto: 80 tys. zł brutto, 80 tys. zł brutto, 80 tys. zł brutto, 10 tys. zł brutto. Dostawy mogą być zbieżne w czasie (np. z tego samego dnia) albo rozbieżne w czasie. Zazwyczaj realizowane są one w różnym czasie.

Ważne: Każda dostawa jest odrębnie fakturowana.

Wariant 2

Spółka zawarła z kontrahentem umowę dotyczącą budowy przez tego kontrahenta np. centrum logistycznego czy osiedla domów jednorodzinnych (konkretna inwestycja jest wskazana w umowie). W umowie jest wskazana ilość i wartość produktów. Ostateczna ilość i wartość będzie określona na podstawie składanych zamówień wg cen jednostkowych wskazanych w umowie. Na podstawie tej umowy w tym przykładzie klient składa wiele zamówień (w jednym dniu lub w różnych dniach) określających ilości produktów niezbędnych do zaopatrzenia inwestycji. Zakładamy, że powstaną 3 zamówienia, ich całkowita wartość wyniesie 250 tys. zł brutto.

Zamówienia obejmują towary zarówno z zał. 15 jak i inne towary. Wartość brutto towaru zamówieniu 1 obejmującym wyłącznie towary spoza zał. 15 wynosi 80 tys. zł brutto. Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 obejmującym towary zarówno spoza zał. 15, jak i z zał. 15 wynosi 165 tys. zł brutto (z tego towary z zał. 15 są warte 120 tys. zł brutto, a towary pozostałe 45 tys. zł brutto). Wartość brutto towaru w zamówieniu 3 obejmującym wyłącznie towary z zał. 15 wynosi 5 tys. zł brutto.

Zamówienia te są realizowane w czterech dostawach. Dostawa 1 ma wartość całościową 80 tys. zł brutto, w tym towary z zał. 15 o wartości 70 tys. zł brutto, a towary spoza zał. 15 o wartości 10 tys. zł brutto. Dostawa 2 ma wartość całościową 80 tys. zł brutto, w tym towary z zał. 15 o wartości 10 tys. zł brutto, a towary spoza zał. 15 o wartości 70 tys. zł brutto. Dostawa 3 ma wartość całościową 80 tys. zł brutto, w tym towary z zał. 15 o wartości 35 tys. zł brutto, a towary spoza zał. 15 o wartości 45 tys. zł brutto. Dostawa 4 ma wartość całościową 10 tys. zł brutto, są to towary wyłącznie z zał. 15 o wartości 10 tys. zł brutto. Dostawy mogą być zbieżne w czasie (np. z tego samego dnia) albo rozbieżne w czasie. Zazwyczaj realizowane są one w różnym czasie.

Ważne: Każda dostawa jest odrębnie fakturowana

Wariant 3

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie). Spółka posiada wiedzę, że w tym przypadku transakcja również dotyczy obsługi konkretnej inwestycji/ budowy kontrahenta, np. centrum logistycznego czy osiedla domów jednorodzinnych.

Na podstawie tej oferty (w tym przykładzie) klient składa jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych do zaopatrzenia inwestycji (o łącznej wartości 250 tys. zł brutto). Są towary wyłącznie z zał. 15.

Wartość brutto towaru w zamówieniu wynosi 250 tys. zł brutto. Zamówienie to jest realizowane czterech dostawach. Dostawa 1: wartość całościowa dostawy wynosi 80 tys. zł brutto. Dostawa 2:

wartość całościowa dostawy wynosi 80 tys. zł brutto. Dostawa 3: wartość całościowa dostawy wynosi 80 tys. zł brutto. Dostawa 4: wartość całościowa dostawy wynosi 10 tys. zł brutto.

Dostawy mogą być zbieżne w czasie (np. z tego samego dnia) albo rozbieżne w czasie. Zazwyczaj realizowane są one w różnym czasie.

Ważne: Każda dostawa jest odrębnie fakturowana.

Wariant 4

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Spółka posiada wiedzę, że w tym przypadku transakcja również dotyczy obsługi konkretnej inwestycji/ budowy kontrahenta np. centrum logistycznego czy osiedla domów jednorodzinnych. Na podstawie tej oferty klient składa wiele zamówień (w jednym dniu lub w różnych dniach) określających ilości produktów niezbędnych do zaopatrzenia inwestycji. Zakładamy, że klient złoży 3 zamówienia (o łącznej wartości 30 tys. zł brutto). Są to zamówienia na towary zarówno z zał. 15, jak i inne towary. Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 obejmującym wyłącznie towary z zał. 15 wynosi 20 tys. zł brutto. Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 obejmującym wyłącznie towary spoza zał. 15 wynosi 8 tys. zł brutto. Wartość brutto towaru w zamówieniu 3 obejmującym wyłącznie towary z zał. 15 wynosi 2 tys. zł brutto. Zamówienia te są realizowane w jednej dostawie o wartości brutto 30 tys. zł brutto (z tego 22 tys. zł brutto dotyczy towarów w zał. 15, a 8 tys. zł brutto dotyczy towaru spoza zał. 15).

Ważne: Każda dostawa jest odrębnie fakturowana.

Wariant 5

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Spółka posiada wiedzę, że w tym przypadku transakcja również dotyczy obsługi konkretnej inwestycji/ budowy kontrahenta np. centrum logistycznego czy osiedla domów jednorodzinnych.

Na podstawie tej umowy klient składa wiele zamówień (w jednym dniu lub w różnych dniach) określających ilości produktów niezbędnych do zaopatrzenia inwestycji. Spółka zakłada, że klient złoży 3 zamówienia o łącznej wartości brutto 250 tys. zł.

Są to zamówienia na towary zarówno z zał. 15 jak i inne towary.

Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 obejmującym wyłącznie towary spoza zał. 15 wynosi 80 tys. zł brutto.

Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 obejmującym towary mieszane spoza zał. 15 oraz z zał. 15 wynosi łącznie 165 tys. zł brutto (z tego 120 tys. zł brutto to towary z zał. 15, a 45 tys. zł brutto to towary inne niż z zał. 15).

Wartość brutto towaru w zamówieniu 3 obejmującym wyłącznie towary z zał. 15 wynosi 5 tys. zł brutto.

Zamówienia te są realizowane w czterech dostawach. Dostawa 1: wartość całościowa wynosi 80 tys. zł brutto, w tym towary z zał. 15 o wartości 70 tys. zł brutto, a towary spoza zał. 15 o wartości 10 tys. zł brutto. Dostawa 2: wartość całościowa wynosi 80 tys. zł brutto, w tym towary z zał. 15 o wartości 10 tys. zł brutto, a towary spoza zał. 15 o wartości 70 tys. zł brutto. Dostawa 3: wartość całościowa wynosi 80 tys. zł brutto, w tym towary z zał. 15 o wartości 35 tys. zł brutto, a towary spoza zał. 15 o wartości 45 tys. zł brutto. Dostawa 4: wartość całościowa wynosi 10 tys. zł brutto, są to towary wyłącznie z zał. 15 o wartości 10 tys. zł brutto. Dostawy mogą być zbieżne w czasie (np. z tego samego dnia) albo rozbieżne w czasie. Zazwyczaj realizowane są one w różnym czasie.

Ważne: Każda dostawa jest odrębnie fakturowana.

Wariant 6

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest z dystrybutorem na bazie ogólnych warunków sprzedaży oraz przyjętych z klientem warunków handlowych (np. rabaty i terminy płatności). Dystrybutor składa zamówienie (zazwyczaj emailowo lub przez system zamówień on-line).

W tym wariancie klient składa jedno zamówienie o wartości brutt 35 tys. zł. Dotyczy ono towarów wyłącznie z zał. 15. Wartość brutto towaru w zamówieniu wynosi 35 tys. zł brutto.

Zamówienie to realizowane jest w trzech dostawach.

Dostawa 1: wartość całościowa wynosi 20 tys. zł brutto.

Dostawa 2: wartość całościowa wynosi 10 tys. zł brutto.

Dostawa 3: wartość całościowa wynosi 5 tys. zł brutto.

Dostawy mogą być zbieżne w czasie (np. z tego samego dnia) albo rozbieżne w czasie. Zazwyczaj realizowane są one w różnym czasie.

Ważne: każda dostawa jest odrębnie fakturowana.

Wariant 7.

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest z dystrybutorem na bazie ogólnych warunków sprzedaży oraz przyjętych z klientem warunków handlowych (np. rabaty i terminy płatności). Dystrybutor składa zamówienie (zazwyczaj emailowo lub przez system zamówień on-line).

W tym wariancie dystrybutor składa wiele zamówień (w jednym dniu lub w różnych dniach) określające ilości produktów. Spółka zakłada, że powstaną 3 zamówienia o łącznej wartości brutto 30 tys. zł.

Są to towary wyłącznie z załącznika 15. Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 wynosi 20 tys. zł brutto.

Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 wynosi 8 tys. zł brutto.

Wartość brutto towaru w zamówieniu 3 wynosi 2 tys. zł brutto.

Zamówienie to realizowane jest w trzech dostawach. Dostawa 1: wartość całościowa wynosi 10 tys. zł brutto. Dostawa 2: wartość całościowa wynosi 10 tys. zł brutto. Dostawa 3: wartość całościowa wynosi 10 tys. zł brutto. Dostawy mogą być zbieżne w czasie (np. z tego samego dnia) albo rozbieżne w czasie. Zazwyczaj realizowane są one w różnym czasie.

Ważne: każda dostawa jest odrębnie fakturowana.

Wariant 8

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi. Są to towary wyłącznie z zał. 15. Wartość brutto towaru w zamówieniu wynosi 80 tys. zł brutto.

Klient wnosi zaliczkę/ przedpłatę na poczet realizacji zamówienia (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty 70 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Zamówienie to jest realizowane w jednej dostawie o wartości 80 tys. zł brutto. W związku z dostawą następuje wystawienie ostatecznej faktury rozliczeniowej na kwotę 10 tys. zł brutto.

Wariant 9

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi. Są to towary wyłącznie z zał. 15. Wartość brutto towaru w zamówieniu wynosi 80 tys. zł brutto.

Klient wnosi zaliczkę/ przedpłatę na poczet realizacji zamówienia (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty 10 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności.

Zamówienie to jest realizowane w jednej dostawie o wartości 80 tys. zł brutto.

Wariant 10

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi.

Są to towary z zał. 15 oraz inne towary.

Wartość brutto towaru w zamówieniu wynosi 80 tys. zł brutto (z czego kwota 40 tys. zł brutto dotyczy towarów z zał. 15, pozostałe towary są również warte 40 tys. zł brutto).

Klient wnosi zaliczkę/ przedpłatę na poczet realizacji zamówienia (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty 10 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie "zaliczka").

Zamówienie to jest realizowane w jednej dostawie o wartości 80 tys. zł brutto.

Wariant 11

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty powstaje jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi. Są to towary z zał. 15 oraz inne towary. Wartość brutto towaru w zamówieniu wynosi 80 tys. zł brutto (z czego towary z zał. 15 - wartość brutto 70 tys. zł a pozostałe towary - wartość brutto 10 tys. zł).

Klient wnosi dwie zaliczki/ przedpłaty na poczet realizacji zamówienia (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty pierwszej to 10 tys. zł brutto. Kwota przedpłaty drugiej to 20 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie "zaliczka" bądź zaliczka do zamówienia nr....). Zamówienie to jest realizowane w jednej dostawie o wartości 80 tys. zł brutto.

Wariant 12

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy.

Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi. Są to towary z zał. 15 oraz inne towary.

Wartość brutto łączna towaru w zamówieniu wynosi 80 tys. zł brutto (z czego towary z zał. 15 - wartość brutto 70 tys. zł, a pozostałe towary - wartość brutto 10 tys. zł). Klient wnosi trzy zaliczki/ przedpłaty na poczet realizacji zamówienia (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty pierwszej to 10 tys. zł brutto. Kwota przedpłaty drugiej to 20 tys. zł brutto. Kwota przedpłaty trzeciej to 50 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie "zaliczka").

Najczęściej jednak klient przywołuje w przelewie numer zamówienia.

Zamówienie to jest realizowane w jednej dostawie o wartości 80 tys. zł brutto.

W związku z dostawą następuje wystawienie ostatecznej faktury rozliczeniowej uwzględniającej faktury zaliczkowe na kwotę do zapłaty 0 zł.

Wariant 13

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa jedno zamówienie określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi.

Są to towary z zał. 15 oraz inne towary. Wartość brutto towaru w zamówieniu wynosi 80 tys. zł brutto (z czego towary z zał. 15 - wartość brutto 10 tys. zł, a pozostałe towary - wartość brutto 70 tys. zł).

Klient wnosi trzy zaliczki/ przedpłaty na poczet realizacji zamówienia (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty pierwszej to 10 tys. zł brutto. Kwota przedpłaty drugiej to 20 tys. zł brutto. Kwota przedpłaty trzeciej to 50 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie "zaliczka"). Najczęściej jednak klient przywołuje w przelewie numer zamówienia.

Zamówienie to jest realizowane w jednej dostawie o wartości 80 tys. zł brutto. W związku z dostawą następuje wystawienie ostatecznej faktury rozliczeniowej uwzględniającej faktury zaliczkowe na kwotę 0 zł do zapłaty.

Wariant 14.

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa dwa zamówienia określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi. Zamówienie dotyczy towarów wyłącznie z zał. 15.Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 wynosi 20 tys. zł brutto. Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 wynosi 10 tys. zł brutto.

Klient wnosi zaliczkę/ przedpłatę na poczet realizacji zamówień (po złożeniu zamówień). Kwota przedpłaty to 5 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie "zaliczka").

Zamówienia te są realizowane w jednej dostawie o wartości 30 tys. zł brutto.

Wariant 15

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa dwa zamówienia określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi.

Zamówienie dotyczy towarów wyłącznie z zał. 15.Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 wynosi 20 tys. zł brutto. Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 wynosi 10 tys. zł brutto. Klient wnosi zaliczkę/ przedpłatę na poczet realizacji zamówień (po złożeniu zamówień). Kwota przedpłaty to 20 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie zaliczka"), Najczęściej jednak klient przywołuje w przelewie numer zamówienia.

Zamówienia te są realizowane w jednej dostawie o wartości 30 tys. zł brutto.

W związku z dostawą następuje wystawienie ostatecznej faktury rozliczeniowej na kwotę 10 tys. zł brutto.

Wariant 16

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa dwa zamówienia określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi.

Zamówienie dotyczy towarów wyłącznie z zał. 15. Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 wynosi 20 tys. zł brutto. Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 wynosi 10 tys. zł brutto.

Klient wnosi jedną zaliczkę/ przedpłatę na poczet realizacji zamówień (po złożeniu zamówień). Kwota przedpłaty to 25 tys. zł brutto. Klient oznaczył w przelewie, jakich zamówień dotyczy zaliczka. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia dwie faktury zaliczkowe, po jednej do każdego z zarejestrowanych zamówień (17 tys. zł brutto do zamówienia 1 oraz 8 tys. zł brutto do zamówienia 2 - proporcje ustaliła Spółka).

Zamówienia te są realizowane w jednej dostawie o wartości 30 tys. zł brutto.

W związku z dostawą następuje wystawienie ostatecznej faktury rozliczeniowej na kwotę 5 tys. zł brutto uwzględniającej obydwie faktury zaliczkowe.

Wariant 17

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjęcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa dwa zamówienia określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi.

Zamówienie dotyczy towarów wyłącznie z zał. 15.

Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 wynosi 20 tys. zł brutto.

Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 wynosi 10 tys. zł brutto.

Klient wnosi zaliczkę/ przedpłatę (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty to 5 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie "zaliczka"). Najczęściej jednak klient przywołuje w przelewie numer zamówienia.

Zamówienia te są realizowane w dwóch dostawach.

Dostawa 1 ma wartość 18 tys. zł brutto.

Dostawa 2 ma wartość 12 tys. zł brutto.

W związku z dostawami następuje wystawienie dwóch ostatecznych faktur rozliczeniowych: dla dostawy 1 na kwotę 13 tys. zł brutto, dla dostawy 2 na kwotę 12 tys. zł brutto.

Wariant 18

W tym wariancie Spółka nie podpisuje pisemnej umowy. Transakcja realizowana jest na podstawie emailowo uzgodnionych warunków (przyjcie oferty przez klienta następuje przez akceptację warunków przedstawionych w emailu lub telefonicznie).

Na podstawie tej oferty kontrahent składa dwa zamówienia określające ilości produktów niezbędnych kontrahentowi.

Zamówienia dotyczą towarów wyłącznie z zał. 15. Wartość brutto towaru w zamówieniu 1 wynosi 20 tys. zł brutto. Wartość brutto towaru w zamówieniu 2 wynosi 10 tys. zł brutto.

Klient wnosi zaliczkę/przedpłatę na poczet realizacji zamówienia 1 (po złożeniu zamówienia). Kwota przedpłaty to 5 tys. zł brutto. Po wpływie zaliczki Spółka wystawia fakturę dotyczącą otrzymanej płatności. Klient może, ale nie musi oznaczyć w przelewie, czego dotyczy wpłacana zaliczka (w opisie może być wskazane jedynie "zaliczka").

Zamówienia te są realizowane w dwóch dostawach.

Dostawa 1 ma wartość 18 tys. zł brutto.

Dostawa 2 ma wartość 12 tys. zł brutto.

W związku z dostawami następuje wystawienie dwóch ostatecznych faktur rozliczeniowych: dla dostawy 1 na kwotę 18 tys. zł brutto, dla dostawy 2 na kwotę 7 tys. zł brutto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym obowiązki związane z funkcjonowaniem mechanizmu podzielonej płatności rozpoznawane są przez Spółkę dla każdej faktury wystawianej w związku z realizacją każdego z opisanych powyżej wariantów od 1 do 18, tj. to faktura i jej wartość (dla dostawy czy też faktura zaliczkowa), a nie całe zamówienie jest wiążąca jeśli chodzi o obowiązki w zakresie mechanizmu podzielonej płatności? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Stanowisko Wnioskodawcy:

Regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności zawarte zostały w ustawie z dnia

15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), która wprowadziła z dniem 1 lipca 2018 r.m.in. nowy blok przepisów zawartych w rozdziale 1a w art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.); dalej: ustawa o VAT.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) wprowadza z dniem 1 listopada 2019 r. - zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (dalej też: MPP).

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP.

Natomiast, w myśl art. 108a ust. 1a, który obowiązuje od 1 listopada 2019 r. przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować MPP.

Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem MPP (art. 108a ust. 1b).

W myśl art. 108a ust. 2 ustawy - zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1.

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2.

zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Zakres informacji jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Zarazem przepis nie zabrania zamieszczania takiego zapisu również na innych fakturach.

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1.

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2.

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Obowiązek wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

1.

będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość (art. 19 pkt 2 ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców);

2.

będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w dodanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT,

3.

czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Odnosząc się do przedstawionych we wniosku sytuacji (warianty 1-18), należy wskazać, że istotne znaczenie dla dokonania zapłaty należności z zastosowaniem obowiązkowego MPP w opisanych we wniosku przypadkach, w których zamówienie dotyczy zarówno towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz towarów spoza tego załącznika, ma wartość brutto na fakturze, a nie wartość tego zamówienia. W innych przypadkach zamieszczenie na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" nie jest obligatoryjne, ale zarazem nie jest przez przepisy zakazane czy sankcjonowane.

Zatem w każdym z przypadków z wariantów 1-18 obowiązek oznaczania adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" należy oceniać następująco:

* w przypadkach, gdy nie dochodzi do wpłaty zaliczek, należy oprzeć się na fakturowaniu dostaw na moment ich realizacji. Jeśli faktura wystawiana dla danej dostawy będzie obejmowała jakikolwiek towar z zał. 15 i zarazem całość faktury przekracza 15 tys. zł brutto - powstaje obowiązek oznaczenia tej faktury adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Podejście to dotyczy zarówno faktur wystawianych dla dostaw w przypadku, gdy nie dochodzi do wpłaty zaliczek, jak i przypadków, gdy wystawia się dla dostaw faktury końcowe rozliczające wcześniejsze zaliczki,

* w przypadku faktur wystawianych dla wpłaconych zaliczek wystawiane faktury zaliczkowe muszą obligatoryjnie być oznaczone adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" w przypadku, gdy zaliczka przekroczy próg kwotowy 15 tys. zł brutto oraz zaliczka odnosi się w jakiejkolwiek części do istniejącego zamówienia/ zamówień, które obejmuje jakikolwiek towar z zał. 15.

Jedynie w tych przypadkach, gdzie faktury zaliczkowe dotyczą wprost zamówień obejmujących wyłącznie towary spoza załącznika 15, zaliczki jednoznacznie odnoszą się do takich zamówień, Spółka nie powinna oznaczać takich faktur zaliczkowych adnotacją "mechanizm podzielonej płatności".

Podejście to potwierdzają też objaśnienia podatkowe w sprawie MPP z 23 grudnia 2019 r. (str. 5, przykład na dole).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku

nr 1 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo tut. Organ zauważa, że obecny publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług to: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.

Tut. Organ informuje, że w zakresie sposobu obowiązku oznaczania w nowej schemie JPK znacznikiem "MPP" do wystawianych faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl