0113-KDIPT2-3.4011.397.2022.2.AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.397.2022.2.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją loterii promocyjnej. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 lipca 2022 r. (data wpływu 18 lipca 2022 r.) i 3 sierpnia 2022 r. (data wpływu 3 sierpnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca), będąca polskim rezydentem podatkowym, prowadzi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). Loteria promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Faktycznym oraz wskazanym w regulaminie organizatorem loterii promocyjnej jest specjalizujący się w tym zakresie podmiot. Czas trwania Loterii promocyjnej obejmuje okres od 1 kwietnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. Loteria promocyjna prowadzona jest w ramach organizowanego i prowadzonego przez Wnioskodawcę klubu marki i skierowana jest do uczestników tego klubu.

Jednym z celów klubu jest zbieranie punktów przez jego członków, które przyznawane są za dokonywanie zakupów produktów oznaczonych znakiem towarowym marki znajdujących się w ofercie handlowej Wnioskodawcy. Członek klubu gromadzi punkty na swoim indywidualnym koncie. Członkowie klubu mogą dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Wnioskodawcę na własne potrzeby bądź osób bliskich albo prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz tworzenia i rozwijania własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę.

Regulamin loterii promocyjnej przewiduje, że uczestnikami tej loterii mogą być:

- osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

- osoby prawne,

- rezydenci Rzeczypospolitej Polskiej oraz nierezydenci Rzeczypospolitej Polskiej dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym.

Aby stać się uczestnikiem loterii promocyjnej należy od 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. spełnić łącznie poniższe warunki:

- posiadać status członka klubu,

- w miesiącu kalendarzowym uzyskać odpowiednią ilość punktów, które zostaną zapisane na koncie,

- dokonać zgłoszenia udziału w loterii promocyjnej.

Uczestników loterii można podzielić na poniższe kategorie:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą inną niż sprzedaż bezpośrednia oraz tworzenie i rozwijanie własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę,

- osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz tworzenia i rozwijania własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę.

Nagrody w konkursie mają postać vouchera, usługi oraz rzeczy. Zgromadzone na kontach uczestników punkty uprawniają do uzyskania odpowiedniej ilości losów. Nagrody w ramach loterii promocyjnej wydawane są w wyniku losowania uzyskanych za punkty losów. W przypadku wygrania przez uczestnika loterii promocyjnej nagrody rodzącej obowiązek obliczenia, pobrania i wpłaty urzędu skarbowego podatku dochodowego przez płatnika, do nagrody dodawana jest kwota pieniężna przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wygranej nagrody.

- uzyskanie przewidzianego prawem zatwierdzenia regulaminu oraz zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej,

- losowanie i weryfikacja laureatów,

- koordynacja wydania nagród,

- rozpatrywanie reklamacji i udzielania odpowiedzi na reklamacje,

- przetwarzania danych osobowych uczestników w roli administratora danych w celu urządzenia loterii promocyjnej,

- nabycie części nagród, przy czym Wnioskodawca zwróci koszt nagród podmiotowi zewnętrznemu organizującemu loterię promocyjną, a także pokryje kwoty podatku dochodowego jakie płatnik zobowiązany będzie obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy w szczególności:

- komunikacja loterii,

- zapewnienie środków finansowych na zakup nagród, wartość podatku dochodowego od wygranych przez laureatów, opłatę za wydanie zezwolenia i pokrycie wynagrodzenia podmiotu zewnętrznego organizującego loterię promocyjną,

- współpraca z podmiotem zewnętrznym organizującym loterię promocyjną przy przygotowaniu regulaminu,

- zebranie zgłoszeń do loterii promocyjnej przy wykorzystaniu systemu informatycznego Wnioskodawcy,

- zawarcie umowy z firmą kurierską w zakresie dostarczenia nagród,

Pytania

1. Czy w związku z wygraniem nagrody w ramach loterii promocyjnej przez uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, bądź osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą inną niż sprzedaż bezpośrednia oraz tworzenie i rozwijanie własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranych, gdy wartość nagrody będzie przekraczać 2 280 zł?

2. Czy w związku z wygraniem nagrody w ramach loterii promocyjnej przez uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, bądź partnerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą inną niż sprzedaż bezpośrednia oraz tworzenie i rozwijanie własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranych, gdy wartość nagrody będzie równa bądź mniejsza niż 2 280 zł?

3. Czy w związku z wygraniem nagrody w ramach loterii promocyjnej przez uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz tworzenia i rozwijania własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę jak również uczestników będących spółkami osobowymi gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna Wnioskodawca nie będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranych?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku wygrania nagrody w ramach loterii promocyjnej przez uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, bądź uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą inną niż sprzedaż bezpośrednia oraz tworzenie i rozwijanie własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranych, gdy wartość nagrody będzie przekraczać 2 280 zł. Wnioskodawca ponosząc ekonomiczny ciężar nagród powinien zostać uznany za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody otrzymywane przez uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, bądź uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą inną niż sprzedaż bezpośrednia oraz tworzenie i rozwijanie własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przemawia za tym konstrukcja treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych doprecyzowującego, że za przychody z innych źródeł, uważa się nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Część uczestników to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niepowiązaną gospodarczo z przedmiotem działalności Wnioskodawcy, a członkostwo tych uczestników w klubie marki ma charakter prywatny, zatem nagrody wygrane w loterii promocyjnej przez tych uczestników nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych między innymi w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Jedynie nagrody o wartości nieprzekraczającej 2 280 zł mogą korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej dla celów podatku dochodowego i nierezydentów dla celów podatku dochodowego w Rzeczypospolitej Polskiej, od których Wnioskodawca nie uzyskał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej, Wnioskodawca wydając nagrody w ramach loterii promocyjnej zobowiązany będzie do zastosowania wyżej opisanych reguł opodatkowania. W sytuacji posiadania ważnego certyfikatu rezydencji potwierdzającego rezydencję podatkową laureata nagrody wygranej w ramach loterii promocyjnej w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, Wnioskodawca przy dochowaniu należytej staranności, będzie uprawniony do uwzględnienia przepisów odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Ad 2

Wnioskodawca twierdzi, że w przypadku wygrania nagród w ramach loterii promocyjnej przez uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, bądź uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą inną niż sprzedaż bezpośrednia oraz tworzenie i rozwijanie własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranych, gdy wartość nagrody będzie równa bądź mniejsza niż 2 280 zł.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca ponosi ekonomiczny ciężar nagród, powinien zostać uznany za płatnika podatku dochodowego od wygranych przez uczestników nagród. Choć zasadniczo w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza się, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a) lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wygrane w loteriach promocyjnych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, przy czym loterie te muszą być urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnioskodawca uzyskując odpowiednie zezwolenia będzie miał prawo zastosować zwolnienie do wygranych nagród przez uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, bądź uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą inną niż sprzedaż bezpośrednia oraz tworzenie i rozwijanie własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie będzie przekraczać 2 280 zł. W przypadku rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej dla celów podatku dochodowego i nierezydentów dla celów podatku dochodowego w Rzeczypospolitej Polskiej, od których Wnioskodawca nie uzyskał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej, Wnioskodawca wydając nagrody w ramach loterii promocyjnej zobowiązany będzie do zastosowania wyżej opisanych reguł opodatkowania. W sytuacji posiadania ważnego certyfikatu rezydencji potwierdzającego rezydencję podatkową laureata nagrody wygranej w ramach loterii promocyjnej w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, Wnioskodawca przy dochowaniu należytej staranności, będzie uprawniony do uwzględnienia przepisów odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Ad 3

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji wygrania nagród w ramach loterii promocyjnej przez uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz tworzenia i rozwijania własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę oraz uczestników będących spółkami osobowymi gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Członkostwo w klubie marki osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz tworzenia i rozwijania własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę oraz spółek osobowych jest związane powadzoną działalnością gospodarczą. Nagrody wygrane w ramach loterii promocyjnej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz tworzenia i rozwijania własnej struktury sprzedaży, w ramach sieci..., produktów oferowanych przez Wnioskodawcę należy zaklasyfikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku nagród wygranych przez spółki osobowe opodatkowanie zależy od statusu podatkowego wspólników. Jeśli wspólnik jest osobą fizyczną to nagrody wygrane w ramach loterii będą stanowić u wspólnika przychód ze źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W obu wskazanych przypadkach art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązujący do opodatkowania nagród zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie ma zastosowania. W przypadku rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej dla celów podatku dochodowego i nierezydentów dla celów podatku dochodowego w Rzeczypospolitej Polskiej, od których Wnioskodawca nie uzyskał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej, Wnioskodawca wydając nagrody w ramach loterii promocyjnej zobowiązany będzie do zastosowania wyżej opisanych reguł opodatkowania. W sytuacji posiadania ważnego certyfikatu rezydencji potwierdzającego rezydencję podatkową laureata nagrody wygranej w ramach loterii promocyjnej w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, Wnioskodawca przy dochowaniu należytej staranności, będzie uprawniony do uwzględnienia przepisów odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1)

obliczenie,

2)

pobranie,

3) wpłacenie - podatku, zaliczki.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności:

Kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w tym również premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju akcjach, czy programach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

Z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10, 12 i 21.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem:

Wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na podstawie art. 42 ust. 1a tej ustawy:

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.), określa w art. 1 ust. 1:

Warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej "podatkiem od gier".

Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy:

Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to m.in. loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

W myśl art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy:

Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Stosownie do art. 32 ust. 3 ww. ustawy:

Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.

Na podstawie art. 32 ust. 4 ww. ustawy:

Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedstawiciela. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Artykuł 32 ust. 7 cytowanej ustawy informuje, że:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy:

Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audiotekstowej jest obowiązany posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka wskazała, że prowadzi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych. Faktycznym oraz wskazanym w regulaminie organizatorem loterii promocyjnej jest specjalizujący się w tym zakresie podmiot, który zajmuje się m.in. uzyskaniem przewidzianego prawem zatwierdzenia regulaminu oraz zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że to faktyczny organizator loterii promocyjnej, będzie odpowiadał za zorganizowanie i przeprowadzenie loterii. Zatem to organizator loterii będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu nagród wydanych uczestnikom. W konsekwencji, organizator loterii promocyjnej będzie obowiązany do obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Wobec tego, nie można potwierdzić prawidłowości stanowiska Państwa Spółki, gdyż na Spółce nie ciążą żadne obowiązki płatnika z tytułu organizowanej loterii promocyjnej.

W związku z tym, tutejszy Organ nie dokonał analizy zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie odniósł się do kwestii związanych z rezydencją podatkową, ponieważ nie są Państwo osobami zainteresowanymi w tej sprawie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Państwo, jeśli zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl