0113-KDIPT2-3.4011.749.2022.1.IR - Darowizna na kościół jako nieodliczalna w ramach podatku liniowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.749.2022.1.IR Darowizna na kościół jako nieodliczalna w ramach podatku liniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2 września 2022 r. do Urzędu Skarbowego w... wpłynął wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS z 27 lipca 2022 r., w którym występuje Pan jako Zainteresowany. Wniosek ten został przekazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w... do załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej 27 września 2022 r.). Ww. wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

2) Zainteresowani niebędący stronami postępowania:

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jako wspólnik spółki sp. z o. o, spółki komandytowej, przekazał Pan w 2020 r., w przeliczeniu w stosunku do posiadanych udziałów, darowiznę w kwocie... zł, na działalność charytatywno-opiekuńczą dla.. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, jest zarejestrowane pod nr KRS..., jest też organizacją prawną kościoła, którego stosunki z państwem zostały uregulowane ustawą. Kwota darowizny nie jest objęta limitem.

Przelew został dokonany z konta spółki.... spółka z o.o. sp.k. za pośrednictwem banku na rachunek płatniczy obdarowanego i spełnia wszelkie wymogi dla darowizny tego typu. Od... otrzymali Państwo podziękowanie potwierdzające przekazaną kwotę wraz ze sprawozdaniem o wykorzystaniu przekazanej darowizny.

W zeznaniu rocznym PIT-36L za 2020 r. wypełnił Pan stosowny załącznik PIT-O, w którym rozliczył Pan ww. kwotę. Rozliczał się Pan z prowadzonej przez siebie działalności na podatku liniowym.

Zainteresowani niebędący stroną postępowania byli w 2020 r. wspólnikami spółki komandytowej i wszyscy zainteresowani byli opodatkowani podatkiem liniowym.

Pytanie

W związku z zaistniałą sytuacją zachodzi pytanie czy przedstawione przez Pana stanowisko jest słuszne i jako podatnik podatku dochodowego opłacanego zgodnie art. 30c (liniowym) miał Pan prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na...?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, mieli Państwo takie prawo.

Zgodnie z art. 55 ust. 7 z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380), darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Uważa Pan, że przepis ten pozostaje cały czas przepisem szczególnym w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie do poszczególnych przepisów tej ustawy. Okoliczność, że ustawodawca wprowadzając podatek liniowy zastrzegł odmienny od zasad ogólnych sposób rozliczania przy wyborze tej formy opodatkowania dochodu nie oznacza, że podatek opłacany w formie podatku liniowego przestał być podatkiem dochodowym i jeżeli podatnik spełnił pozostałe warunki odliczenia, to miał prawo wyłączyć z opodatkowania kwotę darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Potwierdził to również Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt II FSK 1247/13 z 24 czerwca 2015 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotem sprawy jest zaistniały w 2020 r. stan faktyczny. Tym samym w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. przepisy obowiązujące w 2020 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.):

Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Stosownie do art. 26 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

1)

osób fizycznych;

2)

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W myśl art. 26 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie:

1)

dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej;

2)

dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit.c.

Stosownie do treści art. 26 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych ustaw.

W myśl art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.):

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Unormowania dotyczące darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą stanowią przepisy szczególne w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Natomiast w myśl art. 30c ust. 2 ww. ustawy:

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Na podstawie przytoczonego przepisu wprowadzono możliwość zastosowania opodatkowania według stawki liniowej 19% dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z treści tego przepisu odwołującego się do regulacji art. 9a ust. 1, wybór tego sposobu opodatkowania pozostawiono decyzji podatników. Wyłącznie bowiem złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminach określonych w tym przepisie umożliwia zastosowanie opodatkowania dochodów z tego źródła przychodów przy zastosowaniu liniowej stawki podatku. Nie złożenie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania w określonym terminie jest równoznaczne z opodatkowaniem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (według skali z art. 27 ust. 1 ww. ustawy). Równocześnie zastosowanie opodatkowania według stawki liniowej oznacza, iż przy obliczeniu podatku nie zostaje uwzględniona kwota pomniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, przychodów opodatkowanych według stawki 19% nie łączy się z dochodami z innych źródeł przychodów opodatkowanych według skali oraz w sposób zryczałtowany (art. 30c ust. 6 w związku z art. 27 oraz art. 30b ww. ustawy).

Wybór opodatkowania dochodów według 19% stawki liniowej wiąże się z dalszymi konsekwencjami powodującymi brak możliwości opodatkowania dochodów według ilorazu małżeńskiego (art. 6 ust. 2 i ust. 8 ww. ustawy) oraz pozbawieniem możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 30c ust. 2 tej ustawy.

Pierwsze zdanie przepisu art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadza takie same zasady obliczenia dochodu ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy), jakie obowiązują w przypadku opodatkowania tych dochodów według skali. W tym zakresie brak jest różnic.

Dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy istotne znaczenie ma treść zdania drugiego powołanego przepisu. Zgodnie z jego treścią odmiennie niż podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa z progresją), podatnicy dokonujący wyboru opodatkowania dochodu z tego źródła przychodów według stawki liniowej mogą pomniejszyć ten dochód wyłącznie o wydatki wskazane w tym przepisie.

Przepis art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatnikowi opodatkowanemu według metody liniowej przysługuje wyłącznie odliczenie składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ww. ustawy, tj. darowizny na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Gramatyczna wykładnia przepisu art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do jednoznacznych i nie dających się podważyć wniosków, iż poza wydatkami wskazanymi w tym przepisie - dochód opodatkowany według stawki liniowej nie może zostać pomniejszony o inne wydatki.

Dla celów opodatkowania według stawki liniowej (19%) wprowadzono bowiem sposób ustalenia podstawy obliczenia podatku odmienny od obowiązującej podstawy obliczenia podatku według skali (zastrzeżenie w art. 27 ust. 1 ustawy).

Decydując się zatem na wybór tej metody opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnik równocześnie godzi się na określenie podstawy opodatkowania według reguły ustalonej w art. 30c ust. 2 ustawy.

W myśl cyt. powyżej przepisów art. 26 ust. 1 w zw. z art. 30c ust. 2 ustawy, podatnicy opodatkowujący dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mają prawa do obniżania podstawy obliczenia podatku o inne wydatki niż wydatki niż wymienione w art. 30c ust. 2 ww. ustawy

Zdaniem Organu, przepisy art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie są przepisami szczególnymi wobec regulacji art. 30c ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do takiego wniosku prowadzi jednoznaczne brzmienie zanalizowanego art. 30c ust. 2 ww. ustawy. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt II FSK 1060/07).

Zatem, art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie ma w tym przypadku zastosowania.

Wbrew stanowisku Zainteresowanych - od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym, Zainteresowani nie mają prawa odliczyć darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

W związku z tym, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości odliczania darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze przy wybranej przez Zainteresowanych formie opodatkowania (art. 30c ww. ustawy) stwierdzić należy, iż stanowisko Zainteresowanych jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pan.... (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl