0113-KDIPT2-3.4011.147.2017.1.IS, Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0113-KDIPT2-3.4011.147.2017.1.IS - Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.147.2017.1.IS Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 8 maja 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.11.2017.1.IS, Organ podatkowy, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 maja 2017 r. (skutecznie doręczono w dniu 11 maja 2017 r.), zaś w dniu 24 maja 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 18 maja 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej również: spółka komandytowa nr 2) prowadzi działalność gospodarczą. Wspólnikami przedmiotowej Spółki są osoby fizyczne (komandytariusze:..,...,...,... - Wnioskodawca), osoba prawna (komplementariusz: Spółka I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (komandytariusz: Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; (dalej również: spółka komandytowa nr 1). Wspólnikami w Spółce osobowej M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa są również osoby fizyczne (komandytariusze:..,...,...,... - Wnioskodawca), jak i osoba prawna (komplementariusz: Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka M.... Spółka jawna (poprzednik prawny Spółki M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) przystąpiła do Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w dniu 30 marca 2009 r. jako komandytariusz, wnosząc wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terytorium Polski, o łącznej wartości 55 600 703 zł 35 gr (wycena prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została dokonana na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego z zakresu szacunku wartości nieruchomości na dzień przystąpienia do Spółki). Taka też wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została oznaczona przez wspólników w aneksie do umowy Spółki komandytowej I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z dnia 30 marca 2009 r.

Na podstawie uchwały nr... z dnia 11 maja 2009 r. wspólnicy Spółki M.... Spółka jawna z siedzibą w..., w trybie art. 551 § 1 i nast. ustawy - Kodeks spółek handlowych, dokonali przekształcenia formy prawnej Spółki M.... Spółka jawna w spółkę komandytową, pod firmą M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza wystąpić ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Pozostali wspólnicy zamierzają jednak wyrazić wolę dalszego istnienia Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

W związku z wystąpieniem Spółki M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa powstanie wierzytelność po stronie M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa względem I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o wypłatę wartości udziału.

Aktualna treść umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przewiduje, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki, wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki. Wysokość spłaty na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jest ustalana jako procentowa część - 49% (czterdzieści dziewięć procent) wartości udziału wspólnika występującego, wyliczona na podstawie wyżej wskazanego bilansu.

Udział obliczony w powyższy sposób jest wypłacany w pieniądzu. Wspólnicy dopuszczają możliwość spłaty występującego wspólnika poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką a występującym wspólnikiem. Pozostała kwota wartości wkładu wspólnika występującego, ponad kwotę podlegającą wypłacie występującemu wspólnikowi, podlega podziałowi pomiędzy pozostającymi w Spółce wspólnikami, proporcjonalnie do przysługujących im udziałów na dzień wystąpienia wspólnika ze Spółki.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.).

Wszystkie spółki wymienione we wniosku mają swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

M.... Spółka jawna nabyła prawo własności i prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, które wniosła jako wkład niepieniężny do Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w następujący sposób:

1. Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w..., dz. 139/3, 139/5 i udział w wysokości 1/2 użytkowania wieczystego w dz. 139/2 o łącznej pow. 6 939 m2 zabudowanej budynkami magazynowymi Spółka nabyła za cenę 440 000 zł na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 października 1998 r., z tym że dz. 139/5 o pow. 2 651 m2 wraz z budynkiem o pow. 1 034 m2 o wartości 168 000 zł nie została wniesiona aportem do Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

2. Własność nieruchomości położonej we wsi..., dz. nr 790/4, 792/2, 792/3, 806/3, 806/10, 806/12, 806/15, 807/6, 807/9 o pow. 1 058 ha Spółka nabyła za cenę 32 000 zł na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 października 1998 r.

3. Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w..., dz. nr 139/4 o pow. 0.1150 ha wraz z własnością budynków warsztatowo-garażowych i handlowo-usługowych o łącznej pow. 309 m2 Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 2 grudnia 2003 r. za cenę 150 000 zł, w tym 20 000 zł za prawo użytkowania wieczystego.

4. Własność nieruchomości położonej w... dz. nr 116/20 i 116/8, pow. łączna 0,3440 ha Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 1 sierpnia 2003 r. za cenę 800 000 zł.

5. Własność nieruchomości położonej w..., dz. nr 12/5 i 15/3 o pow. 3 217 m2 z budynkiem handlowym Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 17 lutego 2004 r. za cenę 838 094 zł brutto (700 000 zł netto).

6. Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w... dz. nr 1/109 o pow. 665 m2 z własnością budynku o pow. 1 750 m2 Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 2 marca 2006 r. za cenę 488 000 zł brutto (400 000 zł netto).

7. Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w... dz. nr 33/2, 33/3 i 33/7, pow. łączna gruntu 73 919 m2 Spółka nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w... o udzieleniu przybicia z dnia 27 marca 2006 r., sygn. akt..., uprawomocnienie decyzji Sądu nastąpiło w dniu 20 grudnia 2006 r. za cenę 5 130 000 zł.

8. Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w... dz. nr 26/13, 26/15, 26/20, obręb..., o pow. łącznej 2 621 m2, wraz z prawem własności budynków Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 października 2007 r. za cenę brutto 3 782 000 zł (cena netto 3 100 000 zł).

9. Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w..., o pow. 2 354 m2, oznaczonej numerami 1/17 wraz z prawem własności budynków Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 października 2007 r. za cenę brutto 4 880 000 zł (cena netto 4 000 000 zł).

10. Użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w..., dz. 90/2 i 168/1 pow. 22 402 m2 wraz z własnością naniesień Spółka nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w... I Wydział Cywilny z dnia 31 lipca 2008 r. o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego w sprawie o sygn. akt... za cenę 1 736 272 zł 50 gr.

11. Własność nieruchomości położonej w..., dz. nr 352/17, obręb..., o pow. 8 244 m2 z budynkiem handlowym Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22 lutego 2008 r. za cenę 4 819 000 zł brutto zakupu (3 950 000 zł netto).

Wnioskodawca wniósł następujące wkłady do Spółki M.... Spółka jawna:

* wkład pieniężny w kwocie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);

* wkład niepieniężny w postaci udziału 1/4 części we własności zabudowanej nieruchomości położonej w..., nr dz. 288 o pow. 656 m2, o wartości 17 750 zł;

* wkład niepieniężny w postaci samochodu marki Star 200, nr rej,..., o wartości 7 300 zł;

* wkład niepieniężny w postaci przyczepy typu D-50 nr rej.... o wartości 3 600 zł;

* wkład niepieniężny w postaci samochodu marki Ford Mondeo nr rej.... o wartości 36 000 zł.

Łączna wartość wkładów Wnioskodawcy do Spółki M.... Spółka jawna wyniosła 64 900 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

Wnioskodawca objął udziały w Spółce M.... Spółka jawna o wartości 64 900 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

Wnioskodawca objął udziały w Spółce M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o wartości 64 900 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

Wypłata na rzecz wspólnika obniżonej wartości (49%) udziału kapitałowego w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki komandytowej wynika z treści umowy Spółki, a mianowicie § 25-28a umowy Spółki, zgodnie z którymi:

§ 25. Wystąpienie Wspólnika ze Spółki może nastąpić:

1.

w drodze wypowiedzenia przez Wspólnika umowy Spółki z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki; albo

2.

w drodze zmiany umowy Spółki, z obowiązkiem spłaty wartości udziału Wspólnika, na zasadach przewidzianych w § 28a umowy Spółki.

§ 26. Wspólnik może wypowiedzieć umowę Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

§ 27. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania Spółki.

§ 28. Termin wypłaty udziału na rzecz występującego Wspólnika wynosi 12 miesięcy od dnia doręczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 27.

§ 28a.

1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki, o której mowa w § 25 umowy Spółki.

2. Wysokość spłaty na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jest ustalana jako procentowa część - 49% (czterdzieści dziewięć procent) wartości udziału wspólnika występującego, wyliczona w sposób opisany w § 28a ust. 1 umowy Spółki.

3. Udział obliczony w sposób określony w § 28a ust. 1 i 2 umowy Spółki powinien być wypłacony w pieniądzu. Wspólnicy dopuszczają możliwość spłaty występującego wspólnika poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką a występującym wspólnikiem.

4. Pozostała kwota wartości wkładu wspólnika występującego, ponad wartość wyliczoną na podstawie § 28a ust. 1 i 2 umowy Spółki i podlegającą wypłacie występującemu wspólnikowi, podlega podziałowi pomiędzy pozostającymi w Spółce wspólnikami, proporcjonalnie do przysługujących im udziałów na dzień wystąpienia wspólnika ze Spółki.

Wnioskodawca wskazał, że potrącenie, które dopuszczają wspólnicy jako możliwość spłaty występującego dłużnika będzie dotyczyło wzajemnych bieżących wierzytelności pomiędzy M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa a I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa powstałych w toku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z § 28a ust. 3 umowy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1. Czy Wnioskodawca będący wspólnikiem Spółki komandytowej (spółki komandytowej nr 1) w sytuacji gdy spółka komandytowa nr 1 występuje z innej Spółki komandytowej (spółki komandytowej nr 2) i otrzymuje z tego tytułu wypłatę wartości udziału kapitałowego, a wspólnik (Wnioskodawca) otrzymuje odpowiednią, przypadającą na Niego część zysku bilansowego zgodnie z przysługującym Mu udziałem w zysku spółki komandytowej nr 1 będzie uprawniony po myśli art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu (powstałego w wyniku wypłaty na Jego rzecz zysku ze Spółki), wartości wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, wniesionego przez spółkę komandytową nr 1 do spółki komandytowej nr 2 na objęcie w niej udziałów, a jeżeli tak to, czy będzie to mógł uczynić według wartości aportu wyliczonego na dzień wniesienia do Spółki, jako wydatku o wartości rzeczywiście poniesionej na nabycie lub objęcie prawa do udziału w Spółce, czy też według wartości aportu wyliczonego na podstawie poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów nabycia składników majątku stanowiących przedmiot aportu?

2. Czy przy wypłacie na rzecz wspólnika występującego ze Spółki komandytowej wartości udziału kapitałowego, w wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki komandytowej, po stronie wspólnika tej Spółki będącego osobą fizyczną - Wnioskodawcy, który pozostaje w Spółce wobec jej dalszego trwania, powstaje przychód, wynikający z braku wypłaty na rzecz występującego wspólnika całości udziału kapitałowego wyliczonego na podstawie bilansu, a jeżeli tak, to czy przychód ten powstaje w momencie wypłaty obniżonej wartości udziału kapitałowego na rzecz występującego wspólnika, czy też przychód ten powstaje w momencie ewentualnego przyszłego wyjścia wspólnika będącego osobą fizyczną - Wnioskodawcy - ze Spółki, lub jej rozwiązania?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, występujący ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wspólnik M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa otrzyma wartość udziału kapitałowego, w wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki komandytowej, ale będzie to świadczenie w wysokości należnej. W Spółce I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa po wystąpieniu Spółki M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako wspólnicy pozostaną: osoba prawna oraz osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., przychody wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f., wskazuje jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f.

Przepis art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy w uchwale lub umowie mogą określić odmienne zasady rozliczania wspólnika występującego ze spółki. W konsekwencji, może w ogóle nie powstać obowiązek wypłaty udziału występującemu wspólnikowi lub udział może zostać wypłacony w wysokości niższej, niż ta która wynika z powyższego przepisu. Zła kondycja spółki może również spowodować zmniejszenie wartości wypłacanego udziału kapitałowego.

W przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki należy rozważyć, czy już w momencie wystąpienia wspólnika z wynagrodzeniem o wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki komandytowej powstaje dla pozostałych wspólników przychód.

Z art. 28 w zw. z art. 103 Kodeksu spółek handlowych wynika, że spółka komandytowa posiada własny majątek, który stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek ten jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników. Bezpośrednim beneficjentem wzrostu majątku Spółki w związku z wystąpieniem jednego ze wspólników przy wypłacie wartości udziału wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki komandytowej nie są zatem jej pozostali wspólnicy, którzy nie uzyskują żadnego konkretnego i wymiernego przysporzenia majątkowego, lecz sama spółka osobowa (w tej konkretnej sytuacji I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa), której majątek ulega powiększeniu. Dopiero w sytuacji wystąpienia ze Spółki kolejnego wspólnika po jego stronie może pojawiać się przysporzenie, a zatem dopiero na ten moment można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego.

Warto mieć jednak na uwadze, że w czasie trwania spółki wspólnicy nie mogą rozporządzać majątkiem spółki (zgodnie z art. 103 w zw. z art. 28 Kodeksu spółek handlowych). Wystąpienie wspólnika nie ma zatem wpływu na sytuację majątkową pozostałych wspólników. Oznacza to, że wystąpienie wspólnika z rozliczeniem innym niż przewidziane w art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie generuje przychodów u wspólników pozostających w spółce.

Przychody z działalności gospodarczej rozliczane są na zasadzie memoriałowej, co oznacza, że opodatkowaniu podlega przychód należny. Z kwotą należną będziemy mieli do czynienia dopiero z chwilą, gdy roszczenie o tę kwotę staje się wymagalne. Kwota pieniężna wynikająca z rozliczenia części udziału kapitałowego pozostającego w Spółce po występującym wspólniku stanie się należna w momencie występowania pozostałych wspólników ze Spółki. Wówczas powstanie roszczenie o wypłatę równowartości udziału kapitałowego, a kwota pieniężna stanowiąca równowartość przysługującego występującemu wspólnikowi udziału kapitałowego stanie się kwotą należną. Nie ma podstaw do przyjęcia, że kwota będzie należna w innym momencie. Nie można także przyjąć, że u wspólników pozostających w Spółce powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w chwili wystąpienia innego wspólnika. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f., dla powstania przychodu nieodpłatnego świadczenia niezbędne jest jego otrzymanie.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 sierpnia 2015 r., nr IPPB3/4510-439/15-4/DP: "należy uznać, że kwota pieniężna będąca przychodem wynikającym z rozliczenia pozostałych w spółce komandytowej wspólników stanie się należna, co do zasady, dopiero w momencie ewentualnej likwidacji spółki komandytowej. Dopiero bowiem w momencie likwidacji Spółki komandytowej po stronie danego wspólnika powstanie roszczenie o dokonanie z nim rozliczeń według przyjętych w spółce komandytowej zasad również z tytułu wystąpienia ze spółki innego wspólnika. Wówczas też określona według tych zasad kwota pieniężna stanie się dla niego kwotą należną".

Podobne wnioski, zdaniem Wnioskodawcy, płyną z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r., nr ILPB/4511-1-377/16-2/APR i z dnia 25 stycznia 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1531/15-2/AK, oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015 r., nr ITPB3-4510-463/15/AW, a także z orzecznictwa (wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1251/15, wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1871/14).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przy wypłacie na rzecz wspólnika występującego ze Spółki komandytowej wartości udziału kapitałowego, w wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki komandytowej, po stronie wspólnika tej Spółki będącego osobą fizyczną - Wnioskodawcy, która pozostaje w Spółce wobec jej dalszego trwania, powstaje przychód, wynikający z braku wypłaty na rzecz występującego wspólnika całości udziału kapitałowego wyliczonego na podstawie bilansu w momencie ewentualnego przyszłego wyjścia wspólnika będącego osobą fizyczną - Wnioskodawcy - ze Spółki, lub jej rozwiązania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy poinformować też, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14na ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl