0113-KDIPT2-3.4011.666.2020.1.GG - Przesłanki i wysokość daniny solidarnościowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.666.2020.1.GG Przesłanki i wysokość daniny solidarnościowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2020 r. (data wpływu 20 sierpnia 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

1.

obowiązku zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu daniny solidarnościowej w związku z dochodami osiągniętymi w 2019 r. - jest nieprawidłowe,

2.

obowiązku złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym 2020 - DSF-1 - jest nieprawidłowe,

3.

prawa do pomniejszenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o stratę poniesioną z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-38 za 2019 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W roku podatkowym 2019 r. podatnik osiągnął - z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej dochód przekraczający 1 000 000 zł, który został wykazany w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym - PIT-36L. Równocześnie podatnik poniósł w 2019 r. stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, która została wykazana w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym - PIT-38.

Dokonując zsumowania wartości osiągniętego w 2019 r. dochodu podatnika z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w PIT-36L oraz poniesionej w 2019 r. straty z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wykazanej w PIT-38, podatnik ustalił, że tak zsumowana wartość dochodu jest niższa niż 1 000 000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy podatnik jest zobligowany do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - daniny solidarnościowej?

2. Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym podatnik jest zobligowany do złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym 2020 - DSF-1?

3. Czy do podstawy obliczania daniny solidarnościowej należy uwzględnić również wysokość straty poniesionej przez podatnika z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w PIT-38, czy też powyższą stratę do obliczenia podstawy opodatkowania należy traktować jako "0"?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f, uznać należy, że do prawidłowego obliczenia daniny solidarnościowej, a tym ustalenia, czy wobec danego podatnika powstaje zobowiązanie podatkowe w postaci obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej, należy - do osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2019 dodatkowo odjąć wartość straty z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w PIT-38 za rok 2019.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30h ustawy, dokonując obliczenia podstawy opodatkowania do ustalenia, czy dana osoba fizyczna ma obowiązek podatkowy w postaci zapłaty daniny solidarnościowej oraz ustalenia podstawy opodatkowania sumę dochodów stanowi również wartość poniesionej przez podatnika straty z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w PIT-38.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. osiągnął On dochód w wysokości przekraczającej 1 000 000 zł, a z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w PIT-38 poniósł stratę, a suma osiągniętego dochodu z tytułu PIT-36L i osiągniętej straty z tytułu PIT-38 jest łącznie niższa niż 1 000 000 zł:

1.

podatnik nie jest zobligowany do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - daniny solidarnościowej;

2.

w opisanym wyżej stanie faktycznym podatnik nie jest zobligowany do złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym 2020 - DSF-1;

3.

do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej za 2019 r. należy uwzględnić również wysokość starty poniesionej przez podatnika z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w PIT-38 za 2019 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

1.

obowiązku zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu daniny solidarnościowej w związku z dochodami osiągniętymi w 2019 r. jest nieprawidłowe,

2.

obowiązku złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym 2020 - DSF-1 jest nieprawidłowe,

3.

prawa do pomniejszenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o stratę poniesioną z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-38 za 2019 r.jest nieprawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano rozdział 6a (przepisy art. 30h-30i), który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

W myśl art. 30h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Stosownie do art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1. kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2. kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 - odliczone od tych dochodów.

Zgodnie z treścią art. 30h ust. 3 ww. ustawy, przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:

1. rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,

2. zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa - których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Na podstawie art. 30h ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 30h ust. 5 ww. ustawy, deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów, do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1 000 000 zł. Osoby te, oprócz podatku dochodowego są obowiązane zapłacić dodatkowo daninę solidarnościową w wysokości 4% podstawy obliczenia oraz złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację o wysokości tej daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. W tym samym terminie upływa termin zapłaty daniny. Po raz pierwszy wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji DSF-1 oraz zapłaty daniny solidarnościowej ma miejsce w terminie do 30 kwietnia 2020 r. i dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych:

a.

w art. 27 ust. 1, 9, 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, rent i emerytur, umów o dzieło i umów zlecenia, itd.),

b.

art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zyski kapitałowe opodatkowane według stałej stawki 19%),

c.

art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym według stawki 19%) oraz

d. art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody zagranicznej spółki kontrolowanej opodatkowane według stałej stawki 19%) - pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z tytułu uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania).

Z powołanych regulacji jednoznacznie wynika, że podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu wyłącznie o kwoty odliczone od tych dochodów, wymienione w art. 30h ust. 2.

Przedstawiony we wniosku opisu stanu faktycznego bezspornie wskazuje, że Wnioskodawca w roku podatkowym 2019 osiągnął - z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej dochód przekraczający 1 000 000 zł, który został wykazany w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym - PIT-36L. Równocześnie podatnik poniósł w 2019 r. stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, która została wykazana w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym - PIT-38.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi jednak kwestia możliwości pomniejszenia dochodu będącego podstawą obliczenia daniny solidarnościowej o wysokość starty poniesionej przez podatnika z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w PIT-38 za 2019 r.

Odnosząc się do powyższego stanu faktycznego należy stwierdzić, że definicję "dochodu" zawiera art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ten sam przepis definiuje również stratę, wskazując, że jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustawa ta zatem rozróżnia pojęcia "dochodu" i "straty".

Jeżeli zatem przepis art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się pojęciem "sumy dochodów", to z literalnego brzmienia tego przepisu jak i zawartych w art. 9 ust. 2 definicji, do ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej należy przyjąć tylko osiągnięte i wykazane w stosownych zeznaniach podatkowych kwoty dochodów, bez uwzględniania poniesionych z tych źródeł strat. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby - tak jak wskazał we własnym stanowisku Wnioskodawca - przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej straty z tych źródeł uwzględniać, to wola ta zostałaby ujęta w treści przepisu art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, suma dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie obejmuje strat osiągniętych w źródłach przychodów objętych zakresem daniny solidarnościowej, w związku z czym Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o stratę osiągniętą na zbyciu papierów wartościowych.

W Objaśnieniach podatkowych z dnia 28 sierpnia 2019 r. dotyczących stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyjaśniono, że danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem publicznym wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192). Wskazano również, że obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody (przychód minus koszty) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z Objaśnień również wynika, że "w kwotach pomniejszających uwzględnia się odliczone od ww. dochodów kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (krajowych i zagranicznych), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy PIT, a także kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy PIT, tj. uwzględnioną w podstawie opodatkowania podatnika dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w podstawie jego opodatkowania".

Zatem, dochody uwzględniane przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej mogą być pomniejszone wyłącznie o odliczone od tych dochodów kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym, a także kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uwzględnioną w podstawie opodatkowania podatnika dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w podstawie jego opodatkowania.

Reasumując, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca:

1.

jest zobligowany do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu daniny solidarnościowej w związku z dochodami osiągniętymi w 2019 r.

2.

jest zobligowany do złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym 2020 - DSF-1,

3.

nie może pomniejszyć podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o stratę poniesioną z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-38 za 2019 r.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl