0113-KDIPT3.4011.465.2018.1.KC - Zwolnienie z PIT dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 października 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT3.4011.465.2018.1.KC Zwolnienie z PIT dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2018 r. (data wpływu 4 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina.... (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Do zadań własnych Gminy należy m.in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, np. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Stosownie do treści art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Gmina.... realizuje projekty pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy.... na źródła ciepła wykorzystując paliwa stałe w ramach RPO", oraz pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy....". Projekty adresowane są do mieszkańców Gminy.... Celem projektów jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy.... na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe. Projekty odpowiadają na potrzeby beneficjentów końcowych (właścicieli/uprawnionych użytkowników budynków mieszkalnych w granicach administracyjnych Gminy.....) w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy.... dostępu do nowoczesnych systemów grzewczych, których ze względu na niski poziom dochodów nie byliby w stanie sfinansować samodzielnie. Gmina.... będzie w projektach wyłącznie operatorem i pośrednikiem w przekazaniu środków finansowych pochodzących z Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR mieszkańcom Gminy.... uczestniczącym w ww. projekcie. Dotacja udzielana będzie mieszkańcowi (inwestorowi) w sposób tzw. refundacji. Mieszkaniec (inwestor) nie otrzyma żadnej zaliczki. Odbiorcami końcowymi realizującymi działania polegające na wymianie kotłów grzewczych wraz z instalacjami wewnętrznymi będą mieszkańcy Gminy..., którzy zostaną ostatecznie zakwalifikowani do Projektu na podstawie wyników oceny energetycznej przeprowadzonej przez audytorów wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą. Zakwalifikowani uczestnicy podpisują z Gminą odpowiednią umowę na podstawie, której otrzymają kwotę przysługującą im z dotacji. W deklaracjach udziału w projekcie złożonych w formie oświadczeń przez mieszkańców Gminy.... zostali oni zobligowani do przedłożenia do Gminy.... dokumentu potwierdzającego prawo własności/dysponowania nieruchomością na cele budowlane do budynku, w którym realizowany będzie projekt jako warunku podpisania umowy udziału w projekcie, określającej zasady współpracy pomiędzy uczestnikiem Projektu (mieszkańcem Gminy....), a Gminą..... Po zakończeniu realizacji inwestycji inwestor (uczestnik projektu) jest zobowiązany poinformować o tym na piśmie Gminę przedstawiając oryginały rachunków dokumentujących zakres i wartość przeprowadzonych prac opatrzonych danymi inwestora, składając jednocześnie wniosek o rozliczenie dotacji, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa..... na lata 2014-2020. Po weryfikacji przez Gminę kwota dotacji będzie przekazana na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, na rachunek podany przez mieszkańca, na podstawie przedłożonych przez inwestora dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków na inwestycję oraz zgodnie z zasadami określonymi w ww. regulaminie. Warunkiem przekazania dotacji jest wykonanie przez inwestora inwestycji zgodnie z warunkami umowy i regulaminu oraz przedłożenie przez Inwestora kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wydatków na inwestycję oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z kontroli inwestora przeprowadzonej przez przedstawicieli Gminy potwierdzonego protokołem z kontroli. Wypłata dotacji/dofinansowania inwestorowi nastąpi w terminie 30 dni od zaakceptowania rozliczenia dotacji ze strony Gminy na rachunek bankowy Inwestora. W tej sytuacji, należy stwierdzić, że dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, udzielana przez Gminę..... jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Okres trwałości projektu wynosi pięć lat od daty ostatniej płatności końcowej. Zakupione urządzenia grzewcze stanowią własność mieszkańców biorących udział w projekcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy udzielona dotacja na wymianę źródeł ogrzewania osobom fizycznym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych co spowoduję obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja jaką otrzyma osoba fizyczna z budżetu Gminy.... nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ww. dotacja w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych otrzymana z budżetu jednostki samorządu podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Wolne od podatku dochodowego są: 129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego". Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 przywołanej ustawy).

Do zadań własnych Gminy należy m.in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, np. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Stosownie do treści art. 403 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z przedstawionym opisem, Gmina udziela dotacji osobom fizycznym na wymianę źródeł ciepła. Czynność ta została poprzedzona podpisaniem umowy pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną. Dotacja udzielona jest ze środków budżetu Gminy. Kwota dotacji przekazywana jest na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, zgodnie z dokumentami złożonymi przez osobę fizyczną potwierdzającymi dokonanie wydatków na wymianę ogrzewania oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr.... Rady Gminy..... z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa..... na lata 2014 -2020. Wypłata dotacji nastąpi po realizacji zadania przez osobę fizyczną i dokonaniu przez Gminę kontroli realizacji zadania. Dotacja, jaką otrzyma osoba fizyczna jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej również "Gmina") realizuje projekty, których celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe. Gmina będzie w projektach wyłącznie operatorem i pośrednikiem w przekazaniu środków finansowych pochodzących z Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR mieszkańcom Gminy uczestniczącym w ww. projekcie. Dotacja udzielana będzie mieszkańcowi (inwestorowi) w sposób tzw. refundacji. Mieszkaniec nie otrzyma żadnej zaliczki. Odbiorcami końcowymi realizującymi działania polegające na wymianie kotłów grzewczych wraz z instalacjami wewnętrznymi będą mieszkańcy Gminy, którzy zostaną ostatecznie zakwalifikowani do projektu na podstawie wyników oceny energetycznej przeprowadzonej przez audytorów wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą. Zakwalifikowani uczestnicy podpisują z Gminą odpowiednią umowę na podstawie, której otrzymają kwotę przysługującą im z dotacji. W deklaracjach udziału w Projekcie złożonych w formie oświadczeń przez mieszkańców Gminy zostali oni zobligowani do przedłożenia do Gminy dokumentu potwierdzającego prawo własności/dysponowania nieruchomością na cele budowlane do budynku, w którym realizowany będzie projekt jako warunku podpisania umowy udziału w projekcie, określającej zasady współpracy pomiędzy uczestnikiem projektu (mieszkańcem Gminy), a Gminą. Po zakończeniu realizacji inwestycji inwestor (uczestnik projektu) jest zobowiązany poinformować o tym na piśmie Gminę przedstawiając oryginały rachunków dokumentujących zakres i wartość przeprowadzonych prac opatrzonych danymi inwestora, składając jednocześnie wniosek o rozliczenie dotacji, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.... na lata 2014-2020. Po weryfikacji przez Gminę kwota dotacji będzie przekazana na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, na rachunek podany przez mieszkańca, na podstawie przedłożonych przez inwestora dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków na inwestycję oraz zgodnie z zasadami określonymi w ww. regulaminie. Warunkiem przekazania dotacji jest wykonanie przez inwestora inwestycji zgodnie z warunkami umowy i regulaminu oraz przedłożenie przez inwestora kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wydatków na inwestycję oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z kontroli inwestora przeprowadzonej przez przedstawicieli Gminy potwierdzonego protokołem z kontroli. W tej sytuacji, należy stwierdzić, że dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, udzielana przez Gminę jest dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zakupione urządzenia grzewcze stanowią własność mieszkańców biorących udział w projekcie.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

* z budżetu państwa lub

* z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zatem, podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęta została ta część dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

a.

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b.

ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c.

bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d.

zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e.

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f.

kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się, m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b), tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz.UE.L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1.

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a.

osób fizycznych,

b.

wspólnot mieszkaniowych,

c.

osób prawnych,

d.

przedsiębiorców;

2.

jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udzielane przez Wnioskodawcę - jednostkę samorządu terytorialnego - dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, stanowić będą dla mieszkańców Gminy.... przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy skorzystają z przedmiotowej dotacji informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.............., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl