0113-KDWPT.4011.33.2024.2.DS - Rozliczanie PIT w związku z cesją praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 lipca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDWPT.4011.33.2024.2.DS Rozliczanie PIT w związku z cesją praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 kwietnia 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wynikających z cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Sprzedaż lokalu mieszkalnego tzw. cesją czyli przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej na nowego nabywcę. Wpłaty na poczet ceny mieszkania wraz z miejscem garażowym, do których zobowiązywała umowa deweloperska dokonane były z własnych środków oraz z kredytu hipotecznego. W momencie przeniesienia praw, cała kwota wynikająca z umowy deweloperskiej była uregulowana na rachunek bankowy dewelopera. Deweloper wystawił fakturę końcową za lokal mieszkalny oraz fakturę za miejsce garażowe, obie kwoty są tożsame z kwotami zapisanymi w umowie deweloperskiej.

Otrzymali Państwo także fakturę od dewelopera za zmiany lokatorskie (zmiany aranżacyjne w trakcie budowy lokalu mieszkalnego), fakturę za przygotowanie dokumentów do cesji lokalu mieszkalnego. Ponieśli także Państwo koszty notarialne wynikające z przygotowania umowy deweloperskiej. Umowa deweloperska zawarta notarialnie na małżeństwo, akt notarialny przenoszący prawa wynikające z umowy deweloperskiej również na małżeństwo. Faktury wystawione przez dewelopera tylko na dane męża.

Uzupełnienie stanu faktycznego

W uzupełnienie wniosku, udzieliła Pani następujących odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytania.

Mieszkanie zakupione od dewelopera... 2021 r., sprzedane w drodze cesji praw i obowiązków... 2023 r. Umowa deweloperska zwarta ramach wspólności małżeńskiej. Wpłaty na poczet ceny mieszkania wraz z miejscem garażowym, do których zobowiązywała zawarta umowa deweloperska dokonane były z własnych środków finansowych oraz kredytu hipotecznego. W momencie podpisywania umowy przenoszącej prawa wynikające z umowy deweloperskiej, cała kwota za mieszkanie i miejsce garażowe wynikająca z podpisanej umowy deweloperskiej była uregulowana na rachunek bankowy dewelopera.

Deweloper wystawił fakturę końcową za lokal mieszkalny, fakturę za miejsce garażowe - obie kwoty z faktur - tożsame z z kwotami zapisanymi w umowie deweloperskiej. Deweloper wystawił również fakturę za przygotowanie dokumentów do cesji - kwota zapłacona na rachunek dewelopera.

Przychód rozliczony w PIT-36 za 2023 r., jako przychód prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy - proporcjonalnie na obu małżonków, przychód ze sprzedaży mieszkania i miejsca garażowego - środki w części wpłacone przez Cesjonariusza na konto Pani i Pani męża, w części na wskazany przez bank rachunek bankowy - środki wynikające z tytułu całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu hipotecznego. Brak wpłat przez Cesjonariusza na rzecz dewelopera wynikających z umowy deweloperskiej uregulowane w całości przez Cedenta. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu - faktura za mieszkanie, faktura za miejsce garażowe, faktura za przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia cesji, koszty notarialne podpisania umowy deweloperskiej.

Faktura za zmiany lokatorskie nie została ujęta w rozliczeniu PIT i nie będzie jej Pani ujmować.

Pytanie

Czy wszystkie wymienione faktury wraz z kosztami notarialnymi podpisania umowy deweloperskiej, mogą być ujęte w zeznaniu podatkowym PIT-36, jako koszty uzyskania przychodu? Czy uzyskany przychód oraz koszty uzyskania przychodu powinny być ujęte w PIT-36 w pozycji prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy? Czy należy przychód i koszty uzyskania podzielić na obu małżonków?

Pani stanowisko w sprawie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku

Rozliczenia podatku dochodowego za rok 2023 dokonała Pani wspólnie z mężem na formularzu PIT-36 jako przychód z praw autorskich i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy. Przychód i koszty uzyskania przychodów zostały podzielone proporcjonalnie na obu małżonków. Jako małżeństwo mają Państwo współwłasność majątkową - związek małżeński zawarty w latach wcześniejszych i trwa nadal. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyła Pani fakturę za mieszkanie, fakturę za miejsce garażowe, fakturę za przygotowanie dokumentów do cesji, koszty notarialne umowy deweloperskiej. Wszystkie wymienione koszty zostały przez Panią poniesione i udokumentowane i nie uzyskałaby Pani przychodu ze sprzedaży, gdyby ich Pani nie poniosła. Art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy:

Źródłami przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Jak wskazuje art. 18 omawianej ustawy:

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W związku z tym, że powyższy katalog praw majątkowych jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności", przyjąć należy, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji omawianego przepisu można zaliczyć także inne prawa niewymienione wprost w tym przepisie.

Zatem, tą kategorią został objęty każdy przychód osiągnięty przez podatnika w związku z posiadaniem przez niego praw o charakterze majątkowym, jakim jest wierzytelność czy też przychód uzyskany z jej zbycia, tj. cesja praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej.

Jednocześnie podatnik ma prawo pomniejszyć osiągnięty z ww. cesji przychód o koszty jego uzyskania.

Zgodnie bowiem z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak wynika z powyższego, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać następujące kryteria: musi zostać poniesiony przez podatnika, zostać odpowiednio udokumentowany, celem jego poniesienia jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów (związek przychodu z kosztem) i nie został on wymieniony w art. 23 cytowanej ustawy. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Z treści art. 45 ust. 1 wynika, że:

Podatnicy są obowiązania składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że... 2021 r. zakupiła Pani mieszkanie od dewelopera, które następnie zostało sprzedane w drodze cesji praw i obowiązków... 2023 r. Umowa deweloperska została zwarta ramach wspólności małżeńskiej. Deweloper wystawił fakturę końcową za lokal mieszkalny, fakturę za miejsce garażowe - obie kwoty z faktur - tożsame z z kwotami zapisanymi w umowie deweloperskiej. Deweloper wystawił również fakturę za przygotowanie dokumentów do cesji - kwota zapłacona na rachunek dewelopera. Przychód rozliczony został w zeznaniu PIT-36 za 2023 r. jako przychód prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy - proporcjonalnie na obu małżonków. Uzyskany przychód został pomniejszony o koszty uzyskania przychodu - faktura za mieszkanie, faktura za miejsce garażowe, faktura za przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia cesji, koszty notarialne podpisania umowy deweloperskiej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychód uzyskany z cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej, proporcjonalnie przypadający na Panią, jako przychód z praw majątkowych należy wykazać w składanym przez Panią w zeznaniu PIT-36 za 2023 r. Przychód ten może Pani pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie przypadające na Panią (tj. fakturę za mieszkanie, fakturę za miejsce garażowe, fakturę za przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia cesji, koszty notarialne podpisania umowy deweloperskiej).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Pani. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych stron cesji umowy deweloperskiej (np. Pani małżonka).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl