0113-KDIPT2-3.4011.705.2022.2.NM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.705.2022.2.NM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:

* stosowania limitu określonego w art. 22 ust. 9aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe;

* stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów z praw autorskich, jak i zwolnienia z tytułu ulgi dla młodych w pełnej wysokości - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 8 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 listopada 2022 r. (data wpływu 14 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

... sp. z o.o. (dalej jako: "Wnioskodawca", "Spółka") jest spółką z siedzibą na terytorium Polski i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy usługi z zakresu IT, w tym usługi w zakresie tworzenia programów komputerowych.

Spółka świadczy swoje usługi poprzez osoby zatrudnione m.in. na podstawie umów zlecenia.

Ze względu na charakter wykonywanych prac (tworzenie programów komputerowych), osoby te uzyskują od Spółki przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, a ponieważ są to jednocześnie przychody z tytułu działalności określonej w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT"), zleceniobiorcom tym przysługuje prawo do skorzystania z przewidzianej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (dalej jako: "koszty autorskie").

Jednocześnie niektórzy zleceniobiorcy Spółki nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, w związku z czym uzyskane przez nich od Spółki przychody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. b ustawy o PIT (dalej jako: "ulga dla młodych").

Zleceniobiorcy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez osoby zatrudnione przez Nią na podstawie umowy zlecenia oraz od wypłaconych przez Nią przychodów z praw majątkowych uzyskanych przez osoby fizyczne.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia świadczą dla Wnioskodawcy dwa rodzaje usług, tj.: usługi tworzenia programów komputerowych oraz usługi tworzenia grafiki do programów. Przychody uzyskiwane przez zleceniobiorców z tytułu przeniesienia praw autorskich do stworzonych programów lub grafiki Spółka (jako płatnik) kwalifikuje jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Zleceniobiorcy w ramach swoich obowiązków wykonują także zadania niezwiązane z tworzeniem programów komputerowych lub grafiki, przykładowo biorą udział w spotkaniach z klientami Wnioskodawcy oraz w spotkaniach wewnętrznych. Przychody z tego tytułu Spółka (jako płatnik) kwalifikuje jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.

Umowy zlecenia stosowane przez Wnioskodawcę określają zakres obowiązków jako "Świadczenie usług programistycznych" i są z reguły zawierane na czas nieokreślony. W trakcie trwania umowy zlecenia, zleceniobiorcom powierzane jest wykonanie określonych przez Spółkę konkretnych zadań, czas poświęcony na wykonanie danego zadania jest raportowany w sporządzanym przez danego zleceniobiorcę na koniec miesiąca (lub wcześniej, w zależności od zakończenia okresu trwania umowy) zestawieniu ilości godzin.

Wniosek dotyczy stanu faktycznego aktualnego na 2022 r.

Pytanie

Czy jednoczesne stosowanie kosztów autorskich oraz ulgi dla młodych w przypadku osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia jest ograniczone limitem, o którym mowa w art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, określony w art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT, limit sumy łącznych kosztów autorskich oraz przychodów zwolnionych w ramach m.in. ulgi dla młodych nie dotyczy sytuacji, w której ulga dla młodych jest stosowana do przychodów z umów zlecenia. W rezultacie Spółka jako płatnik może przy rozliczaniu podatku od dochodów uzyskanych przez zatrudnionych przez Nią zleceniobiorców uwzględniać, zarówno koszty autorskie, jak i zwolnienie z tytułu ulgi dla młodych w pełnej wysokości, przysługującej danemu zleceniobiorcy w zależności od kwoty uzyskanych przez niego przychodów oraz z uwzględnieniem dnia, w którym zleceniobiorca ten skończy 26 lat.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a, pkt 152 lit. a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a, pkt 152 lit. a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są:

a)

przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b)

z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c)

z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

d)

z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, - otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Z językowego brzmienia art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT wynika, że określony w art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT, limit sumy łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3 oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie m.in. art. 21 ust. 1 pkt 148 dotyczy wyłącznie przychodów ze stosunku pracy, a nie dotyczy przychodów z innych niż stosunek pracy źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Artykuł 22 ust. 9aa ustawy o PIT, wprost wymienia wyłącznie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a (oraz inne zwolnienia z art. 21 ustawy o PIT, których niniejszy wniosek nie dotyczy).

Należy więc uznać, że limit łącznej sumy kosztów autorskich oraz przychodów zwolnionych z tytułu ulgi dla młodych nie dotyczy sytuacji, w której zwolnienie z tytułu ulgi dla młodych jest stosowane do przychodów z umów zlecenia, a więc przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 lit.b.

Należy zauważyć, że treść art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT, została zmieniona mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

Przed 1 stycznia 2022 r. przepis art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT brzmiał następująco, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3 oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z powyższego wynika, że przed 1 stycznia 2022 r. omawiany limit obejmował wszelkie przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, w tym również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit.b.

W wyniku zmiany zastąpiono jednak fragment "art. 21 ust. 1 pkt 148" słowami

"art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a".

Zatem, porównanie treści art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym obecnie oraz przed 1 stycznia 2022 r. wskazuje, że intencją ustawodawcy była m.in. taka zmiana omawianego artykułu, aby przychody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. b nie były uwzględniane w kalkulacji maksymalnej sumy łącznych kosztów autorskich oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym limitu łącznych kosztów autorskich oraz przychodów zwolnionych z tytułu ulgi dla młodych nie stosuje się przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów uzyskanych przez zatrudnionych przez Nią zleceniobiorców, należy uznać za słuszne i uzasadnione.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie:

* stosowania limitu określonego w art. 22 ust. 9aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe;

* stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów z praw autorskich, jak i zwolnienia z tytułu ulgi dla młodych w pełnej wysokości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

1)

obliczenie,

2)

pobranie,

3) wpłacenie - podatku, zaliczki lub raty.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów został określony przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 tej ustawy, wśród których w pkt 2 wymienił działalność wykonywaną osobiście, a w pkt 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a)

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b)

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

c) przedsiębiorstwa w spadku - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W świetle natomiast art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte w art. 18 ww. ustawy wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności". Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych.

Podkreślenia wymaga, że o kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza treść danej umowy, a nie forma zobowiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). Zatem wyodrębnione wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, z reguły będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychody z praw majątkowych (w tym z praw autorskich) nie mogą być zaliczone do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy jako przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.

W rozpatrywanej sprawie, wynagrodzenie dla zleceniobiorców ma charakter niejednolity, tj. umowa zlecenia wprowadza rozróżnienie na wynagrodzenie niezwiązane z tworzeniem programów komputerowych lub grafiki (spotkania z klientami i spotkania wewnętrzne) oraz honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworów (tworzenie programów komputerowych i tworzenie grafiki do programów).

W związku z powyższym, wynagrodzenie wypłacane na podstawie umów zlecenia należy w części zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy oraz w części do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia zastosowanie znajduje art. 41 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 1 tejże ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Wobec tego, osoby, które uzyskują przychody od płatnika na podstawie umowy zlecenia nie odprowadzają zaliczek samodzielnie. Przepisy podatkowe określają, że za ustalenie wysokości, pobór i terminowe opłacenie zaliczek od wypłacanego wynagrodzenia lub świadczenia, odpowiedzialny jest w tym przypadku płatnik.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. b ww. ustawy,

Wolne od podatku dochodowego są przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ponadto należy zauważyć, że w myśl art. 32 ust. 1f:

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wątpliwość Państwa budzi kwestia czy w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia stosowanie kosztów za przeniesienie praw autorskich do utworów (50%) oraz zwolnienia wynikającego z ulgi dla młodych jest ograniczone limitem, o którym mowa w art. 22 ust. 9aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ww. ustawy:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, wynika, że:

Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Przy czym, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 9aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a, pkt 152 lit. a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 lit. a w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a, pkt 152 lit. a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1

Wyjaśnić należy, że zgodnie z treścią art. 22 ust. 9aa ww. ustawy, nie ma on zastosowania do sytuacji, w której podatnik w roku podatkowym uzyskał zarówno przychody z umowy zlecenia kwalifikowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 8 omawianej ustawy oraz przychody z umowy zlecenia "z prawami autorskimi" kwalifikowane przez Państwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.

W takim przypadku przychody z umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 lub 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli maksymalnie do 85 528 zł), natomiast przychody z praw majątkowych (autorskich) mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 22 ust. 9, 9a i 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do wysokości 120 000 zł. W tym przypadku łączna kwota preferencji może wynieść 205 528 zł (85 528 zł + 120 000 zł).

Zatem, pomimo iż mają Państwo rację, że w odniesieniu do Państwa sytuacji prawnopodatkowej nie znajdzie zastosowanie limit występujący w art. 22 ust. 9aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.), o tyle nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że Państwo jako płatnik, możecie przy rozliczaniu podatku od dochodów uzyskanych przez zatrudnionych przez Państwa zleceniobiorców uwzględniać, zarówno koszty autorskie, jak i zwolnienie z tytułu ulgi dla młodych w pełnej wysokości, przysługującej danemu zleceniobiorcy w zależności od kwoty uzyskanego przez niego przychodu.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie:

* stosowania limitu określonego w art. 22 ust. 9aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe;

* stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów z praw autorskich, jak i zwolnienia z tytułu ulgi dla młodych w pełnej wysokości - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja nie rozstrzyga, czy prawidłowo przypisują Państwo usługi wykonywane przez zleceniobiorców do właściwego źródła przychodów, tj. do działalności wykonywanej osobiście, czy do praw majątkowych. Te elementy podali Państwo jako okoliczności faktyczne sprawy.

Interpretacja nie rozstrzyga też o możliwości stosowania przez Państwa 50% kosztów uzyskania przychodów bądź ulgi dla młodych, gdyż nie było to przedmiotem Państwa zapytania.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i muszą Państwo zastosować się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl