0113-KDIPT2-3.4011.351.2023.3.GG - Źródło przychodów z umowy o zarządzanie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.351.2023.3.GG Źródło przychodów z umowy o zarządzanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

15 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz podatku od towarów i usług. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 20 lipca 2023 r.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: A

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: B

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zainteresowany będący Stroną postępowania (dalej jako: "Spółka") oraz Zainteresowany niebędący Stroną postępowania (dalej jako: "Zarządzający"), w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zamierza zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług zarządzania, dalej jako: "Umowa o zarządzanie".

Zarówno Spółka jak i Zarządzający (zwani łącznie: "Zainteresowanymi") będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, ponadto Zarządzający podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Na podstawie zawartej Umowy o zarządzanie, Zarządzający będzie świadczył usługi zarządzania na rzecz Wnioskodawcy obejmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego.

Zarządzający nie pełni w Spółce funkcji członka zarządu, ani członka rady nadzorczej. Ponadto nie jest członkiem innych organów stanowiących Spółki.

Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku Umowa nie została zawarta, znany jest jednak stronom jej projekt, który strony zamierzają podpisać.

Zgodnie z projektem Umowy o zarządzanie, do zakresu obowiązków Zarządzającego należy świadczenie na rzecz Wnioskodawcy usług zarządzania, mających realizować cele zawartej Umowy o zarządzanie, obejmujących: zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki, realizację krótko i długoterminowych celów Spółki, zarządzanie menagerami i podległymi im zespołami, zarządzanie procesem rekrutacji na stanowiska managerskie i specjalistyczne, wyznaczanie zadań i celów podległym osobom oraz kontrola i ocena ich realizacji, współdziałanie z Zarządem Spółki podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój i ekspansję Spółki na rynku polskim i zagranicznym, budowanie i podtrzymywanie dobrego wizerunku Spółki na rynku, reprezentowanie Spółki przed urzędami i kontrahentami (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, ponieważ Zarządzający nie jest członkiem zarządu uprawnionym do reprezentacji Spółki), współpraca z instytucjami rynku pracy, agencjami, portalami rekrutacyjnymi.

Zarządzający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Umowy, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie terminowego, poprawnego i profesjonalnego wykonania usług zarządzania.

Z uwagi na charakter usług, które będą świadczone w ramach zawartej Umowy o zarządzanie, będą one świadczone przez Zarządzającego osobiście, bez możliwości powierzenia ich osobie trzeciej.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o zarządzanie, Zarządzający samodzielnie organizuje sposób i czas wykonywania usług, uwzględniając cel świadczenia usług, prawidłową realizację i konieczność współpracy z innymi osobami.

W drodze odrębnych ustaleń Spółka może zapewnić Zarządzającemu możliwość korzystania z urządzeń i sprzętu służących do realizacji usług objętych Umową o zarządzanie. Oprócz narzędzi Spółka umożliwi również Zarządzającemu korzystanie z infrastruktury Spółki, w tym z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w granicach uzasadnionych celem wykonywania Umowy o zarządzanie, a poza tymi granicami na warunkach rynkowych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o zarządzanie, Zarządzający będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w związku z jego działaniami lub zaniechaniami. Zarządzający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z jego działaniami lub zaniechaniami przy wykonywaniu usług objętych Umową o zarządzanie.

Ponadto, jak wynika z Umowy o zarządzanie, odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat świadczonych przez Zarządzającego usług oraz ich wykonania, ponosi Zarządzający.

Z tytułu świadczenia usług Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie miesięczne w określonej w Umowie o zarządzanie kwocie.

Ponadto, w ramach zawartej Umowy o zarządzanie Zarządzający zobowiązuje się zachować w tajemnicy w trakcie trwania Umowy o zarządzanie i po jej ustaniu wszelkie informacje poufne poznane przy wykonywaniu Umowy o zarządzanie.

Na podstawie Umowy o zarządzanie, Zarządzający będzie przenosił na Spółkę prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie zależnymi prawami autorskimi do utworów, wprowadzania zmian oraz poprawek i modyfikacji, jak również na sporządzanie opracowań, jeżeli w świetle prawa autorskiego wymagana byłaby zgoda na sporządzenie opracowania, wszystko według uznania Spółki, bez powstania jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Zarządzającego.

Zarządzający, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zamierza również na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych świadczyć na rzecz innych, odrębnych od Spółki podmiotów (będących w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiotami powiązanymi ze Spółką) usługi doradcze. Z uwagi na zamiar świadczenia usług na rzecz odrębnych od Spółki podmiotów, na podstawie odrębnych, umów o świadczenie usług doradczych - zostały one objęte osobnym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że Zarządzający prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, doradztwa, pracy biurowej i zarządzania. Osiągane w ramach działalności gospodarczej przychody opodatkowane są w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Umowa o zarządzanie nie zostanie zawarta w związku z regulacjami ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Zgodnie z projektem Umowy o zarządzanie "Zarządzający zobowiązany jest do sumiennego, starannego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umowy".

W konsekwencji, w ocenie Zainteresowanych, Zarządzający będzie zobowiązany do starannego działania.

Wynagrodzenie, które będzie otrzymywał Zainteresowany niebędący stroną postępowania (Zarządzający) od Spółki za wykonywane usługi zarządzania nie będzie stanowiło przychodu, o którym mowa w przepisach art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). W ocenie Zainteresowanych, przychód osiągany z tytułu umowy o zarządzanie powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647).

Niemniej jednak, Zainteresowani wskazują, że w przedmiotowym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w pytaniu 1 wnieśli również o potwierdzenie prawidłowości dokonania kwalifikacji przychodu osiąganego w ramach umowy o zarządzanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z powyższym, odpowiedź na pytanie 2 zawarte w tym samym wniosku wspólnym, a dotyczące kwestii podlegania opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz możliwości odliczenia podatku VAT przez Spółkę, uzależniona jest od uznania przez organ podatkowy stanowiska Zainteresowanych w zakresie pytania 1 za prawidłowe.

Jak bowiem Zainteresowani wskazali w przedmiotowym wniosku wspólnym o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej: "Przyjmując, że stanowisko Zainteresowanych zawarte w pytaniu 1 przedmiotowego wniosku jest prawidłowe, tj. że przychody osiągane przez Zarządzającego na podstawie Umowy o zarządzanie będą kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT), usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, w przypadku braku spełnienia chociażby jednej z ww. trzech przesłanek, których interpretacja została dokonana w ogólnej interpretacji Ministra Finansów, czy też w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego".

Nabywane przez Spółkę usługi zarządzania będą służyły Spółce do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponieważ wynagrodzenie wynikające z Umowy o zarządzanie ustalone jest w określonej wysokości w Umowie o zarządzanie, Zainteresowani uważają, że odpowiedzialność gospodarczą i ekonomiczną za czynności wykonywane w ramach Umowy o zarządzanie przez Zarządzającego ponosi Spółka.

Wysokość wynagrodzenia jakie Zarządzający będzie otrzymywał w związku z wykonywaniem Umowy o zarządzanie została ustalona przez strony i określona kwotowo w Umowie o zarządzanie. W związku z powyższym, Zainteresowani uważają, że Zarządzający nie będzie miał wpływu na jego wysokość.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o zarządzanie, z tytułu świadczenia usług objętych umową o zarządzanie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie określonej w tej umowie.

Na podstawie ww. postanowień Umowy o zarządzanie Zainteresowani uważają, że Zarządzający będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe.

Umowa o zarządzanie nie przewiduje wynagrodzenia zmiennego.

Zainteresowany niebędący Stroną postępowania nie jest członkiem Zarządu ani prokurentem Spółki (co potwierdzają dane ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). Zarządzający nie ma zatem prawa do wyrażania oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki. Jedyną zatem możliwością kiedy Zarządzający miałby prawo do wyrażania oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, byłoby udzielenie pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentowania Spółki.

Pytania

1. Czy prawidłowy jest sposób zakwalifikowania przychodów osiąganych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o zarządzanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, co oznacza że przychody Zarządzającego będą opodatkowane według zasad ogólnych (skala), a Spółka z uwagi na pełnienie funkcji płatnika będzie zobowiązana do pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego zgodnie z Umową o zarządzanie?

2. Czy usługi zarządzania świadczone przez Zarządzającego na podstawie Umowy o zarządzanie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie usług przez Zarządzającego, zgodnie z Umową o zarządzanie?

Państwa stanowisko w sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W ocenie Zainteresowanych, przychody osiągane przez Zarządzającego, na podstawie Umowy o zarządzanie stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, co oznacza że będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala), a Spółka będzie zobowiązana do pobierania i wpłacania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego na podstawie Umowy o zarządzanie.

1. Kwalifikacja przychodów osiąganych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o zarządzanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647), dalej: "ustawa o PIT"), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się: przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej-z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (tj. z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Zauważyć należy, że Zarządzający nie pełni w Spółce funkcji członka zarządu, ani członka rady nadzorczej. Ponadto nie jest członkiem innych organów stanowiących Spółki. Przy czym, jak wynika z ogólnej interpretacji prawa z 31 maja 2010 r. Nr DD2/033/95/KBF/10/403, "przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze wymienione zostały przez ustawodawcę w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie ustawodawca określił, iż również przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej należy zaklasyfikować do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście".

Zakres obowiązków, do których wykonywania, zgodnie z projektem Umowy o zarządzanie, zobowiązany będzie Zarządzający wskazuje ewidentnie na zarządczy charakter tej umowy. W ramach przedmiotowej Umowy o zarządzanie, Zarządzający będzie bowiem m.in. zarządzał powierzonymi obszarami działalności Spółki, realizował krótko i długoterminowe cele Spółki, zarządzał menagerami i podległymi im zespołami, procesem rekrutacji na stanowiska managerskie i specjalistyczne. Ponadto, jak wynika z art. 13 ust. 2 pkt 9 ustawy o PIT, przychody z kontraktów menadżerskich stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście także wtedy, gdy zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w ocenie Zainteresowanych przychody z zawartej Umowy o zarządzanie, która zostanie zawarta przez Spółkę z Zarządzającym ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT).

2. Spółka płatnikiem zobowiązanym do pobierania i przekazywania zaliczek na PIT do urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z kolei z art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z powyższego wynika, że osoby prawne, które dokonują świadczeń m.in. z tytułu działalności wykonywanej osobiście na rzecz osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (także w przypadku kontraktu menadżerskiego zawartego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej) są zobowiązane jako płatnicy do pobierania zaliczek na podatek. Na podstawie z kolei art. 42 ust. 1 ustawy o PIT płatnicy zobowiązani są do przekazywania pobranych zaliczek na podatek do urzędu skarbowego. Stanowisko takie potwierdził także Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 29 listopada 2021 r. nr 0115 -KDIT1.4011.645.2021.2.MN.

W związku z powyższym, Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik do pobierania i wpłacania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych z wynagrodzenia wypłacanego na podstawie Umowy o zarządzanie.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że Zarządzający prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, doradztwa, pracy biurowej i zarządzania. Osiągane w ramach działalności gospodarczej przychody opodatkowane są w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Umowa o zarządzanie nie zostanie zawarta w związku z regulacjami ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.)

Zgodnie z projektem Umowy o zarządzanie "Zarządzający zobowiązany jest do sumiennego, starannego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umowy". W konsekwencji, w ocenie Zainteresowanych, Zarządzający będzie zobowiązany do starannego działania.

Ponieważ wynagrodzenie wynikające z Umowy o zarządzanie ustalone jest w określonej wysokości w Umowie o zarządzanie, Zainteresowani uważają, że odpowiedzialność gospodarczą i ekonomiczną za czynności wykonywane w ramach Umowy o zarządzanie przez Zarządzającego ponosi Spółka.

Wysokość wynagrodzenia jakie Zarządzający będzie otrzymywał w związku z wykonywaniem Umowy o zarządzanie została ustalona przez strony i określona kwotowo w Umowie o zarządzanie. W związku z powyższym, Zainteresowani uważają, że Zarządzający nie będzie miał wpływu na jego wysokość.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o zarządzanie, z tytułu świadczenia usług objętych umową o zarządzanie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie określonej w tej umowie.

Na podstawie ww. postanowień Umowy o zarządzanie Zainteresowani uważają, że Zarządzający będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe.

Umowa o zarządzanie nie przewiduje wynagrodzenia zmiennego.

Zainteresowany niebędący Stroną postępowania nie jest członkiem Zarządu ani prokurentem Spółki (co potwierdzają dane ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). Zarządzający nie ma zatem prawa do wyrażania oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki. Jedyną zatem możliwością kiedy Zarządzający miałby prawo do wyrażania oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, byłoby udzielenie pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentowania Spółki. 

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:

Odrębnymi źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarcze - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Stosownie do art. 13 pkt 7 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

- do 120 000 - 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł;

- powyżej 120 000 - 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umów powierzających zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie i kontraktów menedżerskich, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Natomiast wyjątek, o którym mowa w przywołanym przepisie dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został, np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej; w takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Powołanie bowiem podatnika do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje tylko zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże zmianę cały czas w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Z treści wniosku wynika, że ów wyjątek w postaci przynależności do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych na gruncie niniejszej sprawy nie występuje. Jednocześnie przychody, które mają być wypłacane są przychodami uzyskanymi przez Zarządzającego Spółką na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 42 ust. 1 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Reasumując, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że przychody osiągane przez Zarządzającego, na podstawie Umowy o zarządzanie powinny być zakwalifikowane, jako przychody ze źródła określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ww. ustawy.

Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, od wynagrodzenia osiągniętego na podstawie umowy o zarządzanie do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym Państwa stanowisko w ww. zakresie jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Nadmienia się ponadto, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Państwa chroniła.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl