0113-KDIPT2-3.4011.920.2021.2.AK - IP Box - przesłanki 5% stawki PIT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.920.2021.2.AK IP Box - przesłanki 5% stawki PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 października 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 28 września 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem złożonym 16 grudnia 2021 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Od 1 października 2021 r. Wnioskodawca będzie świadczył usługi programistyczne na rzecz firmy zarejestrowanej w Polsce w zakresie wytwarzania i ulepszania oprogramowania do zarządzania treścią dla portalu X.

Rozwijane oprogramowanie jest własnością firmy, na rzecz której będą świadczone usługi. Usługi te Wnioskodawca będzie świadczył na podstawie umowy, w której istnieją zapisy o przekazaniu praw autorskich do kodu źródłowego programu będącego wynikiem Jego usług. Dochód za te usługi będzie uzyskiwany w cyklach miesięcznych na podstawie faktury VAT na rzecz firmy.

Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wytwarzane oprogramowanie podlega ochronie prawnej na podstawie zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

Sprzedaż wskazanych we wniosku usług i praw następuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W ramach swojej działalności Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w związku z tym będzie wykazywał wymagane przepisami informacje w odrębnej ewidencji. Wnioskodawca, w ramach prowadzenia działalności tworzy nowe rozwiązania - programy komputerowe oraz ulepsza i rozwija istniejące w sposób systematyczny, wykorzystując swoją wiedzę.

W ramach takiej działalności nie prowadzi badań naukowych, natomiast systematycznie wykonuje prace rozwojowe według definicji Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., poprzez "używanie" dostępnej wiedzy w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów. Praca Wnioskodawcy wymaga też często przygotowania prototypów rozwiązań w fazie BETA przy wykorzystaniu nowych technologii, co wiąże się z poszerzaniem wiedzy przez Wnioskodawcę.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje zarówno nowe, jak i ulepszone produkty, które do tej pory nie występowały w praktyce gospodarczej Jego przedsiębiorstwa. Produkty te nie są innowacyjne, ponieważ istnieją już podobne narzędzia dostarczane przez inne podmioty do innych klastrów baz danych niż te, nad którymi pracuje Wnioskodawca, lecz pod względem funkcjonalnym są one do siebie podobne. Opisywane oprogramowanie zostanie wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności.

Poprzez wytwarzanie oprogramowania Wnioskodawca ma na myśli proces pisania kodu źródłowego programów komputerowych wdrażanych następnie do platformy X. Tworzenie nowego oprogramowania można rozumieć w sposób dwojaki. Dodanie nowych funkcjonalności do istniejącego programu wymaga zaplanowania oraz napisania nowego kodu źródłowego. Przykładowo, do istniejącego systemu Internetowego Konta Pacjenta można dodać funkcję powiadomień e-mail o nowych wiadomościach w skrzynce wiadomości - taka funkcjonalność w tej chwili nie istnieje, a dodanie jej wymaga zaplanowania oraz napisania nowego kodu źródłowego, który będzie odpowiedzialny za realizację i działanie tej funkcjonalności. Taka funkcja może być rozumiana zarówno jako wytworzenie nowego oprogramowania (ponieważ powstaje nowy kod) oraz jako ulepszenie obecnego systemu poprzez wzbogacenie istniejącego kodu o nowy. Można również napisać zupełnie nowy system do powiadomień e-mail dla użytkownika korzystającego z Internetowego konta pacjenta i to również wiąże się z napisaniem nowego kodu źródłowego. Dodatkowo, ulepszanie oprogramowania może polegać na rozwiązywaniu błędów w istniejącym już oprogramowaniu, co nie tylko rozwiązuje zaistniałe problemy w funkcjonowaniu platformy ale też wpływa na jej usprawnienie z korzyścią dla użytkownika końcowego. Przykładowo, w ustawieniach nie występuje przycisk potwierdzający chęć otrzymywania powiadomień e-mail o nowych wiadomościach w skrzynce Internetowego Konta Pacjenta. Taki błąd polega zwykle na zmodyfikowaniu istniejącego kodu poprzez usunięcie części kodu lub też często napisanie nowego w przypadku, gdy nie jest on dostępny w programie bądź gdy istniejącego nie da się zmodyfikować w takim stopniu, aby część nowego kodu stanowiła część wspólną istniejącego wcześniej kodu. Wykonując usługi dla firmy zarejestrowanej w Polsce, Wnioskodawca będzie zarówno pisał nowe programy komputerowe, dodawał nowe funkcjonalności do istniejących programów oraz naprawiał w nich błędy. Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że przysługuje Mu licencja na korzystanie z produktów firmy. Umowa przewiduje comiesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług. Wnioskodawca będzie więc ewidencjonował każde prawo autorskie wytworzone w danym miesiącu wraz z dochodem/przychodem oraz kosztami uzyskania przychodów. Ewidencja praw autorskich będzie prowadzona poprzez wylistowanie zmian istniejącego kodu, wylistowanie nowego kodu, który Wnioskodawca wytworzy lub kodu, który usunie w postaci plików tekstowych z pomocą specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Wnioskodawcę czynności ponosi Zleceniodawca, Wnioskodawca odpowiada natomiast przed Zleceniodawcą za rezultaty swoich prac. Usługi na rzecz firmy zarejestrowanej w Polsce Wnioskodawca może wykonywać w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu. Z innym pracownikiem firmy ustala On zadania na najbliższy czas, ale nie uzgadnia sposobu ich wykonania.

W piśmie z 16 grudnia 2021 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie praw własności intelektualnej związanych z oprogramowaniem, wchodzi w zakres prowadzonej przez Niego działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest od dnia 1 października 2021 r. i z tego tytułu są uzyskiwane dochody.

Wytworzenie prawa własności intelektualnej ma miejsce w ramach prowadzonej przez Niego działalności badawczo-rozwojowej. W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opracowuje On nowe oraz rozwija i ulepsza produkty zawierające element innowacji, który jest podobny do oferowanych przez inne podmioty w ramach klastrów lub baz danych, w efekcie będące ulepszeniem nowego produktu poprzez istniejący, zmodyfikowany odpowiedni kod lub nowy kod, którego jest autorem.

W trakcie pracy nad danym programem, Wnioskodawca łączy wiedzę, którą posiada z nowymi oraz nabytymi umiejętnościami koniecznymi do wdrożenia nowej technologii lub ulepszenia i rozwijania istniejącego produktu. Prowadzona przez Niego działalność w zakresie wytwarzania i ulepszania programów komputerowych jest podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania nabytej wiedzy do tworzenia i rozwijania nowych zastosowań w produkcie. W prowadzonej przez Niego działalności wykorzystuje On odpowiednie metodologie pracy oraz zorganizowanie procesu realizacji poszczególnych etapów wraz z ich harmonogramem realizacji i egzekucją postawionych celów z pomocą specjalistycznego oprogramowania udostępnionego na odpowiedniej licencji. Celem łatwego i przejrzystego zarządzania projektem, poszczególne funkcjonalności podzielone są na odrębne programy i moduły. Funkcjonalności ciągle są rozwijane. Celem wprowadzenia potrzebnych rozwiązań powstaje nowy kod, bądź istniejący jest modyfikowany w stopniu pozwalającym ustanowić nowe prawo własności intelektualnej.

Zgodnie z treścią postanowień, prawo autorskie majątkowe jest przekazywane na rzecz kontrahentów Wnioskodawcy do wytworzonego i ulepszonego oprogramowania. Dochody osiągane są ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które jest uwzględnione w cenie usługi.

W przypadku rozwijania oprogramowania, Wnioskodawca tworzy zupełnie nowe rozwiązanie technologiczne na potrzeby osiągnięcia celu. Działanie to wiąże się z opracowaniem nowego kodu źródłowego, którego Wnioskodawca jest właścicielem lub też modyfikacją istniejącego, do którego przypisana jest odpowiednia licencja umożliwiająca osiągnięcie statusu współwłaściciela.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opracowuje On nowe oraz rozwija i ulepsza kody oprogramowania we właściwych dla charakterystyki projektu językach. Będąc wyłącznym autorem oprogramowania, zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługuje Mu prawo do zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. Wypłacane wynagrodzenie obejmuje wyłącznie czynności związane z tworzeniem lub ulepszeniem kwalifikowanym IP. Jeśli pojawią się okoliczności, gdzie zakres usług nie będzie kwalifikowalnym IP, czynności te nie zostaną objęte preferencyjną stawką podatkową.

Wykonywane przez Wnioskodawcę działania związane z ulepszaniem oprogramowania są wyłącznie ukierunkowane na efekt stworzenia twórczego i własnego rozwiązania, z tytułu których przysługuje mi prawo autorskie przekazywane na rzecz kontrahenta.

W efekcie podejmowanych działań tworzone są nowe kody lub też modyfikowane w stopniu pozwalającym uzyskać prawo własności intelektualnej. W wyniku powyższych działań tworzone są nowe kody lub też modyfikowane w zakresie obejmującym prawo własności, prawo autorskie i pokrewne w tym zgodnie z zapisem treści art. 74 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach wypłacanego wynagrodzenia przenoszone są prawa autorskie wytworzonego lub rozwijanego oprogramowania zgodnie jego przeznaczeniem i pełnionego przez to oprogramowanie funkcji. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność częściowo obejmuje okresowe, lecz bliżej nieokreślone w czasie, zmiany wprowadzane w celu ulepszenia produktu, do których zaliczają aktualizacje wytworzonego oprogramowania. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są wykonywane w miejscu i czasie dogodnym dla zlecającego z zachowaniem czasu oraz harmonogramu niezbędnego do realizacji określonych celów. Wykonując te czynności ponosi On ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest prowadzona od 1 października 2021 r.

Pytanie

Czy dochody uzyskane z usług na podstawie umowy można opodatkować stawką 5%, zgodnie z art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach prowadzonych prac opracowuje On nowe lub ulepszone produkty (program komputerowy), co spełnia minimalny warunek działalności badawczo-rozwojowej. Świadczone usługi badawczo-rozwojowe w zakresie wytwarzania oprogramowania spełniają więc wymóg z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30cb ustawy, Wnioskodawca będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję dotyczącą prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca jest zdania, że może zastosować stawkę 5% podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów z opisanych prac badawczo-rozwojowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy - kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 tej ustawy - wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn

dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b) * 1,3

a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy - dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 ww. ustawy - podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Stosownie do art. 30cb ust. 3 cytowanej ustawy - w przypadku, gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Należy także wskazać, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wskazać należy, że w przypadku podatników nieprowadzących ksiąg rachunkowych wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu dotyczącego kwalifikowanego IP ewidencji może być spełniony przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to sporządzane jest przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Podatnik ma możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik może skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ministerstwo Finansów w Objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX stwierdziło jednoznacznie, że dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Podsumowując, autorskie prawo do oprogramowania komputerowego wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana w ramach prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskany przez Pana dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, będącego oprogramowaniem, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone i ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP. To oznacza, że będzie Pan mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu w ramach przedstawionego Kontraktu według stawki 5%.

Dodatkowe informacje

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Samodzielne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie było przedmiotem interpretacji indywidualnej, bowiem okoliczność ta stanowiła element zdarzenia przyszłego.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowoś stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania tej interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego zdarzenia przyszłego i musi Pan zastosować się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl