Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 listopada 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.663.2020.2.MS
Rozliczenia PIT w związku z połączeniem spółek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 13 sierpnia 2020 r. (data wpływu 24 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 października 2020 r. oraz z dnia 26 października 2020 r. (data wpływu 25 października 2020 r. i 26 października 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków połączenia spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Organ podatkowy pismem z dnia 16 października 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.663.2020.1.MS (doręczonym dnia 19 października 2020 r.) wezwał Zainteresowanego będącego stroną postępowania na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1, art. 14r. w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 25 i 26 października 2020 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (data nadania 25 i 26 października 2020 r.).

We wniosku złożonym przez

* Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Pana X,

* Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania: Panią Y.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X (dalej jako: Zainteresowany

1)

oraz Y (dalej jako: Zainteresowana

2)

są polskimi rezydentami podatkowymi posiadającymi nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainteresowani są wspólnikami (akcjonariuszami) w następujących podmiotach:

a. A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (, "Spółka Przejmująca"),

b. B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

c. C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

d. D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,

e. E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (spółki, o których mowa w pkt b-e zwane razem jako "Spółki Przejmowane")

Wszystkie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej Z.

Preferowany wariant połączenia zakłada, że Spółka Przejmująca przejmie majątek Spółek Przejmowanych. Połączenie miałoby być zrealizowane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h.") poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (tzw. łączenie się przez przejęcie).

W wyniku połączenia na rzecz osób fizycznych będących wspólnikami (akcjonariuszami) Spółek Przejmowanych oraz F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej. Komplementariusz spółki E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, tj. G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie uczestniczył w połączeniu.

W zamian za przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą wspólnikom (akcjonariuszom) Spółek Przejmowanych zostaną wydane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (dalej: "Nowe Udziały"). Liczba Nowych Udziałów będzie obliczona zgodnie ze wskazanym w planie połączenia stosunkiem wymiany udziałów, który zostanie ustalony na podstawie wartości majątków łączących się spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie ogłoszony plan połączenia.

Połączenie zostanie rozliczone przez Spółkę Przejmującą dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: "UoR"), która polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia. W związku z przyjętą metodą rozliczenia połączenia, księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej nie zostaną zamknięte na dzień połączenia (art. 12 ust. 3 pkt 2 UoR).

Połączenie zostanie przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Z.

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze uwarunkowania, które przyczyniły się do podjęcia działań zmierzających do połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych.

Uproszczenie struktury kapitałowej Z

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej w ramach grupy Z poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów pomiędzy podmiotami w ramach grupy. Ponadto, w wyniku połączenia zwiększona zostanie przejrzystość struktury kapitałowej, co wpłynie korzystnie na wizerunek całej grupy Z. Dojdzie również do wzrostu środków pieniężnych dostępnych na poziomie Spółki Przejmującej, co ograniczy zapotrzebowanie podmiotu na zewnętrzne finansowanie.

Spółki przejmowane zostały utworzone w przeszłości jako podmioty wyspecjalizowane, w pełni zależne od Zainteresowanego 1 oraz Zainteresowanej 2, (którzy są polskimi rezydentami podatkowymi posiadającymi nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w celu wykorzystania w ramach realizacji konkretnych przedsięwzięć związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez grupę Z. Z uwagi na to, że w obecnej perspektywie, jak również w dalszych planach dążyć się będzie do konsolidacji działalności, nie jest już konieczne utrzymywanie odrębnych podmiotów gospodarczych zajmujących się działaniami operacyjnymi w grupie Z. Zgodnie ze zweryfikowanymi założeniami, działalność Spółek Przejmowanych może być efektywnie prowadzona przez Spółkę Przejmującą.

Połączenie wyeliminuje również wewnętrzne transakcje w ramach grupy Z, co będzie mieć wpływ na uproszczenie rozliczeń, ale także wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów i prowadzeniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Obniżenie kosztów administracyjnych

Połączenie ma na celu ograniczenie kosztów prowadzonej działalności w ramach grupy Z, co przełoży się na wzrost rentowności i umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału gospodarczego w ramach podmiotu skonsolidowanego, tj. Spółki Przejmującej. Połączenie wpisuje się w szerszą strategię grupy Z, która ma na celu optymalizację kosztów działalności poszczególnych spółek należących do grupy, poprzez rezygnację z utrzymywania deficytowych podmiotów zależnych.

W ocenie Zainteresowanych, połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia, co przyczyni się do polepszenia wyników finansowych grupy Z w perspektywie długoterminowej.

W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:

a.

ogólnoadministracyjne - połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych w skutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego skonsolidowanego podmiotu;

b.

sprawozdawczości - funkcjonowanie spółek przejmowanych jako odrębnych jednostek gospodarczych wymusza sporządzanie przez każdą z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji podatkowych, prowadzenie osobnych rejestrów dla potrzeb podatku VAT, itp. Dzięki połączeniu usprawniony zostanie przepływ informacji w ramach grupy kapitałowej. Połączenie pozwoli znacznie ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;

c.

obsługi korporacyjnej - funkcjonowanie spółek przejmowanych jako odrębnych podmiotów prawnych wymusza podejmowanie uchwał i decyzji osobno przez każdą ze spółek przejmowanych. Ponadto, każda ze spółek przejmowanych jest obowiązana prowadzić odrębną dokumentację prawną. Połączenie spowoduje, że kontrola formalno-prawna ograniczać się będzie wyłącznie do jednego podmiotu korporacyjnego (Spółki Przejmującej). Połączenie wpłynie tym samym na optymalizację kosztów związanych z obsługą prawną (koszty notarialne, opłaty sądowe itp.);

d.

usług świadczonych wzajemnie pomiędzy spółkami oraz ich rozliczeń - dzięki połączeniu wyeliminowane zostaną koszty wzajemnych transakcji handlowych pomiędzy spółkami.

Usprawnienie funkcjonowania

Połączenie wpłynie korzystnie na sposób funkcjonowania grupy Z poprzez skupienie kompetencji decyzyjnych i wykonawczych w jednym (a nie tak jak dotychczas w kilku) ośrodku zarządczym, co umożliwi przyspieszenie i usprawnienie przebiegu procesu decyzyjnego i wykonawczego oraz eliminację zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej. Połączenie przyczyni się także do zwiększenia efektywności w zarządzaniu finansami grupy Z, w szczególności poprzez ograniczenie i optymalizację przepływów pieniężnych dokonywanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie bezpośrednią kontrolę nad aktywami grupy Z znajdującymi się obecnie w posiadaniu spółek przejmowanych, co w ocenie Zainteresowanych przyczyni się do lepszej alokacji zasobów (w tym zasobów finansowych) w przyszłości.

Osiągnięcia efektów synergii w obszarze przychodów jak i kosztów.

W wyniku połączenia aktualna sytuacja rynkowa spółek uczestniczących w procesie po ich połączeniu ulegnie poprawie dzięki poprawie zyskowności w efekcie osiągnięcia spodziewanych efektów synergii wynikających z komplementarności, zwiększonej skali działalności i udoskonalenia procesów, które połączenie umożliwi.

Efektów synergii należy oczekiwać tak po stronie przychodów jak i kosztów, a ich celem jest poprawa efektywności, wyrażona wskaźnikiem kosztów do dochodów Spółki Przejmującej oraz przyspieszenie rozwoju działalności mierzonego udziałem w rynku.

Przewiduje się, że połączenie przyniesie efekty synergii w obszarach:

1.

redukcji kosztów zarządzania oraz racjonalizacji struktur organizacyjnych,

2.

ujednolicenia polityki zakupów poprzez zmniejszenie kosztów dostaw, koordynację i konsolidację zakupów,

3.

uzyskanie oszczędności w obszarze kosztów wynajmu powierzchni usługowych poprzez wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w stosunku do wynajmujących,

4.

integracji systemów IT pozwalającej na zmniejszenie kosztów zarządzania, a także kosztów serwisowych,

5.

obniżenia kosztów zarządzania operacyjnego,

6.

obniżenia kosztów pracy poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi,

7.

wzmocnienia pozycji negocjacyjnej wobec dostawców i kontrahentów.

Zwiększenie kapitałów własnych Spółki Przejmującej

Oczekuje się, że dzięki nowej emisji udziałów Spółki Przejmującej wydawanych w zamian za udziały (akcje) w spółkach przejmowanych powinna nastąpić poprawa wskaźników bilansowych Spółki Przejmującej, co przełoży się na istotne wzmocnienie jej pozycji finansowej. Oczekuje się, że w wyniku połączenia wzrośnie kapitalizacja Spółki Przejmującej.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że w wyniku połączenia Spółek dojdzie do ustania bytu prawnego Spółek Przejmowanych. W związku z połączeniem Spółek, wspólnicy Spółek Przejmowanych nie otrzymają dopłaty w gotówce. Zainteresowany 1 jest udziałowcem w spółce A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałowcem w spółce B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałowcem w spółce C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszem w spółce D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz akcjonariuszem w spółce E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.

Zainteresowana 2 jest udziałowcem w spółce A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałowcem w spółce B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałowcem w spółce C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszem w spółce D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz akcjonariuszem w spółce E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,

W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie:

Czy objęcie przez Zainteresowanego 1 i Zainteresowaną 2 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółek ujmowanych w ramach połączenia nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Zainteresowanych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych, o ile w ramach połączenia Zainteresowani nie otrzymają innych dopłat w gotówce w związku z realizowanym połączeniem?

Zdaniem Zainteresowanych, objęcie przez Nich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółek Przejmowanych w ramach połączenia nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Zainteresowanych oraz podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile w ramach połączenia Zainteresowany 1 oraz Zainteresowana 2 nie otrzymają żadnych dopłat w gotówce w związku z realizowanym połączeniem.

UZASADNIENIE stanowiska

Zdaniem Zainteresowanych, dostępne sposoby łączenia się spółek zostały uregulowane w art. 492 § 1 k.s.h., który konstytuuje, że połączenie może być dokonane albo przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), albo przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do art. 17 ust. 1ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (pkt 4) oraz wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze (pkt 9).

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców spółki przejmowanej, spółek łączonych.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką w rozumieniu ustawy o PIT. Wskazuje na to treść art. 5a ust. 28 lit. c ustawy o PIT, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to m.in. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 24 ust. 8 ustawy o PIT stanowi, że w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce przejmowanej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1.

art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały w spółce przejmowanej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;

2.

art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały w spółce przejmowanej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny.

W wyniku połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego Spółek Przejmowanych oraz nastąpi przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z połączeniem nie będą dokonywane jakiekolwiek dopłaty, a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej zostaną przekazane między innymi Zainteresowanym.

Podkreślić należy, że przepis art. 24 ust. 8 ustawy o PIT, znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w Rozdziale 5 noszącym tytuł "Szczególne zasady ustalania dochodu" i dotyczy dochodów wymienionych wyłącznie w tym rozdziale. Zatem, skutki podatkowe połączenia spółek - z punktu widzenia Zainteresowanych - reguluje wyżej cytowany przepis art. 24 ust. 8 Ustawy o PIT, z którego wynika, że w przypadku połączenia spółek, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce przejmowanej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek.

Z powyższego przepisu wynika, że z tytułu objęcia przez Zainteresowanego 1 i Zainteresowaną 2 udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej (w ramach połączenia) nie powstanie dla Nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również w wydawanych interpretacjach indywidualnych:

a. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2 -3.4011.129.2018.1.AC: "Objęcie przez Wnioskodawcę nowych udziałów w Spółce Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy PIT. Czynność ta będzie zatem neutralna podatkowo dla Wnioskodawcy",

b. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP3 -2.4011.176.2017.1.KW1: "Zatem skutki podatkowe połączenia spółek - z punktu widzenia ich udziałowców - regulują wyżej cytowane przepisy art. 24 ust. 8 ww. ustawy, z których wynika, że w przypadku połączenia spółek, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek. Ustawodawca postanowił więc przesunąć opodatkowanie tego dochodu (przychodu) na moment, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów nabytych w wyniku ww. połączenia. W konsekwencji, przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem spółek T SKA i V SKA nie zostaną dokonane jakiekolwiek dopłaty, stwierdzić należy, że przedmiotowe połączenie spółek, w wyniku którego powstanie nowo zawiązana spółka kapitałowa, nie spowoduje w momencie jego zaistnienia po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych",

c. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 r., nr 1462.IPPB2.4511.730.2016.1.MG: "połączenie spółek dokonane w drodze przejęcia przez SA spółek Sp. z o.o. i SKA, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, ponieważ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisów, które wiązałyby takie połączenie z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy",

d. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2016 r., nr IPPB1/4511-1495/15 -2/DK: "Zatem, skutki podatkowe połączenia spółek - z punktu widzenia ich udziałowców - regulują wyżej cytowane przepisy art. 24 ust. 8 ww. ustawy, z których wynika, że w przypadku połączenia spółek, dochód (przychód) udziałowca spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą, a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce przejmowanej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia. Przepisy podatkowe nie uzależniają powyższego skutku od tego czy udziały spółki przejmującej wydane udziałowcom spółki przejmowanej są udziałami/akcjami nowymi, czy też udziałami/akcjami własnymi spółki przejmującej (dotychczasowe udziały/akcje spółki przejmowanej w spółce przejmującej). Tym samym ustawodawca postanowił więc przesunąć opodatkowanie tego dochodu (przychodu) na moment, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów nabytych w wyniku ww. połączenia. Zgodnie z powyższym przepisem art. 24 ust. 8 ww. ustawy, dochód (przychód) podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej",

e. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr ILPB2/4511-1-264/16-3/BC: "Zatem, połączenie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., nie spowoduje na moment połączenia powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ewentualny skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie sprzedaży nabytych w wyniku tej operacji udziałów".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl