0113-KDWPT.4011.119.2024.2.PPK - Zwolnienie z PIT sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDWPT.4011.119.2024.2.PPK Zwolnienie z PIT sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 czerwca 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem złożonym 21 czerwca 2024 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani współwłaścicielem nieruchomości w udziale 1/2, w skład której należały działki: nr..., nr..., nr..., nr..., nr..., nr..., nr..., nr... oraz nr... o łącznej powierzchni 8,4386 ha, położonej w miejscowości..., objętej księgą wieczystą KW nr...., prowadzoną przez Sąd Rejonowy w..

Przedmiotowy udział w ww. nieruchomości nabyła Pani:

* 1/4 udziału w ww. nieruchomości nabyła Pani w drodze darowizny od babci...... września 2010 r., akt notarialny Rep.... oraz

* 1/4 udziału w ww. nieruchomości nabyła Pani Postanowieniem Sądu Rejonowego w... z... października 2022 r., syg. akt.. Postanowienie dotyczy odpłatnego zniesienia współwłasności. Postanowienie uprawomocniło się... listopada 2022 r.

Zgodnie z księgą wieczystą nr... sposób korzystania z działek wchodzących w skład nieruchomości jest następujący:

* nr działki... - R grunty orne,

* nr działki... - R grunty orne,

* nr działki... - LS lasy,

* nr działki... - PS pastwiska trwałe,

* nr działki... - LZ grunty zadrzewione i zakrzewione,

* nr działki... - LZ grunty zadrzewione i zakrzewione,

* nr działki... - LS lasy,

* nr działki... - PS pastwiska trwałe,

* nr działki... - BR grunty rolne zabudowane.

Zgodnie z decyzją Burmistrza...., ustalającą wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2024 r. (decyzja z... stycznia 2024 r.), grunty opodatkowane są w następujący sposób:

* łączna powierzchnia fizyczna użytków rolnych wynosi 5,1916 ha (dotyczy opodatkowania podatkiem rolnym),

* łączna powierzchnia lasów 3,2457 ha (dotyczy opodatkowania podatkiem leśnym).

Zgodnie z ustawą z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowanie w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (art. 1). Nie prowadzi Pani działalności rolniczej. Przedmiotowa nieruchomość nie była używana w żaden sposób.

... marca 2024 r. sprzedała Pani swój cały udział w wysokości 1/2 we własności działek nr... oraz nr.. Sprzedaż została udokumentowana aktem notarialnym Rep... Nabywcami działek nr... oraz nr... było małżeństwo. Nabywca w akcie notarialnym oświadczył, że jest rolnikiem indywidualnym oraz że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne.

Uzupełnienie wniosku

W piśmie złożonym 21 czerwca 2024 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, udzieliła Pani następujących odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytania.

Pytanie 1) W wyniku przeprowadzonego... października 2022 r. odpłatnego zniesienia współwłasności:

* Na czym dokładnie polegało przeprowadzone... października 2022 r. odpłatne zniesienie współwłasności?

* Czy wskutek odpłatnego zniesienia współwłasności nabyła Pani udział w przedmiotowych działkach nr... oraz nr..., ponad ten, który już Pani wcześniej posiadała we współwłasności?

* Czy odpłatne zniesienie nastąpiło ze spłatami bądź dopłatami? Należy to opisać.

Odpowiedź: Zniesienie współwłasności nieruchomości ma doprowadzić do likwidacji stanu, w którym własność do tej samej nieruchomości przysługuje kilku współwłaścicielom. Współwłasność nieruchomości to zatem sytuacja, w której udział w prawie własności posiada więcej niż jedna osoba.

W przypadku prawa do nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr... było 3 współwłaścicieli. W związku z tym, że nie potrafiła Pani nawiązać kontaktu z Panem..., wraz z Panią..., złożyła Pani do Sądu wniosek o zniesienie współwłasności. W skutek powyższego, po przeprowadzeniu postępowania sądowego, Sąd Rejonowy w... wydał postanowienie z... października 2022 r., w którym dokonał zniesienia współwłasności w taki sposób, że przyznał własność ww. nieruchomości po połowie Pani oraz Pani..

... września 2010 r. otrzymała Pani w darowiźnie od babci... udział w wysokości 1/4 w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr..., składającej się z działek nr..., nr..., nr..., nr..., nr..., nr..., nr... i nr..., położonej w gminie... w miejscowości.. Pozostałymi właścicielami byli:

* 1/4 udziału w ww. nieruchomości posiadała... (... lipca 2011 r. darowała swój udział wnuczce Pani...),

* 2/4 udziału w ww. nieruchomości posiadał Pan..

W skutek odpłatnego zniesienia współwłasności, potwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w... sygn. akt... z... października 2022 r., nabyła Pani dodatkowo 1/4 udziału w całej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr..., składającej się z działek nr..., nr..., nr..., nr..., nr..., nr..., nr... i nr..., położonej w gminie... w miejscowości.. Aktualnie (po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu z... października 2022 r.), współwłaścicielami ww. nieruchomości są:

* 1/2 udziału należy do Pani oraz

* 1/2 udziału należy do Pani..

W związku z powyższym, wskutek zniesienia współwłasności nabyła Pani udział w przedmiotowej nieruchomości (w tym w działkach nr... oraz nr...) ponad ten, który posiadała wcześniej (od... października 2022 r. posiadała 1/4 udziału w ww. nieruchomości, a od... listopada 2022 r. posiada Pani 1/2 udziału w ww. nieruchomości).

Sąd Rejonowy w..., zgodnie z wydanym... października 2022 r. postanowieniem, zasądził spłaty na rzecz Pana... kwoty po... od Pani oraz od Pani.. Termin płatności powyższej spłaty to... grudnia 2024 r. Na dzień dzisiejszy spłaty nie są uregulowane.

Pytanie 2) Czy przedmiotowe działki nr... oraz nr... w momencie sprzedaży stanowiły gospodarstwo rolne bądź wchodziły w jego część składową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Art. 1 mówi, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Mając na uwadze powyższą definicję, działki o nr... oraz nr... wchodziły w skład gospodarstwa rolnego, gdyż łączna powierzchnia gruntów rolnych przekracza 1 ha.

Pytanie 3) Czy w momencie odpłatnego zbycia udziału w przedmiotowych działkach nr... oraz nr...., grunty te w związku ze sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego?

Odpowiedź: Zgodnie z zawartą umową sprzedaży (akt notarialny Rep.... z... marca 2024 r.) w § 8 kupujący oświadczyli, że w wyniku dokonania tej czynności, nabyte tą umową grunty wejdą w skład ich rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz że zobowiązują się prowadzić osobiście gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta tą umową nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia tej nieruchomości, przy czym nabyta nieruchomość nie będzie zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Zgodnie z powyższym oświadczeniem, sprzedane działki nr... oraz nr.... nie utraciły charakteru rolnego.

Pytanie 4) Czy odpłatne zbycie udziału w przedmiotowych działkach nr... oraz nr... nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zbycie udziału w przedmiotowych działkach nr... oraz nr... nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.). Nieruchomość opisana w księdze wieczystej KW nr..., stanowi Pani majątek prywatny.

Pytanie

Czy odpłatne zbycie udziału w nieruchomości rolnej (dotyczy sprzedanych działek nr... oraz nr...) nabytego... października 2022 r. Postanowieniem Sądu, będzie korzystało ze zwolnienia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie

Uważa Pani, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości rolnej nabytego w 2022 r., będzie stanowiło źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jego sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przedmiotowa nieruchomość spełnia definicję gospodarstwa rolnego, ponieważ łączna powierzchnia użytków rolnych (przed sprzedażą) wynosiła 5,1916 ha. Nabywcy nieruchomości nie zmienią charakteru użytkowania nieruchomości, zakupiona nieruchomość powiększyła ich gospodarstwo rolne. Nabywca -... oświadczył, że jest indywidualnym rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne.

Mając powyższe na uwadze, uważa Pani, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału 1/4 (nabytego w 2022 r.) we własności działek nr... oraz nr... będzie korzystał ze zwolnienia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodów

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

* odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

* zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, co do zasady decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób ich nabycia.

Interpretacja pojęcia "nabycie" została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Według Kodeksu cywilnego nabycie jest to uzyskanie prawa własności rzeczy. Zatem, aktywa majątkowe ulegają zwiększeniu. Przez pojęcie "nabycie" użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Jak wskazano wyżej, moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określany jest zgodnie z normami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

W myśl art. 888 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Zgodnie z prawem cywilnym darowizna dochodzi do skutku w drodze umowy jednostronnie zobowiązującej, której treścią jest zarówno zobowiązanie darczyńcy do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym na rzecz obdarowanego, czyli do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny, jak i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, to umowa darowizny pod rygorem nieważności, powinna mieć formę aktu notarialnego. Tym samym zawarcie umowy darowizny nieruchomości powoduje przejście jej własności na obdarowanego z chwilą zawarcia aktu notarialnego, w którym darczyńca daruje tę nieruchomość obdarowanemu, a obdarowany darowiznę przyjmuje.

Z opisu sprawy wynika, że 1/4 udziału w przedmiotowej nieruchomości rolnej, tj. działkach nr... i nr... nabyła Pani w drodze darowizny od babci... września 2010 r., potwierdzoną aktem notarialnym.

Zatem, odpłatne zbycie przez Panią... marca 2024 r. 1/4 udziału w nieruchomości rolnej, tj. działkach nr... i nr..., nabytego w drodze darowizny od babci nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca 2010 r. i w tej części nie stanowi dla Pani źródła przychodu w rozumieniu powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającego opodatkowaniu.

Natomiast, w przedmiotowej sprawie do nabycia przez Panią kolejnego udziału w nieruchomości rolnej, tj. działkach nr... i nr.... wynoszącego 1/4 doszło w wyniku przeprowadzonego odpłatnego zniesienia współwłasności. W związku z tym, należy odnieść się do regulacji zawartych w ustawie - Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Stosownie zaś do art. 211 Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

W myśl art. 212 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Zniesienie współwłasności może zatem nastąpić za odpłatnością w formie spłaty na rzecz drugiego współwłaściciela. Jeżeli w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności udział we współwłasności nieruchomości danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększaniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością, jak też stan jej majątku osobistego. Tym samym, data odpłatnego zniesienia współwłasności (uprawomocnienia się postanowienia sądu), jest również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się Pani udział w niej po odpłatnym zniesieniu współwłasności.

Zatem, w przedmiotowej sprawie datą nabycia przez Panią kolejnego udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości rolnej, tj. działkach nr... i nr... w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o odpłatnym zniesieniu współwłasności, tj.... listopada 2022 r., bowiem w wyniku tego zniesienia otrzymała Pani udział w nieruchomości rolnej, który przekraczał udział jaki pierwotnie Pani przysługiwał.

W konsekwencji, stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Panią... marca 2024 r. 1/4 udziału w nieruchomości rolnej, tj. działkach nr... i nr..., nabytego w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca 2022 r. i stanowi dla Pani źródło przychodu w tej części w rozumieniu powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Natomiast, przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.) stanowi, że:

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W świetle natomiast art. 1 ustawy o podatku rolnym:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego - co w konsekwencji decyduje o zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży takich gruntów - wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219) oraz załącznika do tego rozporządzenia.

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia:

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1)

grunty rolne;

2)

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;

3)

grunty zabudowane i zurbanizowane;

4)

grunty pod wodami;

5)

tereny różne.

Stosownie do treści § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia:

Grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się na:

1)

użytki rolne, do których zalicza się:

a)

grunty orne, oznaczone symbolem R,

b)

łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

c)

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

d)

sady, oznaczone symbolem S,

e)

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

f)

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

g)

grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

h)

grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;

2)

nieużytki, oznaczone symbolem N.

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest możliwe, jeśli zbywane grunty:

* są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) lub jego część składową,

* nie mogą utracić wskutek odpłatnego zbycia rolnego charakteru.

Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych związanych z transakcją okoliczności. Ich całokształt może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Ponadto utrata charakteru rolnego w związku z odpłatnym zbyciem może wystąpić bezpośrednio po zbyciu, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednak w momencie dokonania zbycia strony umowy powinny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Przedstawiony przez Panią opis sprawy, m.in. informacja, że zgodnie z zawartą umową sprzedaży (akt notarialny) w § 8 kupujący oświadczyli, że w wyniku dokonania tej czynności, nabyte tą umową grunty wejdą w skład ich rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz że zobowiązują się prowadzić osobiście gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta tą umową nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia tej nieruchomości, przy czym nabyta nieruchomość nie będzie zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Zgodnie z powyższym oświadczeniem, sprzedane działki nr... oraz nr... nie utraciły charakteru rolnego - wskazuje, że spełnia Pani przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalające skorzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Panią... marca 2024 r. 1/4 udziału w nieruchomości rolnej, tj. działkach nr... i nr..., nabytego w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności stanowi dla Pani źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż tej części nieruchomości rolnej nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie przez Panią.Jednakże, przychód uzyskany ze sprzedaży 1/4 udziału nabytego w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, nie wystąpi u Pani obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży 1/4 udziału w nieruchomości rolnej, tj. działkach nr... i nr... nabytego w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności. W konsekwencji, nie będzie Pani zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-39 w związku ze sprzedażą ww. udziału w nieruchomości rolnej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zastrzec, że interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku w kontekście zadanego pytania, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii wynikających z opisu sprawy, które nie były przedmiotem pytania i własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Pani. Nie wywołuje skutków prawnych dla innych osób (np. pozostałych współwłaścicieli).

Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Nie analizujemy załączników (dokumentów) podłączonych do wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl