0113-KDIPT2-3.4011.420.2022.1.AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.420.2022.1.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 10 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródeł przychodów oraz wyboru formy opodatkowania.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest Członkiem Zarządu... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w... (dalej jako "Spółka") od 20 grudnia 2019 r.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Wnioskodawca był zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę na stanowisku członka zarządu. Poza wynagrodzeniem z umowy o pracę, Wnioskodawca otrzymywał również wynagrodzenie z tytułu powołania na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 grudnia 2019 r.

Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2021 r. Natomiast w dniu 28 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, zmieniającą dotychczasowe wynagrodzenie Wnioskodawcy. Zgodnie z uchwałą, Wnioskodawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie w określonej kwocie brutto, płatne z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Po rozwiązaniu z Wnioskodawcą umowy o pracę, Spółka nie zawarła i nie zamierza zawierać z Wnioskodawcą jakiejkolwiek umowy regulującej kwestię praw i obowiązków stron z tytułu pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji Członka Zarządu Spółki. W konsekwencji, prawa i obowiązki Wnioskodawcy jako Członka Zarządu Spółki reguluje wyłącznie prawo powszechnie obowiązujące (w szczególności Kodeks spółek handlowych) oraz wydane na jego podstawie akty korporacyjne (w szczególności Umowa Spółki).

W ramach funkcji Członka Zarządu Spółki, Wnioskodawca jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia, wraz z pozostałymi Członkami Zarządu Spółki, spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Podejmowane przez Członka Zarządu czynności mają charakter zarządczy.

Niezależnie od powyższego, Spółka zawarła z Wnioskodawcą w dniu 31 grudnia 2021 r. umowę o świadczenie usług doradczych (dalej jako "Umowa o doradztwo"), obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r., w ramach której Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki usługi doradcze obejmujące w szczególności:

a)

usługi eksperckie (doradcze) w zakresie planowania i opracowywania procedur i zasad związanych z prawem pracy u Spółki oraz w relacjach z otoczeniem w celu wzmocnienia wizerunku Spółki;

b)

usługi eksperckie (doradcze) w zakresie wykonywania obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych zasad Spółki związanych z zatrudnieniem i bezpieczeństwem, bieżące wsparcie Spółki w wypełnianiu obowiązków pracodawcy;

c)

usługi doradcze (eksperckie) w zakresie tworzenia korzystnych warunków pracy dla pracowników Spółki oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy;

d)

usługi doradcze (eksperckie) w zakresie tworzenia skutecznych relacji pracowniczych, podnoszenia motywacji pracowników Spółki oraz tworzenia korzystnych warunków dla podniesienia profesjonalnego poziomu pracowników i zaspokajania ich potrzeb kulturowych i społecznych;

e)

usługi doradcze (eksperckie) w zakresie podnoszenia efektywności operacyjnej, automatyzacji oraz eksploracji procesów i eksploracji danych.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umowa o doradztwo ma charakter umowy o świadczenie usług, do której odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy o umowie zlecenia.

Umowa o doradztwo dotyczy wyłącznie świadczenia przez Wnioskodawcę usług doradczych i nie reguluje Jego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki.

Obowiązki Wnioskodawcy wynikające z Umowy o doradztwo nie są w żadnym zakresie tożsame ani pokrywające się z obowiązkami Wnioskodawcy, jako Członka Zarządu Spółki, dotyczącymi reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw. Przedmiotem Umowy o doradztwo nie są zatem czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz Spółki w ramach powołania na Członka Zarządu, ani jakiekolwiek inne czynności zarządzania przedsiębiorstwem (Spółką).

Umowa o doradztwo została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wykonując obowiązki wynikające z Umowy o doradztwo, Wnioskodawca działa samodzielnie i na własny rachunek, w szczególności samodzielnie dokonuje wszelkich rozliczeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniem otrzymywanym na podstawie Umowy o doradztwo, w tym uiszcza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów oraz rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie Umowy o doradztwo Wnioskodawca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki, w tym zaciągania w imieniu Spółki jakichkolwiek zobowiązań majątkowych lub składania w jej imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli kreujących zobowiązania Spółki.

Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi usługami doradczymi. Przede wszystkim, zgodnie z Umową o doradztwo, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie świadczenia usług doradczych, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy wynikających z Umowy o doradztwo lub z przepisów prawa.

Z tytułu świadczonych usług doradczych, Wnioskodawcy przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie, płatne na podstawie faktur wystawionych w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym były świadczone przedmiotowe usługi. Zgodnie z Umową, wynagrodzenie zostanie powiększone o uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Wnioskodawcę związane z realizacją Umowy, których poniesienie było niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług. Wynagrodzenie Wnioskodawcy zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w terminie 14 dni od otrzymania przez Spółkę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Postanowienia umowne obejmują również obowiązek zachowania poufności co do informacji technicznych, technologicznych, finansowych, handlowych, marketingowych i organizacyjnych, dotyczących działalności Spółki uzyskanych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług doradczych, a także zakaz prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki w trakcie trwania oraz po rozwiązaniu Umowy.

Zgodnie z Umową o doradztwo, jeżeli efektem świadczenia przez Wnioskodawcę usług doradczych będzie utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wnioskodawca przeniesie na Spółkę autorskie prawa majątkowe do tych utworów na warunkach opisanych w Umowie o doradztwo. Wynagrodzenie, należne Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług doradczych, będzie obejmowało również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych oraz wykonywanie praw zależnych do utworów w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w Umowie o doradztwo.

Wnioskodawca świadczy usługi doradcze w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w wymiarze niezbędnym do terminowego i należytego wykonania tych usług, jednakże nie mniej niż 120 godzin w miesiącu. Umowa przewiduje, że prawidłowe wykonanie usługi może wymagać obecności Wnioskodawcy w jednym z biur Spółki na terenie kraju (...) lub u klienta Spółki, średnio 5 dni w danym kwartale w terminach ustalonych ze Spółką i wynikających z potrzeb Spółki.

W celu realizacji usług doradczych z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności istotnych informacji związanych z działalnością Spółki, Spółka zobowiązała się zapewnić Wnioskodawcy możliwość korzystania z infrastruktury i środków technicznych udostępnionych przez Spółkę, w szczególności biura Spółki, komputera osobistego wraz z oprogramowaniem, serwera, usług telekomunikacyjnych i obsługi sekretarskiej.

Wnioskodawca dokonał zawiadomienia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych, począwszy od 1 stycznia 2022 r.

Spółka jest byłym pracodawcą Wnioskodawcy, jednakże umowa o pracę została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2021 r. Wobec tego w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zasada określona w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 (określony w art. 30c ustawy o PIT, tj. podatek liniowy), uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Pytania

1. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia przez Niego funkcji Członka Zarządu Spółki należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, które będą opodatkowane według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o PIT?

2. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i w rezultacie Wnioskodawca ma prawo do wyboru opodatkowania dochodów z tytułu usług doradczych 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30c ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane przez Niego z tytułu pełnienia przez Niego funkcji Członka Zarządu Spółki należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, które będą opodatkowane według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o PIT.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i w rezultacie Wnioskodawca ma prawo do wyboru opodatkowania dochodów z usług doradczych 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30c ustawy o PIT.

Ad 1

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, źródłem przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia (np. powołania).

Przenosząc powyższe na grunt analizowanego stanu faktycznego należy wskazać, że Wnioskodawca został powołany w skład Zarządu Spółki. Dodatkowo, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. W rezultacie, Wnioskodawca sprawuje w Spółce funkcje zarządcze i otrzymuje z tego tytułu należne wynagrodzenie.

W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, należne mu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki wynagrodzenie należy zakwalifikować do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, opodatkowanych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o PIT.

Ad 2

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

W art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wskazano, że przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Przy czym w art. 5b ustawy o PIT wskazano, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

- są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

- wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe warunki, decydujące o wyłączeniu określonej działalności z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej, nie znajdują zastosowania w przedstawionej sprawie, gdyż Wnioskodawca:

- ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy o doradztwo;

- nie wykonuje Umowy o doradztwo pod kierownictwem, ani też w miejscu i czasie wyznaczonych przez Spółkę;

- ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie, jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie należy traktować przychodów zaliczanych do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o PIT.

Wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o doradztwo nie zalicza się do przychodów ze źródeł określonych w art. 10 ust. 4-9 ustawy o PIT. Należy też dodatkowo wykluczyć, że przychody Wnioskodawcy z Umowy o doradztwo nie stanowią ani przychodów ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), ani przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

W myśl § 1 ww. przepisu art. 22 Kodeksu pracy, zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

W przypadku Umowy o doradztwo nie będą spełnione podstawowe warunki dla stwierdzenia stosunku pracy. Wynika to w szczególności z:

- braku elementu podporządkowania Wnioskodawcy (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o doradztwo), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy;

- swobody w wyborze miejsca świadczenia usług doradczych (Umowa o doradztwo nie reguluje miejsca wykonywania usług doradczych, wobec czego może nim być siedziba Wnioskodawcy lub inne miejsce ustalone przez Wnioskodawcę, chyba że prawidłowe wykonanie usług będzie wymagało obecności Wnioskodawcy w miejscu uzgodnionym ze Spółką). Stosunek pracy charakteryzuje się zaś tym, że miejsce pracy ustala pracodawca;

- swobody w ustaleniu czasu poświęconego na świadczenie usług doradczych (czynności doradcze mogą być wykonywane w takim czasie, jaki jest uznany za niezbędny dla poprawnego wykonania Umowy z zastrzeżeniem minimum 120 godzin w miesiącu, ale bez określonych ram czasowych). Stosunek pracy charakteryzuje się zaś tym, że pracownik wykonuje pracę w ściśle określonych ramach czasowych;

- braku zastosowania przepisów ograniczających odpowiedzialność za wyrządzoną Spółce lub osobom trzecim przez Wnioskodawcę szkodę (w zakresie realizacji Umowy o doradztwo, Wnioskodawca odpowiada względem Spółki oraz osób trzecich zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady na zasadzie ryzyka). Stosunek pracy charakteryzuje się zaś tym, że odpowiedzialność pracownika jest uregulowana przepisami szczególnymi i co do zasady istotnie ograniczona;

- braku zastrzeżenia w Umowie o doradztwo stosowania przepisów Kodeksu pracy.

Mając na względzie powyższe przychód z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych przez Wnioskodawcę w żadnym wypadku nie powinien być kwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy ani jakikolwiek przychód mu podobny.

Dodatkowo, przychód z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych przez Wnioskodawcę w żadnym wypadku nie powinien być też kwalifikowany jako jedna z kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienionych w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście objęte tymi regulacjami w zakresie, który może mieć znaczenie z punktu widzenia niniejszego wniosku, uznaje się m.in.:

- przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT);

- przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT);

- przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT).

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zakres czynności wykonywanych w ramach Umowy o doradztwo nie będzie dotyczyć czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę jako Członka Zarządu. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, przedmiotem Umowy o doradztwo nie będą czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz Spółki w ramach powołania na Członka Zarządu. Zakres usług doradczych nie będzie pokrywać się z czynnościami Członka Zarządu, a dodatkowo odnosić się będzie wyłącznie do doradztwa w ściśle określonym zakresie, specjalistycznym, odrębnym od czynności wykonywanych jako Członek Zarządu. Usługi doradcze będą mieć zatem charakter wyłącznie doradczo-konsultacyjny, w ramach ich wykonywania Wnioskodawca nie będzie mieć prawa wykonywania czynności o charakterze menadżerskim lub zarządczym, w tym w szczególności nie ma prawa do podejmowania decyzji ani zawierania umów wiążących dla Spółki.

W rezultacie, z uwagi na fakt, że zakres czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej (usług doradczych) w ramach Umowy o doradztwo będzie całkowicie odmienny od zakresu czynności świadczonych na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji Członka Zarządu, czynności wykonywane w ramach usług doradczych nie mogą zostać zakwalifikowane jako wskazane w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów.

Po wtóre, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Umowa o doradztwo nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy o doradztwo stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowa o doradztwo jest wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym, przychody ze świadczenia usług doradczych nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT.

Po trzecie, w ocenie Wnioskodawcy, opisane w złożonym wniosku usługi doradcze nie mogą też zostać zakwalifikowane jako czynności wykonywane w ramach umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Przedmiotem Umowy o doradztwo nie będą bowiem również czynności, które mogłyby być przedmiotem takich umów.

Wyodrębnienie w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze oraz jednoczesne zdefiniowanie w ustawie o PIT pozarolniczej działalności gospodarczej wskazuje, że źródłem tych przychodów jest zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Art. 13 pkt 9 ustawy o PIT nie dotyczy przy tym tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich, lecz wszelkich innych umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Literalne brzmienie art. 13 pkt 9 ustawy o PIT jednoznacznie wskazuje, że istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą - jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku należy wskazać, że w ramach Umowy o doradztwo nie nastąpi zlecenie Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem (Spółką). Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą mieć charakter ściśle doradczy (szczegółowo wskazany w stanie faktycznym). Tym samym, Umowa o doradztwo będzie pozbawiona podstawowego elementu charakterystycznego dla umów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Opierając się na opisie usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zatem uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Tak więc wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia usług doradczych nie stanowi przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a w związku z faktem, że usługi te są wykonywane w ramach indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w rezultacie przychody z tytułu świadczenia usług doradczych należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Odnosząc się natomiast do prawa do wyboru opodatkowania dochodu wynikającego z usług doradczych przy zastosowaniu 19% liniowej stawki opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że Wnioskodawca spełni warunki uprawniające do skorzystania z opodatkowania w tej formie.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (podatek liniowy). Jak zostało wskazane w złożonym wniosku, Wnioskodawca dokonał wyboru formy opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych podatkiem liniowym. Tym samym, dochody uzyskiwane z usług doradczych, jako dochody z działalności gospodarczej, powinny być opodatkowane przy zastosowaniu 19% liniowej stawki podatku.

Jednocześnie, przepisy ustawy o PIT wskazują, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT (podatek liniowy), uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Tym niemniej, jak podkreślono w opisie stanu faktycznego, przedmiotowa sytuacja nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ Wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę ze Spółką z dniem 31 grudnia 2021 r. i rozpoczął świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej począwszy od roku podatkowego 2022.

Powyższe konkluzje znajdują potwierdzenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych, wyrażonym m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

- 9 grudnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.483.2019.1.MJ,

- 3 listopada 2017 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.282.2017.1.GG.

Reasumując, mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz fakt, że zawarta Umowa o doradztwo nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawcę - wykonywane w ramach Jego działalności gospodarczej stanowić będą przychody z prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzyskiwane dochody z pozarolniczej działalności mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie.

W rezultacie, z uwagi na fakt, że zakres czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej (usług doradczych) w ramach Umowy o doradztwo będzie całkowicie odmienny od zakresu czynności świadczonych na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji Członka Zarządu, czynności wykonywane w ramach usług doradczych nie mogą też zostać zakwalifikowane jako wskazane w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl