0113-KDIPT2-3.4011.772.2021.2.AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.772.2021.2.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- nieprawidłowe w części dotyczącej zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- prawidłowe w części dotyczącej powstania przychodu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 sierpnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 17 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy powstania przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu otrzymania dotacji na odsetki. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 listopada 2021 r. (wpływ 30 listopada 2021 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej zawarł Pan umowę pożyczki płynnościowej z.....Stowarzyszeniem... reprezentowanym przez.....X S.A. Prowadzi Pan działalność w Polsce, jest Pan rezydentem Polski.

Umowa pożyczki udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i finansowana jest z Funduszy Europejskich. Umowa pożyczki jest oprocentowana, natomiast koszty odsetek objęte są dotacją w ramach wyżej wymienionego programu. Pożyczka udzielona jest na wsparcie bieżącej działalności i nie jest przeznaczona na zakup środków trwałych lub na inwestycje. Spłata pożyczki następuje w formie przelewów i technicznie polega na przelaniu kwot rat kapitałowych, gdzie odsetki rozliczane są z pożyczkodawcą bezgotówkowe (dotacja). Sama pożyczka udzielana jest jako forma pomocy dla firm poszkodowanych przez COVID-19.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazał Pan:

* Podstawa prawna otrzymanej dotacji

§ 20 zawartej umowy pożyczki zawiera zapis:

"Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19˛.

Dodatkowo § 22 pkt 1 umowy stanowi:

"W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania pożyczek z Funduszu Pożyczkowego i przepisy Kodeksu Cywilnego˛.

Z kolei Regulamin Funduszu Pożyczkowego - Pożyczka Płynnościowa.....zawiera powielenie powyższego paragrafu umowy natomiast w nagłówku określa:

"Niniejszy określa zasady udzielania pożyczek, przez.....Stowarzyszenie..., ze środków udostępnionych przez Menedżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez..... z siedzibą na terenie województwa...,...,...,...,... i... W celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19˛.

Zarówno Umowa, jak i Regulamin nie precyzują konkretnych przepisów, na podstawie których pożyczka jest udzielona.

* Kto udziela dotacji

Dotacji udziela Krajowe Stowarzyszenie... z siedzibą..., ul.... - jako Pożyczkodawca lub Pośrednik Finansowy, w imieniu Instytucji Zarządzającej, jaką jest Skarb Państwa - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

* Jakie warunki należało spełnić, aby otrzymać dotację

Należało ustanowić zabezpieczenie spłaty w formie weksla lub poręczenia, wykorzystać pożyczkę zgodnie z celem, należycie udokumentować wydatkowanie środków, terminowo spłacać raty kapitału, opisać prawidłowo dokumenty wydatkowania kwoty pożyczki specjalną adnotacją "Wydatek poniesiony ze środków.....2014-2020 w ramach Umowy Pożyczki Płynnościowej....Nr.. zawartej z Pośrednikiem Finansowym - Krajowym Stowarzyszeniem...˛. Należało również oświadczyć, iż firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r., a po tym okresie znalazła się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID. Dodatkowo wymagane były oświadczenia odnośnie statusu (mikro), braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej, nie podlega się wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych, nie jest się powiązanym z Pożyczkodawcą, prowadzi się działalność na terenie m.in. województwa..

* Cele wykorzystania dotacji

Pożyczka, w ramach której otrzymano dotację na odsetki, została wydana na koszty bieżące funkcjonowania działalności gospodarczej. Pokrywano z niej koszty składek ZUS stanowiące koszty działalności gospodarczej, koszty surowców do produkcji (usługi stolarskie), zakup wyposażenia i narzędzi niestanowiących środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Dotacja nie została wydatkowana, gdyż dotyczyła braku konieczności spłacania odsetek, a nie była przekazana w formie pieniężnej z przeznaczeniem na wydatkowanie.

* Warunki dotyczące sposobu wykorzystania środków

Jak Pan wspomniał, każdy z dokumentów powinien być stosowanie opisany. Kwota musiała być wydatkowana w 180 dni od otrzymania. Dodatkowo zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu Pożyczkobiorca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia pożyczki w formie kopii dokumentów księgowych wraz z ich zestawieniem tabelarycznym wg określonego załącznika. Dokumenty nie precyzują w sposób szczegółowy kategorii wydatków, które mogą być poniesione. Dodatkowo Pożyczkodawca jest objęty monitoringiem postępu realizacji programu i w każdym momencie mógł zostać skontrolowany przez Podmiot Pośredniczący pod groźbą rozwiązania umowy i zwrotu finansowania.

* Czy jest to dotacja celowa

W żadnym z dokumentów nie jest użyte takie sformułowanie "dotacja celowa˛ jako definicja dotacji z Pana umowy pożyczki.

* Czy otrzymane wsparcie dotyczyło środków otrzymanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich

Tak, pożyczka udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, finansowanego ze środków europejskich.

* Realizacja celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i beneficjent programu

Tak, wskazał Pan, że realizował Pan cel programu jakim była pomoc przedsiębiorcom dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID. Jest Pan również beneficjentem programu i dotacja w formie zwolnienia z płacenia odsetek bezpośrednio stanowi Pana przysporzenie.

* Fundusz z jakiego została udzielona dotacja

Dotacja została udzielona z Funduszu Pożyczkowego.

* Pośrednik w realizacji płatności

Instytucją finansującą z zawartą umową z..... w województwie... jest.....X S.A.

Pytanie

Czy dotacja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój udzielona w celu uzyskania zwolnienia z obowiązku spłaty odsetek pożyczki płynnościowej z Funduszu Pożyczkowego stanowi przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych i jednocześnie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT, czy jest przychodem opodatkowanym zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana przekonaniu, biorąc pod uwagę charakter pożyczki oraz fakt iż jest ona udzielana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Fundusze Europejskie i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uważa Pan, że dotacja ta jest zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten wskazuje, iż zwolnione są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z kolei ustawa o finansach publicznych w art. 5 w ust. 3 pkt 1 określa środki europejskie jako m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Dodatkowo, zgodnie z informacją zawartą w systemie..., przy kwocie tej dotacji widnieje informacja: al8.1 pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro/1,8 mln euro na przedsiębiorcę.

W Pana przekonaniu, biorąc pod uwagę charakter pożyczki oraz fakt, iż jest ona udzielana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Fundusze Europejskie i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) uważa Pan, iż dotacja ta jest zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten wskazuje, iż zwolnione są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z kolei ustawa o finansach publicznych w art. 5 w ust. 3 pkt 1 określa środki europejskie jako m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Natomiast rządowa strona: https://www.gov.pl/web/ncbr/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj opisuje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (...) jako "największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych oraz drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014-2020˛.

Fakt kwalifikacji tego przychodu do wykazanego zwolnienia wydaje się też potwierdzać szereg wymogów i obwarowań podpisanej przeze mnie umowy pożyczki, w tym m.in. konieczność przedstawienia pełnego raportu wydatków wraz z adnotacją na każdym dokumencie umieszczoną w sposób trwały, a dotyczącą realizacji programu....

Dodatkowo, zgodnie z informacją zawartą w systemie..., przy kwocie tej dotacji widnieje informacja: "al8.1 pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro/1,8 mln euro na przedsiębiorcę˛. Adnotacja ta potwierdza charakter otrzymanej pomocy i niewątpliwie wpisuje się w katalog przychodów zwolnionych, spełniając jednocześnie cel ustawodawcy jakim jest pełne niwelowanie skutków COVID-19.

Z kolei elementem wykluczającym wykazanie braku zwolnienia tego przychodu i opodatkowanie go zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT jest brak jednoznacznego elementu w postaci "pokrycia kosztów˛. Dotacja bowiem polega na zwolnieniu z zapłaty odsetek. Dotacja nie była Panu przekazana w formie gotówkowej, z zastrzeżeniem wydania jej na spłatę odsetek.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest w części nieprawidłowe i w części prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl pkt 3 tego przepisu, do źródeł przychodów zalicza się pozarolniczą działalność gospodarczą.

Artykuł 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Artykuł 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Artykuł 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

We wniosku wskazał Pan, że uczestnicząc w projekcie otrzymał Pan pomoc w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, tj. środków pochodzących z funduszy strukturalnych - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak wskazał Pan również, że umowa pożyczki udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umowa pożyczki jest oprocentowana, natomiast koszty odsetek objęte są dotacją w ramach wyżej wymienionego programu.

Dotacja na odsetki od pożyczki w związku z wystąpieniem pandemii, udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 773), nie podlega wyłączeniu z przychodów na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacja stanowi przychód jako otrzymane środki pieniężne.

W tym miejscu należy powołać art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Zatem, do środków, które Pan otrzymał, znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, celem udzielonej Panu dotacji jest pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału pożyczki płynnościowej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Zarówno pożyczka, jak i dotacja zostały udzielone w ramach Funduszu Pożyczkowego Pożyczki Płynnościowej Programu Inteligentny Rozwój. Z kolei, zgodnie z zał. 4 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r., wydatkami budżetu środków europejskich są wydatki dotyczące m.in. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wobec tego, nie znajdzie zastosowania zwolnienie określone w powołanym przez Pana przepisie: art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotację należy uznać za otrzymaną z budżetu państwa i traktować jako wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, otrzymana przez Pana dotacja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, udzielona w celu uzyskania zwolnienia z obowiązku spłaty odsetek pożyczki płynnościowej z Funduszu Pożyczkowego, stanowi przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania w tej sprawie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga o kwestii powstania przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu otrzymania dotacji udzielonej w celu uzyskania zwolnienia z obowiązku spłaty odsetek pożyczki płynnościowej z Funduszu Pożyczkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl