0113-KDIPT2-3.4011.306.2019.1.AC - Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 26e ust. 2 u.p.d.o.f. wydatków z tytułu nabycia materiałów oraz związanych z eksploatacją środków trwałych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.306.2019.1.AC Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 26e ust. 2 u.p.d.o.f. wydatków z tytułu nabycia materiałów oraz związanych z eksploatacją środków trwałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2019 r. (data wpływu 12 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków z tytułu nabycia materiałów oraz związanych z eksploatacją środków trwałych (pytania oznaczone we wniosku nr 4 i nr 5) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Organ podatkowy pismem z dnia 25 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.175.2019.1.AC (doręczonym w dniu 29 kwietnia 2019 r.) wezwał Wnioskodawczynię na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 6 maja 2019 r. Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek poprzez wniesienie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce X spółka jawna (dalej: Spółka). Z tego tytułu Wnioskodawczyni uzyskuje przychód proporcjonalny do posiadanego prawa do udziału w zyskach Spółki. Przychód ten zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tejże ustawy, tj. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poniżej Wnioskodawczyni przedstawia opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego (ponieważ wniosek dotyczy kosztów ponoszonych oraz kosztów, które będą ponoszone) związane z funkcjonowaniem Spółki w celu uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 26e ustawy o PIT, czyli w celu uzyskania interpretacji Organu co do tego, czy prowadzona przez Spółkę działalność ma charakter działalności badawczo-rozwojowej oraz czy ponoszone przez Spółkę w związku z tym wydatki stanowią koszty kwalifikowane.

Charakter działalności Spółki:

Spółka jest podmiotem działającym w branży produkcyjnej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji nadwozi: skrzyniowych, furgonowych, izotermicznych i chłodniczych, przyczep, naczep, plandek oraz grafiki reklamowej (PKD 29.10 D, 29.2). Ponadto jednym z przedmiotów działalności Spółki ujawnionym w KRS są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19).

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych produktów Spółka inwestuje w rozwój technologii oraz badania. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka poszukuje nowych rozwiązań poprzez prowadzenie - obok swojej podstawowej działalności produkcyjnej - różnych działań w zakresie badań i rozwoju. Poniżej Spółka opisuje specyfikę i okoliczności prowadzonej działalności, mającej w ocenie Wnioskodawczyni charakter badawczo-rozwojowy, oraz rodzaj ponoszonych przez Spółkę wydatków w związku z tą działalnością.

Struktura Spółki:

W strukturze organizacyjnej Spółki, w komórce stanowiącej Dział Konstrukcyjny wyodrębniono jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie działań w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych - Dział badawczo-rozwojowy.

W Dziale badawczo-rozwojowym zatrudnionych jest siedmiu pracowników - czterech konstruktorów oraz trzech pracowników produkcyjnych.

Pracownicy zatrudnieni w tym dziale, obok ich obowiązków związanych z bieżącą działalnością produkcyjną Spółki, zajmują się podejmowaniem czynności, które w ocenie Wnioskodawczyni są związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Trzech konstruktorów realizuje te czynności przez 70% czasu pracy, z kolei 30% czasu przeznacza na działalność podstawową (czynności konstrukcyjne związane z bieżącą produkcją), natomiast stosunek czasu przeznaczanego przez czwartego konstruktora na prace badawczo-rozwojowe i działalność podstawową wynosi 50:50. Z kolei pracownicy produkcyjni zatrudnieni w Dziale badawczo-rozwojowym pracując realizują czynności związane w działalnością badawczo-rozwojową przez 70% czasu pracy. Pozostałe 30% zajmuje im produkcja bieżąca.

Pracownicy zaangażowani w czynności związane z działalnością o charakterze badawczo-rozwojowym:

Oprócz bezpośrednio zaangażowanych pracowników pracujących w Dziale badawczo-rozwojowym, w prace związane z projektami badawczo-rozwojowymi angażowani są także pracownicy produkcyjni. Wynika to z faktu, że specyfika czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową podejmowanych w Spółce obejmuje m.in. tworzenie prototypów wdrażanych innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pracownicy produkcyjni, wspomagają wskazanych konstruktorów (pracujących w Dziale badawczo-rozwojowym) przykładowo poprzez pobieranie materiału ze stanu magazynowego, niezbędnego podczas realizacji prac związanych z projektami badawczo rozwojowymi w zakresie tworzenia prototypów. Pracownicy produkcyjni również uczestniczą w badaniach, budowie i produkcji prototypów.

Powyżsi pracownicy (konstruktorzy oraz pozostali) otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie zasadnicze i mogą też dodatkowo otrzymywać premie uznaniowe.

Czas pracy konstruktorów oraz innych wskazanych pracowników produkcyjnych poświęcony na wykonywanie czynności związanych z pracami o charakterze badawczo-rozwojowym, jest skrupulatnie ewidencjonowany w Spółce, tym samym Spółka jest w stanie wyodrębnić, jaka część wynagrodzenia wypłacanego tym osobom odpowiada realizacji tych czynności. Spółka ma informacje pozwalające na precyzyjne określenie, ile godzin miesięcznie dany pracownik przeznaczył na działania w zakresie badań i rozwoju.

Prace podejmowane w Dziale badawczo-rozwojowym przebiegają według określonego schematu, który rozpoczyna się od zaproponowania nowego projektu. Następnie weryfikowana jest możliwość wdrożenia w życie opracowywanego prototypu, który przechodzi szereg prób i testów. Nad przebiegiem prac czuwa główny konstruktor.

Pracownicy produkcyjni i konstruktorzy wskazani we wniosku są zatrudnieniu na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Dotychczasowe rezultaty podejmowanych w Spółce czynności o charakterze badawczo-rozwojowym:

Prowadzenie przez Spółkę prac związanych z realizacją projektów o charakterze badawczo-rozwojowym zaowocowało dotychczas osiągnięciem wielu efektów, przykładowe z nich to:

* opracowanie innowacyjnej konstrukcji ściany zabudowy, znacznie wytrzymalszej od produkowanych dotychczas na rynku,

* opracowanie konstrukcji drzwi do zabudów izotermicznych, zapewniającej zwiększenie trwałości mocowania uszczelki przy jednoczesnym zachowaniu podwyższonej izolacyjności drzwi,

* wytworzenie nowego produktu, tj. własnej konstrukcji wózka,

* opracowanie zewnętrznego narożnika zabudowy izotermicznej z tworzywa sztucznego, w celu łatwiejszego montażu zabudów oraz zwiększenia ich trwałości,

* wytworzenie innowacyjnych belek nośnych w zabudowach izolowanych, w celu zmniejszenia masy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej izolacyjności zabudowy.

Wytworzenie w wyniku czynności o charakterze badawczo-rozwojowym finalnego produktu jest poprzedzone podejmowaniem wielu czynności związanych najpierw z projektowaniem, a następnie z tworzeniem prototypów. Stworzenie prototypu o odpowiednich właściwościach i spełniającego zakładane w projekcie funkcje to proces wieloetapowy. Niektóre prototypy ze względu na ich wady nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki. Spółka dąży do tego, aby komercjalizować wyniki prowadzonych prac o charakterze badawczo-rozwojowym. W związku z tym w przypadku uzyskania zadowalającego prototypu, Spółka sprzedaje go na zewnątrz. Wnioskodawca wskazując na fakt sprzedaży prototypów ma tu na myśli dosłownie sprzedaż pojedynczych prototypów, na których prowadzono prace o charakterze badawczo-rozwojowym (a nie np. produktów wytwarzanych seryjnie w związku z zaimplementowaniem określonych rozwiązań w bieżącej działalności produkcyjnej Spółki).

Ponadto w związku z tym, że Spółka w ramach wykonywanych zadań tworzy nowatorskie rozwiązania i produkty, Spółka złożyła wniosek patentowy dotyczący specjalistycznej zabudowy chłodniczej. Patent nie został jeszcze przyznany, jednak formalnie dokonano już zgłoszenia. Spółka planuje także złożenie innych wniosków patentowych dotyczących elementów wypracowanych w ramach opisywanych czynności, nad którymi trwają obecnie prace przygotowawcze. Dodatkowo Spółka zgłosiła wzór użytkowy, którego przedmiotem jest profil aluminiowy wykorzystywany do skrzyń aluminiowych. Wzór użytkowy w 2018 r. został przedłużony na kolejne 5 lat.

Koszty uzyskania przychodu mające związek z realizacją opisanych powyżej czynności o charakterze badawczo-rozwojowym, które Spółka rozpoznaje i będzie również rozpoznawać w przyszłości:

Spółka w związku z pracami związanymi z opisywanymi projektami badawczo-rozwojowymi rozpoznaje i będzie w przyszłości również rozpoznawać następujące koszty uzyskania przychodu:

a.

wydatki na wynagrodzenia pracowników, jak i dodatki do wynagrodzeń ustalone odpowiednio w zależności od czasu pracy poświęconej na prowadzenie działań w zakresie badań i rozwoju;

b.

wydatki na nabycie niebędących środkami trwałymi materiałów służących do prowadzenia prób i budowania prototypów oferowanych przez Spółkę produktów. Są to np. materiały wykorzystywane do konstrukcji nowego typu zabudowy, nad którym prowadzone są prace badawczo-rozwojowe. Należy wskazać, że wśród nabywanych materiałów są między innymi materiały wykorzystywane podczas nieudanych prób, ale też podczas testów pozytywnych (np. skutkujących wytworzeniem prototypu, który został następnie sprzedany);

c.

odpisy amortyzacyjne od maszyn stanowiących środki trwałe, wykorzystywanych przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych;

* niektóre z tych środków trwałych, tj. np. prasa krawędziowa do zaginania blach, maszyny do klejenia płyt warstwowych, roboty spawalnicze czy komora do śrutowania i lakierowania, zostały sfinansowane częściowo ze środków własnych Spółki, a częściowo z otrzymanych dotacji unijnych;

* część amortyzowanych środków trwałych Spółka sfinansowała w całości ze środków własnych, tj. np. spawarki, urządzenia ręczne do spawania konstrukcji, maszyna do klejenia i montażu, prasa mechaniczna;

Spółka jest w stanie wyodrębnić proporcję, w jakich środki trwałe są wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych, a w jakich do pozostałej działalności bieżącej. Spółka prowadzi oddzielne konta analityczne, na których księgowane są koszty amortyzacji środków trwałych w części, w jakiej są one przeznaczane na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;

d.

bieżące wydatki na eksploatację oraz naprawy i konserwację i wymianę części w powyższych środkach trwałych wykorzystywanych przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych;

e.

ponoszone na podstawie umowy wydatki na wyniki badań przeprowadzonych przez Politechnikę w zakresie prac badawczo-rozwojowych dotyczących izolacyjności konstruowanych zabudów wykonywanych (Spółka otrzymała fakturę na "badania komorowe");

f.

ponoszone na podstawie umowy przyszłe wydatki na wyniki badań przeprowadzonych przez Politechnikę w zakresie prac badawczo-rozwojowych dotyczących wytrzymałości zabudowy;

g.

ponoszone na podstawie umowy przyszłe wydatki na wyniki badań, które będą przeprowadzane przez. Instytut.... (badania te sprawdzają tworzone przez Spółkę rozwiązania konstrukcyjne i są wymagane prawnie);

h.

wydatki na przygotowanie i złożenie wniosków patentowych oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy (jak i jego odnowienia) w tym wydatki związane z obsługą kancelarii patentowej. Wśród poniesionych wydatków znajdują się zarówno wydatki związane z patentem, który został zgłoszony, jak i z przygotowaniem wniosków patentowych, z którymi Spółka dopiero zamierza wystąpić;

i.

ponadto Spółka w przeszłości poniosła także koszty nabycia specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego m.in. przy wykonywaniu zadań z zakresu prac badawczo-rozwojowych. Amortyzacja oprogramowania nie została jeszcze zakończona, w związku z czym Spółka nadal dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Podobnie jak w przypadku środków trwałych, Spółka na podstawie prowadzonych ewidencji jest w stanie wyodrębnić, w jakim zakresie amortyzowane oprogramowanie jest wykorzystywane do wykonywania zadań o charakterze badawczo-rozwojowym.

W zakresie oddzielenia wydatków bieżących Spółki od wydatków na wykonywanie czynności o charakterze badawczo-rozwojowym istotne jest, że Spółka prowadząc księgi rachunkowe, wyodrębniła w swym planie kont konta księgowe, na których wyodrębniono wydatki związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Spółka prowadzi ewidencję rachunkową stosownie do przepisu art. 24a ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1b ustawy o PIT, z której w szczególności jest w stanie wyodrębnić koszty poniesione w związku z pracami związanymi z projektami badawczo-rozwojowymi, stanowiące koszty uzyskania przychodów.

Jak wskazano powyżej, Spółka współpracuje w zakresie prac badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi, tj. z Politechniką. Spółka w przyszłości będzie współpracowała w tym zakresie również z innymi podmiotami, w tym z.... Instytutem....

Ponadto Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i nie uzyskał dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Spółka nie prowadzi badań podstawowych zdefiniowanych w art. 5a pkt 39 lit. a ustawy o PIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Spółki w zakresie prac, które mają na celu stworzenie nowych produktów lub służą ulepszeniu funkcjonalności oferowanych produktów, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT i czy w konsekwencji Wnioskodawczyni ma prawo na podstawie art. 26e ust. 1 odliczyć od podstawy obliczenia podatku poniesione na działalność badawczo-rozwojową kwalifikowane koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 26e ust. 2, do limitu określonego w art. 26e ust. 7?

2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie (w części ustalonej proporcjonalnie do czasu przeznaczonego przez poszczególnych pracowników na prace badawczo-rozwojowe) dla pracowników zatrudnionych w Dziale badawczo-rozwojowym, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT?

3. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie (w części ustalonej proporcjonalnie do czasu przeznaczonego przez poszczególnych pracowników na prace badawczo-rozwojowe) dla pracowników produkcyjnych podejmujących incydentalnie czynności związane z działalnością badawczo-rozwojową, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT?

4. Czy opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu nabycia materiałów służących do prowadzenia prób i budowania prototypów oferowanych przez Spółkę produktów, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT - bez względu na to, że wytworzone prototypy podlegają dalszej odsprzedaży?

5. Czy opisane wydatki ponoszone przez Spółkę związane z eksploatacją środków trwałych wykorzystywanych m.in. do wykonywania czynności z zakresu opisanej we wniosku działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT - w części w jakiej te środki trwałe wykorzystywane są do czynności związanych z wykonywaniem opisanych we wniosku prac o charakterze badawczo-rozwojowym?

6. Czy odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku środków trwałych (od części wartości pokrytej ze środków własnych Spółki, a nie z dotacji) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 w części, w jakiej środki te są wykorzystywane do czynności związanych z wykonywaniem opisanych we wniosku prac o charakterze badawczo-rozwojowym?

7. Czy odpisy amortyzacyjne od opisanego we wniosku oprogramowania - w części, w jakiej oprogramowanie to wykorzystywane jest do czynności związanych z wykonywaniem opisanych we wniosku prac o charakterze badawczo-rozwojowym - stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT?

8. Czy opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie wyników badań od Politechniki stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT?

9. Czy opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie wyników badań od. Instytutu..... stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT?

10. Czy opisane we wniosku wydatki (np. w postaci wynagrodzenia na rzecz kancelarii patentowej) ponoszone przez Spółkę w celu przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia patentowego oraz w zakresie uzyskania i odnowienia wzoru użytkowego, stanowią koszty kwalifikowane określone w art. 26e ust. 2 ustawy o PIT?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni, w zakresie pytań oznaczonych nr 4 i nr 5. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu nabycia materiałów służących do prowadzenia prób i budowania prototypów oferowanych przez Spółkę produktów, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT - bez względu na to, że wytworzone prototypy podlegają dalszej odsprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawczyni, opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę związane z eksploatacją środków trwałych wykorzystywanych m.in. do wykonywania opisanej we wniosku działalności badawczo-rozwojowej, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT - w części, w jakiej te środki trwałe wykorzystywane są do czynności związanych z wykonywaniem opisanych we wniosku prac o charakterze badawczo-rozwojowym.

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy o PIT, podatnik uzyskując przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Katalog kosztów kwalifikowanych ma charakter zamknięty i w przypadku podmiotów nieposiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego obejmuje wyłącznie koszty wymienione w art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy o PIT.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącemu działalność badawczo-rozwojową przysługiwało prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwalifikowanych kosztów uzyskania przychodu, powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

a.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o PIT;

b.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.

Jak wynika z opisu zawartego we wniosku, powyższa okoliczność zwrócenia podatnikowi kosztów kwalifikowanych w jakiejkolwiek formie występuje u Wnioskodawczyni jedynie w odniesieniu do niektórych środków trwałych wykorzystywanych częściowo w działalności badawczo-rozwojowej, na które Spółka uzyskała dotację.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, za koszty kwalifikowane uważa się wydatki poniesione na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, ustawodawca posługuje się pojęciami "materiały" oraz "surowce", które nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o PIT.

Jeżeli chodzi o pojęcie "surowce", w związku z brakiem definicji przedmiotowego terminu na gruncie przepisów podatkowych i rachunkowych, dla celów ustalania zakresu zaliczenia wydatków do kosztów kwalifikowanych, należy posłużyć się znaczeniem pojęcia "surowce" funkcjonującym na gruncie języka powszechnego, gdzie "surowce" to materiały podlegające dalszej przeróbce na półwyroby lub wyroby gotowe; tworzywa (https://sjp.pl/Surowiec).

Z kolei w zakresie pojęcia "materiały", można odwołać się do interpretacji przedmiotowego terminu, funkcjonującej na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.). W świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, materiały to składniki majątku zużywane na własne potrzeby. "Materiały" w powszechnym rozumieniu powinny być z kolei rozumiane jako to, z czego są wytwarzane lub składają się przedmioty; surowiec; tworzywo; budulec (https://......)

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w doktrynie, gdzie podkreśla się, że materiały to "składniki majątku inicjujące realizację całego cyklu operacyjnego, które jednostka nabywa w celu ich całkowitego zużycia na własne potrzeby, tym m.in. na potrzeby wytwarzania produktów, świadczenia usług czy realizacji działalności ogólnoadministracyjnej. Do materiałów zaliczyć można także pewne składniki majątkowe wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie (zazwyczaj w ramach działalności pomocniczej), a także różnego rodzaju odzyski, posiadające wartość użytkową, a pochodzące np. z likwidowanych środków trwałych, inwentarz żywy przeznaczony do uboju, części zamienne, półfabrykaty obcej produkcji, paliwa, opakowania itp." (Walińska Ewa (red.), Bek-Gaik Bogusława, Bojanowski Witold, Czajor Agnieszka, Czajor Przemysław, Gad Jacek, Idzikowska Gabriela, Janicka Anna, Jurewicz Anna, Kalinowski Jacek, Kuczyńska Iga, Mariański Adam, Michalak Marcin, Turzyński Mikołaj. Walińska Anna, Wencel Agnieszka, Wiatr Michał, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016).

Jak wynika z opisu zawartego we wniosku, Spółka, jak każde przedsiębiorstwo produkcyjne, w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej rozpoznaje koszty uzyskania przychodu w postaci wydatków na różne materiały służące do prowadzenia prób i budowania prototypów oferowanych przez Spółkę produktów. Są to np. materiały wykorzystywane do konstrukcji nowego typu zabudowy, nad którym prowadzone są prace badawczo-rozwojowe. Wśród nabywanych materiałów są między innymi materiały wykorzystywane podczas nieudanych prób, ale też podczas testów pozytywnych (skutkujących wytworzeniem prototypu, który został następnie sprzedany).

Powyższe elementy są niezbędne do prawidłowego przeprowadzania prac związanych z projektami badawczo-rozwojowymi, mającymi na celu wytworzenie oraz udoskonalenie techniczne prototypów produktów.

Mając na względzie powyższe definicje, zdaniem Wnioskodawczyni, materiały do prowadzenia prób i budowania prototypów, stanowią materiały i surowce, o których mowa w art. 26e ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawczyni, art. 26 ust. 1 pkt 2 nie uzależnia możliwości uznania danego kosztu za koszt kwalifikowany od tego, czy rezultat działalności badawczo-rozwojowej złożony z materiałów i surowców podlega bezpośredniej odsprzedaży, czy jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby własne podatnika (np. w celu udoskonalenia procesu produkcji).

W ocenie Wnioskodawczyni, również koszty uzyskania przychodu w postaci wydatków eksploatacyjnych na części i naprawy oraz konserwację środków trwałych wykorzystywanych przez Spółkę w działalności badawczo-rozwojowej, stanowią materiały i surowce, o których mowa w art. 26e ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawczyni:

* opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu nabycia materiałów służących do prowadzenia prób i budowania prototypów oferowanych przez Spółkę produktów, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT - bez względu na to, że wytworzone udane prototypy podlegają dalszej odsprzedaży przez Spółkę;

* opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę związane z eksploatacją środków trwałych wykorzystywanych m.in. do wykonywania opisanej we wniosku działalności badawczo-rozwojowej, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy o PIT - w części, w jakiej te środki trwałe wykorzystywane są do czynności związanych z wykonywaniem opisanych we wniosku prac o charakterze badawczo-rozwojowym.

Powyższe potwierdza, zdaniem Wnioskodawczyni, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 grudnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.436.2018.2.MR, w której organ odnosząc się do możliwości uznania za koszty kwalifikowane wydatków na "oprogramowanie do projektowania, kosztów elementów formy - normaliów takich jak śruby, nakrętki, prowadzenia, kolumny itp., zakupu oprogramowania maszyny, zakupu podzespołów standardowych (sterowniki, pneumatyka, siłowniki, złącza, przewody, elektronika), materiałów, wydatków związanych z wykorzystaniem maszyn (odpisy amortyzacyjne w proporcji do czasu wykorzystywania maszyny) do montażu", stwierdził, że: "ww. koszty podzespołów, materiałów i oprogramowania, wykorzystywanych bezpośrednio w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej mogą zostać zakwalifikowane jako koszty nabycia materiałów, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl