0113-KDIPT2-3.4011.310.2021.1.KS - Rozliczenia PIT wspólników spółki komandytowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.310.2021.1.KS Rozliczenia PIT wspólników spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2021 r. (data wpływu 10 marca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej Spółka). Wspólnikami Spółki są zarówno osoby fizyczne, jak i osoba prawna. Spółka funkcjonuje na rynku od roku 200X - wtedy to została powołana do życia spółka jawna, która w roku 20XX została przekształcona w spółkę komandytową.

W związku ze zmianą przepisów, jaka miała miejsce w listopadzie 2020 r., Spółka od dnia 1 maja 2021 r. uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W trakcie swojego funkcjonowania spółka jawna, a następnie jej sukcesor generalny, tj. obecna spółka komandytowa (Spółka) wypracowywała zyski, które były na bieżąco opodatkowywane przez wspólników Spółki, w tym Wnioskodawczynię proporcjonalnie do ich udziału w zysku Spółki.

Zyski te były przekazywane na utworzone kapitały rezerwowe. W chwili obecnej wspólnicy Spółki planują podjąć uchwałę o wypłacie zysków Spółki, wypracowanych przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zyski powyższe będą wypłacane przez okres kilku kolejnych lat - uchwały mogą dotyczyć częściowej wypłaty zysku.

W celu sfinansowania wypłaty zysku Wspólnicy wykorzystają środki zgromadzone w kapitale rezerwowym Spółki, stanowiące opisane wyżej zyski Spółki, przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zyski Spółki osiągnięte przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wypłacone Wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w zysku Spółki.

Wypłata będzie finansowana bieżącymi środkami Spółki wypracowanymi w bieżącej działalności, ale obciąży kapitały rezerwowe Spółki, na które przekazywano sukcesywnie w kolejnych lata wypracowane zyski z poszczególnych lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wypłata zysku Wspólnikowi ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, na którym zgromadzone są zyski osiągnięte przez Spółkę przed uzyskaniem statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie powodować powstanie zobowiązania podatkowego u Wnioskodawczyni?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku wypłaty zysku Wspólnikom ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, na którym zgromadzone są zyski osiągnięte przez Spółkę przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie powodować powstania zobowiązania podatkowego u Wspólników. Wypłata zysku będzie neutralna podatkowo.

UZASADNIENIE

Zdaniem Wnioskodawczyni, rozstrzygające znacznie mają tutaj przepisy ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ustawa z dnia 30 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

W przypadku spółek komandytowych, które z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji, przepisy stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z tym że spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r.

W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. Spółka skorzystała z tej możliwości i Wspólnicy Spółki podjęli uchwałę o tym, że przepisy ustaw zmienianych stosuje się do Spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w Spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r., co spowodowało, że nabycie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Spółkę będzie miało miejsce z dniem 1 maja 2021 r.

Z kolei przepis art. 13 powyższej ustawy stanowi, że do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym do dnia 1 maja 2021 r. Spółka jest spółką transparentną podatkowo. Opodatkowaniu podlegają Wspólnicy, a nie sama Spółka. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) nie przewidują do dnia 1 maja 2021 r. opodatkowania kwot wypłaconych wspólnikom z tytułu podziału zysku w spółce komandytowej. Do dnia 1 maja 2021 r. prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę komandytową skutkowało powstaniem zarówno przychodu, jak i kosztu uzyskania przychodu bezpośrednio u jej wspólników, który był opodatkowany na bieżąco w drodze zaliczek oraz w drodze zapłaty podatku po zakończeniu roku podatkowego Wspólników. Jeżeli wspólnicy byli osobami fizycznymi, ich przychody z tytułu udziału w takiej spółce uważane są do 1 maja 2021 r. za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych dla tego rodzaju przychodów - art. 5b ust. 2 ustawy PIT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, do wszelkich zysków wypracowanych przez Spółkę przed 1 maja 2021 r. w kwestii ustalania wysokości osiągniętego przez nich przychodu, a także rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością zastosowanie mają regulacje określone w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy PIT.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Powyższe zasady stosuje się również na mocy art. 8 ust. 2 ustawy PIT, do:

* rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

* ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Z uwagi na fakt, że cały zysk spółki niebędącej osobą prawną jest "na bieżąco" opodatkowany (do dnia 1 maja 2021 r.) przez jej wspólników (przychody należne i koszty uzyskania są przypisywane wspólnikom w stosunku do udziału w zysku/stracie), to wtórna wypłata tego zysku jest neutralna podatkowo. Ustawa PIT nie przewiduje do dnia 1 maja 2021 r. podwójnego opodatkowania zysku spółki komandytowej wypracowanego przed datą uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W tym miejsc trzeba doprecyzować, że Kodeks spółek handlowych w stosunku do spółek komandytowych ani jawnych nie wprowadza pojęć typu "kapitał zapasowy" lub "kapitał rezerwowy". Są to określenia typowo występujące w wewnętrznej klasyfikacji w bilansie spółki komandytowej w celu przypisania danym funduszom spółki odpowiedniego przeznaczenia. W tym kontekście kapitał rezerwowy, do którego wypłaty dojdzie, stanowi wydzielony fundusz w bilansie spółki, który powstał w związku z zatrzymaniem części zysku wypracowanego w danym roku przez wspólników Spółki. Kapitał ten może zostać przeznaczony na wszelkie przyszłe zobowiązania Spółki, w tym zobowiązanie z tytułu podjęcia uchwały o podziale zysku wspólnikom, jak i na przyszłe inwestycje Spółki.

Wypłata w dowolnym momencie z kapitału rezerwowego Spółki nie sprawia, że zmieniają się zasady opodatkowania przewidziane do końca kwietnia 2021 r. dla spółek niebędących osobami prawnymi, tym samym również wspólników tych spółek.

W ocenie Wnioskodawcy źródło finansowania wypłaty zysku nie ma również znaczenia dla klasyfikacji danego przysporzenia po stronie Wspólników. Ustawa PIT nie reguluje bowiem w wersji obowiązującej przed dniem 1 maja 2021 r. kwestii wypłaty zysku ze spółki komandytowej. Wypłata zysku wypracowanego przed datą uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie jest więc opodatkowana wobec obwiązującej do daty 1 maja 2021 r. zasady bieżącego, jednokrotnego opodatkowania zysku przez Wspólników.

Skoro ustawa PIT nie opodatkowuje do dnia 1 maja 2021 r. danej wypłaty ze spółki komandytowej, to tym bardziej nie uzależnia od źródła tej wypłaty możliwości jej opodatkowania bądź nie. Obowiązująca do końca kwietnia 2021 r. zasada braku opodatkowania faktycznej wypłaty zysku dokonywanej na rzecz wspólników spółki komandytowej pokrywa się z założeniami modelu opodatkowania uczestnictwa w spółkach niebędących osobą prawną podatkiem dochodowym obowiązującymi do końca roku 2020 (w przypadku Spółki do 1 maja 2021 r.).

Do końca kwietnia 2021 r. opodatkowanie Spółki następuje na bieżąco, na podstawie osiągniętego dochodu, na który składają się proporcjonalne przychody i koszty poniesione przez spółkę niebędącą osobą prawną. Opodatkowanie to jest jednokrotne, tak więc opodatkowanie nie następuje na etapie faktycznego pobierania zysku przez wspólnika ze spółki do wysokości jego udziału w zysku. Wypłata wszelkich zysków wypracowanych przez spółkę do końca kwietnia 2021 r. nie będzie w związku z tym opodatkowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl