0113-KDIPT2-3.4011.914.2021.1.SJ, Rozliczanie PIT w związku z nagrodami przekazywanymi w ramach akcji marketingowej - Pismo... - OpenLEX

0113-KDIPT2-3.4011.914.2021.1.SJ - Rozliczanie PIT w związku z nagrodami przekazywanymi w ramach akcji marketingowej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.914.2021.1.SJ Rozliczanie PIT w związku z nagrodami przekazywanymi w ramach akcji marketingowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 października 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 11 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizacji Akcji Marketingowych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej: "Wnioskodawca") jest spółką komandytową, posiadającą siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych ("podatek CIT") oraz czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług ("podatek VAT").

Wnioskodawca jest agencją marketingową specjalizującą się w dostarczaniu klientom efektywnych rozwiązań w dziedzinie komunikacji marketingowej. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich klientów ("Klienci") usługi związane z organizacją konkursów, akcji promocyjnych, sprzedaży premiowej, loterii i innych wydarzeń, mających na celu reklamę firmy klienta, jego produktów i marek ("Akcja Marketingowa"). Niektóre z Akcji Marketingowych polegają na przyznaniu na rzecz uczestnika Akcji Marketingowej ("Uczestnik") nagrody ("Nagroda") po spełnieniu wymienionych w regulaminie Akcji Marketingowej warunków.

Wśród najczęściej organizowanych Akcji Marketingowych należy wymienić następujące:

* "konkurs" - w tego typu akcji Wnioskodawca jako organizator przyrzeka nagrodę dla tych osób, które wykonają określoną czynność (zadanie konkursowe), które Wnioskodawca (komisja wskazana przez Niego) oceni - według przyjętych kryteriów - najwyżej,

* "program lojalnościowy" - w tego typu akcji Wnioskodawca jako organizator w zamian za zakup przez zarejestrowanych w Programach Uczestników towarów i usług, oferowanych przez Klientów, nalicza na rzecz takiego Uczestnika punkty, wymienne później na nagrody,

* "loterie promocyjne" - w tego typu akcji Uczestnik, który nabył określony towar lub określoną usługę, zgłosił swój udział w akcji, najczęściej na podstawie dowodu zakupu tego towaru lub tej usługi, bierze udział w loterii i w drodze losowania ma szanse na wygranie Nagrody.

Nagrody są nabywane przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta lub otrzymywane od Klienta.

Koszt ekonomiczny Akcji Marketingowej, w tym koszt ekonomiczny Nagród przyznawanych Uczestnikom Akcji Marketingowej, zawsze ponosi Klient.

W celu wzięcia udziału w Akcji Marketingowej, Uczestnik powinien spełnić warunki wskazane w regulaminie Akcji Marketingowej, w zależności rodzaju akcji, np. dokonać zakupu produktów promocyjnych Klienta i dokonać zgłoszenia w odpowiedni sposób wskazany w regulaminie czy też wykonać zadanie konkursowe.

Za przeprowadzenie Akcji Marketingowej, Wnioskodawca wystawia fakturę VAT na rzecz Klienta Koszt nabycia Nagród przez Wnioskodawcę jest przenoszony na Klienta przez wystawienie noty księgowej przez Wnioskodawcę. Właścicielem Nagród w momencie ich wydania Uczestnikowi jest co do zasady Wnioskodawca. Klient nie staje się właścicielem Nagród (Wnioskodawca nie wystawia na rzecz Klienta faktury VAT z tytułu nabycia Nagród). Jedynym wyjątkiem kiedy Klient jest właścicielem Nagród jest wtedy, kiedy Nagrodą jest towar z magazynu Klienta np. w postaci produktów Klienta, zestawów produktów Klienta lub drobnych gadżetów Klienta. W każdym przypadku Wnioskodawca działa jako organizator Akcji Marketingowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz dysponuje Nagrodami w chwili ich wydawania Uczestnikom.

Akcje Marketingowe skierowane są wyłącznie do uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego).

Akcje Marketingowe mają na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów Klienta oraz promocję i reklamę Klienta.

Wartość Nagród w Akcjach Marketingowych przekracza albo nie przekracza 200 zł. Nagrody do 200 zł są wydawane w następujących przypadkach:

a) Nagrody dla wszystkich, którzy się zgłoszą z chęcią uzyskania takiej Nagrody - np. wpiszą swoje dane w formularzu na stronie www, na podstawie których wysyłana jest Nagroda w postaci gadgetu, kodu zniżkowego etc. (adres email, telefon lub adres domowy) (Uczestnicy nie muszą podejmować innych działań, aby uzyskać Nagrodę, a jedynie wyrazić chęć jej uzyskania i umożliwić jej dostarczenie - taka Akcja Marketingowa może odbywać się jako samodzielna Akcja Marketingowa, ale często taki mechanizm bywa elementem większej Akcji Marketingowej, która ma charakter konkursu;

b) Nagrody gwarantowane, rozdawane w ramach "konkursu" na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, do wyczerpania puli Nagród, Nagrody są przeznaczone dla wszystkich Uczestników "konkursu", którzy prześlą prawidłowe zgłoszenie, czyli w tym wypadku muszą wykonać zadanie konkursowe, choć nie podlega ono ocenie komisji i nie ma tutaj rankingu zwycięzców;

c) Nagrody pocieszenia lub inne drobne nagrody w "konkursie" rozdawane na takich samych zasadach, jak nagrody główne o większej wartości, czyli po wykonaniu zadania konkursowego, które podlega ocenie przez komisję konkursową na podstawie kryteriów przewidzianych w regulaminie "konkursu".

Wnioskodawca wskazuje, że wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 10 października 2019 r., na podstawie którego została wydana interpretacja z dnia 19 grudnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.537.2019.2.MG wskazująca, że w przypadku:

* konkursów - płatnikiem podatku PIT z tytułu przekazywanych nagród jest Klient (jako podmiot finansujący nagrody);

* loterii promocyjnych, w których Wnioskodawca jest organizatorem i dokonującym zgłoszenia loterii promocyjnych zgodnie z ustawą o grach hazardowych oraz uzyskującym zezwolenie na organizację loterii promocyjnych - płatnikiem podatku PIT z tytułu przekazywanych nagród jest Wnioskodawca.

Niemniej jednak ze względu na fakt, że obecnie Wnioskodawca nie wystawia faktur VAT z tytułu przeniesienia prawa własności do Nagród na rzecz Klienta, to zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym jest wystąpienie z nowym wnioskiem z zakresu obowiązków płatnika podatku PIT w zakresie akcji marketingowych będących konkursami.

Pytania:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "sprzedaż premiową" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jako nagroda uzyskana w ramach "sprzedaży premiowej"?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody przekazywane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "konkurs" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jako nagroda uzyskana w ramach "konkursów"?

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł, wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "sprzedaż premiową" albo "konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy?

4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Nagrody wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "konkurs" albo "sprzedaż premiową" przez Niego na zlecenie Klienta nie będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, to Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku PIT z tytułu Nagród przekazywanych uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej i przeprowadzanej przez Niego na zlecenie Klienta?

5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za "sprzedaż premiową" oraz "konkurs" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Niego na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu jako tzw. przychód z innych źródeł na zasadach wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 z tytułu Nagród przekazywanych Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej i przeprowadzanej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta?

6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za "sprzedaż premiową" albo "konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł, przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest Jego stanowisko, że w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "sprzedaż premiową" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jako nagroda uzyskana w ramach "sprzedaży premiowej".

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku PIT jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT: "Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody".

[Sprzedaż premiowa]

Zakres przedmiotowy zwolnienia z podatku PIT wprowadzonego przez ustawodawcę na mocy przytoczonego wyżej przepisu dotyczy przychodów pochodzących ze źródeł, które nie posiadają swojej legalnej definicji w całym systemie prawa. W szczególności ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej pojęcia "sprzedaż premiowa", pozostawiając dokonanie odpowiedniej klasyfikacji prowadzącym akcje promocyjne, ich organizatorom lub innym podmiotom, dla których wiążą się one z konsekwencjami na gruncie prawa podatkowego.

Doktryna prawa podatkowego, jak również orzecznictwo organów podatkowych (m.in. zawarte w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów) wypracowały jednoznaczne podejście do omawianego problemu definicyjnego.

Powszechnie przyjmuje się, że "sprzedaż premiowa" sprowadza się do sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, pomiędzy sprzedającym a kupującym, połączoną z przyznaniem premii kupującemu. Otrzymanie premii jest gwarantowane i następuje po spełnieniu warunków wskazanych przez sprzedającego.

Doktryna prawa podatkowego oraz orzecznictwo zdefiniowało również cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych sprzedażowych akcji promocyjnych. Sprzedaż premiową cechuje to, że:

* ma ona na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług lub zachęcenie uczestników programu do dalszej współpracy,

* polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług lub bonów pieniężnych albo pieniędzy w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez sprzedającego warunków,

* wiąże przekazanie nagród z faktem zakupu promocyjnego towaru lub korzystania z objętej promocją usługi, lub też zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów,

* nagroda przysługuje każdemu nabywcy - jej przyznanie nie jest zatem wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych,

* nagrody przyznawane są za dokonanie zakupów o określonej wartości lub ilości.

Akcja Marketingowa będąca "sprzedażą premiową" organizowana przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego). W celu wzięcia udziału w Akcji Marketingowej, Uczestnik powinien spełnić warunki wskazane w regulaminie Akcji Marketingowej, m.in. dokonać zakupu produktów promocyjnych Klienta i dokonać zgłoszenia w odpowiedni sposób wskazany w regulaminie. Akcja Marketingowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów Klienta oraz promocję i reklamę Klienta.

W ocenie Wnioskodawcy, Akcja Marketingowa polegająca na tym, że Wnioskodawca jako organizator w zamian za zakup przez zarejestrowanych w programach Uczestników towarów i usług, oferowanych przez Klientów, nalicza na rzecz takiego Uczestnika punkty, wymienne później na nagrody będzie spełniać wszystkie przesłanki, aby uznać ją za "sprzedaż premiową" w rozumieniu ustawy o PIT, pomimo faktu, że przekazującym Nagrody będzie Klient (za pośrednictwem Wnioskodawcy) a nie Klient jako bezpośredni sprzedający towary. Akcja Marketingowa ma na celu uatrakcyjnienie nabywanych produktów Klienta. W związku z tym, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jako nagroda uzyskana w ramach "sprzedaży premiowej".

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody przekazywane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "konkurs" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jako nagroda uzyskana w ramach "konkursów".

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku PIT jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT: "Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub płatnika innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody".

Przepisy ustawy o PIT nie zawierają definicji pojęć "konkurs" oraz "nagroda", dlatego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) "konkurs" jest to: (i) "impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.; (ii) "postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko".

Z kolei zgodnie z ww. słownikiem "nagroda" to "dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp."

Z ww. definicji wynika więc, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem "konkursu", jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu; "konkurs" to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna jest strona formalna całego przedsięwzięcia, tj. sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Także w wyroku NSA z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12, Sąd wskazał, iż "zasadniczo definicja pojęcia "konkurs" zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości (...), że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. (...) jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs"."

Próbując zdefiniować pojęcie "konkurs", w braku definicji legalnej w prawie podatkowym, można również odwołać się do innych gałęzi prawa. Zgodnie z art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740 z późn. zm.), ("Kodeks Cywilny"), regulującymi instytucję "przyrzeczenia publicznego" - a na takich zasadach prawnych zwykle działają "konkursy" - "konkurs" to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę.

Akcja Marketingowa będąca "konkursem" organizowana przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego). W tego typu akcji Wnioskodawca jako organizator przyrzeka nagrodę dla tych spośród osób, które wykonają określoną czynność (zadanie konkursowe), którą Wnioskodawca (komisja wskazana przez Niego) oceni - według przyjętych kryteriów - najwyżej.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy spełnione są wszystkie warunki uznania tej akcji jako "konkursu" w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko wskazujące, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody przekazywane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "konkurs" przez Niego na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jako nagroda uzyskana w ramach "konkursów".

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest Jego stanowisko, że w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł, wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "sprzedaż premiową" albo "konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku PIT jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Akcja Marketingowa będąca "sprzedażą premiową" organizowana przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego). W celu wzięcia udziału w Akcji Marketingowej, Uczestnik powinien spełnić warunki wskazane w regulaminie Akcji Marketingowej, m.in. dokonać zakupu produktów promocyjnych Klienta i dokonać zgłoszenia w odpowiedni sposób wskazany w regulaminie. Akcja Marketingowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów Klienta oraz promocję i reklamę Klienta.

W ocenie Wnioskodawcy, Akcja Marketingowa będzie spełniać wszystkie przesłanki, aby uznać ją za "sprzedaż premiową" w rozumieniu ustawy o PIT, pomimo faktu, że przekazującym Nagrody będzie Klient (za pośrednictwem Wnioskodawcy) a nie Klient jako bezpośredni sprzedający towary.

Akcja Marketingowa ma na celu uatrakcyjnienie nabywanych produktów Klienta. W związku z tym, prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł, wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "sprzedaż premiową" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Podobnie, Akcja Marketingowa będąca "konkursem" organizowana przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako "konsumenci" w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego). W tego typu akcji Wnioskodawca jako organizator przyrzeka nagrodę dla tych spośród osób, które wykonają określoną czynność (zadanie konkursowe), które Wnioskodawca (komisja wskazana przez Niego) oceni - wg przyjętych kryteriów - najwyżej.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy spełnione są wszystkie warunki uznania tej akcji jako "konkursu" w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko wskazujące, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł, przekazywane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad 4

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Nagrody wydawane uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej spełniającej warunki uznania jej za "konkurs" albo "sprzedaż premiową" przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta nie będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, to Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku PIT z tytułu Nagród przekazywanych uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej i przeprowadzanej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta.

Przepisy ustawy o PIT nie przesądzają literalnie o tym, jaki podmiot należy uznać za płatnika podatku PIT. Niemniej, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, który powinien znaleźć tu, zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie, płatnicy dokonują poboru podatku od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.

Ostatnio wydawane wyroki sądów administracyjnych wskazują, iż: "Podnoszona w skardze kasacyjnej okoliczność, że wartość nagród wydawanych przez Spółkę na rzecz uczestników konkursu zostanie wliczona do wynagrodzenia Spółki za organizację i przeprowadzenie przedmiotowych akcji promocyjnych, nie uzasadnia twierdzenia, że Spółka działa w imieniu i na rzecz podmiotów zlecających akcję promocyjną. Jak już wspomniano, Spółka nie pośredniczy w przekazaniu uprawnionym nagród czy środków pieniężnych. Nagrody zostaną zakupione przez skarżącą Spółkę z jej własnych środków pieniężnych i w chwili ich wydawania uprawnionym uczestnikom ich właścicielem będzie Spółka, a nie zleceniodawca akcji promocyjnej. W rezultacie to Spółka jest tym podmiotem, który w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponuje środkami finansowymi podatnika w postaci wydawanej lub wypłacanej nagrody. Nieuzasadnione jest zatem stanowisko organu, że w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym płatnikiem jest zleceniodawca akcji promocyjnej, a nie Spółka. Płatnikiem jest podmiot, który w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponuje środkami finansowymi podatnika lub dokonuje czynności związanych z operacjami na jego majątku. Argumentacja organu, odwołująca się do podmiotu, na którym ciąży ekonomiczny ciężar przeprowadzenia akcji promocyjnych, w ramach których wydawane są nagrody, jest błędna. Pogląd ten nie znajduje żadnego potwierdzenia w treści art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten, zakreślając krąg płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, nie posługuje się kategorią podmiotu, na którym spoczywa ciężar ekonomiczny świadczenia, lecz wyraźnie wskazuje, że płatnikiem jest podmiot, który dokonuje świadczeń. W przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym świadczeń dokonuje skarżąca Spółka". (tak wyrok NSA z dnia 21 września 2020 r., sygn. akt II FSK 1195/18).

Tak również wyrok NSA z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1915/18: "Nie ulega wątpliwości bowiem, że to spółka dokonuje świadczeń na rzecz uczestników akcji promocyjnych. Nagrody kupowane i nabywane są przez skarżącą. Jeżeli w danej akcji nagrodą będą środki pieniężne, będą one wypłacane z rachunku bankowego (lub kasy) spółki na rachunek (lub do rąk) uprawnionego uczestnika. Innymi słowy wydanie nagród przez skarżącą, ewentualnie przekazanie środków pieniężnych uprawnionym objęte jest zakresem przedmiotowego świadczenia.

Okoliczność, że wynagrodzenie spółki jest tak skalkulowane, że uwzględnia również środki na zakup nagród rzeczowych, których koszt "w efekcie pokrywa" klient, nie uzasadnia stanowiska, że płatnikiem w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jest zleceniodawca. Skarżąca nie pośredniczy w przekazaniu uprawnionym nagród czy środków pieniężnych, należących do zleceniodawcy. Nagrody zostaną zakupione przez skarżącą z jej własnych środków pieniężnych i w chwili ich wydawania uprawnionym uczestnikom ich właścicielem będzie skarżąca. W rezultacie to spółka jest tym podmiotem, który w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponuje środkami finansowymi podatnika w postaci wydawanej lub wypłacanej nagrody. Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd, Sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym argumentacja organu, odwołująca się do podmiotu, na którym ciąży ekonomiczny ciężar przeprowadzenia akcji promocyjnych, w ramach których wydawane są nagrody, jest błędna. Pogląd ten nie znajduje żadnego potwierdzenia w treści art. 41 ust. 1 (ustawy o PIT). Przepis ten, zakreślając krąg płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, nie posługuje się kategorią podmiotu, na którym spoczywa ciężar ekonomiczny świadczenia, lecz wyraźnie wskazuje, że płatnikiem jest podmiot, który dokonuje świadczeń. W przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym świadczeń dokonuje skarżąca".

Podobnie interpretacja podatkowa z dnia 21 kwietnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.11.S.21.KS: "Należy zauważyć, że ustawodawca, zakreślając krąg płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, nie posługuje się kategorią podmiotu, na którym ciąży ciężar ekonomiczny świadczenia, lecz wyraźnie wskazuje, że płatnikiem jest podmiot, który dokonuje świadczeń. Ponadto płatnikami są te podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku. W świetle opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Zdarzenia przyszłego II podmiotem takim jest Wnioskodawca. Zatem, w kwestii ciążących na Wnioskodawcy (Spółce) obowiązków płatnika związanych z organizowanymi przez Niego na zlecenie Klientów Akcjami na zasadzie przyrzeczenia publicznego, które przybierają postać Konkursów i Programów lojalnościowych, w zdarzeniu przyszłym II, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) uczestnikom Akcji na zasadzie przyrzeczenia publicznego (Konkursów i Programów lojalnościowych) jest Wnioskodawca. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 3, Wnioskodawca w Zdarzeniu przyszłym II, wydając nagrody w Programach lojalnościowych na rzecz Uczestników nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy zastosowania nie znajdzie żadne zwolnienie podatkowe, będzie pełnił rolę płatnika".

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z ostatnio prezentowanym poglądem sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, w przypadku gdy organizatorem Akcji Marketingowej spełniającej przesłanki uznania ją za "konkurs" i "sprzedaż premiową" i właścicielem nagród w momencie ich wydania jest Wnioskodawca, który działa we własnym imieniu i na własny rachunek wobec Uczestników, to na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku PIT z tytułu wypłacanych Nagród.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do Nagród będących własnością Klienta, kiedy Nagrodą jest towar z magazynu Klienta np. w postaci produktów Klienta, zestawów produktów Klienta lub drobnych gadżetów Klienta również Wnioskodawca jest płatnikiem. Działa on bowiem jako organizator Akcji Marketingowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz dysponuje Nagrodami w chwili ich wydawania Uczestnikom.

Podsumowując, jeśli wartość Nagrody wydanej w ramach "konkursu" albo "sprzedaży premiowej" nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT - to w związku z wydaniem tych Nagród na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT (obowiązek pobrania 10% podatku PIT). Wnioskodawca również jako płatnik zobowiązany jest do przekazania kwoty zryczałtowanego podatku PIT w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika, ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w którym pobrano podatek płatnik będzie zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego właściwego wg siedziby płatnika rocznej deklaracji na formularzu PIT-8AR.

Ad 5

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za "sprzedaż premiową" oraz "konkurs" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu jako tzw. przychód z innych źródeł na zasadach wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 z tytułu Nagród przekazywanych Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej i przeprowadzanej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o PIT: "Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 (ustawy o PIT), od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania".

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania że Akcja Marketingowa nie spełnia przesłanek uprawniających do uznania jej za "sprzedaż premiową" albo "konkursy" w rozumieniu ustawy o PIT, przychód z Nagród powinien być zakwalifikowany jako tzw. przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest Jego stanowisko, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za "sprzedaż premiową" oraz "konkurs" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać opodatkowaniu jako tzw. przychód z innych źródeł na zasadach wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 z tytułu Nagród przekazywanych Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej i przeprowadzanej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta.

Ad 6

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za "sprzedaż premiową" albo "konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł, przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest spełnienie łącznie wszystkich warunków określonych w powołanym zwolnieniu, tj.:

* otrzymanie świadczenia nie jest uzależnione od dokonania przez otrzymującego jakiejkolwiek czynności na rzecz świadczeniodawcy (brak zobowiązania wzajemnego);

* świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny;

* świadczenie nie jest nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności;

* świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy;

* jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł;

* świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Akcje Marketingowe mają na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów Klienta oraz promocję i reklamę Klienta. Wartość Nagród w Akcjach Marketingowych przekracza albo nie przekracza 200 zł.

Nagrody do 200 zł są wydawane w następujących przypadkach:

* Nagrody dla wszystkich, którzy się zgłoszą z chęcią uzyskania takiej Nagrody - np. wpiszą swoje dane w formularzu na stronie www, na podstawie których wysyłana jest Nagroda w postaci gadgetu, kodu zniżkowego etc. (adres email, telefon lub adres domowy) (Uczestnicy nie muszą podejmować innych działań, aby uzyskać Nagrodę, a jedynie wyrazić chęć jej uzyskania i umożliwić jej dostarczenie - taka Akcja Marketingowa może odbywać się jako samodzielna Akcja Marketingowa, ale często taki mechanizm bywa elementem większej Akcji Marketingowej, która ma charakter konkursu;

* Nagrody gwarantowane, rozdawane w ramach "konkursu" na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, do wyczerpania puli Nagród, Nagrody są przeznaczone dla wszystkich Uczestników "konkursu", którzy prześlą prawidłowe zgłoszenie, czyli w tym wypadku muszą wykonać zadanie konkursowe, choć nie podlega ono ocenie komisji i nie ma tutaj rankingu zwycięzców;

* Nagrody pocieszenia lub inne drobne nagrody w "konkursie" rozdawane na takich samych zasadach, jak nagrody główne o większej wartości, czyli po wykonaniu zadania konkursowego, które podlega ocenie przez komisję konkursową na podstawie kryteriów przewidzianych w regulaminie "konkursu".

Podstawową przesłanką omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia. Przepisy ustawy o PIT nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia".

Dokonując wykładni gramatycznej, za "nieodpłatne świadczenie" uznać należy świadczenia "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne" (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty), czy też wykonuje usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, ale nie tylko. W wydawanych interpretacjach podatkowych, organy podatkowe zwracają uwagę na fakt, iż " (...) nieodpłatnym świadczeniem w kontekście analizowanego zwolnienia przedmiotowego mamy do czynienia w sytuacji, gdy gadżety reklamowe, drobne upominki itp. rozdawane są nieokreślonym odbiorcom, którzy nie muszą podejmować żądnych działań, aby te gadżety reklamowe i promocyjne (drobne upominki) otrzymać". (tak, przykładowo, interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 r., nr ILPB2/4511-1-871/15-2/MK).

Ponadto, żeby stwierdzić, czy otrzymywana nagroda korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, należy rozstrzygnąć, czy jest ono otrzymywane w ramach promocji lub reklamy Klienta. Pojęcie "promocji" nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT, dlatego też należy poszukiwać rozumienia tego pojęcia w znaczeniu potocznym postępując zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów, uznając nadrzędność gramatycznej (językowej) wykładni prawa.

I tak, zgodnie z definicją zawartą w Wielkim Słowniku Wyrazów Obcych pod red. M. Bańko wyd. PWN Warszawa 2005 r., "promocja" to "działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia"; zaś "reklama" to "rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, w celu zwrócenia uwagi i zachęcenia do zakupu, ich wartości, miejscach i możliwościach nabycia". Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem "promocji" rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie. Z kolei, "reklama" jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych jest możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68a do nagród w konkursach: "Spółka kierowała swoje przyrzeczenie do określonej grupy osób (swoich klientów będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej), to jej działanie było przyrzeczeniem publicznym. Mogła ona przyznać nagrodę osobom spełniającym warunki do uzyskania nagrody i nie oznaczało to, że kierowała przyrzeczenie tylko do tych osób, które nagrodę zdobyły, ale kierowała je do wszystkich osób, które według warunków konkursu mogły wziąć w nim udział (przyrzeczenie publiczne). Nie uzyskała też uprawnienia do domagania się od osób mogących wziąć udział w konkursie określonego świadczenia na swoją rzecz. Z tych względów należy uznać, że nagroda w konkursie organizowanym przez Spółkę, jeżeli jej wartość nie przekraczała 200 zł i była spełniona na rzecz osoby fizycznej, spełniającej warunki pozytywne z art. 21 ust. 1 pkt 68a (ustawy o PIT) podlegała zwolnieniu od opodatkowania, jeżeli jednocześnie celem konkursu była promocja lub reklama Spółki". (tak wyrok NSA z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 3692/17).

Podobnie wyrok NSA z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 3728/17: "W ocenie autora skargi kasacyjnej, w przedstawionym stanie faktycznym art. 21 ust. 1 pkt 68a (ustawa o PIT) nie odnosi się do wskazanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu organizowanego przez Spółkę, pomimo, że wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł skoro "nagroda nie jest wydawana wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia organizowanego przez Spółkę, a jej uzyskanie uzależnione jest od wzięcia udziału w konkursie i wykonania zadania konkursowego przewidzianego regulaminem konkursu i ocenionego przez komisję konkursową. Podkreślenia wymaga, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia jest uwarunkowane tym, że wręczenie drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych nie może wiązać się z żadną inną czynnością wzajemną". Odnosząc się zatem do tak zaprezentowanego stanowiska należałoby przyjąć, że w przypadku gdyby w konkursie w ramach ustalonego regulaminu, nagrody przyznawane byłyby wszystkim uczestnikom oraz bez rywalizacji pomiędzy jego uczestnikami, to miałby w przedmiotowej sprawie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68a (ustawa o PIT). W ocenie NSA, tak zawężone rozumienie nieodpłatności świadczenia nie jest prawidłowe, a w szczególności nie znajduje uzasadnienia w treści ustawy. Z punktu widzenia hipotezy ww. przepisu istotne jest aby świadczenie miało charakter nieodpłatny i było związane z promocją lub reklamą podatnika".

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, iż zasadą jest, że reklama i promocja skierowane są do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców (posiadają ogólny, anonimowy, powszechny charakter), w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu. W związku z powyższym, kierując się powołanymi powyżej definicjami pojęcia "promocji" i "reklamy", w ocenie Wnioskodawcy, wydawane w ramach organizowanej przez Niego na zlecenie Klienta Akcji Marketingowej, Nagrody będą spełniały warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Nagrody mają bowiem za zadanie zachęcić konsumentów do zakupu Towarów marki Klienta. Co istotne, wykonanie zadania konkursowego nie może - zdaniem Wnioskodawcy - wykluczyć nieodpłatnego charakteru uzyskanej Nagrody.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest Jego stanowisko, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za "sprzedaż premiową" albo "konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (do których stosowane jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT nagrody do wysokości 2 000 zł), Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł, przekazywane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1)

obliczenie,

2)

pobranie,

3) wpłacenie - podatku, zaliczki.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że są Państwo agencją marketingową, specjalizującą się w dostarczaniu klientom efektywnych rozwiązań w dziedzinie komunikacji marketingowej. W związku z prowadzoną działalnością świadczycie na rzecz swoich klientów ("Klienci") usługi związane z organizacją konkursów, akcji promocyjnych, sprzedaży premiowej, loterii i innych wydarzeń, mających na celu reklamę firmy Klienta, jego produktów i marek ("Akcja Marketingowa"). Niektóre z Akcji Marketingowych polegają na przyznaniu na rzecz uczestnika Akcji Marketingowej ("Uczestnik") nagrody ("Nagroda") po spełnieniu wymienionych w regulaminie Akcji Marketingowej warunków. Nagrody są nabywane przez Państwa na zlecenie Klienta lub otrzymywane od Klienta. Koszt ekonomiczny Akcji Marketingowej, w tym koszt ekonomiczny Nagród przyznawanych Uczestnikom Akcji Marketingowej, zawsze ponosi Klient.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, ryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Kluczową kwestią dla oceny Państwa stanowiska jest ustalenie, który podmiot przedstawionym zdarzeniu przyszłym jest płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wydanych nagród.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Stosownie do art. 41 ust. 7 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem:

1)

wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,

2)

świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,

3) świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na mocy art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

W świetle zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który zleca zorganizowanie danego przedsięwzięcia i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. W przedmiotowej sprawie, ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Akcji Marketingowej będzie ponosił zleceniodawca - Państwa Klient.

Wobec tego nie można uznać, że na Państwie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem działacie Państwo na zlecenie Klienta i nie ponosicie ekonomicznego ciężaru przyznawanych Nagród w Akcji Marketingowej.

Podmiotem finansującym to przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający, tj. Klient, na rzecz którego świadczycie Państwo usługi. Wobec tego, Państwo jedynie pośredniczycie w przyznawaniu Nagród na zlecenie podmiotu zlecającego. Poprzez zawarcie umowy nie wchodzicie Państwo w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Organizatorem Akcji Marketingowej będzie faktycznie zleceniodawca, zlecający Państwu w ramach prowadzonej przez Państwa w tym zakresie działalności gospodarczej. To na zleceniodawcy, w sytuacji gdy z tytułu przyznanych Nagród zaistnieje obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, będzie ciążył obowiązek płatnika. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

Wobec powyższego, na Państwu nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Państwo działacie na zlecenie Klienta, który będzie ponosił koszt finansowy Akcji Marketingowej.

Należy tym samym podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia istnienia po Państwa stronie obowiązków płatnika zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga natomiast, kwestii dotyczących zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uznania Akcji Marketingowej za "konkurs" albo "sprzedaż premiową" oraz opodatkowania Nagród w przypadku nieuznana Akcji Marketingowej za "konkurs" albo "sprzedaż premiową" (pytanie nr 1, 2, 3, 6 oraz część pytań nr 4 i 5, która nie dotyczyła Państwa obowiązków, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych). Kwestie te nie są bowiem decydujące dla wyjaśnienia spoczywających na Państwu obowiązków płatnika, zatem organ podatkowy nie był uprawniony do dokonania rozstrzygnięcia w ww. zakresie w sytuacji, gdy Państwo nie są podmiotem ponoszącym ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Akcji Marketingowej, w tym kosztów Nagród przyznawanych Uczestnikom.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko uznano za nieprawidłowe w zakresie pytania nr 4 i nr 5 w części dotyczącej Państwa obowiązków jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, że na Państwu nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku przyznawaniem nagród z tytułu organizowania Akcji Marketingowej, dalsze rozważania na temat zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku uznania Akcji Marketingowej za "konkurs" albo "sprzedaż premiową" a także opodatkowania Nagród w przypadku nieuznana Akcji Marketingowej za "konkurs" albo "sprzedaż premiową" są bezprzedmiotowe (pytanie nr 1, 2, 3, 6 oraz część pytania nr 4 i 5, która nie dotyczyła obowiązków Państwa, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych).

W związku z wpłatą kwoty wyższej niż wynikająca z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), stosownie do art. 14f § 2b pkt 3 ww. ustawy, nienależna opłata w wysokości 320 zł, stanowiąca nadpłatę, zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3 wniosku.

Dodatkowe informacje

Odnosząc się do powołanych przez Państwa interpretacji organu podatkowego wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw podatnika, w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organ podatkowy, mimo że w ocenie indywidualnej sprawy podatnika posiłkuje się wydanymi wcześniej rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Podobnie, odnosząc się do powołanych przez Państwa wyroków sądów administracyjnych zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnosi, w związku z tym nie mają one mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania tej interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą Państwo zastosować się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl