0113-KDIPT2-3.4011.347.2022.2.MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.347.2022.2.MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

11 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytowo-akcyjną. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 lipca 2022 r. (wpływ 12 lipca 2022 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1. Zainteresowany będący stroną postępowania:

2. Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm., dalej: "Ustawa o PIT").

Wnioskodawca jest właścicielem większościowego pakietu udziałów w spółce spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") zajmującej się pośrednictwem w procesie pozyskiwania przez konsumentów rabatów (...).

Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, podlegającymi w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu... 2015 r. oraz jest polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega opodatkowaniu w Polsce od całości dochodów zgodnie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Przedmiotem działalności Spółki wskazanym w rejestrze przedsiębiorców KRS jest:

* Działalność portali internetowych - sklasyfikowana w PKD pod kodem (...);

* Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - sklasyfikowana w PKD pod kodem (...);

* Działalność związana z oprogramowaniem - sklasyfikowana w PKD pod kodem (...);

* Działalność agencji reklamowych - sklasyfikowana w PKD pod kodem (...);

* Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - sklasyfikowana w PKD pod kodem (...);

* Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - sklasyfikowana w PKD pod kodem (...);

* Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi... - sklasyfikowana w PKD pod kodem (...).

Spółka prowadzi działalność operacyjną za pośrednictwem platformy internetowej, na której dostawcy mają możliwość udostępniania użytkownikom kodów rabatowych na towary i usługi znajdujące się w ich asortymencie.

Dostawcy za pośrednictwem platformy mają możliwość intensyfikacji sprzedaży oraz prowadzenia działań o charakterze marketingowo-reklamowym.

Z uwagi na okoliczności biznesowe, w tym między innymi szybszą i łatwiejszą procedurę transferu własności akcji aniżeli udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, rozważana jest w przyszłości zmiana formy prawnej Spółki na spółkę komandytowo-akcyjną.

Rozważane przekształcenie odbyłoby się na podstawie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: "k.s.h.").

W rezultacie Spółka rozważa dokonanie przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną oraz kontynuowanie działalności operacyjnej w tej formie prawnej.

Powstała w wyniku przekształcenia spółka komandytowo-akcyjna kontynuowałaby dotychczasową działalność Spółki w oparciu o jej dotychczasowy majątek. W ramach przekształcenia nie dochodziłoby również do żadnych wypłat ze Spółki na rzecz jej wspólników.

Obecni wspólnicy Spółki, po przekształceniu, pełniliby funkcje komplementariusza oraz akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Aczkolwiek na ten moment nie jest ustalone, w jakim udziale będą oni komplementariuszami, a w jakim akcjonariuszami.

Spółka w toku działalności, od momentu jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS w 2015 r. wykazywała zyski, które były przekazywane na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka wygenerowała również w okresie bieżącym (od 1 stycznia 2022 r.) zyski, które z uwagi na brak zakończenia roku podatkowego nie zostały jeszcze rozdysponowane w formie wypłaty na rzecz wspólników lub przekazania na kapitał zapasowy lub inne kapitały rezerwowe Spółki.

W ramach procesu przekształcenia planowane jest wniesienie części kapitału zapasowego przekształcanej spółki z o.o. utworzonego z zysków, poprzez przeznaczenie go na uzupełnienie wysokości kapitału zakładowego do poziomu wymaganego przez art. 126 § 2 k.s.h., co nastąpi na mocy uchwały przekształceniowej podjętej zgodnie z art. 563 k.s.h. w zw. z art. 555 k.s.h.

Pozostała część zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki (nieprzeznaczona na uzupełnienie kapitału zakładowego) zostanie w całości przekazana na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej.

Środki pieniężne ulokowane na tych kapitałach zachowają więc swój status, w szczególności nie będą podlegały wypłacie w związku z przekształceniem czy przekazaniu na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej - z wyjątkiem tej części, która będzie konieczna na uzupełnienie kapitału zakładowego do poziomu wymaganego przez art. 126 § 2 k.s.h.

Podobnie, wynik finansowy uzyskany przez Spółkę przed przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną zostanie również przeniesiony na kapitał zapasowy spółki przekształconej.

W rezultacie, będzie można w przyszłości w prosty sposób ustalić, czy do komplementariuszy i akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej jest wypłacany zysk bieżący czy też zyski z lat ubiegłych (tj. za okres kiedy spółka funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Występowanie na moment przekształcenia zysków z lat ubiegłych i zysku bieżącego zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki nie będzie miało wpływu na ustalenie poziomu uprawnień poszczególnych wspólników. Poziom uprawnień i obowiązków będzie wynikał wyłącznie z przyszłego statusu poszczególnych wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (akcjonariusza lub komplementariusza). Dodatkowo udział poszczególnych wspólników w zyskach i stratach pozostanie na tym samym poziomie co przed przekształceniem.

Pytania

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku przekształceniem Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną oraz przekazaniem środków z kapitału zapasowego Spółki na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej - w części nieprzeznaczonej na uzupełnienie kapitału zakładowego do wysokości wymaganej przez k.s.h. dla spółek komandytowo-akcyjnych - powstanie po stronie wspólników przychód, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku przekształceniem Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną oraz przekazaniem części środków z kapitału zapasowego Spółki na uzupełnienie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej powstanie po stronie wspólników przychód, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika związane z pobraniem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu niepodzielonych zysków?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną oraz przekazanie środków z kapitału zapasowego Spółki na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej (w części nieprzeznaczonej na uzupełnienie kapitału zakładowego) nie będzie wiązało się z powstaniem przychodów po stronie wspólników oraz nie wystąpi jakiekolwiek opodatkowanie niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz zysków z okresu bieżącego.

Zgodnie z przepisami k.s.h., przekształcenie spółek prawa handlowego oznacza de iure kontynuacje działalności tego samego podmiotu w zmienionej formie prawnej. Tożsamość podmiotowa spółki przekształcanej oraz przekształconej został potwierdzona między innymi w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 68/17, w której skład orzekający SN stwierdził co następuje "Podejmując rozważania nad przedstawionym zagadnieniem prawnym należy podnieść, że normatywna konstrukcja przekształcenia spółek handlowych (tzw. przekształcenie sensu stricto) opiera się na realizacji zasady kontynuacji (ciągłości). Z zasady tej, wyrażonej w art. 553 § 1-3 k.s.h., eksponującej sferę podmiotową przekształcenia wynika, że spółka poddana procesowi przekształcenia jest tym samym podmiotem, a na skutek przekształcenia zmienia się tylko forma prawna prowadzonej działalności. Przekształcenie oznacza zatem zmianę typu spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków".

Tym samym przekształcenie Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest kontynuacją jej działalności w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej.

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia należy wskazać art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT, zgodnie z którym jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu są tzw. "kapitały pieniężne".

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych został enumeratywnie wskazany w art. 17 ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Kolejno zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Natomiast zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt 28 Ustawy o PIT, przez "spółkę" rozumie się:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W rezultacie zgodnie z dosłownym brzmieniem cytowanego powyżej przepisu spółka komandytowo-akcyjna stanowi "spółkę" w rozumieniu Ustawy o PIT.

Z kolei zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt 26 Ustawy o PIT, przez "spółkę niebędącą osobą prawną" rozumienie się wszystkie inne spółki, które nie stanowią "spółki" w rozumieniu art. 5a ust. 1 pkt 28 Ustawy o PIT.

A zatem, zdaniem Wnioskodawcy, cześć wartości niepodzielonych zysków zakumulowanych na kapitale zapasowym Spółki, która nie zostanie przeznaczona na uzupełnienie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej, na moment przekształcenia, nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT ani na podstawie żadnego innego przepisu prawa.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, w części odpowiadającej wartości niepodzielonych zysków z lat ubiegłych i bieżących, zakumulowanych na kapitale zapasowym Spółki, która nie zostanie przeznaczona na uzupełnienie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej, będzie naturalne z podatkowego punktu widzenia dla wspólników.

Powyższe potwierdza między innymi interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.254.2019.2.MT, w której organ wskazał co następuje "W konsekwencji oznacza to, że ww. przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w wyniku przekształcenia spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) zostaje przekształcona w spółkę transparentną podatkowo. Wnioskując a contrario należy uznać, że wskazana norma prawna nie znajdzie zastosowania do przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną niezależnie od tego jakiego rodzaju wspólnikami zostaną aktualni akcjonariusze spółki przekształcanej (tj. niezależnie czy zostaną komplementariuszami czy akcjonariuszami w spółce SKA)".

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną oraz przekazanie części środków z kapitału zapasowego Spółki na uzupełnienie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej będzie wiązało się z powstaniem przychodów podatkowych po stronie wspólników.

Na podstawie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z kolei zgodnie z art. 563 § 1 pkt 2 k.s.h., uchwała o przekształceniu powinna wskazywać m.in. wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną (...).

Z kolei zgodnie z art. 555 § 1 k.s.h., do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy o przekształceniu nie stanowią inaczej, co z kolei nakazuje w toku przekształcenia zastosować m.in. wymóg art. 126 § 2 k.s.h., który to przepis wprowadza obowiązek zachowania minimalnego poziomu kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej.

W rezultacie należy uznać, że nie ma przeszkód prawnych aby w ramach przekształcenia dokonać uzupełnienia kapitału zakładowego (poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy części kapitału zapasowego) z jednoczesną zmianą formy prawnej poprzez przekształcenie.

W zakresie skutków podatkowych uzupełnienia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (zgromadzonych na innych kapitałach) należy wskazać na art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy o PIT, zgodnie z którymi przychodem z udziału z zyskach osoby prawnej (i tym samym z kapitałów pieniężnych) jest dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że uzupełnienie kapitału zakładowego w związku z jednoczesnym przekształceniem Spółki będzie wiązało się powstaniem przychodu podatkowego na gruncie podatku PIT, ale tylko w tej części w jakiej środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki zostaną przekazane na uzupełnienie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej do minimalnego poziomu wymaganego przez k.s.h. W pozostałej części przekształcenie będzie neutralne dla wspólników z podatkowego punktu widzenia.

Powyższe potwierdza między innymi interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 września 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.504.2020.2.JŚ wskazując, że "Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy stwierdzić, że podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przekształceniem Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy - jako wspólnika tych spółek - dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jak wskazano we wniosku, wartość ekonomiczna udziałów będzie równa, natomiast może powstać niewielka różnica pomiędzy kapitałem zakładowym Spółki Przekształcanej oraz Spółki Przekształconej, która będzie rezultatem dokonania podziału kapitału zakładowego".

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osoby prawnej według stawki 19%, ale tylko do części w jakiej powstanie przychód z uzupełnienia (podwyższenia) kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

W zakresie pytania 3 należy wskazać, że zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 5 Ustawy o PIT, w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, albo w przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osoby prawnej według stawki 19%, ale tylko do części w jakiej powstanie przychód z uzupełnienia kapitału zakładowego ze środków Spółki.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Zainteresowani przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

(Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), naadres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl