0113-KDIPT3.4011.204.2018.2.JR - Określenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT3.4011.204.2018.2.JR Określenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych nr 8723/11 i nr 8723/15 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.204.2018.1.JR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 11 maja 2018 r. (data doręczenia 15 maja 2018 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 20 października 2017 r. został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po A. Z., zmarłej w dniu 6 grudnia 2016 r., na podstawie którego spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza w udziale po 1/3 nabyli:

* małżonek - E. Z.,

* syn - R. Z. oraz

* córka - Wnioskodawczyni.

W skład spadku wchodziło gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha 1 a 30 m wraz z zabudowaniami. Działki nr 8723/11 oraz nr 8723/15, o powierzchni 1 ha 55 a 81 m, które są przedmiotem sprzedaży, wchodziły w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni 4 ha 1 a 30 m, nabytego na podstawie poświadczenia dziedziczenia z dnia 20 października 2017 r. oraz umowy darowizny z dnia 6 grudnia 2017 r.

W dniu 6 grudnia 2017 r. została sporządzona umowa darowizny oraz warunkowa umowa sprzedaży. Umową tą E. Z. darował dzieciom (synowi oraz Wnioskodawczyni) po połowie swój udział w ww. spadku (tj. udział w gospodarstwie oraz zabudowaniach), gdzie ich udziały wynoszą po 1/2 w całym gospodarstwie łącznie z zabudowaniami.

Również w dniu 6 grudnia 2017 r., została sporządzona umowa warunkowej sprzedaży, gdzie Wnioskodawczyni oraz brat wyrazili zgodę na sprzedaż działek o nr 8723/11 oraz nr 8723/15, o powierzchni 1 ha 55 a 81 m, wchodzących w skład nabytego gospodarstwa rolnego o powierzchni 4 ha 1 a 30 m, nabytych na podstawie poświadczenia dziedziczenia z dnia 20 października 2017 r. oraz umowy darowizny z dnia 6 grudnia 2017 r.

W dniu 9 lutego 2018 r. została sporządzona umowa przeniesienia własności (umowa sprzedaży), gdzie Wnioskodawczyni wraz z bratem przenoszą na nabywcę działki nr 8723/11 oraz nr 8723/15, o powierzchni 1 ha 55 a 81 m, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego wynoszącego 4 ha 1 a 30 m.

Do w ww. umów zostały przedstawione następujące dokumenty:

1. Wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostwo Powiatowe w.... Na podstawie wypisu z rejestru gruntów działki te posiadają oznaczenie "Ps V" pastwiska trwałe oraz "R V" grunty orne.

2. Zaświadczenie wydane przez Starostwo Powiatowe w. Wydział Środowiska, z którego wynika, że działki te nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu, ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

3. Zaświadczenie o przestrzennym planie zagospodarowania Urzędu Gminy..., z którego wynika, że działki te znajdują się w terenach zalesień. Jednak dla przedmiotowych działek Rada Gminy... nie wyznaczyła obszaru rewitalizacji.

Nabywca działek oświadczył, że jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów art. 5 i art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego i prowadzi gospodarstwo rolne od 5 lat, którego powierzchnia nie przekracza 300 ha użytków rolnych, w którym to gospodarstwie pracuje i podejmuje wszystkie decyzje związane z jego prowadzeniem. Nabywca podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników od dnia 1 lutego 2011 r. do nadal. Posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze, a także co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie. Ponadto nabywca oświadczył, że nabycie nieruchomości rolnej o pow. 1 ha 55 a 81 m, na podstawie umowy warunkowej z dnia 6 grudnia 2017 r. oraz umowy przeniesienia własności z dnia 9 lutego 2018 r., następuje w celu powiększenia prowadzonego przez niego gospodarstwa, co zostało zawarte w ww. aktach notarialnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku:

1. Czy istnieje obowiązek opłacenia podatku od uzyskanego dochodu ze sprzedaży gospodarstwa przed upływem 5-lat od nabycia?

2. Czy od uzyskanego dochodu ze sprzedaży działek nr 8723/11 oraz nr 8723/15 wchodzących w skład nabytego gospodarstwa na podstawie poświadczenia dziedziczenia z dnia 20 października 2017 r. oraz umowy darowizny z dnia 6 grudnia 2017 r., winien być odprowadzony podatek dochodowy?

3. Czy istnieje zwolnienie z opłacenia podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, jak wynika z przedłożonych dokumentów:

* działki, które zostały sprzedane wchodziły w skład nabytego gospodarstwa, w ewidencji gruntów i budynków widnieją jako grunt rolny oraz pastwiska stałe;

* nabywca nabywa je w celu powiększenia własnego gospodarstwa, czyli nie utracą charakteru rolnego;

* powierzchnia przekracza 1 ha fizyczny;

* odpłatne zbycie przedmiotowych działek nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym, sprzedane działki wchodziły w skład nabytego gospodarstwa rolnego i zostały nabyte celem powiększenia przez nabywcę posiadanego gospodarstwa rolnego i nie utraciły w wyniku sprzedaży charakteru rolnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami, tj. ojcem i bratem, nabyli spadek po zmarłej w dniu 6 grudnia 2016 r. matce, wraz z dobrodziejstwem inwentarza w udziale 1/3. W skład spadku wchodziło gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha 1 a 30 m wraz z zabudowaniami, które obejmowało działki nr 8723/11 oraz nr 8723/15, o powierzchni 1 ha 55 a 81 m, będące przedmiotem sprzedaży.

W dniu 6 grudnia 2017 r. została sporządzona umowa darowizny oraz warunkowa umowa sprzedaży. Umową tą ojciec Wnioskodawczyni darował dzieciom (Wnioskodawczyni oraz synowi) po połowie swój udział w ww. spadku (tj. udział w gospodarstwie oraz zabudowaniach), gdzie ich udziały wynoszą po 1/2 w całym gospodarstwie łącznie z zabudowaniami.

Również w dniu 6 grudnia 2017 r., została sporządzona umowa warunkowej sprzedaży działek o nr 8723/11 oraz nr 8723/15, o powierzchni 1 ha 55 a 81 m. Natomiast w dniu 9 lutego 2018 r. została sporządzona umowa przeniesienia własności (umowa sprzedaży).

Nabywca działek zakupił je w celu powiększenia prowadzonego przez siebie gospodarstwa.

W celu ustalenia momentu nabycia przez Wnioskodawczynię udziałów w działkach rolnych nr 8723/11 i nr 8723/15, należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego dotyczących nabycia spadku oraz darowizny.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Natomiast zgodnie z art. 888 § 1 ww. ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks cywilny, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa darowizny prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nabyła udziały w nieruchomości rolnej, tj. w działce nr 8723/11 oraz nr 8723/15, w dwóch datach, tj.:

* w 2016 r. - w drodze spadku;

* w 2017 r. - w drodze umowy darowizny.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, odpłatne zbycie w 2018 r. przez Wnioskodawczynię udziałów w działkach rolnych nr 8723/11 i nr 8723/15, nabytych w 2016 r. w drodze spadku oraz w 2017 r. na podstawie umowy darowizny, będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich nabycia.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość tych nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1.

użytki rolne,

2.

grunty leśne,

3.

grunty zabudowane i zurbanizowane,

4.

użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożony, z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,

5.

(uchylony),

6.

grunty pod wodami,

7.

tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Zgodnie natomiast z treścią § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na użytki rolne, do których zalicza się:

a.

grunty rolne, oznaczone symbolem -R,

b.

sady, oznaczone symbolem - S,

c.

łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

d.

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

e.

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,

f.

grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

g.

grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,

h.

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr.

Z treści powołanych przepisów wynika zatem, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

* grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jej część składową,

* grunty nie mogą utracić w skutek sprzedaży rolnego charakteru.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że na podstawie rejestru gruntów działki będące przedmiotem sprzedaży posiadają oznaczenie pastwiska trwałe oraz grunty orne, a kupujący w akcie notarialnym oświadczył, że nabywa je w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Oceniając spełnienie przesłanki "utraty charakteru rolnego", należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Należy zauważyć, że cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że ocena spełnienia przesłanek wynikających ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi uwzględnić wszystkie, znane w dniu dokonywania sprzedaży okoliczności dotyczące sposobu wykorzystywania gruntu przez nabywcę, w tym również obiektywnie i niewątpliwie wskazujące na to, że w wyniku sprzedaży charakter gruntu ulegnie zmianie. O możliwej zmianie charakteru gruntu mogą świadczyć takie okoliczności jak: położenie sprzedanej nieruchomości, jej wielkość, przydatność do działalności rolniczej po sprzedaży, rodzaj działalności prowadzonej przez nabywcę itp. (orzeczenie NSA z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 378/14).

O utracie charakteru rolnego gruntów świadczy wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, niezależnie od statusu prawnego tych gruntów i zmian w stosownych ewidencjach i dokumentach. Przy ocenie utraty charakteru rolnego nie jest zatem podważany czy kwestionowany status prawny gruntów, lecz ocenie podlega całokształt okoliczności faktycznych, które mogą świadczyć o utracie ich rolnego sposobu użytkowania.

Jednocześnie utraty charakteru rolnego, do którego w swej dyspozycji odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy utożsamiać bezpośrednio oraz wyłącznie z utratą tego charakteru w sensie prawnym, ale jak wykazano powyżej - przede wszystkim w sensie faktycznym. W związku z tym, że w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy nie odwołano się do klasyfikacji gruntów, ich formalne dalsze klasyfikowanie do gruntów rolnych, jak również opłacanie podatku rolnego, nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 667/15).

Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2018 r. udziałów w działkach rolnych nr 8723/11 i nr 8723/15, nabytych w 2016 r. w drodze spadku oraz 2017 r. w drodze darowizny, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na spełnienie warunków tego zwolnienia. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego z tytułu ich odpłatnego zbycia.

W niniejszej sprawie zaznaczyć należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie Wnioskodawczyni, więc to po Jej stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do ww. zwolnienia.

Okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży utraciła charakter rolny podlega szczegółowej weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), tutejszy Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazywałoby, czy w związku ze sprzedażą grunt utraci, czy też nie charakter rolny.

Zgodnie z zasadą dochodzenia do prawdy materialnej wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest bowiem postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl