0113-KDIPT3.4011.71.2017.1.AJ, Zwolnienie z PIT odszkodowania za szkody powstałe w uprawie malin. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0113-KDIPT3.4011.71.2017.1.AJ - Zwolnienie z PIT odszkodowania za szkody powstałe w uprawie malin.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT3.4011.71.2017.1.AJ Zwolnienie z PIT odszkodowania za szkody powstałe w uprawie malin.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 24 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe w uprawie malin - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w..., nabył od Wnioskodawcy z Jego gospodarstwa rolnego działki: nr 4/2 o pow. 0,0083 ha i nr 5 o pow. 0,1175 ha, znajdujące się w miejscowości..., gmina.... Własność nieruchomości została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "...", na podstawie decyzji Wojewody... z dnia 15 lipca 2014 r., nr.... Decyzja o nabyciu działek przez WZMiUW stała się ostateczna w dniu 11 grudnia 2014 r. Powyższa decyzja została wydana w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Za ww. działki Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie w 2014 r. w wysokości 5 032 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na wyżej wymienionej działce nr 5, Wnioskodawca posiadał plantację malin. W dniu 1 grudnia 2016 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w... zawarł z Wnioskodawcą ugodę na wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zlikwidowania uprawy malin o pow. 0,0900 ha. Odszkodowanie w wysokości 23 049 zł, Wnioskodawca otrzymał w grudniu 2016 r. Wartość tego odszkodowania została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym dla zadania inwestycyjnego p.n. "...". Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w... wystawił PIT-8C za 2016 r., w którym wskazał art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zobligował Wnioskodawcę do wykazania w rozliczeniu rocznym za 2016 r., przedmiotowego odszkodowania w wysokości 23 049 zł i zapłacenia podatku.

WZMiUW w... w ramach ww. inwestycji rozbudował wał, uszczelnił korpus i podłoże wału, wykonał drogi eksploatacyjne na ławie wału wzdłuż całego odcinka ze zjazdami i mijankami. Zrealizowana inwestycja zawiera m.in. urządzenia infrastruktury technicznej, o której mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca nadmienia, że grunt z którego usunięto maliny (uprawy rolne) był częścią Jego gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych w wysokości 23 049 zł, z gruntu będącego częścią gospodarstwa rolnego może być wolne od podatku dochodowego zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku, ponieważ są spełnione warunki wskazane w ww. przepisie:

* odszkodowanie otrzymuje posiadacz gospodarstwa rolnego;

* odszkodowanie zostało wypłacone z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych;

* podmiot uprawniony do wypłaty odszkodowania prowadził na gruntach inwestycje związaną z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o której mowa w art. 143 § 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

* odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie zawartej ugody pomiędzy stronami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot "w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a.

ustanowienia służebności gruntowej,

b.

rekultywacji gruntów,

c.

szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Przepis art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wskazane w nim odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy są spełnione następujące warunki:

* otrzymuje je posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

* odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie,

* podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadzi na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycję związaną z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej lub budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

* źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub umowa (ugoda) zawarta między stronami.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Natomiast, uszczegółowiając jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Należy więc podkreślić, że gospodarstwem rolnym w myśl ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Grunty np. z uwagi na ich różne położenie nie muszą stanowić zorganizowanej całości. Takie rozumienie gospodarstwa rolnego powoduje m.in., że za gospodarstwo należy uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna. Jedynym elementem łączącym grunty jest osoba właściciela tego gruntu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki o nr 4/2 o pow. 0,0083 ha i 5 o pow. 0,1175 ha. Własność nieruchomości została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "...". Na podstawie decyzji Wojewody... z dnia 15 lipca 2014 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nabył odpłatnie od Wnioskodawcy część działek, tj. nr 4/2 i 5. Decyzja o nabyciu działki przez WZMiUM została wydana w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i stała się ostateczna z dniem 11 grudnia 2014 r. Za ww. działki Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie w 2014 r. w wysokości 5 032 zł. Kwotę ustalono na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach ww. inwestycji rozbudował wał, uszczelnił korpus i podłoże wału, wykonał drogi eksploatacyjne na ławie wału wzdłuż całego odcinka ze zjazdami i mijankami. Zrealizowana inwestycja zawiera m.in. urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarstwie nieruchomościami.

Na działce nr 5 znajdowała się uprawa malin. W dniu 1 grudnia 2016 r., Wnioskodawca zawarł ugodę z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. W ugodzie zawarte zostały postanowienia dotyczące przyznania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zlikwidowania uprawy malin (uprawy rolne), znajdującej się na gruncie o pow. 0,0900 ha. Wnioskodawca nadmienił, że grunt z którego usunięto uprawy malin był częścią Jego gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie w wysokości 23 049 zł zostało wypłacone w grudniu 2016 r. Wartość odszkodowania została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym dla zadania inwestycyjnego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę w 2016 r., na mocy ugody z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych, wynikających ze zniszczenia uprawy malin, na gruncie będącym własnością Wnioskodawcy, wchodzącym w skład Jego gospodarstwa rolnego - stanowi dla Niego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ww. ustawy. Tym samym, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu ww. odszkodowania.

Jednocześnie tutejszy Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Zaznaczyć należy, że okoliczność, czy zostały spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegała weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl