0113-KDIPT2-3.4011.291.2023.2.NM - Ulga na wzrost przychodów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.291.2023.2.NM Ulga na wzrost przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

13 kwietnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 13 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi, o której mowa w art. 26gb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 czerwca 2023 r. (wpływ 2 czerwca 2023 r.).

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1. Zainteresowany będący stroną postępowania:.

2. Zainteresowany niebędący stroną postępowania:.

Opis stanu faktycznego (po uzupełnieniu)

Wnioskodawca nr 1 (...) jest jednym z dwóch wspólników spółki. Spółka Jawna (KRS..., NIP...; dalej: "Spółka"), która na mocy uchwały wspólników z 30 stycznia 2023 r. podjętej w formie aktu notarialnego, z dniem 1 marca 2023 r. uległa przekształceniu w. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS..., NIP...).

We wniosku określenie "Spółka" odnosi się do podmiotu przed przekształceniem, prowadzonego w formie spółki jawnej.

Wnioskodawca nr 1 posiadał (w zaistniałym stanie faktycznym) i nadal posiada 50% udziałów w Spółce.

Wnioskodawca nr 2 (...) jest drugim z wspólników ww. Spółki i również posiadał (w zaistniałym stanie faktycznym) i nadal posiada 50% udziałów w Spółce.

W dalszej części Wnioskodawca nr 1 i Wnioskodawca nr 2 będą łącznie zwani "Wnioskodawcami".

Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022, w którym Spółka funkcjonowała w formie spółki jawnej i nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "podatek CIT"). Spółka była transparentna podatkowo. Opodatkowani byli wyłącznie wspólnicy Spółki (obaj Wnioskodawcy). W celu uniknięcia wątpliwości, Wnioskodawcy wskazują, że wniosek dotyczy wyłącznie rozliczenia kosztów Spółki za 2022 r. (przed przekształceniem) i to wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: "podatek PIT").

Spółka Wnioskodawców (wspólnie z innymi spółkami Wnioskodawców) jest jednym z deweloperów..... Na polskim rynku działa od 20. r., jednak doświadczenie w branży budowlanej jest znacznie dłuższe. Swoją działalność prowadzi głównie na terenie... oraz.. Posiada duże doświadczenie w realizacji inwestycji, które swoim zakresem obejmują różnorodne nieruchomości mieszkalne. Nieruchomości Spółki wyróżniają się bardzo dobrym skomunikowaniem oraz bogatą infrastrukturą, co pozwala zapewnić ich mieszkańcom jak najbardziej komfortowe warunki. Projekty Spółki cechują się wysoką estetyką, nowoczesnością oraz jak najlepszym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni. Lokalizację realizowanych inwestycji również nie są przypadkowe. Budowane osiedla lokowane są w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom szybki dostęp do terenów zielonych takich, jak: parki, zagajniki, lasy czy jeziora. Większość tworzonych osiedli posiada podziemne parkingi, które mają na celu zapewnienie jak największego komfortu dla przyszłych mieszkańców. Nieruchomości oferowane przez Spółkę i inne podmioty powiązane osobowo ze Spółką posiadają nowoczesną architekturę o wysokiej estetyce. Działalność Spółki skupia się głównie na tworzeniu kameralnych osiedli mieszkalnych, zapewniających maksymalną liczbę udogodnień, stwarzając tym samym komfortowe warunki dla mieszkańców. Dostępna w budynkach przestrzeń to przede wszystkim ergonomiczne wnętrza. W ramach niektórych inwestycji, tworzone są także parkingi podziemne oraz inne udogodnienia, mające zapewnić jak największe bezpieczeństwo i wygodę.

Jak zostało wspomniane, Spółka Wnioskodawców funkcjonuje na polskim rynku już od ponad... lat, sprzedając w tym okresie setki nieruchomości. Do nieruchomości tych należy zaliczyć nie tylko osiedla mieszkalne, lecz także domy jednorodzinne, pojedyncze budynki, apartamentowce. W latach. Spółka uzyskała certyfikat..

Wnioskodawcy wskazują, iż kwestie dbania o ekologię są jednymi z kluczowych, które brane są pod uwagę przy realizowaniu inwestycji przez Spółkę. Do działań sprzyjających ekologii, które podejmowane są przez Spółkę należą m.in. posiadanie paneli fotowoltaicznych, które zapewniają wytwarzanie energii zasilającej części wspólne nieruchomości, niektóre inwestycje posiadają dostęp do ładowarek elektrycznych, zasilających ogniwa akumulatorów w pojazdach elektrycznych, a także sadzenie dużej ilości drzew i roślin na terenie przylegającym do stawianych budynków.

Jako przykładowe inwestycje zrealizowane przez Spółkę Wnioskodawców można wskazać na:

 ...,

 ... czy też

 ..

Przedmiotem działalności Spółki Wnioskodawców są:

* Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

* Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

* Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

* Roboty budowlane specjalistyczne;

* Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;

* Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;

* Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowanie terenów zieleni;

* Wynajem i dzierżawa;

* Działalność związana z zatrudnieniem, a także

* Działalność reklamowa, badanie rynku i opinii publicznej.

Spółka, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, odpowiada na bieżące potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku, na którym coraz większe znaczenie ma nie tylko jakość realizowanych inwestycji, ale także estetyka i funkcjonalność budynków i pomieszczeń. Pozyskiwanie tak dużej ilości zleceń na realizacje inwestycji wymaga, oprócz wyjątkowej jakości świadczonych usług i realizowanych inwestycji, odpowiedniego marketingu, ukierunkowanego na przyciągnięcie nowych inwestorów i klientów oraz pozwalającego Spółce Wnioskodawców na wyróżnienie się wśród konkurencji na rynku.

Spółka, w celu zdobycia nowych inwestorów i przedstawienia swojej oferty, wykorzystuje różnego rodzaju działania, do których należą m.in.: zamieszczanie reklamy świadczonych usług w gazetach czy też na stronie internetowej Spółki oraz innych stronach internetowych, portalach społecznościowych, social mediach, tworzenie broszur i albumów reklamowych, publikacji elektronicznych, personalizowanych gadżetów, takich jak: długopisy i notesy, tworzenie banerów reklamowych, zamieszczanie reklam świadczonych usług w miejscach publicznych przeznaczonych specjalnie na reklamy, itd. oraz poprzez wystawianie swoich produktów na targach lub poprzez uczestnictwo w takich targach w roli odwiedzających.

W ubiegłych latach Spółka brała udział w targach krajowych, w których w przeważającej części występowała w roli wystawcy, oferując szeroką gamę swoich usług, promując wskazane produkty, dostarczając informacji na temat działalności firmy, możliwości podjęcia współpracy, zrealizowanych do tej pory inwestycji, jak również wymieniając się doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami targów z tej samej lub pokrewnej branży. W niektórych targach, Spółka brała udział w roli odwiedzającego.

W związku z uczestnictwem w targach, Spółka w zależności od charakteru w jakim w nich występuje - jako wystawca czy jako odwiedzający - ponosi koszty związane z podróżami do miejsca, w którym obywają się targi i koszty podróży powrotnej. Oprócz kosztów podróży, uczestnictwo w targach wiąże się także z innymi wydatkami, do których należą: tzw. stand charges, czyli koszty miejsca, w którym Spółka będzie mogła wystawić swoje usługi i materiały reklamowe lub jeśli uczestniczy w targach jako odwiedzający - koszty wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu.

Wymienione powyżej koszty związane z uczestnictwem w targach to tylko jedna z kategorii kosztów, jakie Spółka ponosi w ramach działań promocyjno-informacyjnych. Spółka ponosi także wydatki na materiały marketingowe tworzone w ramach jej działań promocyjno-informacyjnych, do których należą w szczególności:

* Tworzenie reklam w gazetach, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na portalach społecznościowych, czy też specjalnie do tego przeznaczonych portalach nieruchomościowych;

* Prowadzenie i utrzymanie strony internetowej;

* Tworzenie broszur produktowych, albumów innych materiałów w wersji papierowej oraz elektronicznej;

* Zaopatrzenie i dystrybucja takich materiałów marketingowych, jak: ulotki, długopisy, notesy, kalendarze, itd.;

* Inne działania promocyjno-informacyjne, takie jak: tworzenie i umieszczanie w miejscach publicznych specjalnie do tego przeznaczonych reklam w postaci banerów, e-mailing, tworzenie materiałów fotograficznych i filmowych, reklamy na nośnikach reklamowych w przestrzeni publicznej jak np. autobusy.

Wnioskodawcy podają, że na wymienione powyżej działania promocyjno-informacyjne Spółki związane z rozwojem, marketingiem i promowaniem zarówno swojej firmy, jak i oferowanych produktów, ponieśli do końca 2022 r. wydatki w wysokości około... zł do... zł rocznie.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, iż wydatki ponoszone na działania promujące produkty Spółki lub mające na celu pozyskanie nowych inwestorów stanowią element niezbędny dla przedsiębiorcy chcącego wyróżnić się na rynku i dotrzeć do jak największego grona odbiorców oraz fakt, że wszystkie działania Spółki wskazane w opisie stanu faktycznego mają na celu promowanie oferty Spółki poprzez informowanie potencjalnych inwestorów o zakresie usług oraz o możliwych do zrealizowania projektach i inwestycjach, Wnioskodawcy rozważają skorzystanie z ulgi podatkowej, określonej w art. 26gb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT"), tzw. ulga na ekspansję, która pozwoli Wnioskodawcom na odliczenie kosztów poniesionych przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na rozwój i promowanie produktów (mieszkań) Spółki od podstawy opodatkowania.

Na potrzeby wniosku, Wnioskodawcy przyjmują, że produktami w rozumieniu art. 26gb ustawy o PIT są realizowane przez Nich inwestycje (budynki, mieszkania i osiedla), jako efekt końcowy prowadzonej działalności.

Dla ułatwienia we wniosku wszystkie informacje przedstawione są w czasie teraźniejszym.

Wnioskodawcy precyzują jednak, że wszystkie te informacje dotyczą zaistniałego stanu faktycznego jak opisano wyżej (w szczególności kosztów powstałych i działań podjętych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.).

Uzupełnienie stanu faktycznego

W okresie, w którym działalność gospodarcza była prowadzona w formie spółki jawnej przychody wspólników (Wnioskodawców) były opodatkowywane w formie podatku liniowego.

Wnioskodawca oraz Zainteresowany nie korzystali ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a oraz 63b ustawy o PIT.

Koszty, o których mowa we wniosku nie zostały podatnikom zwrócone w jakiejkolwiek formie, jak również nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Spółka z o.o. (przekształcona spółka jawna) od 1 maja 2023 r. opodatkowana jest w formie ryczałtu, wcześniej (od momentu przekształcenia) opodatkowana była na zasadach ogólnych.

Sprzedaż produktów (budynków, mieszkań itd.) nie następowała na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Przez poniesienie wydatków na uczestnictwo w targach i inne działania promocyjno-informacyjne w rozumieniu art. 26gb ustawy o PIT, na zasadzie ich refakturowania przez inną spółkę, będącą podmiotem powiązanym wyłącznie osobowo ze Spółką należy rozumieć następującą sytuację, faktura dokumentująca poniesienie kosztów, które zostały opisane w stanie faktycznym wniosku, zostaje wystawiona przez podmiot trzeci na spółkę powiązaną (dalej: "Spółka Powiązana") osobowo ze Spółką, której wspólnikami są Wnioskodawcy. Spółka bierze udział w działaniach promocyjnych (np. udział w targach), na której promowane są produkty oferowane przez Spółkę, w wyniku czego ostatecznym beneficjentem usług jest Spółka. Z uwagi na to Spółka Powiązana, która działa w tym przypadku we własnym imieniu, ale na rzecz Spółki, sama otrzymała usługę (możliwość promocji na targach) oraz przekazuje tę usługę dalej na korzyść innego podmiotu, tj. Spółki. Zatem faktura wystawiona na Spółkę Powiązaną w rzeczywistości dokumentuje koszt usługi, której ostatecznym beneficjentem jest Spółka.

Zatem Spółka Powiązana wystawia wobec Spółki fakturę za świadczenie usług, których beneficjentem jest Spółka. W wyniku takiego działania ostatecznie podmiotem, który ponosi ciężar ekonomiczny zakupu usług jest Spółka.

Pytania

1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na promocję produktów wymienionych w opisie stanu faktycznego stanowią koszty działań promocyjno-informacyjnych w rozumieniu art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT i w konsekwencji podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania PIT jako koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów przy spełnieniu przez Spółkę Wnioskodawców pozostałych warunków zastosowania ulgi określonej w art. 26gb ustawy o PIT?

2. Czy sytuacja, w której Spółka Wnioskodawców poniosła w 2022 r. wydatki na uczestnictwo w targach i inne działania promocyjno-informacyjne w rozumieniu art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT na zasadzie ich refakturowania na nią przez inną spółkę, będąca podmiotem powiązanym wyłącznie osobowo z Wnioskodawcami, byliby Oni także uprawnieni do skorzystania z odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania, przy spełnieniu pozostałych warunków zastosowania ulgi na ekspansję?

3. Czy przedstawiona w opisie stanu faktycznego działalność deweloperska, prowadzona przez Spółkę, spełnia kryteria działalności gospodarczej, do której zastosowanie znajduje art. 26gb ustawy o PIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawców, wydatki poniesione w 2022 r. przez Spółkę na promocję produktów wymienionych w opisie stanu faktycznego stanowią koszty działań promocyjno-informacyjnych, uprawniających Ich do odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania PIT, jako kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W ocenie Wnioskodawców, zostały spełnione także pozostałe warunki zastosowania ulgi określonej w art. 26gb ustawy o PIT.

Ad 2

W ocenie Wnioskodawców, sytuacja, w której Spółka poniosła w 2022 r. wydatki na uczestnictwo w targach i inne działania promocyjno-informacyjne w rozumieniu art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT na zasadzie ich refakturowania na nią przez inną spółkę, będącą podmiotem powiązanym wyłącznie osobowo z Wnioskodawcami, uprawnia Wnioskodawców jako wspólników Spółki do skorzystania z odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania, przy spełnieniu pozostałych warunków zastosowania ulgi na ekspansję.

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawców, przedstawiona w opisie stanu faktycznego, prowadzona przez Nich działalność deweloperska, spełnia kryteria, kwalifikujące ją jako działalność gospodarczą, do której zastosowanie znajduje art. 26gb ustawy o PIT.

UZASADNIENIE

Stanowiska Wnioskodawców

Ad 1

Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzony został katalog ulg podatkowych zawartych w przepisach ustawy o PIT, w wyniku czego jedną z nowych ulg jest tzw. ulga na ekspansję uregulowana w art. 26gb ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawców, wydatki poniesione przez Spółkę na promocję oferowanych produktów, które zostały wskazane w opisie stanu faktycznego, stanowią koszty działań promocyjno-informacyjnych, uprawniających Wnioskodawców do odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania PIT, jako kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, przy spełnieniu pozostałych warunków zastosowania ulgi określonej w art. 26gb ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 26gb ust. 1 ustawy PIT, podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Natomiast, w myśl art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT, za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1)

uczestnictwa w targach poniesione na:

a)

organizację miejsca wystawowego,

b)

zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

c)

zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

2)

działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3)

dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4)

przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5)

przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika zatem, że do kosztów działań promocyjno-informacyjnych należy zaliczyć m.in. zamieszczanie reklam w gazetach, na stronach internetowych, czy też dystrybucja innych materiałów marketingowych promujących określone produkty.

Działalność podejmowana przez Spółkę niewątpliwie posiadają i posiadały w zaistniałym stanie faktycznym charakter promocyjny oraz informacyjny. Poprzez zamieszczanie reklam na stronach internetowych, portalach społecznościowych i nieruchomościowych oraz w prasie, Spółka Wnioskodawców wprost wskazuje, że celem tych działań jest promowanie świadczonych przez nią usług i oferowanych produktów, poprzez co wzrasta atrakcyjność i rozpoznawalność zarówno samej Spółki, jak i jej produktów (realizowanych inwestycji). Promowanie produktów Spółki, zarówno w sieci - poprzez stronę internetową oraz reklamy na innych stronach, jak i w gazetach, broszurach, itd., umożliwia dotarcie do jeszcze większej liczby nowych inwestorów i osób zainteresowanych, co stanowi działanie nie tylko promocyjne, lecz także informacyjne.

W celu promowania swoich produktów, Spółka posługuje się różnymi typami reklamy. Przybierają one formę reklam tekstowych, graficznych - wyświetlanych na stronach zdjęć produktów, broszury i albumy w wersji papierowej oraz elektronicznej, tworzenia materiałów marketingowych takich jak notesy, długopisy, itd.

Charakter informacyjny opisanych działań Spółki również nie budzi wątpliwości. Już samo pojawienie się reklamy lub linku do strony Spółki w wynikach wyszukiwania, informuje odbiorców o istnieniu samej firmy oraz produktów przez nią oferowanych. Na stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje na temat inwestycji już zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji - np. zdjęcia, opisy usług lub informacje o zakresie działalności Spółki.

Należy także wspomnieć, że opisane powyżej uczestnictwo Spółki w targach krajowych, zarówno w charakterze wystawcy, jak i odwiedzającego stanowi działanie promocyjno-informacyjne, przede wszystkim ze względu na możliwość dotarcia do potencjalnych inwestorów oraz reklamowania produktów oferowanych przez Spółkę.

Uznać zatem należy, że wydatki ponoszone przez Spółkę na promocję produktów stanowią koszty działań promocyjno-informacyjnych w rozumieniu art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT i w konsekwencji podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania PIT jako koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów przy spełnieniu warunków zastosowania ulgi z art. 26gb ustawy o PIT.

Ad 2

Wnioskodawcy wnoszą o potwierdzenie, czy w przypadku gdy koszty wskazanej w opisie stanu faktycznego działalności promocyjno-informacyjnej oraz uczestnictwa w targach poniesione zostały przez inny podmiot powiązany osobowo z Wnioskodawcami, a następnie ich refakturowania na Spółkę, Wnioskodawcy są uprawniony do dokonania odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 26gb ustawy o PIT, przy spełnieniu pozostałych warunków uprawniających do skorzystania z ulgi.

Zdaniem Wnioskodawców, takie refakturowanie kosztów na Spółkę ponoszonych na uczestnictwo w targach oraz działalność promocyjno-informacyjną w rozumieniu art. 26gb ustawy o PIT, uprawnia Wnioskodawców (jako wspólników spółki jawnej) do skorzystania z odliczenia, o którym mowa we wskazanym przepisie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wynika, że w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli na rzecz Spółki usługi świadczył inny podmiot (inna spółka powiązana z Wnioskodawcami osobowo) w ramach określonej działalności we własnym imieniu, ale na rzecz Spółki, to do rozliczenia tej usługi zobowiązany jest podmiot, który ostatecznie korzysta ze wskazanej usługi, czyli Spółka. Dochodzi w tym przypadku do odsprzedaży usługi, co wiąże się z wystawieniem faktury, która nazwana jest refakturą.

W przedstawionym stanie faktycznym usługi te polegają głównie na dokonywaniu działań promocyjnych. W tym miejscu warto wspomnieć, że refakturą jest faktura VAT, która została wystawiona przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą danej usługi. Innymi słowy, inna spółka (również należąca do Wnioskodawców) kupuje określoną usługę od podmiotu trzeciego, a następnie w "stanie nienaruszonym" odsprzedaje ją Spółkę.

Zgodnie z tym, co zostało stwierdzone w odpowiedzi na pierwsze z pytań wniosku, koszty związane z uczestnictwem w targach oraz działalnością promocyjno-informacyjną w rozumieniu art. 26gb ustawy o PIT, stanowią koszty, które Wnioskodawca może odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach tzw. ulgi na ekspansję. W opisanej sytuacji, Spółka poniosła powyżej wskazane koszty na zasadzie rechargu, czyli ich refakturowania przez inną spółkę, której udziałowcami są również Wnioskodawcy. Nie wszystkie koszty działalności Spółki podlegały rozliczeniu na tej zasadzie. Jednakże, jak już zostało wspomniane, refakturowaniu podlegały koszty związane z uczestnictwem w targach oraz działalnością promocyjno-informacyjną w rozumieniu art. 26gb ustawy o PIT.

Dokładne wskazanie poszczególnych czynności, które podlegają rozliczeniu w ramach ww. kosztów, przedstawia się następująco:

I. Koszty związane z udziałem - w roli wystawców lub odwiedzających - w targach krajowych.

Spółka brała udział w różnych targach krajowych, w których uczestniczyła w roli wystawcy, posiadając swój własny stand, a więc miejsce, w którym ma możliwość wystawienia i promowania swoich produktów i usług. W targach tych brali udział pracownicy Spółki, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę lub osoby współpracujące ze Spółką na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

Z art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT wynika, że do kosztów, które Wnioskodawcy mogą odliczyć w ramach tzw. ulgi na ekspansję, należą koszty organizacji miejsca wystawowego, zakupu biletów kolejowych czy lotniczych dla pracowników, jak również koszty zakwaterowania i wyżywienia pracowników biorących udział w targach. Wnioskodawcy oświadczają, że ponosili wskazane koszty związane z podróżami, zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz zapewnieniem wstępu lub miejsca wystawowego na targach.

II. Koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi.

Koszty Spółki związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi w rozumieniu art. 26gb ustawy o PIT, w tym koszty związane z utrzymaniem i aktualizowaniem strony internetowej, zamieszczaniem reklam swoich usług i inwestycji w prasie oraz na portalach i stronach społecznościowych i nieruchomościowych, produkcją i dystrybucją materiałów marketingowych, takich jak notesy, długopisy, kalendarze, itd., w sytuacji wskazanej w pytaniu drugim, rozliczane są na zasadzie rechargu, tj. refakturowania na Spółkę przez inną spółkę, której udziałowcami są również Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawców, koszty wskazanych powyżej działań wchodzą w zakres działań promocyjno-informacyjnych, w stosunku do których możliwe jest skorzystanie z ulgi określonej w art. 26gb ustawy o PIT. Fakt, iż w przedstawionej sytuacji, koszty te nie byłyby ponoszone bezpośrednio przez Spółkę, lecz podlegałyby refakturowaniu na nią przez inną spółkę, nie niweczy możliwości skorzystania z tego odliczenia.

W ocenie Wnioskodawców, refakturowane koszty stanowią koszty możliwe do odliczenia w ramach tzw. ulgi na ekspansję. Jak wynika z przytoczonego powyżej art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, przyjmuje się, że to podatnik sam otrzymał i świadczył usługi. Na ten fakt wskazuje także stanowisko organów podatkowych, wyrażone w interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2016 r., sygn. 1462-IPPP3.4512.667.2016.2.PC, z której wynika, że: "z treści tego artykułu można wywieść, że przy odsprzedaży usług w rzeczywistości świadczona jest jedna usługa, jednak dla celów podatkowych należy przyjąć, że była ona wyświadczona dwa razy (była przedmiotem dwóch odrębnych transakcji). Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. A zatem, ten kto odsprzedaje usługę, jest uznawany za dokonującego sprzedaży w zakresie powstania obowiązku podatkowego i wystawiania faktur. Celem obciążenia kosztami podmiotu, który faktycznie korzystał z usługi jest odsprzedaż tej usługi przez podmiot uczestniczący pośrednio w świadczeniu, pomimo że pośrednik danej usługi nie wykonał. Przenoszenie kosztów jest więc świadczeniem pomiędzy podmiotem pośredniczącym pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi".

Ad 3

Wnioskodawcy wnoszą o potwierdzenie, czy przedstawiona w opisie stanu faktycznego działalność deweloperska prowadzona przez Wnioskodawców, polegająca na realizowaniu inwestycji - budynków mieszkalnych oraz ich dalszej sprzedaży jako deweloper, stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży produktów, o której mowa w art. 26gb ustawy o PIT, co jednocześnie uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z odliczenia wskazanego w tym przepisie.

Wnioskodawcy w ramach swojej działalności, są odpowiedzialni za każdy z etapów powstawania inwestycji - od znalezienia odpowiedniego terenu, przez stawianie budynków, zagospodarowanie terenów wokół budynku, po prace wykończeniowe, na powstaniu gotowych mieszkań na sprzedaż kończąc. Z opisu działalności Wnioskodawców jednoznacznie więc wynika, że końcowe produkty w postaci mieszkań na sprzedaż, są wytwarzane w całości i od podstaw przez Spółkę Wnioskodawców, w ramach prowadzonej przez Nich działalności deweloperskiej.

Zdaniem Wnioskodawców, korzystanie przy realizacji inwestycji z usług generalnego wykonawstwa oraz podwykonawców, nie niweczy fakty, iż prowadzona przez Nich działalność wypełnia przesłanki umożliwiające Im skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 26gb ustawy o PIT.

Spółka Wnioskodawców, poprzez realizowanie inwestycji, polegających na tworzeniu budynków mieszkalnych i ich następczej sprzedaży, w efekcie końcowym tworzy (w opisanym stanie faktycznym) produkty w postaci gotowych mieszkań na sprzedaż.

Zdaniem Wnioskodawców, taka działalność i jej efekty, spełniają przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej oraz tworzonych w jej wyniku produktów w rozumieniu ww. przepisu ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 28gb ust. 2 (winno być: 26gb ust. 2) ustawy o PIT, przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

Zatem, należy uznać, że skoro Spółka Wnioskodawców, w ramach swojej działalności deweloperskiej (w zaistniałym stanie faktycznym), tworzy budynki mieszkalne od podstaw, to gotowe rezultaty w postaci poszczególnych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż, należy uznać za produkty wytworzone przez podatnika w rozumieniu wskazanego przepisu.

Potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawców można znaleźć w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 497/22, w którym Sąd ten stwierdził, że: "Przez "produkty", definiowane jako "rzeczy wytworzone przez podatnika", o których mowa w art. 18eb ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587), należy rozumieć wyłącznie rzeczy samodzielnie wyprodukowane przez podatnika w celu ich sprzedaży".

Wnioskodawcy wskazują ponadto, że spełnione są także pozostałe warunki, konieczne do skorzystania z ulgi określonej w art. 26gb ustawy o PIT.

W szczególności, Wnioskodawcy wskazują, że spełniony zostanie warunek z art. 26gb ust. 4 ustawy o PIT, a więc w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym Spółka poniosła koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1 wskazanego artykułu, Spółka zwiększy przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów. W świetle przedstawionych przez Wnioskodawców okoliczności wskazanych w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawcy powinni mieć możliwość odliczenia kosztów poniesionych na działania promocyjno-informacyjne oraz uczestnictwo i organizację targów od podstawy opodatkowania, a więc do zastosowania ulgi określonej w art. 26gb ustawy o PIT.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawców powinno zostać uznane za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26gb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Stosownie do art. 26gb ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W myśl art. 26gb ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni warunku, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

W świetle art. 26gb ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Z przepisów tych wynika, że uprawnionym do skorzystania z ulgi na ekspansję jest podatnik, który w pierwszej kolejności poniósł określone wydatki oraz gdy wydatki te w wyznaczonym okresie przyniosły wymierny efekt w postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Zatem dla skutecznego pomniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ulgi na ekspansję istotne jest nie tylko poniesienie wydatku, ale i by ten sam podatnik mógł wykazać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty, zwiększenie określonych przychodów. W Państwa przypadku taka sytuacja nie wystąpi, gdyż przedmiot działalności Spółki jawnej kontynuuje Spółka z o.o.

Zgodnie natomiast z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 553 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1 Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

§ 2 Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3 Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, z uwzględnieniem art. 5761.

Stosownie do art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Z przepisów tych wynika, że spółka jawna może zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przekształcona (spółka z o.o.) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona (spółka z o.o.) pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Na podstawie ostatniego z przytoczonych przepisów Spółka z o.o., która powstała z przekształcenia Spółki jawnej, nie może wstąpić w prawa i obowiązki, które nie są związane ze Spółką jawną. Dlatego też przepis ten nie znajdzie zastosowania w opisanej przez Państwa sytuacji.

Na podstawie powyższego stwierdzam, że Państwo, tj. wspólnicy Spółki jawnej nie będą mieli prawa do zastosowania ulgi na ekspansję w związku z poniesionymi przez siebie (a więc przed przekształceniem Spółki jawnej w Spółkę z o.o.) kosztami kwalifikowanymi z uwagi na fakt, że nie zwiększą Państwo - jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych. Podatnikiem (podatku dochodowego od osób prawnych) w tym okresie (zwiększenia przychodów ze sprzedaży) będzie bowiem już Spółka z o.o. (spółka przekształcona).

Mimo że organizacyjnie Spółka z o.o. powstała z przekształcenia Spółki jawnej jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez wspólników na podstawie zawartej przez nich umowy Spółki jawnej i mamy do czynienia z sukcesją przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, to w Państwa sprawie nie zachodzi przypadek następstwa prawnopodatkowego. Wynika to z faktu, że taka konfiguracja przekształcenia na płaszczyźnie podatków dochodowych nie jest wyłącznie zmianą formy prawnej podmiotu. Nie zachodzi więc tożsamość podmiotowa między podmiotem przekształcanym a przekształconym, ponieważ podatnikami przed przekształceniem są Państwo, tj. wspólnicy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie Spółki jawnej. Podatnikiem powstałej na skutek przekształcenia Spółki z o.o. jest sama spółka podlegająca opodatkowaniu w reżimie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodatkowo zauważam, że prawa do ulgi na ekspansję nie będzie mieć też Spółka z o.o.

Niezależnie od przyjętej przez Spółkę z o.o. formy opodatkowania (w tym przypadku od 1 maja 2023 r. - w postaci ryczałtu od dochodów spółek, natomiast od momentu przekształcenia do 1 maja 2023 r. - na zasadach ogólnych), spółce przekształconej nie będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia ulgi na ekspansję w związku z poniesionymi przez Państwa, tj. wspólników Spółki jawnej kosztami. Koszty te zostały poniesione przez Państwa, tj. wspólników Spółki jawnej jako podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przed przekształceniem Spółki jawnej w Spółkę z o.o. i to Państwo, aby skorzystać z prawa do odliczenia, mają obowiązek zwiększyć przychody ze sprzedaży. Zatem prawo do ulgi na ekspansję nie zostało w pełni ukształtowane.

W mojej ocenie w opisanej sytuacji Państwo, tj. wspólnicy Spółki jawnej nie będą mieli prawa do zastosowania ulgi na ekspansję w związku z poniesionymi przez siebie (a więc przed przekształceniem Spółki jawnej w Spółkę z o.o.) kosztami, o których mowa w art. 26gb ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie zwiększą Państwo - jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych. Zwiększenia przychodów dokona już inny podatnik (podatku dochodowego od osób prawnych), którym będzie Spółka z o.o. (spółka przekształcona). Takiego prawa nie będzie też miała powstała z przekształcenia Spółka z o.o.

Podsumowując, w ramach opisanej działalności, jako wspólnicy Spółki z o.o., która powstała z przekształcenia Spółki jawnej, nie mogą Państwo wstąpić w prawa i obowiązki, które nie są związane ze Spółką jawną. Nie spełniacie Państwo zatem podstawowych warunków dla skorzystania z ulgi na ekspansję, o której mowa w art. 26gb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w opisanych okolicznościach sprawy:

* wydatki ponoszone przez Spółkę na promocję produktów wymienionych w opisie stanu faktycznego nie stanowią kosztów działań promocyjno-informacyjnych w rozumieniu art. 26gb ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów;

* sytuacja, w której Państwa Spółka poniosła w 2022 r. wydatki na uczestnictwo w targach i inne działania promocyjno-informacyjne na zasadzie ich refakturowania na nią przez inną spółkę, będącą podmiotem powiązanym wyłącznie osobowo z Państwem, nie są Państwo uprawnieni do skorzystania z odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania;

* przedstawiona w opisie stanu faktycznego działalność deweloperska, prowadzona przez Spółkę, nie spełnia kryteriów działalności gospodarczej, do której zastosowanie znajduje art. 26gb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

... (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl