0113-KDIPT2-3.4011.918.2022.2.GG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.918.2022.2.GG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu świadczeń niepieniężnych Wspólnika na rzecz Spółki.

W odpowiedzi na wezwanie Organu uzupełnili Państwo wniosek pismem z 20 lutego 2023 r. oraz uiścili dodatkową opłatę od wniosku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca,.... sp. z o.o. (dalej: "Spółka") jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Zakres działalności Spółki obejmuje usługi doradztwa podatkowego Spółka jest podatnikiem czynnym VAT i świadczy wyłącznie usługi opodatkowane podatkiem VAT.

Udziałowcami Spółki są osoby fizyczne (dalej: Wspólnicy).

Zgodnie z umową Spółki i art. 176 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), Wspólnicy zobowiązani są do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki.

W ramach tych świadczeń niepieniężnych każdy ze wspólników zobowiązuje się do:

1)

codzienne kierowanie działalnością Wnioskodawcy, w tym dbanie o należyte zabezpieczenie jego majątku oraz prawidłowy rozwój działalności;

2)

negocjowanie wszelkich umów handlowych i ich zawieranie w imieniu Spółki;

3)

pozyskiwanie klientów oraz dostawców, oraz podtrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami i dostawcami;

4)

kreowanie ogólnych koncepcji i nadzór nad kampaniami promocyjnymi Spółki oraz prezentacja oferty Spółki na rynku;

5)

nadzór nad polityką kadrową Spółki, uwzględniający jego interesy i potrzeby;

6)

prowadzenie księgowości Spółki

7)

nadzór nad rzetelnym prowadzeniem dokumentacji Spółki, w tym rejestrów spraw, umów, porozumień, uchwał, protokołów i ich archiwizowaniem;

8)

zarządzanie finansami Spółki, w szczególności poprzez dbałość o utrzymanie właściwej płynności finansowej, zawieranie umów z bankami, w tym dotyczących rachunków bankowych, kredytów, a także z ubezpieczycielami;

9)

usuwanie zauważonych usterek i wadliwości w procesie, organizacji, porządku pracy, w organizacji stanowisk pracy, w funkcjonowaniu i działalności handlowej i marketingowej oraz wszelkiej innej działalności Spółki;

10)

zasięganie w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych, ekspertyz, opinii i analiz konsultingowych, prawnych, programowych, ekonomicznych, technicznych, technologicznych.

Każde z opisanych powyżej świadczeń niepieniężnych jest wykonywane odrębnie przez wskazanego Wspólnika, tj. każdy Wspólnik ma odrębnie przypisany obowiązek świadczeń niepieniężnych w zakresie opisanym w jednym z punktów powyżej.

Za wykonywanie przez Wspólników na rzecz Wnioskodawcy określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych, Wnioskodawca wypłaci Wspólnikom wynagrodzenie, które zgodnie z przepisami k.s.h. nie będzie przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Opisane powyżej świadczenia niepieniężne mają charakter wewnątrzorganizacyjny, tj. nie stanowią one elementu usług świadczonych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich i są przez Spółkę bezpośrednio wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne samej Spółki. Spółka wykorzystuje zatem przedmiot otrzymanych świadczeń niepieniężnych na potrzeby własne/wewnętrzne, tj. w szczególności nie dokonuje ich dalszej sprzedaży.

Poszczególni Wspólnicy mają zawieszone jednoosobowe działalności gospodarcze. Wspólnicy nie oferują i nie wykonują świadczeń niepieniężnych w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych i nie wykonują podobnych świadczeń na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Zarówno Wspólnicy, jak i Spółka są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Zobowiązanie Wspólników do wykonywania przedmiotowych świadczeń niepieniężnych wynika z umowy Spółki i statusu danej osoby fizycznej jako Wspólnika - który jest zobowiązany do wykonywania świadczeń niepieniężnych w związku z faktem posiadania udziałów w Spółce - a nie w związku z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wspólnicy pełnią w Spółce następujące funkcje:

* Pan......: Członek Zarządu,

* Pan.....: Członek Zarządu.

Obecnie pełnią oni swoje funkcje na podstawie powołania.

Wysokość wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne ustalane będą przez Spółkę (formalnie przez Zarząd Spółki). Zgodnie z zasadami w art. 176 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wynagrodzenie to nie będzie przewyższać stawek przyjętych w obrocie. Tym samym, Wspólnicy nie mają bezpośredniego wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Zgodnie z Umową Spółki, wspólnicy będą dokonywać powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki. A zatem żaden ze wspólników, ani inne podmioty nie będą ponosić ryzyka w z tytułu przedmiotowych świadczeń niepieniężnych, ponieważ świadczenia te będą wykonywane przez Wspólników na rzecz Spółki, na podstawie Umowy Spółki. Ryzyko ponosi Spółka.

Zgodnie z Umową Spółki, wspólnicy będą dokonywać powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki. Wspólnicy nie będą ponosić odpowiedzialności za wykonywane świadczenia niepieniężne wobec osób trzecich (klientów Spółki), ponieważ świadczenia te będą wykonywane wyłącznie na potrzeby Spółki i nie będą elementem usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Jej klientów.

Ww. prace/czynności/usługi nie będą wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę.

Wspólnicy będą osobiście wykonywać swoje świadczenia na rzecz Spółki.

Z uwagi na specyfikę przedmiotowych świadczeń będą one wykonywane osobiście przez Wspólników.

Wspólnik wykonując prace, usługi nie będzie podporządkowany jakiejś osobie zatrudnionej w Spółce, pełniącej określonej funkcje w ww. Spółce czy zatrudnionej przez inny podmiot.

Wspólnik nie będzie zależny od żadnego podmiotu w procesie wykonywania pracy i/lub świadczenia usług.

Wspólnik ma możliwość decydowania gdzie jest wykonywana praca i w tym zakresie należy założyć, że co do zasady on ponosi odpowiedzialność za miejsce, w którym wykonuje swoje świadczenia, za wyjątkiem okresowych spotkań w siedzibie Spółki, za które oczywiście odpowiedzialność ponosi Spółka.

Wspólnik ma możliwość decydowania i praca jest wykonywana w sposób oraz w czasie najbardziej właściwym według jego własnego uznania, za wyjątkiem okresowych spotkań w siedzibie Spółki, podczas których będą omawiane ze Spółką wyniki analiz i które mają na celu odebranie przez Spółkę wyników czynności podejmowanych przez wspólników

Spółka lub inny podmiot nie ma uprawnień do instruowania Wspólnika odnośnie do sposobu, w jaki praca powinna być wykonywana

Spółka nie ustala godziny pracy, czas przerw, "urlopów" Wspólnika.

Wspólnik, wykonując świadczenia na rzecz Spółki będzie zobowiązany do określonego (starannego) działania.

Zgodnie z umową, wspólnicy Spółki będą dokonywać powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki. W tym zakresie, zgodnie z treścią umowy Spółki, można potencjalnie uznać, że wspólnicy będą wykorzystywać zasoby Spółki, niemniej jedynie w ograniczonym w zakresie, tj. w czasie spotkań w siedzibie Spółki, podczas których będą omawiane ze Spółką wyniki analiz i w tym zakresie będzie wykorzystywana przestrzeń biurowa Spółki. Należy zaznaczyć, że spotkanie wewnętrzne Spółki w Jej siedzibie ma na celu odebranie przez Spółkę wyników czynności podejmowanych przez wspólników, a nie prowadzenie tych czynności przez wspólników w siedzibie Spółki. W związku z tym należy uznać, że zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych dla wykonywania czynności określonych w umowie Spółki pozostaje w gestii wspólników.

Spółka lub inny podmiot nie ma prawa do nakładania kar dyscyplinarnych związanych z pracą Wspólnika.

W uzupełnieniu wniosku stwierdzili Państwo, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy ze wspólników jest zobowiązany do wykonywania innych (różnych) czynności, jakich konkretnie - wymienionych w umowie spółki.

Czynnościami do wykonywania, których wspólnicy są zobowiązani, jako członkowie Zarządu to czynności zarządcze (w szczególności podejmowanie decyzji co do funkcjonowania i losów spółki, podpisywanie umów w imieniu spółki, reprezentowanie spółki na zewnątrz), powtarzające się świadczenia niepieniężne do których wykonywania są zobowiązani jako wspólnicy Spółki to świadczenia nie mające charakteru zarządczego - świadczenia te są ściśle określone w umowie spółki.

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne będzie zmienne. Jego wysokość będzie zależna od ilości wykonanej dla Spółki pracy.

Wspólnicy nie mają wpływu na wysokość przyznanego i, wynagrodzenia za świadczenia opisane we wniosku.

Zgodnie z art. 151 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy nie są zobowiązani także do innych świadczeń określonych w umowie spółki.

Pytania

1. Czy wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowie Spółki na podstawie art. 176 k.s.h. świadczeń niepieniężnych wypłacone Wspólnikowi stanowi dla Wspólnika przychody z "innych źródeł", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT?

2. Jeżeli wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowie Spółki na podstawie art. 176 k.s.h. świadczeń niepieniężnych stanowi dla Wspólnika przychody z "innych źródeł", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Wynagrodzenie za wykonywanie określonych w umowie Spółki na podstawie art. 176 k.s.h. świadczeń niepieniężnych wypłacone Wspólnikowi przez Wnioskodawcę będzie stanowić dla Wspólnika przychody z "innych źródeł", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodów zostały enumeratywnie wymienione w art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT i są to cyt.:

1)

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2)

działalność wykonywana osobiście;

3)

pozarolnicza działalność gospodarcza;

4)

działy specjalne produkcji rolnej;

5)

(uchylony);

6)

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7)

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8)

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;

8b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da; 9) inne źródła.

Wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowie Spółki świadczeń niepieniężnych wypłacone Wspólnikowi nie stanowi źródeł przechodów wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b Ustawy o PIT. W związku z czym należy ustalić, czy wynagrodzenie takie stanowi "inne źródła", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT cyt.: za przychody z "innych źródeł", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie sformułowania "w szczególności" oznacza, że definicja przychodów z "innych źródeł" ma charakter otwarty i do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wspólnicy są zobowiązani w umowie Spółki do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki zgodnie z art. 176 k.s.h.

Na podstawie art. 176 § 1 k.s.h., jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Z kolei zgodnie z art. 176 § 2 k.s.h., wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może jednak przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Ponadto, w przypadku zobowiązania wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej - art. 176 § 3 k.s.h.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymane przez Wspólnika wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić dla niego przychód z "innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Przychód ten będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym i opodatkowaniu wraz z innymi uzyskanymi przez danego Wspólnika w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Stanowisko, zgodnie z którym otrzymane przez Wspólnika wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki będzie stanowić dla niego przychód z "innych źródeł" znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej np.: interpretacja z 25 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.803.2020.1.MKA czy interpretacja z 20 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.686.2020.1.GG.

Ad 2

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie Spółki na podstawie art. 176 k.s.h. świadczeń niepieniężnych.

Przepisy Ustawy o PIT nie nakładają na spółki wypłacające wspólnikom wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych wypłat - brak wskazania w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 i art. 41 Ustawy o PIT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 42a Ustawy o PIT cyt.: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie Spółki na podstawie art. 176 k.s.h. świadczeń niepieniężnych. Na Wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek wystawienia informacji o dochodach PIT-11. Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywa na Wspólniku.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty wspólnikom wynagrodzenia za wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej np.: interpretacja z 20 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.686.2020.1.GG czy interpretacja z 25 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.803.2020.1.MKA.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Artykuł 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) stanowi, że:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wyjaśnić należy, że za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego - zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Zatem do przychodu należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby.

Źródła przychodów ustawodawca w sposób enumeratywny wyszczególnił w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, a wśród nich w pkt 9 zostały wymienione inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie sformułowania "w szczególności" oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Na podmiotach dokonujących wypłaty należności zaliczanych do przychodów z innych źródeł nie ciążą obowiązki płatnika, ale obowiązki informacyjne wynikające z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do którego:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.):

§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Powołany wyżej przepis umożliwia tworzenie takich relacji między wspólnikiem a spółką, które pozwolą im wzajemnie odnosić określone korzyści. Dla spółki może to być pewność otrzymania w określonym czasie pewnych świadczeń, dla wspólnika możliwość zbytu świadczeń i otrzymania wynagrodzenia. Wypłacenie wynagrodzenia jest niezależne od tego, czy spółka wykazuje zysk czy też nie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymane przez Wspólników Spółki, wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki będzie stanowić dla nich przychód z "innych źródeł", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w sytuacji wypłaty Wspólnikom wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki, na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednakże, stosownie do treści art. 42a ust. 1 ww. ustawy, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia dla Wspólników informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok, w którym dojdzie do faktycznej zapłaty przez Spółkę wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259, dalej jako: "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl