Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 listopada 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDWPT.4011.138.2020.2.IS
PIT od przychodów członków gminnego biura spisowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 6 sierpnia 2020 r. (identyfikator poświadczenia: ePUAP - UPP...), uzupełnionym pismem złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 28 września 2020 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP - UPP...), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2020 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 22 września 2020 r., nr 0113-KDWPT.4011.138.2020.1.IS, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 22 września 2020 r. (data doręczenia 22 września 2020 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 28 września 2020 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) na terenie całego kraju przeprowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy, na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt - jako Gminny Komisarz Spisowy, który jednocześnie powołuje swojego zastępcę spośród pracowników gminy. Natomiast na podstawie art. 18 ust. do wykonywania prac spisowych Gminny Komisarz Spisowy (wójt) tworzy Gminne Biuro Spisowe.

Prace spisowe na rzecz Gminnego Biura Spisowego wykonują pracownicy Urzędu Gminy, zatrudnieni na podstawie z ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2018 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Umowy o pracę z pracownikami Urzędu Gminy są zawarte z Wójtem Gminy, który na mocy art. 7 wyżej powołanej ustawy wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostkę, o której mowa w art. 2 ustawy (w tym przypadku za Urząd Gminy). Jednocześnie z art. 8 ustawy wynika, że pracodawcą Wójta (będącego w czasie prac spisowych Gminnym Komisarzem Spisowym) jest Urząd Gminy.

Na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), Wójt Gminy z dnia 8 czerwca 2020 r. utworzył Gminne Biuro Spisowe na potrzeby powszechnego spisu rolnego 2020 r. W skład biura weszli oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, prace spisowe gminnych biur spisowych wykonują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Prace te są finansowane z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej, przy czym środki na wykonanie powierzonych zadań przekazuje gminie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, za pośrednictwem właściwych miejscowo urzędów statystycznych (art. 22 ust. 1 i 4 ustawy). W ramach tych środków pracownikom oddelegowanym przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych mogą zostać przyznane dodatki spisowe lub jednorazowa nagroda spisowa, a komisarzom spisowym nagrody (art. 23 ust. 1 ustawy).

Za wykonywane czynności na rzecz spisu rolnego pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępcom komisarzy spisowych przysługują dodatki spisowe lub jednorazowe nagrody, natomiast Gminnemu Komisarzowi Spisowemu przysługuje jednorazowa nagroda. Na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród Wnioskodawcy została przekazana dotacja z właściwego terenowo Głównego Urzędu Statystycznego.

Wnioskodawca jest w posiadaniu pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia... 2020 r., skierowanego do Dyrektora Departamentu. Głównego Urzędu Statystycznego, będącego odpowiedzią na zadane pytanie, czy od wypłacanych pracownikom samorządowym nagród i dodatków spisowych winno się naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

Z przytoczonego wyżej pisma, wynika, że rozstrzygająca w sprawie jest kwalifikacja przychodów dla celów podatkowych odpowiednio jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub przychodów ze stosunku pracy, a do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w tym zakresie w indywidualnej sprawie kompetentne są wyłącznie organy podatkowe.

Jeśli właściwy organ podatkowy uzna, iż nie są to przychody z tytułu stosunku pracy, to od takich przychodów składki nie powinny być naliczane. Gdy natomiast zostałoby uznane, iż są to przychody ze stosunku pracy, to od tych przychodów istniałby obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy dodatki spisowe i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego i Gminnego Komisarza Spisowego należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy, czy do przychodów ze stosunku pracy i tym samym należy naliczyć podatek od osób fizycznych art. 12 ust. 1 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 powołanej wyżej ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Dodatki spisowe i nagrody otrzymywane przez osoby powołane do prac w biurze spisowym oraz nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego są związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. Podstawą wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pochodzących ze stosunku pracy są przepisy Kodeksu Pracy i obowiązujący regulamin wynagradzania. Natomiast kwestię przyznawania dodatków spisowych i nagród regulują przepisy wyżej wymienione. Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. W ustawie określone zostały również minimalne i maksymalne stawki dodatków spisowych i nagród oraz kryteria, które powinny być brane pod uwagę przy ich ustalaniu za prace na rzecz spisu rolnego.

Świadczenia w postaci dodatków spisowych oraz jednorazowych nagród będą otrzymywane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez inny podmiot niż pracodawca (tutaj: Gminnego Komisarza Spisowego).

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone źródła przychodów.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 ww. ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41 ustawy, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z Powszechnym Spisem Rolnym na terenie Gminy pracami spisowymi kieruje wójt - jako Gminny Komisarz Spisowy, który jednocześnie powołuje swojego zastępcę spośród pracowników gminy. Natomiast do wykonywania prac spisowych Gminny Komisarz Spisowy (wójt) tworzy Gminne Biuro Spisowe. Prace spisowe na rzecz Gminnego Biura Spisowego wykonują pracownicy gminy. Za wykonywane czynności na rzecz spisu rolnego pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępcom komisarzy spisowych przysługują dodatki spisowe lub jednorazowe nagrody, natomiast Gminnemu Komisarzowi Spisowemu przysługuje jednorazowa nagroda. Na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród Wnioskodawcy została przekazana dotacja z właściwego terenowo Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasady przeprowadzania powszechnego spisu rolnego w 2020 r. regulują przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy, Centralne Biuro Spisowe tworzy Generalny Komisarz Spisowy, w drodze zarządzenia, określając jego strukturę organizacyjną i organizację pracy, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, do wykonywania prac spisowych:

1. wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe,

2. gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe - w drodze zarządzenia, określając skład i organizację pracy danego biura spisowego, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 ww. ustawy, pracą wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, a pracą gminnego biura spisowego - gminny komisarz spisowy. Natomiast, w myśl ust. 3 prace spisowe na rzecz wojewódzkich i gminnych biur spisowych wykonują odpowiednio pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Prace spisowe na rzecz wojewódzkich i gminnych biur spisowych wykonują odpowiednio pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 18 ust. 3 ww. ustawy).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w ramach prac spisowych zostały określone w art. 19 ust. 1 wskazanej ustawy.

Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej (art. 22 ust. 1 ww. ustawy). Środki na wykonanie zadań, o których mowa w art. 19, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy, w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych (art. 22 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, w ramach wydatków osobowych mogą być finansowane:

1.

wynagrodzenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe;

2.

dodatki za wykonywanie prac spisowych, zwane dalej "dodatkami spisowymi", lub jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych, zwana dalej "nagrodą spisową", dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych;

3.

nagroda spisowa dla komisarzy spisowych.

Zasady i wysokość powyższych nagród określone zostały w art. 23 ust. 2-5 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy prawa stwierdzić należy, że wynagrodzenie przyznane członkom Gminnego Biura Spisowego w postaci dodatku spisowego i nagrody spisowej, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te są otrzymywane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zauważyć należy, że organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku opis sprawy będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl