0113-KDIPT2-3.4011.418.2023.2.GG - Zwolnienie z PIT aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.418.2023.2.GG Zwolnienie z PIT aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:

1)

pytania nr 1 wniosku jest prawidłowe,

2)

pytania nr 2 wniosku jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 maja 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie Organu - pismem z 14 lipca 2023 r. (data wpływu 14 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w szczególności w obszarze:

a)

transportu i spedycji obejmującym krajowy i międzynarodowy transport pojazdów ciężkich, w tym ciągników siodłowych, podwozi pojazdów ciężarowych, pojazdów dostawczych, maszyn rolniczych i budowlanych;

b)

naprawy pojazdów ciężarowych, busów oraz samochodów osobowych;

c)

serwisu blacharsko-lakierniczego;

d)

wynajmu powierzchni składowej;

e)

myjni pojazdów osobowych i ciężarowych.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej został wyodrębniony dział zajmujący się transportem i spedycją oraz serwisem pojazdów ciężarowych wraz z magazynem części (dalej: "Dział HT"). Wnioskodawca zamierza dokonać przeniesienia Działu HT na rzecz zależnej od siebie spółki komandytowej (dalej: "SPK") tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).

Na moment przeprowadzenia aportu Działu HT do SPK, będzie on posiadać następujące cechy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej:

A. w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego:

1) Dział HT będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku uchwały powziętej przez Wnioskodawcę;

2) na czele Działu HT będzie stał dyrektor zarządzający, inny niż Wnioskodawca, który zostanie powołany na podstawie uchwały powziętej przez Wnioskodawcę;

3) Dział HT będzie funkcjonował w oparciu o wyodrębnione składniki materialne oraz składniki niematerialne, w tym:

- do Działu HT zostaną przypisane głównie następujące składniki materialne służące do prowadzenia działalności w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych: pojazdy ciężarowe, naczepy do pojazdów ciężarowych, przyczepy, akcesoria do pojazdów ciężarowych takie jak części zamienne czy też opony, specjalistyczne narzędzia do zabezpieczenia przewożonych ładunków, samochody osobowe, narzędzia i maszyny służące do napraw pojazdów, magazyn części, sprzęt biurowy;

- do Działu HT zostaną przypisane następujące składniki niematerialne służące do prowadzenia działalności w obszarze w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych: umowy z klientami, umowy leasingu na pojazdy służące do świadczenia usług, umowy z pracownikami, prawa do marki, pozwolenia oraz koncesje związane z działalnością w obszarze transportu i spedycji, umowy z dostawcami, tajemnice przedsiębiorstwa, w tym bazy klientów, główny rachunek bankowy, licencje na oprogramowanie, systemy informatyczne niezbędne do obsługi Działu HT;

4) do Działu HT będą przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z aportem Działu HT do SPK przejdą pracownicy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością w obszarze w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo do SPK zostaną przeniesione umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

B. w zakresie wyodrębnienia finansowego:

1) na poziomie zakładowego planu kont będą wyodrębnione konta przychodowe oraz kosztowe dotyczące Działu HT. Przy wykorzystaniu zakładowego planu kont oraz ksiąg pomocniczych będzie możliwe przedstawienie sytuacji finansowej Działu HT, w szczególności sporządzenie jego bilansu;

2) Dział HT będzie posiadał przypisane do siebie własne rachunki bankowe, na które będą w pływały należności i z których będą płacone zobowiązania przypisane wyłącznie do tego działu; 3) do Działu HT będą przyporządkowane zobowiązania związane wyłącznie z jego działalnością; w wyniku aportu zobowiązania te zostaną przejęte przez spółkę komandytową.

C. w zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego: 1) składniki majątkowe przyporządkowane do Działu HT będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, które będą obejmowały działalność w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych.

Planowany przez Wnioskodawcę aport Działu HT do SPK zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych jego celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W uzupełnieniu wniosku stwierdził Pan, że wszystkie opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne zostaną przeniesione w drodze aportu na spółkę komandytową. Wskazane składniki majątku są ściśle powiązanie z działalnością Działu HT, wobec czego zostaną przeniesione na spółkę komandytową. Składniki majątkowe przyporządkowane do Działu HT będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmujących transport i spedycję oraz serwis pojazdów ciężarowych wraz z magazynem części. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu HT na dzień ich przeniesienia do spółki komandytowej będzie stanowił niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Spółka komandytowa w oparciu o nabyty Dział HT będzie miała zamiar kontynuować działalność gospodarczą w takim samym zakresie, jaką obecnie prowadzi Wnioskodawca ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, przy pomocy składników majątkowych materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu HT. Inaczej mówiąc, w następstwie dokonanego przeniesienia Działu HT w formie wkładu niepieniężnego (aportu), spółka komandytowa będzie prowadziła (kontynuowała) działalność zbieżną do działalności, którą obecnie prowadzi Dział HT w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Spółka komandytowa będzie miała w momencie aportu faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o nabywane składniki majątkowe. Jednocześnie spółka komandytowa będzie zobowiązana do podjęcia działań związanych z cesjami umów, których obecnie jest stroną Wnioskodawca, a które są ściśle związane z Działem HT. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, strony tych umów wyrażają zgodę na dokonanie ich cesji na rzecz spółki komandytowej. Dotyczy to w szczególności umów leasingu na pojazdy służące do świadczenia usług czy też umów z klientami. Po przeniesieniu Działu HT do spółki komandytowej Wnioskodawca nadal będzie prowadził działalność gospodarczą w oparciu o pozostały majątek. Działalność ta będzie dotyczyła w szczególności serwisu blacharsko-lakierniczego, wynajmu powierzchni składowej oraz myjni pojazdów osobowych i ciężarowych. Wnioskodawca zamierza dopiero utworzyć spółkę komandytową w najbliższym czasie, a po jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego dokonać przeniesienia Działu HT na jej rzecz tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).

Pytania

1. Czy wnoszony przez Wnioskodawcę do SPK Dział HT na moment aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT?

2. W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy w związku z planowanym wniesieniem Działu HT do SPK tytułem wkładu niepieniężnego przez OsFiz, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

Wnoszony przez Wnioskodawcę do SPK Dział HT na moment aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") wskazana w art. 5a pkt 4 ustawy o PIT stanowi, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jednocześnie, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem wskazanym w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego w celu stwierdzenia, iż wyodrębniona część przedsiębiorstwa będzie stanowić ZCP niezbędne jest wykazanie:

1)

istnienia zespołu składników niematerialnych oraz materialnych, w tym zobowiązań;

2)

wyodrębnienia organizacyjnego;

3)

wyodrębnienia finansowego;

4)

wyodrębnienia funkcjonalnego.

Powyższe potwierdza teza Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawiona w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.268.2022.2.JF, w której wskazano, iż "zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych elementów istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych)".

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.307.2021.5.BD dodał, iż "zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie ich przekazania (na ile stanowią w przedsiębiorstwie w tym momencie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)".

Poniżej przedstawiono zatem analizę spełnienia poszczególnych warunków uznania za ZCP przez wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych.

Istnienie zespołu składników niematerialnych oraz materialnych

Uznanie danej masy majątkowej za ZCP wymaga istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Jak słusznie zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.692.2021.3.JKU, "podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza".

Warunek wyodrębnienia organizacyjnego

Na podstawie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych zachowujący miejsce w strukturze organizacyjnej (dział, oddział, pion lub wydział). W tym przypadku istotne jest również formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, dokonane na bazie statutu, regulaminu lub uchwały zarządu. W szczególności w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.483.2019.1.RK zostało stwierdzone, iż: "samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności "widocznym z zewnątrz". Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne".

Warunek wyodrębnienia finansowego

W świetle wykładni przepisów regulujących tematykę ZCP wyodrębnienie finansowe rozumiane jest jako stan, w którym poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zespół składników materialnych stanowiących ZCP nie musi stanowić jednostki samodzielnej finansowo, nie jest również zobowiązany do samodzielnego bilansu w ramach przedsiębiorstwa podatnika. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.197.2020.1.MGO) podkreśla się, że w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przenoszone zobowiązania i należności powinny być wyodrębnione oraz przyporządkowane organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku tak, aby można było przejąć funkcje wyodrębnionego majątku w sposób umożliwiający przejęcie funkcji gospodarczych.

Warunek wyodrębnienia funkcjonalnego

Wyodrębnienie funkcjonalne w świetle ujednoliconego stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe oznacza, że dany zespół składników majątkowych służy realizowaniu w przedsiębiorstwie określonej działalności i zadań gospodarczych. W szczególności, niezbędne jest, aby ZCP wykonywała odrębną od podmiotu, z którego została utworzona działalność. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi (przykładowo interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 marca 2023 r. sygn. 0111-KDIB 1-2.4010.819.2022.4.EJ) podkreśla się, iż: "wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa".

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, aby uznać część przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT powinny być spełnione następujące przesłanki:

* istnienie w ramach ZCP składników materialnych i niematerialnych;

* finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie polegające na takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych aby możliwe było przyporządkowanie do ZCP przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań;

* organizacyjne wyodrębnienie ZCP w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp.; przyporządkowanie pracowników oraz majątku do ZCP;

* funkcjonalne wyodrębnienie ZCP polegające na realizowaniu w przedsiębiorstwie określonej (i odrębnej od pozostałych) działalności i zadań gospodarczych oraz możliwości kontynuacji dotychczasowych zadań ZCP, w przypadku jego przeniesienia na nowy podmiot.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że na moment aportu Dział HT będzie spełniał wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o PIT. Należy bowiem uznać, iż:

A. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

1)

do Działu HT zostaną przypisane głównie następujące składniki materialne służące do prowadzenia działalności w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych: pojazdy ciężarowe, naczepy do pojazdów ciężarowych, przyczepy, akcesoria do pojazdów ciężarowych takie jak części zamienne czy też opony, specjalistyczne narzędzia do zabezpieczenia przewożonych ładunków, samochody osobowe, narzędzia i maszyny służące do napraw pojazdów, magazyn części, sprzęt biurowy;

2)

do Działu HT zostaną przypisane następujące składniki niematerialne służące do prowadzenia działalności w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych: umowy z klientami, umowy leasingu na pojazdy służące do świadczenia usług, umowy z pracownikami, prawa do marki, pozwolenia oraz koncesje związane z działalnością w obszarze transportu i spedycji, umowy z dostawcami, tajemnice przedsiębiorstwa, w tym bazy klientów, główny rachunek bankowy, licencje na oprogramowanie, systemy informatyczne niezbędne do obsługi Działu HT;

B. zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień przeniesienia będzie organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy:

1) Dział HT będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku uchwały powziętej przez OsFiz;

2)

na czele Działu HT stoi dyrektor zarządzający, inny niż Wnioskodawca, który został powołany na podstawie uchwały powziętej przez Wnioskodawcę;

3)

do Działu HT będą przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z aportem Działu HT do SPK przejdą pracownicy w trybie art. 23[1) Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo do SPK zostaną przeniesione umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

C. zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień aportu będzie finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:

1) na poziomie zakładowego planu kont będą wyodrębnione konta przychodowe oraz kosztowe dotyczące Działu HT. Przy wykorzystaniu zakładowego planu kont oraz ksiąg pomocniczych będzie możliwe przedstawienie sytuacji finansowej Działu HT, w szczególności sporządzenie jego bilansu;

2) Dział HT będzie posiadał przypisane do siebie własne rachunki bankowe, na które będą wpływały należności i z których będą płacone zobowiązania przypisane wyłącznie do tego działu; 3) do Działu HT będą przyporządkowane zobowiązania związane wyłącznie z jego działalnością; w wyniku aportu zobowiązania te zostaną przejęte przez SPK.

D. zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień aportu będzie funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie: 1) składniki majątkowe przyporządkowane do Działu HT będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, które będą obejmowały działalność w obszarze transportu i spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych.

W konsekwencji, jak wynika z analizowanego stanu faktycznego, wyodrębniony Dział HT będzie spełniał wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o PIT.

Ad. 2

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w związku z planowanym wniesieniem Działu HT do SPK tytułem wkładu niepieniężnego przez OsFiz, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT.

W myśl z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki (...) wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis wskazuje na pojęcie "spółki", przez którą, na podstawie art. 5a pkt 28 ww. ustawy-należy rozumieć:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 23 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

Oznacza to, że jeżeli do spółki w rozumieniu art. 5a pkt 28 ustawy o PIT, w tym do spółki komandytowej, wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania.

Zastrzec jednak należy, że omawiane zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych w wyniku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie jest uprawnieniem bezwarunkowym. Ustawodawca wyłączył możliwość korzystania z tej preferencji podatkowej w sytuacjach, gdy aport byłby wykorzystywany, jako narzędzie, które służy unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania.

Należy zwrócić uwagę na treść art. 24 ust. 19 ustawy o PIT, który stanowi, że przepisów ust. 8 i 8a i art. 21 ust. 1 pkt 109 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższego wynika, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT ma zastosowanie, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc, gdy warunek ten nie zostanie spełniony, zwolnienie nie ma zastosowania.

W konsekwencji, w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, tzn. w przypadku uznania, że Dział HT będzie stanowił ZCP na moment jego aportu do SPK, planowana przez Wnioskodawcę transakcja wniesienia do SPK tytułem wkładu niepieniężnego Działu HT nie spowoduje po stronie OsFiz powstania przychodu podatkowego, pod warunkiem, że głównym lub jednym z głównych celów aportu nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, aport Działu HT zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Powyższe stanowisko potwierdził:

* Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 maja 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1188.2022.6.EC: "Z powyższego wynika, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc, gdy warunek ten nie zostanie spełniony, zwolnienie nie ma zastosowania. Jednak należy zauważyć, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów wniesienia wkładu niepieniężnego jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Podsumowując, przychód z tytułu wniesienia powyższego aportu do spółki komandytowo-akcyjnej będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy - z zastrzeżeniem art. 24 ust. 19 tej ustawy".

* Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.89.2023.3.GG: "Wobec powyższego, skoro w niniejszej sprawie zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiący część przedsiębiorstwa będzie charakteryzować się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz Spółka, do której zostanie wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłącznie w oparciu o te składniki kontynuować prowadzoną dotychczas działalność polegającą na działalności garmażeryjnej, to zostaną spełnione wskazane powyżej przesłanki do uznania wyodrębnionej części Pana przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychód z tytułu wniesienia powyższego aportu do spółki z o.o. będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy - z zastrzeżeniem art. 24 ust. 19 tej ustawy".

* Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.907.2022.5.GG: "Wobec powyższego, skoro w niniejszej sprawie zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiący część gospodarstwa rolnego zlokalizowaną w...., będzie charakteryzować się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz Spółka do której zostanie wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłącznie w oparciu o te składniki kontynuować prowadzoną dotychczas działalność polegającą na hodowli drobiu to zostaną spełnione wskazane powyżej przesłanki do uznania wyodrębnionej części Pana przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychód z tytułu wniesienia powyższego aportu do spółki z o.o. będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy - z zastrzeżeniem art. 24 ust. 19 tej ustawy".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan jest w zakresie:

1)

pytania nr 1 wniosku jest prawidłowe,

2)

pytania nr 2 wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)

jest zespołem składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);

2)

jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w przedsiębiorstwie;

3)

jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4)

mogłaby być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest więc dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), które wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Nie jest sumą poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Jest to wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół tych składników, który jest zdolny do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa jest odrębną jednostką organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o formalne wyodrębnienie (np. dział, wydział, oddział, itp.), ale przede wszystkim o określoną formę zorganizowania funkcjonowania tej części przedsiębiorstwa (przypisana baza majątkowa, określone zasady funkcjonowania, struktura zarządzania).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne to przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (działalności gospodarczej w danym zakresie). Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi być funkcjonalnie odrębną całością - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą, która definiuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - mieć zdolność do funkcjonowania, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne, które wchodzą w jej skład muszą tworzyć pewną całość gospodarczą, zdolną do urzeczywistniania określonych zadań gospodarczych. Składniki muszą umożliwiać ich nabywcy kontynuowanie działalności gospodarczej, prowadzeniu której służy zorganizowana część przedsiębiorstwa u jej zbywcy.

Wskazanie, jakie składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa determinują spełnianie przez nią takiej funkcji nie jest możliwe in abstracto. Jest to uzależnione od przedmiotu i warunków prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Stąd konieczność indywidualnego analizowania każdego przypadku.

W doktrynie wskazuje się, że wyłączenie niektórych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatnika z transakcji zbycia nie wyklucza przyjęcia, że mimo tego wyłączenia doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy. Warunkiem takiego uznania jest jednak przejście na nabywcę takiego zespołu składników, który umożliwia kontynuowanie działalności gospodarczej, prowadzeniu, której służy zorganizowana część przedsiębiorstwo. Innymi słowy, wyłączenie nie może dotyczyć elementów istotnych dla zachowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako funkcjonalnie powiązanego zespołu składników, który jako całość umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w danym zakresie.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej został wyodrębniony dział zajmujący się transportem i spedycją oraz serwisem pojazdów ciężarowych wraz z magazynem części - "Dział HT", który zamierza Pan wnieść tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), na rzecz zależnej od siebie spółki komandytowej.

Jak już wyjaśniono, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy, których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie przekazania określonych składników majątkowych (na ile stanowią w nim w tym momencie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przedstawione przez Pana okoliczności sprawy wskazują, że opisany zespół składników materialnych i niematerialnych cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wskazany zespół składników materialnych i niematerialnych, będący przedmiotem planowanego aportu, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Odnosząc się do Pana pytania nr 2 wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy:

Źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 powyższej ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki (...) wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis wskazuje na pojęcie "spółki", przez którą, na podstawie art. 5a pkt 28 ww. ustawy - należy rozumieć:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 23 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

Mając na uwadze powyższe, Organ podatkowy nie podziela Pana stanowiska w zakresie pytania nr 2 wniosku, że planowana transakcja wniesienia do SPK tytułem wkładu niepieniężnego Działu HT nie spowoduje po Pana stronie powstania przychodu podatkowego, bowiem czynność ta spowoduje powstanie przychodu, który będzie jednak korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, o ile SPK przyjmie dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wartości wynikającej z prowadzonych przez Pana ksiąg podatkowych.

Zastrzec jednak należy, że omawiane zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych w wyniku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie jest uprawnieniem bezwarunkowym. Ustawodawca wyłączył możliwość korzystania z tej preferencji podatkowej w sytuacjach, gdy aport byłby wykorzystywany, jako narzędzie, które służy unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania.

Należy zwrócić uwagę na treść art. 24 ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że:

Przepisów ust. 8 i 8a i art. 21 ust. 1 pkt 109 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższego wynika, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc, gdy warunek ten nie zostanie spełniony, zwolnienie nie ma zastosowania.

Dodatkowe informacje

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości Pana stanowiska może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl