0113-KDIPT2-3.4011.549.2021.1.NM - Rozliczenia PIT w związku z podziałem spółki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.549.2021.1.NM Rozliczenia PIT w związku z podziałem spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2021 r. (data wpływu 22 czerwca 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (dalej: "Wnioskodawca").

Wnioskodawca posiada udziały w... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka 1") bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki jawnej, która nie jest podatnikiem CIT. Spółka 1 działa w branży IT, tworzy i wydaje gry na urządzenia mobilne, np. smartfony (dalej: "Działalność"). Spółka 1 jest polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym od całości uzyskiwanych dochodów na terytorium Polski.

Działalność Spółki 1

W ramach struktury organizacyjnej Spółki 1 funkcjonują obecnie dwa obszary działalności:

* Dział prototypowania i testów gier (dalej: "Dział Prototypowania i Testów"),

* Dział produkcji i wydawania gier (dalej: "Dział Produkcji").

Dział Prototypowania i Testów zajmuje się tworzeniem prototypów gier i testowaniem wczesnych prototypów gier na graczach, w celu weryfikacji, czy dany prototyp może stanowić w przyszłości grę, która może być wytworzona i udostępniana z sukcesem komercyjnym. W ramach tworzenia prototypów, twórcy wykonują początkowo pracę koncepcyjną, kolejno dokonują wstępnych prac programistycznych, skupiając się wokół projektowania elementów rozgrywki oraz grafiki, jak również tworzenia dokumentów, które zawierają wszystkie wytyczne projektu i harmonogram prac nad grą ("...."), która może odnieść sukces komercyjny. Kolejno prototyp jest testowany wśród graczy, aby zidentyfikować, jakie działania należy podjąć w celu udoskonalenia prototypu i wytworzenia produktu docelowego - gry mobilnej. Dodatkowo, Dział Prototypowania i Testów prowadzi prace związane z weryfikacją, czy dany pomysł na stworzenie gry może spotkać się z pozytywnym odbiorem wśród graczy - przez wytworzenie jego prototypu i wstępnego przetestowania go w warunkach rynkowych.

Dział Produkcji zajmuje się produkcją właściwą gry mobilnej, podczas której powstaje rozbudowany kod źródłowy, grafiki i oprawa dźwiękowa gry, w kształcie dedykowanym do ostatecznego konsumenta. Następnie gra podlega kolejnym testom, w celu wykluczenia błędów - już zidentyfikowanych i błędów potencjalnych. W ramach tego procesu podejmowane są decyzje dotyczące wykluczenia czy integracji elementów gry w jej ostatecznej wersji - w tym dźwiękowych oraz dialogowych poszczególnych postaci. Dodatkowo gra wzbogacana jest o nowe funkcjonalności. Dział Produkcji prowadzi też działania związane z pozyskiwaniem użytkowników (...) polegające na promowaniu gier spółki poprzez kampanie reklamowe w sieci Internet. Działania te wymagają zaangażowania kapitałowego i obarczone są ryzykiem.

Wyodrębnienie Działu Prototypowania i Testów i Działu Produkcji w strukturze organizacyjnej Spółki 1 realizowane jest na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie Organizacyjne

Na podstawie uchwały zarządu Spółki 1, w strukturze organizacyjnej Spółki 1 dokonane zostało wyodrębnienie Działu Prototypowania i Testów oraz Działu Produkcji. Nadzór nad realizacją celów biznesowych każdego działu powierzony został:

* Prezesowi Zarządu Spółki 1 - w wypadku Działu Produkcji;

* Wiceprezesowi Zarządu Spółki 1 - w wypadku Działu Prototypowania i Testów.

Zarówno Prezes Zarządu Spółki 1, jak i Wiceprezes Zarządu Spółki 1 posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności m.in. z obszarów programowania, grafiki komputerowej oraz odpowiednio testowania i prototypowania gier oraz produkcji gier i ich wydawania.

Do każdej z działalności funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Spółki 1, tj. Działu Produkcji, jak i Działu Prototypowania i Testów przyporządkowany jest odrębny zespół zasobów ludzkich:

* do Działu Produkcji przypisany jest zespół doświadczonych pracowników, zleceniobiorców i współpracowników w zakresie produkcji i wydawania gier mobilnych - programistów oraz grafików, a także personelu pomocniczego;

* do Działu Prototypowania i Testów przypisany jest zespół zleceniobiorców oraz współpracowników odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie programowania i testowania gier mobilnych oraz grafiki.

Każdy dział realizuje swoje zadania w odrębnej lokalizacji:

* Dział Produkcji - w biurze w X;

* Dział Prototypowania i Testów - w biurze w Y.

Natomiast siedziba Spółki 1 jest zlokalizowana jeszcze w innej lokalizacji, w Z.

Funkcjonowanie Działu Prototypowania i Testów oraz Działu Produkcji odbywa się w oparciu o odrębne wewnętrzne procedury dla obu działalności.

Zarówno do Działu Produkcji, jak i Działu Prototypowania i Testów przyporządkowane są określone składniki majątkowe, tj. środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, itp.

Aktywa Działu Prototypowania i Testów obejmują w szczególności:

* prototypy gier;

* komputery;

* iPady;

* telefony komórkowe;

* sprzęt biurowy i AGD;

* środki pieniężne;

* know-how związany z prowadzoną działalnością.

Dział ten dysponuje również prawem do lokalu w Y prawami z umów o udostępnienie sieci Internet, prawami z umów dystrybucyjnych z.... i...., prawami z umów związanych z obsługą prawno-księgowo-administracyjną.

Aktywa Działu Produkcji obejmują między innymi:

* prototypy gier;

* komputery;

* iPady;

* monitory;

* telefony komórkowe;

* sprzęt biurowy i AGD;

* środki pieniężne;

* wewnętrzne systemy do raportowania i szacowania kosztu i czasu produkcji gier, planowania i raportowania urlopów oraz zarządzania ("remote config") reklamami i ustawieniami monetyzacji / ekonomii w opublikowanych grach;

* gry na urządzenia mobilne - wydane i jeszcze niewydane;

* know-how związane z prowadzoną działalnością;

* prawa do znaku towarowego i znaku graficznego.

Dział ten dysponuje również prawami do lokalu w X, prawami do samochodów osobowych (leasing), prawami z umów o udostępnienie sieci Internet, prawami z umów związanych z obsługą prawno-księgowo-administracyjną, prawami do licencji do programów komputerowych, wykorzystywanych w działalności związanej z produkcją i wydawaniem gier na urządzenia mobilne, prawa do kanałów w social mediach.

Podsumowując, Dział Prototypowania i Testów dysponuje aktywami niezbędnymi do świadczenia usług tworzenia prototypów gier mobilnych i ich testowania, a Dział Produkcji dysponuje aktywami niezbędnymi do produkcji gier mobilnych i ich wydawania. Prace każdego działu realizowane są przez dedykowany zespół ludzki, który jest koordynowany i nadzorowany odpowiednio przez Prezesa Spółki 1 i Wiceprezesa Spółki 1.

Wyodrębnienie Finansowe

Księgi rachunkowe Spółki 1 są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Działu Prototypowania i Testów oraz Działu Produkcji.

Do każdego obszaru działalności wyodrębnionego w ramach Spółki 1 można przyporządkować aktywa, poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania, z tym, że Dział Prototypowania i Testów nie osiąga obecnie przychodów wynikających z odrębnych zleceń od podmiotów zewnętrznych (klientów). Zakłada się jednak, że po planowanym podziale Spółki 1 będzie on od pierwszego dnia świadczyć usługi na rzecz spółki przejmującej i z czasem podejmie on również świadczenie usług na rzecz podmiotów trzecich. Spółka 1 posiada stosowną dokumentację finansową w tym zakresie.

Dział Prototypowania i Testów oraz Dział Produkcji od jakiegoś czasu posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi i istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnych rachunków zarówno do Działu Prototypowania i Testów oraz Działu Produkcja. Przy czym do dnia planowanego podziału (o czym szerzej w dalszej części wniosku) Spółka 1 może wykorzystywać środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, zarówno na potrzeby działalności Działu Prototypowania i Testów, jak i na potrzeby działalności Działu Produkcji, w zależności od sytuacji biznesowej zapewniając identyfikację przynależnych do działów płatności.

Ponadto obie działalności posiadają uproszczone odrębne systemy budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz opłacalności. Budżety poszczególnych działalności są prognozowane pod koniec każdego kwartału i następnie poszczególne działalności są rozliczane z wykonania swoich budżetów w okresach miesięcznych.

Wyodrębnienie Funkcjonalne

Dział Prototypowania i Testów oraz Dział Produkcji mają odrębne cele biznesowe i zadania.

W przypadku Działu Prototypowania i Testów obejmują one:

a.

realizacje prac koncepcyjnych związanych z tworzeniem gier mobilnych, w tym w zakresie pozyskiwania know-how i praw do technologii w zakresie gier mobilnych;

b.

oferowanie usług programistycznych związanych z tworzeniem prototypów gier mobilnych, w tym w oparciu o posiadany know-how oraz prototypy, które stanowiły podstawę do produkcji gier, jak i o prototypy, które z przyczyn technologicznych albo biznesowych, nie posłużyły do wyprodukowania i wydania gier mobilnych;

c.

oferowanie usług testowania prototypów gier mobilnych w zakresie gier mobilnych;

d.

doradztwo dotyczące prototypowania i testowania gier mobilnych.

W wypadku Działu Produkcji, obejmują one:

a.

tworzenie i wydawanie wysoko rentownych gier na urządzenia mobilne, opartych zarówno o koncepcje własne, jak i "adaptacje" (portowanie, tj. przenoszenie z innych systemów operacyjnych) gier, do których Spółka 1 posiada licencje, gdzie odbiorcami końcowymi są użytkownicy gier mobilnych;

b.

prowadzenie kampanii reklamowych i pozyskiwanie w ten sposób użytkowników końcowych gier mobilnych;

c.

poszukiwanie inwestorów na rynku kapitałowym i prowadzenie kampanii marketingowych, w związku z czym Spółce 1 zależy na posiadaniu jednolitego rentownego portfolio gier i działalności o jednolitym profilu ryzyka biznesowego.

Oba obszary działalności są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców i pod nadzorem osób przyporządkowanych do tych działalności oraz we współpracy z usługobiorcami (współpracownikami).

Dział Prototypowania i Testów oraz Dział Produkcji jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, niezależnie od siebie. Zespół składników majątkowych przypisanych do każdego działu, stanowią dwie spójne infrastruktury, które są wykorzystywane przez dedykowane zespoły, które realizują zadania przypisane do danych działalności.

Planowane Działania

Wspólnicy Spółki 1 postanowili o pozyskaniu kapitału na dalszy rozwój działalności w zakresie tworzenia i wydawania gier na urządzenia mobilne, poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.

Ponieważ Dział Prototypowania i Testów oraz Dział Produkcji różnią się od siebie pod względem sprawowanych funkcji gospodarczych, zaangażowanych aktywów, ponoszonych kosztów, ryzyka gospodarczego zapadła decyzja o rozdzieleniu strukturalnym obu obszarów działalności i kontynuowaniu ich przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów.

W tym celu zostanie dokonany podział Spółki 1 przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek tego podziału, Dział Produkcji wraz z przyporządkowanymi do tej działalności składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi oraz zobowiązaniami zostaną wydzielone do... S.A. (dalej: Spółki 2), która będzie docelowo debiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. W Spółce 1 pozostanie Dział Prototypowania i Testów.

W wyniku podziału Spółka 2 wyemituje na rzecz wspólników akcje o wartości odpowiadającej wartości przejętego Działu Produkcji, zgodnie z przyjętą metodą wyceny, a w Spółce 1 zostaną odpowiednio obniżone kapitały. Parytet wymiany udziałów na akcje na potrzeby emisji akcji na rzecz wspólników zostanie ustalony w oparciu o wartość majątku Spółki 1, w tym wartość wydzielanego Działu Produkcji.

Po dokonaniu podziału Spółka 1 będzie świadczyć usługi w zakresie prototypowania i testowania gier na rzecz Spółki 2 oraz jak się zakłada, w przyszłości również na rzecz podmiotów trzecich - zarówno wewnątrz grupy kapitałowej, jak i dla zewnętrznych klientów, którzy chcą sprawdzić swoją koncepcję gry mobilnej. Natomiast Spółka 2, która przejmie Dział Produkcji, zostanie wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych.

Spółka 1 pozostanie stroną umów najmu w zakresie lokalizacji, w której działa obecnie i będzie działać po podziale Dział Prototypowania i Testów i w zakresie siedziby Spółki 1, natomiast Spółka 2 stanie się stroną umowy najmu w zakresie lokalizacji, w której działa obecnie Dział Produkcji, a który to dział zostanie do niej wydzielony.

Wskutek podziału w Spółce 1 pozostaną środki trwałe, zobowiązania finansowe, rozliczenia publicznoprawne z tytułu prowadzonej działalności, wartości niematerialne i prawne, należności od kontrahentów Spółki 1, zobowiązania wobec zleceniobiorców, współpracowników oraz kontrahentów Działu Prototypowania i Testów oraz środki pieniężne niezbędne do prowadzenia Działu Prototypowania i Testów.

Natomiast do Spółki 2, w wyniku podziału, zostaną przeniesione środki trwałe, zobowiązania finansowe, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania wobec pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło i podmiotów współpracujących w ramach działalności Działu Produkcji, a także środki pieniężne związane z działalnością Działu Produkcji.

Umowy i kontrakty (w tym umowy zawarte z podmiotami powiązanymi na świadczenie usług w ramach działalności Działu Produkcji) związane z działalnością Działu Produkcja, w wyniku podziału Spółki 1, zostaną przeniesione na Spółkę 2. Umowy i kontrakty związane z działalnością Działu Prototypowania i Testów pozostaną w Spółce 1.

Po dokonaniu podziału, Spółka 1 zamierza nadal współpracować ze zleceniobiorcami i współpracownikami Działu Prototypowania i Testów, bez zmiany zakresu ich zadań. Zleceniobiorcy, pracownicy, wykonawcy umów o dzieło oraz współpracownicy przyporządkowani do Działu Produkcji staną się stroną umów ze Spółką 2.

Podział Spółki 1 zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności:

* Wspólnicy Spółki 1 podjęli decyzję o wprowadzeniu działalności na giełdę, ale w obszarze wyłącznie Działu Produkcji, a nie w obszarze działu Prototypowania i Testów. W związku z powyższym zaistniała konieczność rozdziału działalności Działu Produkcji od Działu Prototypowania i Testów, przeniesienie Działu Produkcji do Spółki 2 i wprowadzenie Spółki 2 na giełdę;

* rozdział działalności Działu Produkcji oraz Działu Prototypowania i Testów przed wejściem na giełdę jest podyktowany między innymi tym, że prototypowanie jest obarczone niższym ryzykiem biznesowym, ale także związaną z tym niską marżą (spółka zarabia na usługach programistycznych i nie może uzyskać efektu skali na tej działalności). Testowanie gier poprzez tzw. "soft launch" (publikację dla ograniczonej grupy graczy) optymalnie jest wykonywać z innego konta developerskiego niż podstawowe konto Spółki 1 wykorzystywane obecnie dla obu działalności. W rezultacie Spółka 2 otworzy oddzielne konto deweloperskie dla przejmowanego Działu Produkcji. Działalność produkcyjna jest działalnością wysokomarżową dzięki wykorzystaniu efektu skali. Efekt ten można osiągnąć dzięki zaangażowaniu kapitałowemu i odpowiednim nakładom na marketing. Działania te są jednak obarczone dużo wyższym ryzkiem niż realizacja Prototypu dla kontrahenta na podstawie umowy stron;

* Wspólnicy Spółki 1 i 2 w związku z planami giełdowymi dążą do oparcia działalności o stabilne portfolio skomercjalizowanych gier (Dział Produkcji), co będzie przekładać się na efektywność finansową i stabilne przychody z udostępniania gier spółki giełdowej, a nie duże portfolio prototypów gier (Dział Testów i Prototypów), nieatrakcyjne dla potencjalnych inwestorów kapitałowych z uwagi na mniejsze możliwości zwrotu z zainwestowanego kapitału.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zespół składników majątkowych przyporządkowany do działalności Działu Produkcji, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 2, jak również zespół składników majątkowych przyporządkowanych do działalności Działu Prototypowania i Testów, które pozostaną w Spółce 1, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy podział Spółki 1 przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki 1, konsekwencji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przypisany do Działu Produkcji, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie na Spółkę 2, jak i zespół składników majątkowych przypisany do Działu Prototypowania i Testów, pozostający w Spółce 1, stanowią, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.; dalej: "ustawa o PIT"), zorganizowane części przedsiębiorstwa, a zatem podział Spółki 1 przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki 1, konsekwencji na gruncie ustawy o PIT na moment podziału, w tym na moment objęcia akcji w Spółce 2 (spółka przejmująca).

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana jest jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dokładne ustalenie treści pojęcia "zorganizowana część przedsiębiorstwa" możliwe jest poprzez odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia.

Opierając się na najnowszych orzeczeniach w tym zakresie można uznać, iż aby określony zespół składników majątkowych mógł stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi spełniać następujące warunki:

a.

składniki majątkowe muszą być ze sobą funkcjonalnie powiązane, tj. pozostawać we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego;

b.

zespół składników majątkowych musi się odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym;

c.

organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi przy tym istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po przeniesieniu składników na inny podmiot.

Jak zgodnie przyjmują organy podatkowe i sądy administracyjne, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną.

Wyodrębnienie funkcjonalne definiowane jest natomiast przez wymóg, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne

Jak wskazano powyżej, zarówno Dział Prototypowania i Testów, jak i Dział Produkcji, są wyodrębnione wewnętrznie w Spółce zarówno w kontekście przestrzennym, jak również organizacyjnym i zarządczym.

Każda z tych działalności prowadzona jest w oparciu o odrębny, ściśle określony zespół zasobów technicznych, przy wykorzystaniu odrębnych zespołów ludzkich realizujących odrębne cele gospodarcze. Zespoły ludzkie są odpowiednio nadzorowane przez Prezesa Spółki 1 - Dział Produkcji oraz Wiceprezesa Spółki 1 - Dział Prototypowania i Testów.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki 1, nie ulega wątpliwości, że zarówno Dział Prototypowania i Testów, jak i Dział Produkcji, spełniają kryterium organizacyjnego wyodrębnienia w ramach obecnej struktury Spółki 1.

Wyodrębnienie finansowe

Jak wcześniej wspomniano, księgi rachunkowe Spółki 1 są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Działu Prototypowania i Testów jak i Działu Produkcji.

Do każdego obszaru działalności wyodrębnionego w ramach Spółki 1 można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Posiadane przez Spółkę 1 dokumenty finansowe umożliwiają w szczególności wyodrębnienie oraz przypisanie składników majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań przynależnych do Działu Prototypowania i Testów oraz Działu Produkcji.

Dział Prototypowania i Testów oraz Dział Produkcji od jakiegoś czasu posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi i istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnych rachunków zarówno do Działu Prototypowania i Testów oraz Działu Produkcja. Przy czym do dnia planowanego podziału (o czym szerzej w dalszej części wniosku) Spółka 1 może wykorzystywać środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych zarówno na potrzeby działalności Działu Prototypowania i Testów, jak i na potrzeby działalności Działu Produkcji, w zależności od sytuacji biznesowej zapewniając identyfikację przynależnych do działów płatności.

Ponadto Dział Prototypowania i Testów oraz Dział Produkcji posiadają odrębne systemy budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz biznesowych.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że poszczególne działalności są wyodrębnione finansowo w ramach obecnej struktury Spółki 1.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak wspomniano powyżej, zarówno Dział Prototypowania i Testów, jak również Dział Produkcji, są funkcjonalnie spójne w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do każdej z tych działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania przypisane tym działalnościom stanowi w ramach Spółki 1 spójne funkcjonalne dwie całości.

Również po podziale Spółki 1, poszczególne działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Planowane jest bowiem, że na skutek podziału, w Spółce 1 pozostanie personel osobowy oraz składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, związane z Działem Prototypowania i Testów, jak również zobowiązania tego działu, zaś Dział Produkcji wraz z przyporządkowanymi do niego składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi i zobowiązaniami zostanie wydzielony do Spółki 2.

Ponieważ Spółka 1 nie jest właścicielem nieruchomości i wynajmuje powierzchnię niezbędną do prowadzenia działalności Działu Prototypowania i Testów (Z) oraz Działu Produkcji (X) od podmiotu trzeciego, Spółka 2 zawrze z dotychczasowym wynajmującym umowę najmu dotyczącą lokalizacji w X, która jest niezbędna do prowadzenia działalności Działu Produkcji. Stroną umowy najmu powierzchni w lokalizacji Z, która jest niezbędna do prowadzenia działalności Działu Prototypowania i Testów pozostanie Spółka 1.

Zmiana struktury właścicielskiej poszczególnych działalności w ramach struktury Spółki 1 pozostanie bez wpływu na codzienne funkcjonowanie każdej z nich.

Podsumowując powyższe, zarówno w przypadku Działu Prototypowania i Testów, jak i Działu Produkcji, można mówić o ich funkcjonalnym wyodrębnieniu w ramach struktury Spółki 1.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dział Prototypowania i Testów oraz Dział Produkcji są w ramach Spółki 1 wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie.

Tym samym, zarówno zespół składników majątkowych oraz zobowiązań, który na skutek podziału pozostanie w Spółce 1 (przyporządkowany do Działu Prototypowania i Testów), jak i zespół składników majątkowych oraz zobowiązań, który przeniesiony zostanie na Spółkę 2 (przyporządkowany do Działu Produkcji), powinny być klasyfikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

Skutki podatkowe podziału Spółki 1 dla Wnioskodawcy

Źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT). Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Przy czym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także, w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem (art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT).

A contrario, jeżeli w przypadku podziału spółek majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to nie dochodzi do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości ustalonej na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT.

Ponieważ, jak to zostało opisane wcześniej, zarówno zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w Spółce 1 (przyporządkowany do Działu Prototypowania i Testów), jak i zespół składników majątkowych, który w wyniku podziału zostanie przeniesiony na Spółkę 2 (przyporządkowany do Działu Produkcji), powinny być klasyfikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a ust. 4 ustawy o PIT, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT.

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o PIT, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Zaś przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1.

art. 22 ust. 1f ustawy o PIT - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;

2.

art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;

3.

wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem: pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

W przekonaniu Wnioskodawcy, powyższe oznacza, że na moment podziału Spółki 1 przez wydzielenie Działu Produkcji do Spółki 2, w wyniku czego w Spółce 1 pozostanie Dział Prototypowania i Testów oraz objęcia akcji w Spółce 2, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdarzeniem, które będzie podlegać opodatkowaniu, będzie dopiero zbycie akcji w Spółce 2, otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z podziałem Spółki 1 przez wydzielenie.

Powyższe potwierdzają następujące interpretacje podatkowe, wydane w podobnych przypadkach:

* interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK;

* interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 maja 2018 r., w sprawie o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.88.2018.4.MZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl