0113-KDIPT2-3.4011.585.2022.4.KKA - Rozliczanie PIT w związku z podziałem spółki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.585.2022.4.KKA Rozliczanie PIT w związku z podziałem spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 28 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 listopada 2022 r. (data wpływu 7 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem wspólnym:

1) Zainteresowana będąca stroną postępowania:

- A Spółka akcyjna NIP

2) Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

- A

- B

- A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP

Opis zdarzenia przyszłego (po uzupełnieniu)

A Spółka akcyjna (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca jest jednym z podmiotów w grupie kapitanowej A (dalej: "Grupa") działającej w branży meblarskiej oraz lotniczej. Wnioskodawca jest krajowym liderem w produkcji mebli tapicerowanych. Praktycznie całość wyrobów Wnioskodawcy trafia na rynki zagraniczne, w większości do..... i krajów Unii Europejskiej. W obszarze działalności Grupy obejmującym produkcję i dystrybucję mebli, obok Wnioskodawcy funkcjonują jeszcze spółki X Sp. z o.o., odpowiadająca za dystrybucję produktów na terenie Polski oraz prowadząca sklep internetowy, a także powiązana kapitałowo z Y Sp. z o.o. zajmująca się produkcją mebli w zakładzie zlokalizowanym w...

Spółka posiada dwóch akcjonariuszy: A oraz B (dalej łącznie: "Akcjonariusze"). Akcjonariusze w ramach niniejszego wniosku posiadają status zainteresowanych niebędących stronami postępowania.

W ramach wewnętrznej struktury Wnioskodawcy funkcjonuje m.in. odrębny pion odpowiedzialny za zarządzanie kluczowymi aktywami Grupy (dalej: "Sektor Majątkowy"). Sektor Majątkowy obejmuje Dział Nadzoru i Rozliczeń oraz Dział Ochrony. Sektor Majątkowy tworzy kilkunastu (na moment złożenia wniosku siedemnastu) pracowników wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania przez nich przydzielonych im obowiązków.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Sektor Majątkowy należy:

1) Sprawowanie szczegółowego nadzoru właścicielskiego nad majątkiem trwałym (w zakresie nieruchomości), stanowiącym zaplecze produkcyjne zakładów należących do Grupy, w tym:

a)

nadzór nad utrzymaniem ciągłości zdatności do ruchu i wykorzystaniem w bieżącej działalności,

b)

prowadzenie procesu rozbudowy i modernizacji nieruchomości w zakresie uzgodnionym z przełożonymi,

2) Sprawowanie szczegółowego nadzoru właścicielskiego nad majątkiem trwałym (w zakresie ruchomości), stanowiącym zaplecze produkcyjne zakładów należących do Grupy, w tym:

a)

nadzór nad utrzymaniem ciągłości zdatności do ruchu i wykorzystaniem w bieżącej działalności,

b)

nadzorowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń.

3) Sprawowanie szczegółowego nadzoru właścicielskiego nad pozostałymi nieruchomościami, niezwiązanymi z funkcjami produkcyjnymi obejmującego m.in. Zespół Pałacowo Parkowy w oraz lokale mieszkalne.

4) Zapewnienie ochrony zakładów, sprawowanie nadzoru nad służbami ochrony w poszczególnych zakładach i koordynowanie ich działań.

5) Nadzór nad przepływami finansowymi, umowami ubezpieczeniowymi, leasingowymi i innymi rozliczeniami finansowymi.

6) Przygotowanie projektów umów i prowadzenie rozliczeń z dzierżawcami oraz najemcami.

W ramach struktury wewnętrznej Wnioskodawcy wyodrębniony został również Sektor Produkcyjny, który obejmuje Pion Produkcji; Pion Ekonomiczno - Księgowy; Pion Techniczny oraz Pion Zaopatrzenia i Sprzedaży (dalej łącznie: Sektor Produkcyjny). Każdy z ww. pionów posiada przyporządkowane mu funkcje i zadania.

W chwili obecnej w ramach struktury Wnioskodawcy Sektor Majątkowy, realizuje przypisane mu ww. funkcje, a Sektor Produkcyjny ukierunkowany jest na realizację podstawowych funkcji Wnioskodawcy w zakresie produkcji i dystrybucji mebli. Opisana powyżej struktura Wnioskodawcy jest wynikiem historycznego rozwoju działalności Grupy. Wnioskodawca działa na rynku w formie Spółki akcyjnej od 1998 r. Od momentu powołania w wewnętrznej strukturze Spółki rozwijane były podstawowe funkcje, w tym również zarządzanie majątkiem, tj. funkcje obecnie realizowane przez Sektor Majątkowy. W późniejszym okresie, gdy skład Grupy powiększał się o kolejne spółki, funkcje zarządzania kluczowymi składnikami majątku Grupy w dalszym ciągu skupione były w strukturze Spółki, co doprowadziło do wykształcenia Sektora Majątkowego w obecnym kształcie.

Rozważane jest uporządkowanie funkcji poszczególnych spółek oraz wydzielenie linii biznesowej realizującej funkcje w zakresie nadzoru nad strategicznymi aktywami, do nowo utworzonego - wyspecjalizowanego podmiotu działającego w ramach Grupy (A Sp z o.o., dalej: "Spółka przejmująca"). Spółka przejmująca jest spółką kapitałową, która posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Powyższe przekładać ma się na poprawę efektywności działalności Grupy jako całości. Celem planowanego wydzielenia jest ponadto ograniczenie ryzyka prawnego związanego z funkcjonowaniem Grupy, poprzez formalne odseparowanie kluczowego majątku Grupy od ryzyka związanego z działalnością operacyjną (produkcyjną i handlową).

Powyższy cel osiągnięty miałby zostać w wyniku podziału Spółki. Podział nastąpić ma w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Wnioskodawcy obejmującej Sektor Majątkowy na Spółkę przejmującą. Na dzień podziału, Wnioskodawca oraz Spółka przejmująca posiadać będzie tych samych akcjonariuszy/wspólników - obie spółki będą spółkami "siostrami".

Przeniesienie majątku związanego z działalnością Sektora Majątkowego na Spółkę przejmująca odbędzie się w zamian za udziały w Spółce przejmującej wydawane akcjonariuszom Wnioskodawcy. Ostatecznie po dokonanym podziale planowane jest, aby:

- Wnioskodawcy przysługiwał zespół składników majątkowych związanych z działalnością Sektora Produkcyjnego;

- zespół składników majątkowych związany z działalnością Sektora Majątkowego został przeniesiony na Spółkę przejmującą.

W ramach planowanego podziału na Spółkę przejmującą przeniesione mają zostać składniki materialne i niematerialne ściśle związane z zadaniami realizowanymi przez Sektor Majątkowy, w szczególności:

a)

środki trwałe, w tym: nieruchomości wraz z budynkami oraz budowlami na nich posadowionymi, linie produkcyjne, centra obróbcze, maszyny stolarskie (tj. środki trwałe konstrukcyjnie lub funkcjonalnie związane z Sektorem Majątkowym);

b)

wartości niematerialne i prawne, w tym: licencje na oprogramowanie obejmujące również specjalistyczne oprogramowanie do obsługi maszyn wymienionych powyżej;

c)

zobowiązania funkcjonalnie związane z przenoszonym zespołem składników majątkowych - w szczególności zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, leasingu, zobowiązania pracownicze w stosunku do pracowników zatrudnionych w ramach Sektora Majątkowego, zobowiązania związane z ubezpieczeniami majątkowymi oraz dodatkowo zabezpieczenia rzeczowe (w szczególności hipoteki) ustanowione na składnikach majątku wchodzących w skład Sektora Majątkowego.

Planowana transakcja wiązałaby się również z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). W konsekwencji, od Wnioskodawcy do Spółki przejmującej przeniesieni zostaliby również Jego pracownicy, którzy przydzieleni zostali do Sektora Majątkowego. W chwili obecnej jest to siedemnastu pracowników, przy czym większa część z nich zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu i w ramach obowiązków pracowniczych realizuje wyłącznie czynności związane z działalnością Sektora Majątkowego. Spółka przejmująca łącznie ze składnikami materialnymi i niematerialnymi składającymi się na Sektor Majątkowy przejęłaby również dokumentację związaną z funkcjami realizowanymi dotychczas przez Wnioskodawcę w ramach Sektora Majątkowego, w tym umowy z dzierżawcami oraz najemcami, dokumentację potwierdzającą i dopuszczająca do użytku nieruchomości oraz ruchomości należące do poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy oraz dotychczas wypracowane w ramach działalności tego sektora know-how.

W strukturze Wnioskodawcy po planowanym podziale pozostałyby składniki majątkowe zawiązane z działalnością Sektora Produkcyjnego, w tym w szczególności:

a)

wybrane środki trwałe, w tym: maszyny i urządzenia produkcyjne (m.in. maszyny szwalnicze, pneumatyczne stoły tapicerskie, narzędzia oraz elektronarzędzia), środki transportu (samochody, wózki widłowe, wózki ręczne), sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe, tablety, telefony;

b)

wartości niematerialne i prawne, w tym: licencje na oprogramowanie komputerowe, prawa ochronne do znaków towarowych oraz prawa ochronne do wzorów użytkowych;

c)

zobowiązania funkcjonalnie związane z zespołem składników majątkowych pozostającym w Spółce, w tym zobowiązania wobec pracowników, zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania licencyjne oraz zobowiązania wynikające z umów leasingu niezwiązane ze składniami majątkowymi przyporządkowanymi do Sektora Majątkowego.

Odnośnie zasad funkcjonowania Sektora Majątkowego z perspektywy organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej Wnioskodawca wskazuje na następujące okoliczności.

Sektor Majątkowy w strukturze Spółki (jest wyodrębniony) w Jej schematach organizacyjnych oraz całej Grupy. Wyodrębnienie Sektora Majątkowego oraz pionów składających się na pozostałą działalność Wnioskodawcy - Sektor Produkcyjny formalnie zostało potwierdzone w uchwałach zarządu Spółki określającej Jej organizację podjętych w latach 2020-2021.

Formalne wyodrębnienie Sektora Majątkowego w strukturze Spółki zostało również powiązane z dokonaną przez Spółkę alokacją składników materialnych i niematerialnych niezbędnych do realizacji przez Sektor Majątkowy przydzielonych mu funkcji. Powyższe obejmuje w szczególności nieruchomości wraz budynkami i budowlami, linie produkcyjne, centra obróbcze, maszyny stolarskie oraz wartości niematerialne i prawne w postaci licencji na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz zobowiązania wymienione powyżej. W wewnętrznej strukturze Sektora Majątkowego zatrudnionych jest na chwilę obecną siedemnastu pracowników. W strukturze Sektora Majątkowego wyodrębniony jest również koordynator, który odpowiada za powierzony mu obszar działalności spółki oraz pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników sektora. W chwili obecnej funkcje koordynatora Sektora Majątkowego pełni członek zarządu Spółki.

Na analogicznych zasadach dokonana została alokacja składników materialnych i niematerialnych niezbędnych do realizacji funkcji przydzielonych pozostałym pionom wyodrębnionym w strukturze Wnioskodawcy. Powyższe obejmuje w szczególności maszyny i urządzenia produkcyjne, narzędzia oraz elektronarzędzia, środki transportu, sprzęt komputerowy, wartości niematerialne i prawne, w tym: licencje na oprogramowanie komputerowe, prawa ochronne do znaków towarowych i wzorów użytkowych oraz zobowiązania. W ramach wewnętrznej struktury Wnioskodawcy do pozostałych pionów (Sektor Produkcyjny) przyporządkowanych zostało łącznie 1039 pracowników, w tym koordynatorzy zarządzający działalnością każdego pionu. Liczba pracowników jest przy tym zmienna i może ulegać niewielkim wahaniom.

W ramach planowanego podziału, całość wymienionych powyżej składników Sektora Majątkowego oraz wszyscy pracownicy Sektora Majątkowego mieliby zostać przeniesieni do Spółki przejmującej. Również członek zarządu - koordynator Sektora Majątkowego miałby objąć funkcję członka zarządu Spółki przejmującej i w dalszym ciągu, już w strukturze Spółki przejmującej, realizować swoje funkcje w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w ramach Sektora Majątkowego.

Po przeniesieniu do Spółki przejmującej Sektor Majątkowy zachowa swoją odrębność organizacyjną. Pracownicy Sektora Majątkowego w ramach struktury Spółki przejmującej w dalszym ciągu podlegać będą koordynatorowi Sektora Majątkowego, który obejmie funkcję członka zarządu Spółki przejmującej i również w strukturze Spółki przejmującej odpowiadał będzie za działalność działu.

Sektor Majątkowy posiada własne zewnętrzne strumienie przychodów stanowiące wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz (1) pozostałych spółek z Grupy, w tym przede wszystkim z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, (2) podmiotów niepowiązanych.

Ponadto, Wnioskodawca jest w stanie, na podstawie danych z systemu finansowo-księgowego, wyodrębnić i przypisać przychody, koszty, należności i zobowiązania do Sektora Majątkowego i pozostałych pionów funkcjonujących w spółce (Sektora Produkcyjnego).

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pozwala na oddzielenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z poszczególnymi obszarami działalności spółki (pionami) i pozwala na ich przypisanie do poszczególnych pionów, w tym również do Sektora Majątkowego.

W konsekwencji, możliwe jest również sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat odrębnie dla Sektora Majątkowego oraz pozostałej działalności Wnioskodawcy.

W oparciu o powyższe właściwości systemu finansowo-księgowego oraz ewidencje podatkowe Wnioskodawca, na potrzeby wewnętrzne, sporządza również odrębne analizy i raporty finansowe oraz przygotowuje plany finansowe dotyczące funkcjonowania poszczególnych pionów, w tym również Sektora Majątkowego.

Również, po przeniesieniu do Spółki przejmującej Sektor Majątkowy zachowa swoją samodzielność finansową. Sektor Majątkowy po podziale Wnioskodawcy w dalszym ciągu posiadać będzie własne zewnętrzne strumienie przychodów ponadto dojdą przychody z tytułu dzierżawy majątku udostępnionego odpłatnie do Sektora Produkcyjnego (spółki dzielonej). Po podziale w dalszym ciągu możliwe będzie również wyodrębnienie i przypisanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do Sektora Majątkowego.

Zarówno Sektor Majątkowy, jak i piony składające się na pozostałą działalność Wnioskodawcy - Sektor Produkcyjny, mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa, samodzielnie realizujące przydzielone im zadania gospodarcze. Przy założeniu, że wyspecjalizowane działy Sektora Produkcyjnego świadczyć będą usługi na rzecz Sektora Majątkowego (spółki wydzielonej) w zakresie obsługi księgowej, kadrowej,IT, itp.

Posiadają one przyporządkowane im składniki materialne i niematerialne niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Sektor Majątkowy posiada przyporządkowaną mu, odpowiednio wykwalifikowaną, kadrę pracowniczą wraz z koordynatorem - członkiem zarządu zarządzającym pracą całego zespołu.

Funkcje oraz obszary właściwości Sektora Majątkowego różnią się przy tym od funkcji oraz obszarów właściwości działów składających się na Sektor Produkcyjny.

Uzupełniająco Wnioskodawca wskazuje, że przyczyną przeprowadzenia podziału jest przede wszystkim:

- uporządkowanie struktury organizacyjnej Grupy;

- formalne odseparowanie kluczowych składników majątkowych od obszarów ryzyka związanego z działalnością operacyjną (produkcyjną i handlową).

W konsekwencji, Spółka wskazuje, iż Jej podział zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie, ani uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że:

1)

przyjęta przez wspólników dla celów podatkowych wartość udziałów przydzielonych przez Spółkę przejmującą nie będzie wyższa niż wartość akcji w Spółce, jaka byłaby przyjęta przez wspólników dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do podziału;

2)

akcje w podmiocie dzielonym (w Spółce) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów lub objęte w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów;

3)

wartość rynkowa majątku podmiotu dzielonego (Spółki) otrzymanego przez Spółkę przejmującą nie będzie przewyższać wartości emisyjnej udziałów przydzielonych akcjonariuszom spółki dzielonej;

4)

składniki majątku podmiotu dzielonego (Spółki) otrzymanego przez Spółkę przejmującą w drodze podziału, spółka przejmująca przyjmie dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu dzielonego, a ponadto spółka przejmująca przypisze te składniki majątkowe do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka przejmująca majątek i Spółka, której majątek jest przejmowany, są podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o p.d.o.p.").

Wykonując zobowiązanie określone w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Wnioskodawca wskazuje, że zdarzenie przyszłe nie obejmuje transakcji:

1)

z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

a)

które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

b)

które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub

c)

będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub

2)

mającej skutki transgraniczne.

W wewnętrznej strukturze Sektora Majątkowego zatrudnionych jest kilkunastu pracowników. W strukturze Sektora Majątkowego wyodrębniony jest również koordynator, który odpowiada za powierzony mu obszar działalności spółki oraz pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników sektora. W chwili obecnej funkcje koordynatora Sektora Majątkowego pełni członek zarządu Spółki.

Sektor Majątkowy posiada własne zewnętrzne strumienie przychodów stanowiące wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz:

1)

pozostałych spółek z Grupy, w tym przede wszystkim z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości;

2)

podmiotów niepowiązanych.

Spółka przejmująca po podziale będzie kontynuować działalność Sektora Majątkowego w dotychczasowym zakresie realizując odpowiednio przypisane mu funkcje i cele biznesowe, rozwijając je odpowiednio zgodnie z przyjętą strategią biznesową.

Działalność powyższą Spółka przejmująca prowadzić będzie przy wykorzystaniu wymienionych powyżej składników materialnych i niematerialnych oraz pracowników przypisanych do Sektora Majątkowego, którzy zostaną przeniesieni w ramach podziału do Spółki przejmującej, bez konieczności angażowania innych, dodatkowych składników majątku i zasobów, z zastrzeżeniem zawarcia zwyczajowych i typowych umów dotyczących usług wsparcia dla Spółki przejmującej (np. dostawy mediów, usługi bankowe, usługi pocztowe, zewnętrze usługi doradcze, itp. - w zależności od bieżącego zapotrzebowania, przy czym część z tych usług, np. usługi obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, może być świadczona przez Spółkę). Wnioskodawca wskazuje, iż fakt zawarcia, bądź nie dodatkowych umów przez Spółkę przejmującą nie determinuje kontynuowania przez Nią działalności gospodarczej w oparciu majątek przejęty na skutek podziału.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy przedmiot przeniesienia, tj. Sektor Majątkowy będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędny i wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań (kontynuacji działalności prowadzonej w dotychczasowym zakresie przez Spółkę), a prowadzenie działalności przez Spółkę przejmującą nie będzie wymagało angażowania innych składników majątku, bądź podejmowania dodatkowych działań faktycznych lub prawnych przez Spółkę przejmującą za wyjątkiem zawarcia wskazanych powyżej zwyczajowych i typowych umów dotyczących usług wsparcia dla Spółki przejmującej.

Spółka przejmująca po podziale będzie kontynuować działalność Sektora Majątkowego w dotychczasowym zakresie realizując odpowiednio przypisane mu funkcje i cele biznesowe, rozwijając je odpowiednio zgodnie z przyjętą strategią biznesową, w tym Spółka przejmująca, do której przeniesiony zostanie Sektor Majątkowy będzie kontynuowała działalność w zakresie obejmującym w szczególności:

1)

sprawowanie szczegółowego nadzoru właścicielskiego nad majątkiem trwałym (w zakresie nieruchomości), stanowiącym zaplecze produkcyjne zakładów należących do Grupy, w tym:

a)

nadzór nad utrzymaniem ciągłości zdatności do ruchu i wykorzystaniem w bieżącej działalności;

b)

prowadzenie procesu rozbudowy i modernizacji nieruchomości w zakresie uzgodnionym z przełożonymi;

2)

sprawowanie szczegółowego nadzoru właścicielskiego nad majątkiem trwałym (w zakresie ruchomości), stanowiącym zaplecze produkcyjne zakładów należących do Grupy, w tym:

a)

nadzór nad utrzymaniem ciągłości zdatności do ruchu i wykorzystaniem w bieżącej działalności;

b)

nadzorowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń;

3)

sprawowanie szczegółowego nadzoru właścicielskiego nad pozostałymi nieruchomościami, niezwiązanymi z funkcjami produkcyjnymi obejmującego m.in. Zespół Pałacowo Parkowy w. oraz lokale mieszkalne;

4)

zapewnienie ochrony zakładów, sprawowanie nadzoru nad służbami ochrony w poszczególnych zakładach i koordynowanie ich działań;

5)

nadzór nad przepływami finansowymi, umowami ubezpieczeniowymi, leasingowymi i innymi rozliczeniami finansowymi;

6)

przygotowanie projektów umów i prowadzenie rozliczeń z dzierżawcami oraz najemcami.

Powyższą działalność Spółka przejmująca prowadzić będzie przy wykorzystaniu wymienionych powyżej składników materialnych i niematerialnych oraz pracowników przypisanych do Sektora Majątkowego, którzy zostaną przeniesieni w ramach podziału do Spółki przejmującej, bez konieczności angażowania innych, dodatkowych składników majątku i zasobów, z zastrzeżeniem zawarcia zwyczajowych i typowych umów dotyczących usług wsparcia dla Spółki przejmującej (np. dostawy mediów, usługi bankowe, usługi pocztowe, zewnętrze usługi doradcze, itp. - w zależności od bieżącego zapotrzebowania, przy czym, część z tych usług, np. usługi obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, może być świadczona przez Spółkę). Wnioskodawca wskazuje, iż fakt zawarcia, bądź nie dodatkowych umów przez Spółkę przejmującą nie determinuje kontynuowania przez Nią działalności gospodarczej w oparciu majątek przejęty na skutek podziału.

Spółka nie będzie przedmiotem połączenia, w związku z czym w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku nie wystąpi dzień łączenia.

Niemniej, przyjmując, że pytanie Organu odnosi się do określenia przychodu w spółce przejmującej (art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o p.d.o.p.) i w istocie chodzi o ustalenie, czy po stronie Spółki przejmującej w wyniku podziału powstać może przychód podatkowy, tj. czy ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość rynkowa Sektora Majątkowego (majątku podmiotu dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą) będzie przewyższała wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników wskazuję, że ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość rynkowa majątku Spółki otrzymanego przez Spółkę przejmującą może przewyższać wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników. Przy czym, Spółka na chwilę obecną nie sporządziła jeszcze wyceny wartości rynkowej ww. majątku (jest to planowane na etapie późniejszym, po uzyskaniu m.in. interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, której przedmiotem jest wniosek).

Jednocześnie, składniki majątku Spółki, otrzymane przez Spółkę przejmującą:

a) Spółka przejmująca przyjmie dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki (tj. podmiotu dzielonego) oraz

b) Spółka przejmująca przypisze do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytania

1) Czy w związku z planowanym podziałem Spółki i przeniesieniem do Spółki przejmującej Sektora Majątkowego u Wnioskodawcy wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p.?

2) Czy w związku z planowanym podziałem Spółki i przeniesieniem do Spółki przejmującej Sektora Majątkowego w Spółce przejmującej wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p.?

3) Czy w związku z planowanym podziałem Spółki i przeniesieniem do Spółki przejmującej Sektora Majątkowego u Akcjonariuszy wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu p.d.o.f.?

4) Czy w związku z planowanym podziałem Spółki i przeniesieniem do Spółki przejmującej Sektora Majątkowego wystąpi po stronie Spółki obowiązek w VAT?

5) Czy w związku z planowanym podziałem Spółki powstanie po stronie Spółki obowiązek dokonania jakichkolwiek korekt w zakresie odliczenia VAT naliczonego?

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na postawione we wniosku pytanie nr 3, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytania nr 1-2 wniosku) oraz podatku od towarów i usług (pytania nr 4-5 wniosku) zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 3

W związku z planowanym podziałem Spółki i przeniesieniem do Spółki przejmującej Sektora Majątkowego u Akcjonariuszy nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o p.d.o.f., w przypadku połączenia spółek lub podziału spółek, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, z zastrzeżeniem ust. 8da i 8db, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Powyższy przepis stanowi zatem generalną zasadę, w myśl której podział przez wydzielenie spółki powinien być neutralny na gruncie p.d.o.f. dla wspólnika takiej spółki, będącego osobą fizyczną, na moment dokonania tego podziału. Jednocześnie, w odniesieniu do powyższej ogólnej zasady zostały sformułowane dodatkowe warunki/wyłączenia - przewidziane w art. 24 ust. 8da i 8db ustawy o p.d.o.f.

Zgodnie z treścią pierwszego z ww. przepisów, ust. 8 ma zastosowanie wyłącznie, w przypadku gdy:

1)

spółka przejmująca majątek i spółka, której majątek jest przejmowany, są podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a spółka, której majątek jest przejmowany, podlega opodatkowaniu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a spółka, której majątek jest przejmowany, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co istotne, w opisanym zdarzeniu przyszłym, zostanie spełniony warunek wskazany w pkt 1, tj. zarówno Spółka, jak i Spółka przejmująca będą rezydentami podatkowymi na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 24 ust. 8db ustawy o p.d.o.f., przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli:

1)

udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów lub

2)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Powyższe wyłączenie zasady neutralności podziału, sformułowanej w art. 24 ust. 8 ustawy o p.d.o.f. nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do Akcjonariuszy. Jak zostało bowiem wskazane w treści opisu zdarzenia przyszłego, akcje w Spółce nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów, ani przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów. Dodatkowo, przyjęta przez Akcjonariuszy dla celów podatkowych wartość udziałów przydzielonych przez Spółkę przejmującą emisyjna niż wartość akcji w Spółce dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez Akcjonariuszy dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do podziału.

Mając powyższe na względzie, planowany podział Spółki będzie pozostawać neutralny dla Akcjonariuszy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku wspólnym w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem.

W świetle natomiast pkt 7a powołanego przepisu:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także - w przypadku połączenia spółek lub spółek niebędących osobami prawnymi albo podziału spółek w innych przypadkach niż określone w pkt 7- ustalona na dzień poprzedzający dzień połączenia lub podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej, nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo udziałów w spółce niebędącej osobą prawną; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie majątku spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielonej z majątku spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem.

Wykładnia literalna ww. przepisów wskazuje, że:

1)

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie gdy majątek spółki przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie i majątek pozostający w spółce nie stanowią (każde z osobna) zorganizowanych części przedsiębiorstwa,

2)

art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do podziału spółek w innych przypadkach niż określone w art. 24 ust. 5 pkt 7 tej ustawy (czyli np. w przypadku gdy majątek spółki przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie i majątek pozostający w spółce stanowią (każde z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Jak wynika z opisu sprawy, planowany jest podział Spółki i przeniesienie do Spółki przejmującej Sektora Majątkowego, który będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędny i wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań (kontynuacji działalności prowadzonej w dotychczasowym zakresie przez Spółkę), a prowadzenie działalności przez Spółkę przejmującą nie będzie wymagało angażowania innych składników majątku, bądź podejmowania dodatkowych działań faktycznych lub prawnych przez Spółkę przejmującą za wyjątkiem zawarcia wskazanych powyżej zwyczajowych i typowych umów dotyczących usług wsparcia dla Spółki przejmującej. Podział nastąpić ma w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zatem, w opisanej sprawie zastosowanie znajdzie dyspozycja art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy:

W przypadku połączenia spółek lub podziału spółek, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, z zastrzeżeniem ust. 8da i 8db, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1)

art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;

2)

art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;

3)

wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

W świetle art. 24 ust. 8da ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepis ust. 8 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy:

1)

spółka przejmująca majątek i spółka, której majątek jest przejmowany, są podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a spółka, której majątek jest przejmowany, podlega opodatkowaniu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a spółka, której majątek jest przejmowany, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z kolei, stosownie do treści art. 24 ust. 8db analizowanej ustawy:

Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli:

1)

udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów lub

2)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

W myśl art. 24 ust. 19 ww. ustawy, przepisu ust. 8:

nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów (...) podziału spółek (...) jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W przedmiotowej sprawie zarówno Spółka, jak i Spółka przejmująca podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, z opisu sprawy wynika, że nie będą spełnione negatywne przesłanki dla zastosowania art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w art. 24 ust. 8db ustawy.

Wobec powyższego, w związku z planowanym podziałem Spółki i przeniesieniem do Spółki przejmującej Sektora Majątkowego u Akcjonariuszy nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Spółka akcyjna (Zainteresowana będąca stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl