0113-KDIPT2-3.4011.1238.2021.1.IR, 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku pracowników firmy farmaceutycznej - Pismo wydane... - OpenLEX

0113-KDIPT2-3.4011.1238.2021.1.IR - 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku pracowników firmy farmaceutycznej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.1238.2021.1.IR 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku pracowników firmy farmaceutycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 września 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 września 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który w części dotyczy uznania utworów wykonywanych przez pracowników za utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 stycznia 2022 r. (wpływ 7 stycznia 2022 r.) oraz pismem z 15 lutego 2022 r. (data wpływu 16 lutego 2022 r.).

Zakres wniosku jest następujący:

Opis zdarzenia przyszłego

"Spółka" jest spółką będącą częścią Grupy..., która jest (...). Aktywnie działa na rynkach Europy.

W ramach działalności gospodarczej, Spółka prowadzi badania i projekty badawcze, w zakresie których zajmuje się między innymi wprowadzaniem na rynek nowych substancji aktywnych oraz leków. Co do zasady Spółka specjalizuje się we wprowadzeniu na rynek polski czy też zagraniczne leków..

Poszczególne działy Spółki zajmują się realizacją działań w ramach rozwoju produktów oraz ulepszania procesów rozwojowych w Spółce.

Prace wykonywane w ramach wspomnianych procesów można podzielić na następujące etapy.

Należy stwierdzić, że celem całego procesu jest doprowadzenie do stworzenia, zbadania i wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu. Dodatkowo w ramach tych prac prowadzone są prace mające na celu rozwój i wypracowanie nowych procedur/procesów, które mogą być wykorzystywane w kolejnych projektach badawczych. Wskazane powyżej etapy są bezpośrednio ze sobą powiązane i mają za zadanie doprowadzić do powstania końcowego produktu czy też ulepszenia istniejącego już procesu.

Nawet jeżeli poszczególne działania w ramach etapów stanowią czynności wspierające, czy to w obszarach zarządzania procesem czy też dokonywania analiz co do stanu prawnego oraz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji odnośnie projektu, każda ze wskazanych powyżej czynności musi zaistnieć, aby doprowadzić do celu całego projektu, tj. dopuszczenia nowego lub ulepszonego produktu do sprzedaży na danym rynku i utrzymania jego dostępności.

Prace prowadzone przez Spółkę, rozpoczynają się od oceny zebranych pomysłów, które potencjalnie mogą stanowić projekty do realizacji przez Spółkę. Faza oceny projektu wiąże się z przygotowywaniem analizy poszczególnych rynków w celu oceny potencjału nowego projektu. Następnie weryfikowane jest czy Spółka ma możliwość zaspokojenia zauważonych potrzeb rynkowych, poprzez zbadanie a następnie wprowadzenie na rynek (samodzielnie lub też przy współpracy podmiotami trzecimi) nowych lub ulepszonych produktów. Analizy w tym zakresie wiążą się z monitorowaniem rynku leków i substancji aktywnych na świecie, weryfikacją bieżącej ochrony patentowej substancji/produktów.

Jeżeli wstępne analizy okażą się pozytywne, pracownicy Spółki analizują ekonomiczną opłacalność projektów. W oparciu o przedmiotowe dane podejmowana jest decyzja odnośnie rozpoczęcia pracy nad projektem, ze wskazaniem czy prace badawcze będą prowadzone w ramach Spółki, czy też z wykorzystaniem podmiotów trzecich.

W przypadku jeżeli faza laboratoryjna odbywa się w ramach możliwości Spółki, pracownicy dedykowanych działów po ustaleniu cech poszukiwanej substancji prowadzą czynności w zakresie badań nad określoną substancją, rozwojem i oceną metod wytwarzania danej substancji oraz walidacją wybranych metod.

W ramach następnej fazy następuje ocena procesów, które zostały przeprowadzone w laboratorium, w celu oceny czy zbadana substancja posiada cechy pozwalające jej na zachowanie swoich właściwości przez ustalony okres czasu (tzw. badania stabilności) oraz oceny czy procesy które miały miejsce w laboratorium mogą być skutecznie odtworzone w innych warunkach i skali, co pozwala na stwierdzenie czy substancja będąca przedmiotem projektu może być produkowana na skalę masową.

W ramach fazy laboratoryjnej oraz fazy technologicznej następuje zebranie informacji i danych potrzebnych do przygotowania dokumentacji rejestracyjnej oraz materiałów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu na danym rynku, co stanowi istotę kolejnej fazy projektu, tj. fazy rejestracyjnej. Proces ten wymaga, zgodnie z wymogami w danym kraju, przedstawienia określonych danych potwierdzających skuteczność i jakość leku oraz wyników badań dotyczących prowadzonego projektu.

Ze względu na inne warunki niż w laboratorium, przeniesienie takie może wiązać się z obowiązkiem przeprowadzenia dodatkowych testów i badań. Spółka w zależności od swoich możliwości produkcyjnych podejmuje decyzję czy dana substancja będzie wytwarzana w ramach Spółki czy też we współpracy z podmiotami trzecimi.

Spółka, ze względu na specyfikę rynku na którym działa, zobowiązana jest do podjęcia staranności w zakresie produkowanych substancji. W związku z tym nawet po wprowadzeniu danego produktu na produkcję, w dalszym ciągu wymagane jest wykonywanie badań dotyczących cech produktu wytwarzanego w różnych zakładach oraz badanie cyklu życia produktu.

W zależności od specyfiki projektu powyższe etapy mogą być realizowane w całości lub też w odpowiednich częściach we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami trzecimi czy też przekazanie niektórych czynności do wykonania podmiotom zewnętrznym, może wynikać z braku możliwości lub też z powodu nieopłacalności wykonania odpowiednich badań czy dostosowania produkcji w ramach Spółki. Podkreślić należy, że w przypadku jeżeli nawet część procesu projektowego odbywa się w ramach współpracy z innymi podmiotami, po stronie Spółki konieczne jest wykonanie odpowiedniej pracy wstępnej, której celem jest nie tylko uzasadnienie współpracy z danym podmiotem, ale także przygotowanie analiz weryfikujących możliwość współpracy oraz jej opłacalności. Ze względu na różnice w przebiegu procesu Spółka posiada odrębne działy, których pracownicy zajmują się odpowiednio zarządzaniem projektami, które są wykonywane głównie wewnątrz Spółki w oparciu o zasoby własne, jak również w powiązaniu z podmiotami zewnętrznymi, a także działy zajmujące się poszukiwaniem odpowiednich podmiotów posiadających know-how lub technologię, której ocena skłania Spółkę do współpracy z tymi podmiotami.

Aktualnie Spółka pracuje nad wprowadzeniem możliwości naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów ("Program 50% KUP") dla pracowników działów zaangażowanych w proces rozwoju i tworzenia nowych produktów oraz w ulepszanie procesów rozwojowych w Spółce, według art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: Ustawa o PIT.

Program 50% KUP został już w Spółce wdrożony w przedmiocie działalność w zakresie programów komputerowych. Poprawność przyjętego podejścia przez Spółkę została potwierdzona w uzyskanej interpretacji indywidualnej z dnia 21 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.399.2020.1.AW, w której jako prawidłowe zostało ocenione jej funkcjonowanie.

Obecne prace nad rozszerzeniem funkcjonowania Programu 50% KUP prowadzone są w oparciu o już wdrożone rozwiązania i w swoim kształcie mają one analogiczny charakter jak w przypadku Programu 50% KUP obowiązującego w zespołach IT zajmujących się programami komputerowymi.

Z każdym pracownikiem, który będzie przystępował do Programu 50% KUP, Spółka będzie podpisywać nową umowę o pracę/aneks do umowy o pracę, który będzie przewidywać zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych. Nowi uczestnicy Programu 50% KUP zostaną również objęci obowiązkiem raportowania stworzonych przez siebie w ramach obowiązków pracowniczych utworów.

Wśród działów, które mają zostać dołączone do Programu, Spółka planuje dołączyć, między innymi, następujące zespoły (łącznie dalej: "Działy"):

I. Dział jest zaangażowany w monitorowanie projektów rozwojowych Spółki od ich zatwierdzenia do wprowadzenia na rynek. Pracownicy działu są zaangażowani w przygotowywanie analiz w oparciu o opracowane raporty feasability (studiów wykonalności) dla nowych projektów rozwojowych (faza oceny projektu).

Każdorazowo, zanim rozpoczęte zostaną pracę nad rozwojem nowego produktu, prowadzony jest proces generowania pomysłów i odpowiedniego wyboru nowego produktu. Projekty takie wymagają przygotowania studium wykonalności, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o prowadzeniu dalszych prac nad projektem lub ich zaniechaniu.

Po zaakceptowaniu danego projektu, zadaniem pracowników działu jest monitorowanie i raportowanie na bieżąco przebiegu projektu i wszelkich odchyleń od zaakceptowanego zakresu projektu (jeżeli chodzi o zakres czasowy, nakłady finansowe oraz przyszły zysk). Pracownicy działu przygotowują odpowiednie raporty dla Zarządu podsumowujące postępy w prowadzonych projektach oraz dokonują ewaluacji wspomnianych projektów pod kątem potencjalnych zysków, aby zasoby Spółki zawsze skierowane były na pracę nad projektami najbardziej dochodowymi, strategicznymi dla firmy lub zapewniającymi dostęp pacjenta do ratującej życie terapii.

Czynności wykonywane przez pracowników działu nie mają charakteru powtarzalnego, jako że powiązane są z odmiennymi projektami, które mają odrębną charakterystykę i założenia. W związku z czym przygotowywanie analiz na różnych projektach mimo iż może wiązać się z podobnym zakresem prac, jednakże ze względu na specyfikę projektów będzie wiązało się z koniecznością oceny konkretnego projektu i danych dotyczących poszczególnych prac w ramach tego projektu.

W ramach swoich obowiązków pracownicy działu tworzą m.in. następujące utwory:

a) Studium wykonalności

W oparciu o raport opisany poniżej dokonywana jest ocena jego potencjalnej opłacalności i zgodności ze strategią rozwoju firmy. Przygotowanie tego raportu jest kluczowym etapem dla dalszych prac nad projektem, jako że na podstawie zebranych danych możliwe jest podjęcie decyzji, czy dany projekt może być prowadzony przez Spółkę, czy nie ma w tym zakresie przeciwwskazań jeżeli chodzi o prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich. Dodatkowo należy wskazać, że takie opracowanie może również dotyczyć projektów, które będą realizowane w oparciu o zakupioną przez Spółkę licencję od podmiotu zewnętrznego.

b) Raporty dotyczące projektów rozwojowych

Raporty dotyczące projektów rozwojowych aktualizowane są na bieżąco. Ich celem jest zebranie informacji o obecnym stanie procesu, określenie na jakim etapie się on znajduje, obliczenie dotychczas poniesionych kosztów oraz ryzyka wystąpienia potencjalnych problemów. Zebrane dane pozwalają na ocenę przebiegu procesu i analizę czy proces przebiega bez zastrzeżeń. Należy ocenić, że mimo powtarzalności czynności, zbierane dane nie są identyczne i w związku z tym ich analiza, również nie stanowi czynności powtarzalnej. Pracownicy na podstawie zebranych danych dokonują analizy w celu stwierdzenia czy pracę odbywają się zgodnie z planem czy też konieczne są dodatkowe działania, które omówione zostaną w kolejnych punktach.

c) Ocena projektów o niskiej wartości

Ocena projektów o niskiej wartości stanowi raport z analizy i oceny projektów, których potencjalny i oczekiwany przychód, w trakcie trwania etapów rozwoju projektu, spadł poniżej odpowiedniego kryterium akceptacji. Każdy projekt, który w trakcie prowadzonych prac okazuje się potencjalnie mniej dochodowy niż to było zakładane podlega ocenie w ramach przedmiotowego raportu. Pracownicy dokonują analizy i weryfikacji, czy projekt pozostaje opłacany dla Spółki i czy w związku z tym powinien być kontynuowany. Ocena dotyczy nie tylko kryterium opłacalności, ale wiąże się ze sprawdzeniem wpływu przedmiotowego projektu na inne prace prowadzone w Spółce a także badania otoczenia rynkowego. Efektem wspomnianej analizy jest rekomendacja co do prowadzania dalszych prac projektowych. Przygotowanie takiej oceny wymaga posiadania wiedzy eksperckiej w zakresie projektów prowadzonych przez Spółkę, a wymóg przygotowania takiej analizy może dotyczyć każdego projektu, dla którego odpowiednio zmniejszył się oczekiwany przychód.

d) Raport Odchyleń

Raport odchyleń powstaje w przypadku gdy prace wykonywane w ramach projektu odbiegają od ustalonego na początku prac harmonogramu. Rozbieżności mogą wynikać z kwestii czasowych czy też budżetowych. Celem analizy jest ocena przebiegu projektu, wskazanie przyczyn odejścia od harmonogramu i przygotowanie rekomendacji co do podjęcia decyzji odnośnie dalszego prowadzenia projektu. Analiza musi także uwzględniać ryzyka powiązane z obecnym przebiegiem projektu, na możliwość nieukończenia określonych prac w terminie. Przedmiotowa analiza ma wpływ nie tylko na bieżący projekt, ale także pozwala na zebranie doświadczeń oraz dokonanie ulepszeń jeżeli chodzi o organizacje i prowadzenie podobnych projektów w przyszłości.

e) Zmiana Zakresu Projektu

W przypadku jeżeli projekt nie może być kontynuowany w określonym pierwotnie kształcie, jednakże Spółka postanawia dalej prowadzić określone prace nad projektem, możliwa jest zmiana zakresu przedmiotowego projektu. W celu dokonania zmian konieczne jest przygotowanie raportu ze Zmiany zakresu projektu, który to jest wynikiem analizy odnośnie opłacalności projektu po uwzględnieniu zmian co do jego zakresu. Dodatkowo pracownicy przygotowujący wspomniany raport dokonują oceny w zakresie wpływu zmian na ustalony pierwotnie harmonogram projektu oraz potencjalnych nowych ryzyk powiązanych z wprowadzeniem zmian do projektu. Wspomniana analiza pozwala także na uzyskanie nowej wiedzy w zakresie prowadzenia projektów i może odnieść wpływ na inne prace prowadzone przez Spółkę.

II. Pracownicy Departamentu zajmują się kierowaniem pracami nad poszczególnymi projektami prowadzonymi przez Spółkę. Koordynują pracę zespołów, składających się z pracowników różnych działów, które pracują nad wszystkimi etapami projektu rozwoju nowego leku. Kierownicy projektów są osobami zarządzającymi całością prac rozwojowych zarówno koordynując niezbędne etapy prac badawczych, jak i merytorycznie wpływając na ich przebieg, kreowanie finalnych atrybutów/cech rozwijanego produktu, kreowanie propozycji rozwiązywania problemów rozwojowych, analizę opłacalności projektu, kreowanie możliwych usprawnień w zakresie kosztów projektu.

Ze względu na odmienny charakter projektów rozwojowych prowadzonych w Spółce, działania prowadzone przez pracowników mają charakter unikatowy i niepowtarzalny. W ramach prowadzonych prac powstaje nowa wiedza zarówno z zakresu technologii leku, sytuacji patentowej, jak i pomysłów na potencjalne wykreowanie nowych wynalazków, umożliwiających np. wcześniejsze wejście na rynek, ominięcie istniejących rozwiązań intelektualnych, ale również budowanie przewagi konkurencyjnej.

W ramach swoich obowiązków pracownicy departamentu tworzą m.in. następujące utwory:

a) Studium wykonalności projektu

Pracownicy departamentu opracowują Studium wykonalności projektu jest to analiza stanowiąca raport oparty na przygotowanej analizie określającej możliwości wykonania danego projektu w określonych warunkach, zakresie, kosztach i ramach czasowych. Na podstawie wspomnianego raportu, który przygotowywany jest oddzielnie dla każdego potencjalnego projektu, który może być dalej rozwijany przez Spółkę podejmowana jest następnie decyzja odnośnie rozpoczęcia prac badawczych nad projektem jako takim. W celu przygotowania raportu, pracownicy wykonują analizy których celem jest ocena danych odnośnie możliwości wykonania danego projektu.

W przypadku pracowników departamentu ich działania w zakresie opracowania utworu skupiają się na opracowaniu całej analizy na podstawie wiedzy i doświadczenia oraz w szczególności na przygotowaniu części opracowania dotyczących budżetu, harmonogramu i całkowitego ryzyka projektu.

b) Analiza ryzyka projektu wraz z planem ograniczania ryzyk

W odniesieniu do każdego prowadzonego projektu przygotowana jest odrębna analiza ryzyk, która ma na celu zweryfikowanie kilkudziesięciu aspektów, które należy brać pod uwagę przy prowadzeniu prac badawczych związanych z produktami m.in. stabilność substancji aktywnej, możliwość potencjalnych interakcji z innymi substancjami, kompozycji leku, trudności i ryzyka przeprowadzenia badań klinicznych. Kreowana jest również optymalna strategia podejścia do weryfikacji klinicznej opracowanych prototypów leków.

Pracownicy Departamentu biorą aktywny i wiodący udział w tworzeniu dzieła - analizują krok po kroku z szerokim zespołem projektowym wszystkie potencjalne ryzyka, które mogą pojawić się podczas realizacji projektu wraz z planem redukcji ryzyk. Powyższe analizy dokumentowane są w jednym dokumencie, który w trakcie trwania projektu jest systematycznie aktualizowany.

c) Analiza i selekcja dostępnych źródeł substancji aktywnej

Na wczesnych etapach prac nad nowym produktem dokonywana jest analiza dostępnych źródeł substancji aktywnej, która jest wykorzystywana do dalszych prac laboratoryjnych oraz produkcyjnych. Analiza obejmuje aspekty jakościowe, kosztowe, potencjalne przewagi umożliwiające wcześniejsze wdrożenie leku w przypadku przewag własności intelektualnej i kilku innych czynników. W ramach tych prac opracowywane są również kluczowe paramenty urządzeń medycznych współtworzących finalną postać leku.

W ramach prac nad taką analizą pracownicy departamentu przygotowują zestawienia dotyczące substancji pomocniczych czy opakowań dla poszczególnych projektów. Zestawienia te uwzględniają m.in. parametry danej substancji/opakowania, cenę, dostępność, wymaganą dokumentację, decyzję o jej przydatności, wyniki doświadczeń itp.

d) Opracowanie strategii czasowo-geograficznej wdrożenia produktu z uwzględnieniem sytuacji praw własności intelektualnej na rynkach docelowych

W oparciu o przeprowadzanie analizy patentowe weryfikujące sytuację patentową na rynkach docelowych ma na celu opracowywanie odpowiedniej strategii wdrożenia produktu na dzień po wygaśnięciu patentu. Analiza zastrzeżeń patentowych służy również ocenie możliwości zastosowania takiej technologii i/lub opracowania takiego składu produktu/leku które nie spowodują naruszenia cudzych praw wyłącznych, a umożliwią wcześniejsze wprowadzenie wyrobu na rynek.

f) Przygotowywanie dossier rejestracyjnego

Uzyskanie pozwolenia na obrót produktem na rynku docelowym wymaga jego zarejestrowania w Urzędzie Rejestracyjnym. Spółka posiada odrębne działy, które zajmują się przygotowywaniem dokumentów na potrzeby rejestracji, jednakże pracownicy departamentu ze względu na zaangażowanie w prace projektowe współtworzą dossier rejestracyjne. Wspomniany dokument zawiera zebrane dane i badania powstałe w trakcie trwania projektu, które potwierdzają bezpieczeństwo, jakość i skuteczność nowego lub ulepszonego produktu rozwijanego przez Spółkę. W ramach prowadzonych prac pracownicy działu odpowiadają w szczególności za przygotowania sekcji dossier rejestracyjnego dotyczącego materiałów opakowaniowych oraz strategii określającej odpowiedzialności związane z wytworzeniem, pakowaniem, badaniem oraz zwolnieniem produktu do obrotu.

g) Opracowywanie harmonogramu i budżetu projektu

Projekty wdrażane przez Spółkę stanowią znaczące przedsięwzięcia, które wiążą się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych oraz wymagają współdziałania wielu osób. W związku z czym, w celu odpowiedniego nadzorowania oraz zarządzania takim przedsięwzięciem wymagane jest stworzenie dokumentacji, która będzie stanowiła podstawę dalszych prac projektowych. Harmonogram pozwala na rozbicie projektu na poszczególne zadania wraz z określeniem czasu, w którym powinny one zostać wykonane. Część budżetowa zaś zawiera analizę kosztów do poniesienia na poszczególnych etapach, w celu doprowadzenia do efektywnego zakończenia projektu.

W ramach prowadzonych prac nad tymi dokumentami, pracownicy departamentu przygotowują indywidualne budżety i harmonogramy pod konkretne projekty uwzględniając ich specyfikę i rodzaj koniecznych prac.

h) Przygotowywanie umów z kontrahentami (m.in. umów o poufności, umowy o dzieło (konsultanci), umowy serwisowe (transfer technologii, usługi analityczne itp.), umowy na wspólny rozwój produktów)

Ze względu na specyfikę prac rozwojowych w Spółce, pracownicy Departamentu biorą czynny udział w przygotowaniu umów, których celem jest zabezpieczenie praw własności intelektualnej, strategii biznesowej czy strategii wdrożenia nowego leku na rynek. W oparciu o tworzone umowy opracowywane są modele biznesowe wiążące się z podziałem zysków czy też udostępnianiem owoców prac rozwojowych na poszczególnych rynkach,

i) Przygotowywanie.

W ramach procesu rejestracyjnego, w sytuacji gdy Urząd Rejestracyjny ma pytania dotyczące produktu podlegającego rejestracji, podobnie jak w przypadku współtworzenia dossier rejestracyjnego, pracownicy departamentu biorą udział w pracach, które mają na celu przygotowanie odpowiedzi na pytania urzędu.

Pracownicy wykorzystują w tym zakresie nie tylko wiedzę zdobytą w trakcie danego projektu, ale także doświadczenia zdobyte w trakcie poprzednich prowadzonych prac. Dokument ten zawiera dane naukowe dotyczące rozwijanego projektu, które mają na celu wyjaśnienie wątpliwości przedstawianych przez urząd. Przygotowanie go wiąże się nie tylko z koniecznością dokonania analizy prac projektowych i czynności wykonanych w trakcie tych prac, ale także praw własności intelektualnej czy też procedur obowiązujących w trakcie rejestracji.

III. Zespół zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania informacją dotyczącą projektów o współpracy i licencyjnych prowadzonych przez Spółkę. Pracownicy działu biorą udział w pracach dotyczących początkowych faz projektu, w ramach których zajmują się zdobywaniem i usystematyzowaniem informacji dotyczących potencjalnych produktów, które mogą stać się przedmiotem dalszych prac projektowych prowadzonych przez Spółkę. Specyfika prac zespołu wiąże się z nakierowaniem na współpracę z podmiotami trzecimi, poprzez pozyskiwanie odpowiednich licencji. Zanim jednak odpowiednia licencja zostanie nabyta, pracownicy zespołu przygotowują analizy w celu określenia opłacalności danego projektu. Dodatkowo zespół uczestniczy w dalszych pracach projektowych, w których pracownicy wspierają inne zespoły przede wszystkim w zakresie pracy projektowej.

a) Baza danych Działu

W celu umożliwienia podjęcia decyzji odnośnie dalszych prac projektowych, które mogą mieć miejsce w Spółce, pracownicy zespołu zajmują się tworzeniem oraz rozbudowaniem i aktualizacją bazy danych, w której zbierane są kluczowe informacje pozwalające na podjęcie decyzji odnośnie dalszych projektów. Przedmiotowa baza zawiera informacje dotyczące produktów i możliwości rozwojowych oferowanych przez kontrahentów. Pracownicy zbierają informację o nowych produktach oraz technologiach wprowadzanych i oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Uzyskane dane podlegają następnie analizie i usystematyzowaniu na potrzeby dalszych prac. Zebranie i odpowiednie przedstawienie informacji pozwala na uzyskanie wiedzy o istniejących w danym momencie na rynku możliwościach jeżeli chodzi o współpracę z podmiotami trzecimi i umożliwia zestawienie oczekiwań Spółki z oferowanymi na rynku rozwiązaniami.

b) Analiza konkurencji biznesowej

Pracownicy zespołu dokonują także analizy projektów rozwojowych wdrażanych przez inne podmioty na rynku na którym działa Spółka. Analiza projektów wykonywanych w podmiotach trzecich pozwala na określenie i wyszukiwanie nowych idei jeżeli chodzi o produkty lub rozwiązania które mogą być następnie przedmiotem dalszych prac rozwojowych. Przygotowana analiza pozwala na określenie przyszłych kierunków rozwoju Spółki.

c) Analizy dotyczące projektów licencyjnych

W przypadku podjęcia decyzji o wstępnym zainteresowaniu danym produktem, pracownicy zespołu przygotowują dodatkowe, pogłębione analizy dotyczące przebiegu procesu wdrażania danego produktu nabytego m.in. na podstawie licencji. Podobnie jak w przypadku projektów rozwijanych wewnętrznie analizy mają na celu ustalenie potencjalnych podmiotów zewnętrznych, które mają możliwości wdrożenia nowych produktów. Dodatkowo pracownicy zespołu zbierają informację na temat prowadzonych już projektów licencyjnych w celu umożliwienia przedstawienia aktualnych informacji odnośnie stanu i przebiegu danego projektu.

IV. Zespół zajmuje się poszukiwaniem, przeprowadzeniem analiz odnośnie potencjału projektów, które następnie mogą być przedmiotem wewnętrznych prac lub też prac zewnętrznych w drodze współpracy z podmiotami trzecimi. Pracownicy zespołu przygotowują w ramach swoich obowiązków analizy, których celem jest dokonanie wstępnej oceny danego projektu w celu oceny czy Spółka powinna prowadzić dalsze prace w tym zakresie oraz zbadania czy prace te mogą być wykonywane przez pracowników innych działów Spółki, czy też wiążą się z koniecznością współpracy z innymi podmiotami. Prowadzone działania mają na celu zwiększenie portfolio produktów Spółki.

W ramach prac powstają następujące utwory:

a) Ocena szans zastosowania leku w nowych wskazaniach

Prace zespołu dotyczą przygotowania analizy już dostępnych na rynku produktów pod kątem potencjału ich zastosowania w innych sytuacjach czy przypadkach. Dokonanie analizy może prowadzić do rozpoczęcia prac badawczych mających na celu zwiększenie zasobów wiedzy, poprzez udowodnienie, że dana substancja może być także stosowana w innych wskazaniach niż te które zostały dotychczas udowodnione i zarejestrowane. Badania prowadzone przez zespół dotyczą zatem nie tylko katalogu nowych produktów oraz ich składu, ale także oceny potencjału danej substancji w innych, do tej pory niezbadanych przypadkach. Analiza taka może pozwolić Spółce na przeprowadzenie badań w tym zakresie i w dalszej kolejności na dopuszczenie na rynek produktu w dodatkowym zakresie.

b) Ocena możliwości stworzenia leków w nowej technologii

Pracownicy zespołu dokonują analizy nowych technologii pod kątem możliwości ich zastosowania w nowych projektach rozwoju produktów czy też substancji prowadzonych przez Spółkę. Zdobywanie wiedzy odnośnie nowych możliwości oraz potencjału technologii pozwala na proponowanie rozwoju zarówno jeżeli chodzi o kwestie wprowadzania nowych technologii do Spółki, ale także rozwoju projektów przy wykorzystaniu technologii, które nie były wcześniej wykorzystywane przez Spółkę.

c) Opracowanie nowej kombinacji produktów

Zespół prowadzi analizę dostępnych na rynku produktów oraz substancji, w celu ustalenia czy w oparciu o posiadaną wiedzę i przedstawione o produkcie informacje istnieje potencjał, że połączenie dwóch lub więcej dostępnych produktów może doprowadzić do uzyskania nowego efektu lub też produktu, o nowych cechach i zastosowaniach. Przygotowana analiza stanowi pierwszy etap projektu, który może wiązać się z następnie prowadzonymi badaniami, które będą miały na celu udowodnienie przyjętej w analizę tezy o możliwości zastosowania nowej kombinacji zarówno w obecnie wykorzystywanych, jak i nowych dziedzinach.

d) Analiza potencjału rynkowego nowego projektu

Pracownicy zespołu przygotowują także analizy biznesowe, których celem jest określenie potencjalnych przychodów oraz kosztów wprowadzenia na rynek nowych produktów. Analiza ma na celu określenie możliwości wprowadzenia na dany rynek określonej substancji, obliczenia potencjalnych kosztów całego wdrożenia i porównania ich z potencjalnymi zyskami obliczonymi na podstawie zebranych danych rynkowych.

V. Dział zajmuje się wszystkimi etapami procesu licencyjnego począwszy od analiz wykonalności projektu, badań otoczenia konkurencyjnego, prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem produktu, kończąc na jego wdrożeniu na określonym rynku.

Pracownicy Działu zarządzają całością prac rozwojowych. Ich prace związane są zarówno z koordynacją niezbędnych etapów prac, jak i mają wpływ na merytoryczny przebieg tych prac oraz kreowanie pożądanych cech rozwijanego produktu. Pracownicy uczestniczą w opracowywaniu propozycji rozwiązywania problemów rozwojowych, analiz opłacalności projektu, a także możliwych modyfikacji produktu uzasadnionych kosztowo.

Prace Działu dotyczą również produktów nabywanych na licencji, które są oferowane przez inne podmioty. Niemniej jednak należy podkreślić, że wprowadzenie danego produktu na rynek wymaga przygotowania analiz i wykonania badań nad produktem, często jego modyfikacji i wprowadzenia zmian, aby spełnić wymagania rynkowe, które wykonywane są już przez Spółkę i jej pracowników.

W ramach wykonywanych prac powstają następujące utwory:

a) Studium wykonalności projektu

Wykonanie analizy jest podstawą rozpoczęcia prac nad danym projektem i współpracy z danym podmiotem zewnętrznym w tym zakresie. Pracownicy Działu dokonują aktualizacji rynku dostawców, licencjodawców oraz firm rozwijających nowe produkty, pod kątem możliwości ich wprowadzenia w Spółce. Badane kwestie wiążą się zarówno z analizą pod kątem ekonomicznym, ale także badaniami dotyczącymi ryzyka oraz weryfikacji obecnej sytuacji patentowej. Analizie podlegają zatem nie tylko same oferowane produkty, ale także podmioty, które je oferują oraz sama potencjalna możliwość ich wdrożenia przez Spółkę na danym rynku, w tym możliwości modyfikacji odzwierciedlających wymagania rynkowe/marketingowe.

Pracownicy Departamentu opracowują Studium wykonalności projektu w określonych warunkach, zakresie, kosztach i ramach czasowych. Na podstawie wspomnianego raportu, który przygotowywany jest oddzielnie dla każdego potencjalnego projektu, który może być dalej rozwijany przez Spółkę podejmowana jest następnie decyzja odnośnie rozpoczęcia prac nad projektem jako takim. W celu przygotowania raportu, pracownicy wykonują analizy których celem jest ocena danych odnośnie możliwości wykonania danego projektu.

b) Analiza biznesowa produktu i jej weryfikacja

Wykonanie wstępnej analizy i podjęcie decyzji o kontynuowaniu projektu powoduje konieczność przygotowania dodatkowej analizy skupiającej się na aspektach biznesowych produktu. Przygotowany dokument porównuje potencjalne koszty związane z rozwojem produktu i nabyciem praw do produktu lub licencji oraz ryzyka powiązane z projektem z potencjalnymi zyskami, które może osiągnąć wdrożony na danym rynku produkt. Wynik analizy wpływa na dalsze decyzje odnośnie prowadzonych prac projektowych. Podobnie w trakcie trwania projektu, przygotowywane są analizy których celem jest weryfikacja i uaktualnienie założeń w oparciu o nowe dane uzyskane w czasie, w którym projekt był już rozwijany.

c) Analiza zmiany statusu produktu

Pracownicy Działu dokonują analizy określonych produktów, które obecnie mają kategorię produktów Rx (tj. leków na receptę) i współuczestniczą w ocenie potencjału zmiany tej kategorii na status OTC (bez recepty).

Wspomniana analiza może być podstawą do dalszych prac badawczych, jako że zmiana statusu produktu zawsze wiąże się z koniecznością przedstawienia nowych informacji o produkcie, czy też przeprowadzenia dodatkowych badań w tym zakresie.

Dodatkowo przedmiotowa analiza prowadzi do zwiększenia wiedzy o produkcie, co może w dalszej kolejności prowadzić do nowych projektów rozpoczętych przez Spółkę w oparciu o uzyskane w ramach analizy informacje.

d) Analiza potencjalnych modyfikacji produktu w trakcie projektu

Prowadzone prace nad produktem będącym w trakcie badań mogą doprowadzić do nowych wniosków, w zakresie potencjalnych modyfikacji do wprowadzenia przed ukończeniem przewidzianego projektu. Ze względu na zmieniającą się sytuację faktyczną, może także zaistnieć konieczność dokonania zmian w produkcie. Rynek na którym działa Spółka jest zmienny i nowe odkrycia nie są rzadkością. Pracownicy przygotowują analizy dotyczące potencjalnych możliwości wprowadzenia zmian do projektu także w jego trakcie w oparciu nie tylko o nową wiedzę naukową, ale także z uwzględnieniem aktualnego "know how" uzyskanego w trakcie prac nad innymi projektami prowadzonymi przez Spółkę. Przedmiotowa analiza pozwala podjąć decyzję o zmianie celów lub charakteru prowadzonego projektu przed jego ukończeniem, co może prowadzić do uzyskania nowego lub ulepszonego produktu.

e) Zarządzanie ryzykiem wdrożenia nowego produktu

Projekty dotyczące leków i substancji aktywnych wiążą się z dużym nakładem kosztów, ale także brakiem pewności że dane prace doprowadzą do zakładanego rezultatu. W związku z czym pracownicy zespołu dokonują analizy przypadku w oparciu o nabyte przy pracy na innych projektach doświadczenie. Przygotowane analizy pozwalają w możliwie bezpieczny sposób prowadzić prace projektowe w Spółce. Pracownicy zespołu wykorzystując swoją wiedzę i przygotowane analizy zarządzają projektem, wykorzystując alternatywne ścieżki rozwoju, aby utrzymując odpowiednie koszty projektu doprowadzić do jego pozytywnego zakończenia. Jest to etap krytyczny w procesie, który zwiększa szanse na opracowanie nowego produktu.

f) Opracowanie strategii wdrożenia produktu na danym rynku

Pracownicy zespołu, w celu maksymalnego wykorzystania perspektywy jaka wiążę się z upływem ochrony danej substancji, przygotowują analizy i opracowania, których celem jest zaplanowanie prac projektowych, aby produkt, który rozwija Spółka był gotowy do sprzedaży i przeszedł wszystkie konieczne procedury, w dniu w którym upływa okres ochronny na daną substancję. W szczególności opracowywane są optymalne rozwiązania dot. miejsca wytwarzania, częściowego transferu technologii oraz łańcucha dostaw.

g) Opracowywanie i optymalizacja procesu licencyjnego

Po zakończeniu prac nad danym projektem, niezależnie od efektów, pracownicy Zespołu, dokonują analizy projektu. Zaangażowani pracownicy zbierają doświadczenia i uczestniczą w dyskusji w celu oceny poszczególnych etapów. Przedmiotowe działania, podlegają zapisaniu i utrwaleniu w ramach podsumowania prac projektowych. Wnioski z poprzednich projektów wraz z zebranymi uwagami dotyczącymi wykorzystanych w trakcie prac rozwiązań oraz propozycji usprawnień istniejących w firmie procesów mają wpływ na opracowanie kolejnych projektów. Zebrane doświadczenie wpływa na optymalizację zarówno produktów, badań nad produktem, metod analitycznych, badań klinicznych a także na udoskonalenie procesu licencyjnego w Spółce.

VI. Dział zajmuje się zapewnieniem ciągłości dostaw produktów, które podlegają wytworzeniu przez podmioty zewnętrzne. W przypadku kiedy Spółka posiada wytworzoną lub nabytą licencję na dany produkt, jednakże nie ma możliwości zorganizowania produkcji lub też odpowiedniej ilościowo produkcji z wykorzystaniem własnych możliwości, podejmowana jest współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Pracownicy Działu zajmują się jednakże nie tylko zarządzaniem kwestiami administracyjnymi w zakresie takiej współpracy. Proces przeniesienia produkcji wiąże się z koniecznością znalezienia podmiotu, który posiada odpowiednią technologię, doświadczenie i możliwości produkcyjne. Dodatkowo proces produkcji musi zostać dostosowany do możliwości kontrahentów. Pracownicy Działu w trakcie trwania współpracy, zajmują się także ulepszaniem procesów powiązanych z produkcją czy też wprowadzeniem technologii.

W oparciu o nabyte doświadczenie dokonują także usprawnień jeżeli chodzi o sam proces współpracy i zagadnienia powiązane z tym procesem.

a) Baza danych podmiotów zewnętrznych

Pracownicy Działu zbierają dane odnośnie producentów i firm, które działają na rynku, a które posiadają odpowiednie technologie, na których zależy Spółce. Pracownicy analizują możliwości wytwórców w zakresie w jakim potencjalnie mogliby oni współpracować ze Spółką zarówno przy zakończonych już projektach - gdzie produkcja ma miejsce w Spółce, ale konieczne jest jej rozwinięcie czy też przeniesienie, ale także na potrzeby przyszłych projektów. Analiza powiązana jest z przygotowaniem raportu, który uwzględnia dane techniczne danego producenta, ale także referencje i dostęp do określonych zasobów. Przygotowana analiza pozwala na podjęcie decyzji o współpracy z danym podmiotem, co pozwala na wprowadzenie do sprzedaży produktów, których Spółka nie byłaby w stanie samodzielnie wyprodukować.

b) Analizy dotyczące współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Pracownicy koordynują bieżącą współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Działania te powiązane są z wykonywaniem analizy dotyczącej stanu współpracy w danym okresie. Raport zawiera jednakże nie tylko podsumowanie danych dotyczących produkcji czy logistyki, ale także uwzględnia wskazanie potencjalnych problemów oraz możliwości ich rozwiązania. Pracownicy w oparciu o wiedzę zebraną w poprzednich okresach oraz o wiedzę ogólną dokonują oceny czy istnieją jakieś potencjalne zastrzeżenia co do współpracy lub też obszary w których należy wdrożyć usprawnienia. Analiza taka może w związku z tym mieć wpływ na zmianę procesu na podstawie którego oparta jest współpraca z podmiotem zewnętrznym.

c) Studium wykonalności transferu technologii

Przed podjęciem współpracy z danym podmiotem, konieczne jest sprawdzenie dokładnych możliwości wytwórczych podmiotu i porównanie ich z wymogami, jakie wiążą się z konkretnym projektem. Wykorzystując dane z bazy danych, pracownicy Działu dokonują dogłębnej analizy dotyczącej potencjalnego transferu technologii i czynności jakie musi wykonać zarówno Spółka, jak i podmiot trzeci, aby móc wykonywać czynności zgodnie z wskazaniami i instrukcjami, które zostały opracowane w trakcie trwania projektu. Zadaniem pracowników Działu jest nie tylko zebranie danych i przedstawienie potencjalnych współpracowników, ale także czynności które mają doprowadzić od usprawnienia współpracy, a które mogą mieć wpływ na kształt produktu. Pracownicy mogą proponować zmiany co do produktów Spółki, w celu usprawnienia transferu technologii do podmiotu zewnętrznego, przy zachowaniu cech oraz charakteru produktu.

d) Rozwój procedur wewnętrznych

Pracownicy Działu badają także obecne trwające projekty, w których odbywa się współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Pracownicy analizują charakter współpracy w celu potencjalnego wprowadzenia usprawnień, jeżeli chodzi o model biznesowy. Ze względu na zmiany na rynku czy też zmiany regulacyjne może istnieć konieczność wprowadzenia innych rozwiązań jeżeli chodzi o model współpracy istniejący w Spółce. Dodatkowo, w przypadku rozwojów nowych technologii mogą zaistnieć możliwości jeżeli chodzi o obniżenie kosztów operacji, dywersyfikacje dostawców czy też implementacje innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju produkcji u podmiotu zewnętrznego. Pracownicy Działu dokonują zatem ciągłych analiz w celu wyszukiwania potencjalnych usprawnień oraz projektów gdzie dane usprawnienia mogłyby zostać zaimplementowane.

e) Modyfikacje produktów, inicjowanie usprawnień, także niestandardowych rozwiązań;

Pracownicy Działu mają styczność zarówno z informacjami dotyczącymi cech produktu, ale także wiedzę powiązaną z produkcją. Połączenie takiej wiedzy pozwala im na proponowanie modyfikacji co do produktu lub też sposobów jego opakowania. Pracownicy biorą udział w pracach i badaniach, których celem jest utworzenie takiego produktu. Utworzona w ramach procesu dokumentacja zawiera wyniki przeprowadzonych badań, podsumowania, a także stanowi podstawę dla przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej.

Podobnie, jak w przypadku nowych produktów, pracownicy Działu korzystając z wiedzy i doświadczenia nabytego w trakcie prac mogą proponować wprowadzenie odpowiednich usprawnień. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno samego produktu, jak i także procesów związanych z przenoszeniem technologii na zewnątrz.

Pracownicy zajmują się także przygotowywaniem rozwiązań problemów, które pojawiają się w trakcie wdrażania zmian czy też transferu technologii. Wiedza nabyta w trakcie takich procesów pozwala na odpowiednie usprawnienie procedur w przyszłości.

f) Zarządzanie ryzykiem projektów

Pracownicy Działu przygotowują także analizy mające na celu zbadanie ryzyka, jakie wiąże się z prowadzonymi przez Dział projektami - przede wszystkim dotyczącymi modyfikacji produktów czy też zmian w zakresie produkcji. Przedmiotowa analiza ma na celu określenie, jakie ryzyko wiąże się z danym projektem. Dodatkowo, w oparciu o wiedzę i nabyte doświadczenie pracownicy przedstawiają rozwiązania, które mają na celu ograniczenie ryzyka, tak aby było ono odpowiednio ograniczone.

g) Analiza opłacalności projektu

W trakcie trwania projektu, pracownicy przygotowują analizy, w których na podstawie zebranych danych dotyczących kosztów produkcji, materiałów z uwzględnieniem wiedzy o wykorzystywanej technologii. Wspomniane dane pozwalają na ocenę, czy w danym przypadku współpraca jest efektywna i opłacalna dla Spółki. Na podstawie takiej analizy mogą zostać podjęte działania mające na celu wprowadzenie usprawnień lub też działań mających na celu ograniczenie kosztów.

Podobnej analizie podlegają proponowane zmiany co do współpracy z danymi producentami. Pracownicy w oparciu o dane ekonomiczne, przygotowują zestawienia wskazujące potencjalne koszty zmian z wykazaniem zysków jakie dane usprawnienie może generować w przyszłości. Wspomniane analizy pozwalają na podjęcie decyzji co do wprowadzenia zmian będących przedmiotem analizy.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki raporty/analizy/procedury i inne opracowania, które w ramach ww. aktywności będą tworzyć pracownicy poszczególnych Działów Spółki ze względu na swój indywidualny i niepowtarzalny charakter, będą spełniać definicję utworu określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062; dalej jako: "Prawo autorskie").

W uzupełnieniu wniosku Spółka potwierdziła, że pracownicy Zespołu w Dziale...oraz pracownicy Działu..., jak również pracownicy pozostałych działów wymienionych we wniosku, w ramach swoich obowiązków wykonują utwory w rozumieniu ustawy - Prawo autorskie.

W odpowiedzi na pytanie czy pracownicy, o których mowa we wniosku będą twórcami w rozumieniu ustawy - Prawo autorskie Spółka potwierdziła, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą, pracownicy Zespołów wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, w związku z wykonywaniem w ramach swoich obowiązków pracowniczych utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, powinni zostać uznani za twórców w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Z każdym pracownikiem, który będzie przystępował do Programu 50% KUP, Spółka będzie podpisywać nową umowę o pracę/aneks do umowy o pracę, który będzie przewidywać zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych. Nowi uczestnicy Programu 50% KUP zostaną również objęci obowiązkiem raportowania stworzonych przez siebie w ramach obowiązków pracowniczych utworów.

Uzupełniając powyższe, Spółka potwierdza, że nowa umowa o pracę/aneks do umowy o pracę, będzie przewidywać przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów i w oparciu o zapisy tej umowy/aneksu do umowy pracownikom będzie przysługiwać z tego tytułu wyodrębnione, w ramach całej kwoty wynagrodzenia, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. Dodatkowo Spółka podkreśla, że to wynagrodzenie nie będzie wypłacane pracownikom w przypadku, w którym nie stworzyliby żadnego utworu i nie przenieśliby na Spółkę prawa autorskiego do nich.

Spółka planuje wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracowników wykonujących czynności badawczo-rozwojowe, w oparciu o model wprowadzony już w Spółce dla pracowników działów IT, którzy w ramach obowiązków wykonują utwory w ramach działalności twórczej w zakresie programów komputerowych.

Potwierdzenie prawidłowości przyjętego podejścia znajduje się w uzyskanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej z 21 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.399.2020.1.AW.

W uzupełnieniu wniosku Spółka potwierdziła, że dla pracowników nowych działów honorarium będzie ustalane w taki sam sposób tj.:

1. Spółka będzie ustalała na dany okres rozliczeniowy stawkę godzinową dla każdego pracownika, która będzie odzwierciedlała jego umiejętności, doświadczenie zawodowe i wachlarz rozwiązań, jakim dysponuje przy pracy nad utworem.

2. Na podstawie przekazanej ewidencji czasu, Spółka ustali ile czasu pracownik poświęcił na przygotowanie utworu/utworów, do których będzie przekazywał prawa autorskie w danym okresie rozliczeniowym.

3. Honorarium autorskie przysługujące pracownikowi za przekazanie prawa do utworu będzie wyliczone poprzez przemnożenie indywidualnej stawki godzinowej pracownika oraz godzin poświęconych na przygotowanie danego utworu/utworów.

Honorarium autorskie wyliczone w sposób wskazany powyżej za dany okres rozliczeniowy (miesiąc) będzie przysługiwać pracownikowi po łącznym spełnieniu określonych warunków, tj.:

- stworzeniu utworu lub części utworu przez pracownika,

- przeniesieniu przez pracownika na Spółkę autorskich praw majątkowych do stworzonych dzieł będących utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego,

- akceptacji przez przełożonego (jako osoby decyzyjnej w Spółce, na której spoczywają obowiązki płatnika) przedłożonej mu przez pracownika ewidencji czasu pracy, z której wynika, ile godzin dany pracownik pracował nad danym utworem.

Odnośnie kwestii, czy czynności podejmowane przez osoby zatrudnione w Spółce w stosunku do których Spółka planuje wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodów stanowią działalność twórczą obejmującą badania naukowe i/lub prace rozwojowe Spółka wskazała, iż w ramach prowadzonej działalności prowadzi badania i projekty badawcze, w zakresie których zajmuje się między innymi wprowadzaniem na rynek nowych substancji aktywnych oraz leków. Co do zasady Spółka specjalizuje się we wprowadzeniu na rynek polski czy też zagraniczny leków generycznych, tj. odpowiedników oryginalnych substancji, które nie podlegają już ochronie patentowej, ze względu na upływ czasu ochrony lub opracowanie nowych połączeń leków, nowych wskazań czy kategorii dostępności, które mogą podlegać ochronie patentowej, oraz nowych form leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków.

Należy stwierdzić, że celem całego procesu jest doprowadzenie do stworzenia, zbadania i wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu. Dodatkowo, w ramach tych prac prowadzone są prace mające na celu rozwój i wypracowanie nowych procedur/procesów, które mogą być wykorzystywane w kolejnych projektach badawczych.

Wskazane powyżej etapy są bezpośrednio ze sobą powiązane i mają za zadanie doprowadzić do powstania końcowego produktu czy też ulepszenia istniejącego już procesu.

W związku z powyższym, całość procesu prowadzonego przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową, gdyż w ramach tego procesu prowadzone są prace rozwojowe, których celem jest opracowanie nowych lub zmienionych/zmodyfikowanych/ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Niemniej jednak, jak to zostało wskazane we wniosku o wydanie przedmiotowej interpretacji, wątpliwą dla Spółki pozostaje kwestia, czy utwory tworzone przez pracowników wskazanych działów w ramach powyższego procesu, stanowiącego działalność badawczo-rozwojową, które stanowią jego nierozerwalną część, a które zostały opisane we wniosku mogą zostać zakwalifikowane z tego względu jako utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Innymi słowy, powstały utwór jest częścią większego procesu stanowiącego działalność badawczo-rozwojową, a pytanie Spółki dotyczy tego czy ten konkretny utwór, z uwagi że dotyczy tylko części procesu, może być uznany jako utwór w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Pytania

1. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego utwory wykonywane przez pracowników Biura... mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy pracowników Spółki zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, które ma być wypłacone pracownikom za przekazanie praw autorskich do tych utworów?

2. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego utwory wykonywane przez pracowników Departamentu... mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy pracowników Spółki zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, które ma być wypłacone pracownikom za przekazanie praw autorskich do tych utworów?

3. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego utwory wykonywane przez pracowników Zespołu... mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy pracowników Spółki zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 Ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, które ma być wypłacone pracownikom za przekazanie praw autorskich do tych utworów?

4. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego utwory wykonywane przez pracowników Zespołu... mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy pracowników Spółki zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 Ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, które ma być wypłacone pracownikom za przekazanie praw autorskich do tych utworów?

5. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego utwory wykonywane przez pracowników Działu... mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy pracowników Spółki zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 Ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, które ma być wypłacone pracownikom za przekazanie praw autorskich do tych utworów?

6. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego utwory wykonywane przez pracowników Działu... mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy pracowników Spółki zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 Ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, które ma być wypłacone pracownikom za przekazanie praw autorskich do tych utworów?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, utwory wykonywane przez pracowników wszystkich przedstawionych w pytaniach 1 do 6 działów Spółki mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i tym samym mogą być przedmiotem raportowania na potrzeby kosztów uzyskania przychodu wskazanych w art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT, tj. 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT, koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu korzystania z praw autorskich lub pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami), i podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ustawy - Prawo autorskie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo autorskie, przedmiotem prawa autorskiego (przysługującego twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. 3 ustawy - Prawo autorskie). Podlega zatem ochronie od momentu ustalenia, nawet jeżeli jest nieukończony. Ustalenie to taka forma utworu, która daje możliwość zapoznania się z nim osobie trzeciej (poza autorem).

Uwzględniając powyższe regulacje dotyczące utworu, przyjąć należy, że jest on przeciwstawny działalności odtwórczej, rzemieślniczej, technicznej. Z tego względu nie można zakwalifikować jako utworu efektu działalności wyłącznie rutynowej, szablonowej, zdeterminowanej (przez przeznaczenie, materiał, wiążące schematy), pozbawiającej twórcę swobody dokonywania wyborów.

Warunkiem dla zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu jest, aby pracownik w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stworzył utwór w rozumieniu ustawy - Prawo autorskie, czyli aby wynik jego działań nosił cechy indywidualnej twórczości oraz pracownik dokonał rozporządzania prawami albo skorzystał ze swoich praw. Pojęcia "korzystanie" i "rozporządzanie" nie są dokładnie zdefiniowane w ustawie - Prawo autorskie. Jednak należy uznać, że przeniesienie praw autorskich lub udzielanie licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na zakład pracy mieści się w ich zakresie.

Nabycie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworów pracowniczych nie ma charakteru pierwotnego. Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy - Prawo autorskie. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Powyższe oznacza, że od chwili powstania utworu do jego przyjęcia przez pracodawcę autorskie prawa pozostają przy twórcy.

Jak wskazał Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 15 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2018:

- "przedmiotem prawa autorskiego jest tylko taka działalność twórcza, która prowadzi do powstania utworu korzystającego z ochrony praw autorskich; sama działalność twórcza nie może być przedmiotem prawa autorskiego, a do przychodów uzyskanych z tego tytułu nie ma zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT,

- podstawowymi warunkami do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy jest to, aby przedmiotem umowy o pracę było powstanie utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, tj. zamawianego i oczekiwanego przez pracodawcę, oryginalnego wytworu o indywidualnym charakterze,

- w przypadku utworu pracowniczego niezbędne jest przyjęcie tego utworu przez pracodawcę, gdyż oznacza to ustawowe (lub umowne) rozporządzenie prawem autorskim na rzecz pracodawcy".

Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy - Prawo autorskie, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła.

W razie wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac - utworów chronionych prawem autorskim - oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Wykonywanie pracy twórczej nie oznacza automatycznie powstania utworu i przejścia praw z tego tytułu na pracodawcę. Podwyższone koszty uzyskania przychodów można więc stosować, jeżeli zostało wypłacone wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.230.2018.1.AK: "Z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno więc wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) tej części wynagrodzenia, która związana jest z korzystaniem lub rozporządzaniem przez pracownika z przysługujących mu praw autorskich.

Zatem, jeżeli pracodawca wyodrębni część wynagrodzenia należną z tytułu rozporządzania lub korzystania przez pracowników z praw majątkowych do utworów przez nich stworzonych od pozostałego wynagrodzenia za wykonywane obowiązki, niemające charakteru twórczego, możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu od części twórczej".

Podsumowując, w celu zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do części wynagrodzenia związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

a)

praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie - Prawo autorskie,

b)

pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami,

c)

umowa o pracę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz pracodawca prowadzi stosowną dokumentację w tym zakresie, np. prowadzi szczegółową ewidencję przekazanych utworów, a także

d)

przychody muszą być uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b Ustawy o PIT.

Ad a) i b)

Jak wskazała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego raporty/analizy/procedury i inne opracowania, które w ramach ww. aktywności będą tworzyć pracownicy poszczególnych działów Spółki ze względu na swój indywidualny i niepowtarzalny charakter będą spełniać definicję utworu określoną w ustawie - Prawo autorskie.

Tworzone przez pracowników utwory będą mogły mieć także postać nieukończoną. Nie stoi to w sprzeczności, aby zakwalifikować je jako utwory w rozumieniu ustawy - Prawo autorskie. Wszelkie prace w szczególności związane z badaniami nad nowymi produktami są obarczone ryzykiem niepowodzenia, tj. ryzykiem związanym z inwestycją w zbadanie i stworzenie substancji aktywnej czy produktu, który ostatecznie z różnych powodów nie powstanie, np. nie przybierze formy produktu. Często też praca nad danym projektem jest czasowo zawieszana z powodów biznesowych - rezultat tej pracy może być wykorzystany w przyszłości lub też nie.

Ad c)

Jak wskazała również Spółka przed objęciem pracowników wskazanych działów Programem 50% KUP pracownicy będą podpisywać ze Spółką umowy o prace/aneksy do umów o pracę, które będą wskazywać na zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych. Nowi uczestnicy Programu 50% KUP zostaną również objęci obowiązkiem raportowania stworzonych przez siebie w ramach obowiązków pracowniczych utworów, w związku z czym honorarium autorskie będzie wypłacane przez Spółkę tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pracownik wykona utwór i przekaże do niego prawa Spółce zgodnie z obowiązującą procedurą.

Ad d)

Ostatnim elementem, który stanowi przedmiot zapytania, a który jest konieczny do możliwości zakwalifikowania honorarium autorskiego, które Spółka planuje wypłacać pracownikom przedstawionych działów jest fakt, że utwory będą przez nich tworzone w ramach działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b Ustawy o PIT.

Mając na uwadze, że przedmiotem pracy pracowników przedstawionych działów są prace ukierunkowane na tworzenie nowych i/lub ulepszonych produktów oraz ulepszanie wewnętrznych procesów funkcjonujących w Spółce w zakresie tworzenia i/lub ulepszania produktów, zdaniem Spółki utwory, które są tworzone przez pracowników opisanych działów, powinny zostać zakwalifikowane do utworów tworzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 38 Ustawy o PIT działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana jako "działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań".

Pkt 39 stanowi, że przez "badania naukowe" należy rozumieć:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Natomiast pkt 40 mówi, iż "prace rozwojowe" to prace w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Należy podkreślić, że definicje w Ustawie o PIT są identyczne w przypadku z każdej wspomnianych ulg, a także nie różnią się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozwala to przy opisywaniu tego zagadnienia do sięgania do orzeczeń czy też interpretacji, które choć nie dotyczą 50% kosztów uzyskania przychodów, odnoszą się do zjawisk, które zostały identycznie uregulowane przez ustawodawcę. Wspomniane akty prawne odsyłają także do dalszej ustawy, w której umieszczone zostały definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Artykuł 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: "Ustawa o PSWN") z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) zawiera definicję badań naukowych:

1. "Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń."

W ustępie zaś 3 art. 4 Ustawy o PSWN znajduje się definicja prac rozwojowych:

3) "Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń".

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że ustawodawca na potrzeby ustaw podatkowych nie wprowadza odrębnych definicji działalności badawczo-rozwojowej. W związku z czym definicje na gruncie Ustawy o PIT należy rozumieć zgodnie z wykładnią językową aktów prawnych, w których wspomniane definicje zostały uregulowane.

Przywołując zatem raz jeszcze definicję działalności badawczo-rozwojowej, w oparciu o treści art. 5 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, można stwierdzić, że aby móc uznać daną działalność za działalność badawczo-rozwojową musi ona spełniać łącznie wskazane poniżej cechy:

a)

twórczość;

b)

systematyczność;

c)

prowadzone działania mają zwiększać zasoby wiedzy oraz wykorzystywać ją do tworzenia nowych zastosowań.

Ad a) Działalność twórcza

Ustawa o PIT nie zawiera definicji legalnej zwrotu "działalność twórcza".

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) działalność to:

1)

zespół działań podejmowanych w jakimś celu;

2)

funkcjonowanie czegoś lub oddziaływanie na coś.

Zgodnie zaś z poglądami doktryny prawa, na gruncie prawa autorskiego działalność twórcza: "oznacza, że ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia, na co m.in. wskazuje użycie słowa "każdy".

Semantyczna interpretacja wyrazu "twórczość", który może wyrażać zarówno sam proces tworzenia, jak też jego wyniki, prowadzi do wniosku, że warunkiem uznania oznaczonego świadczenia intelektualnego za "utwór" jest samodzielne stworzenie określonego bytu niematerialnego ustalonego w jakikolwiek sposób".

Podsumowując w związku z tym powyższe definicje oraz sięgając do orzecznictwa należy stwierdzić, że działalność twórcza to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru.

Dodatkowo przyjmuje się, że skutkiem działalności twórczej nie musi być wprowadzenie ostatecznego, nowego produktu na rynek, a twórczy charakter prac istnieje także w trakcie prac nad ulepszeniem produktów czy nawet opracowywanie prototypów, które stanowią wyrób końcowy, ale ze względu na koszty ich produkcja nie jest opłacalna.

Ad. b) Systematyczność prowadzenia działalności

Natomiast, zgodnie z definicją słownikową, systematyczny oznacza:

1)

robiący coś regularnie i starannie;

2)

o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu;

3)

o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny;

4)

dotyczący systematyki roślin i zwierząt.

Sformułowanie to w rozumieniu działalności badawczo-rozwojowej nie odnosi się jedynie do ciągłości prowadzonych badań czy też działań. Nie jest istotne ile dokładnie projektów badawczych prowadzi podatnik, znaczenie ma zaś, że prowadzone czynności mają zaplanowany oraz metodyczny charakter. W orzecznictwie definiuje się tę przesłankę jako bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przeszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych, przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju. Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika.

Jeżeli zatem projekty badawcze podatnika są zaplanowane, przeprowadzane w oparciu o ustalone zasady oraz podatnik zajmuje się takimi projektami w swojej działalności, wspomniane kryterium powinno zostać spełnione.

Ad c) Zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Powyższy wymóg należy podzielić ze względu na jego charakter pomiędzy prace badawcze, a prace rozwojowe. Posługując się wykładnią literalną, wyraźnie bowiem widoczne jest, że cechą prac badawczych jest właśnie zwiększanie zasobów istniejącej wiedzy, zaś badania rozwojowe opierają się na obecnym stanie wiedzy w celu usprawnienia czy też ulepszenia nowych oraz istniejących już produktów, procesów czy też usług.

W przypadku zatem działalności rozwojowej nie jest wymagane, aby prace prowadzone przez podatnika doprowadziły do zwiększenia stanu wiedzy. Jeżeli, zatem w trakcie danych prac w oparciu o ustalony już stan wiedzy, nastąpi zmiana czy usprawnienie konkretnego produktu czy też usługi, przyjmuje się że wskazane kryterium należy uznać za spełnione.

Prace badawczo-rozwojowe mogą dotyczyć także ulepszenia czy też doskonalenia istniejących już procesów, stąd kluczowym elementem, który pozwala na ustalenie czy prowadzone prace spełniają wspomniane kryterium, jest dokonanie przed rozpoczęciem czy też na początku projektu określenia dokładnego stanu wiedzy na moment rozpoczęcia działań. Pozwala to na ustalenie czy w trakcie prowadzonych prac miało miejsce zwiększenie zasobów już istniejącej wiedzy, czy też jedynie w oparciu o istniejące już rozwiązania dokonano zmiany w już istniejących produktach.

Istotną kolejną kwestią, na którą chciałby uwagę zwrócić Wnioskodawca jest ścisłe powiązanie poszczególnych działań prowadzonych w ramach procesu badawczo-rozwojowego jako jednego procesu, którego celem jest rozwijanie nowych produktów lub dopracowywanie procesów tak, żeby były one jak najbardziej optymalne. Działania badawczo-rozwojowe, które są osadzone w realiach biznesowych i dotyczą rozwijania różnych elementów, wymagają tworzenia utworów, które nie tylko skupiają się na samym procesie badawczo-rozwojowym, ale również obejmują procesy/czynności wspomagające ten proces, bez których sam proces badawczo-rozwojowy nie mógłby mieć miejsca.

Proces badawczo-rozwojowy jest szeregiem działań prowadzonych w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany, który jest podzielony na etapy tak, żeby można było nad nim organizacyjnie zapanować poprzez weryfikowanie postępów prac czy metodologii. Proces badawczo-rozwojowy składa się z dużej ilości elementów i czynności, które zarówno obejmują takie czynności jak:

- badania dotyczące charakteru i właściwości substancji;

- analizy stabilności substancji;

- testy substancji czynnych;

- walidacje metod produkcji danych substancji;

jak również czynności takie jak:

- analizy ekonomiczne;

- analizy rynkowe;

- harmonogramy prowadzonych projektów;

które należy w jego trakcie wykonać, aby cały projekt mógł zostać zakończony nie tylko pod względem merytorycznym, ale również od strony biznesowej.

Jak to zostało wskazane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.594.2020.4.IM, projekt nie może sprowadzać się wyłącznie do prac badawczych czy rozwojowych sensu stricto. Przedstawione przez wnioskodawcę we wspomnianej interpretacji czynności wykonywane przez pracowników wnioskodawcy stanowią nierozerwalną całość, której przeprowadzenie pozwala dopiero na odpowiednie przeprowadzenie i zakończenie procesu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedstawionym tak stanowiskiem i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia.

W podobny sposób przedstawiany jest również proces twórczy, który co prawda dotyczy innego rodzaju działalności, tj. działalności w zakresie tworzenia programów komputerowych, niemniej jednak zdaniem Wnioskodawcy można w tym zakresie się również do niego odnieść, gdyż sam proces rozwijania i tworzenia programu komputerowego jest bardzo podobny do prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego. W odniesieniu do tego rodzaju działalności, jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2- 3.4011.343.2021.1.RR - "działalność twórczą w zakresie programów komputerowych" należy rozumieć jako korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi do wszelkich utworów, które powstają w związku z ogółem działań podejmowanych w celu tworzenia programów komputerowych, począwszy od identyfikowania potrzeb biznesowych użytkownika końcowego (), poprzez analizę wstępną rozwiązania informatycznego (...), projektowanie rozwiązania informatycznego (), wytworzenie rozwiązania informatycznego (...), aż do dostarczenia i wdrożenia rozwiązania informatycznego u klienta (...).

Wnioskodawca zgadza się z tym stanowiskiem i w Jego przekonaniu działalność badawczo-rozwojowa prowadzona w Spółce ma podobny kształt i wszelkie utwory tworzone w jego trakcie powinny zostać zakwalifikowane jako utwory powstające w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Trzeba również podkreślić, że nawet jeżeli część procesu odbywa się we współudziale z podmiotami trzecimi, to czynności wykonywane przez Spółkę obejmują szereg działań od analiz dotyczących poszczególnych produktów czy licencji do wprowadzenia danego rozwiązania do sprzedaży na określonym rynku bez których produkt nie mógłby istnieć. Fakt, iż część badań czy produkcja odbywa się z wykorzystaniem innych podmiotów, jest powiązane z ograniczeniami biznesowymi jeżeli chodzi o możliwości Spółki, jednakże dalej całość prac odbywa się w powiązaniu z jednym procesem, który jest zorganizowany i wykonywany przez pracowników Działów Spółki. Procesy takie dalej spełniają wymogi jakie ustawodawca stawia działalności badawczo-rozwojowej, jako że prowadzone są systematycznie przez pracowników, którzy okresowo badają potencjalne projekty, które Spółka może rozwijać przy udziale podmiotów zewnętrznych. Prace takie spełniają także wymóg zwiększania zasobów wiedzy lub też wykorzystywania jej do uzyskania nowych zastosowań. Fakt, iż określony produkt podlega nabyciu na podstawie licencji, nie sprawia, że Spółka nie jest zobowiązana wykonać wszystkich kroków, które konieczne są do dalszej rejestracji produktu i późniejszego wprowadzenia go na rynek. Wspomniany proces cały czas wymaga zidentyfikowania odpowiednich projektów do wprowadzenia w ramach wstępnych analiz, przeprowadzenia badań dotyczących skuteczności zakupionego produktu, badań dotyczących stosowania produktu, potwierdzenia metody analitycznej potwierdzającej sposób wytworzenia produktu przez Spółkę oraz dalsze transfery technologii na produkcję oraz rejestrację produktu w celu dopuszczenia go do sprzedaży na danym rynku. Taki projekt w celu jego przeprowadzenia od początku do końca wymaga odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz mając na uwadze przedstawione zadania prowadzone w poszczególnych Działach Spółki, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wszelkie czynności jakie są w nich prowadzone i dotyczą procesu badawczo-rozwojowego można uznać za związane z działalnością w zakresie badań i rozwoju, a co za tym idzie utwory powstające w ramach tego procesu mogą stanowić utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i tym samym mogą być przedmiotem raportowania na potrzeby kosztów uzyskania przychodu wskazanych w art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT, tj. 50% kosztów uzyskania przychodów.

Wobec powyższego Spółka uważa, że pracownicy poszczególnych jej Działów, którzy zostaną objęci Programem, spełniają wszelkie wymogi konieczne do prawidłowego stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50-proc. przychodu do wynagrodzenia, jakie będzie wypłacane za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca w zakresie własnego stanowiska wskazał, że Spółka opiera się na pracach mających na celu wdrożenie modelu na przywołanej już interpretacji nr 0115-KDIT1.4011.399.2020.1.AW, a także na Interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

W ocenie Spółki istotnym jest jednak uzyskanie wyjaśnienia czy wskazane utwory mogą się mieścić w zakresie utworów powstających w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Spółka pragnie zaznaczyć, że przedmiotem indywidualnych interpretacji podatkowych nie są wyłącznie przepisy prawa podatkowego pojmowane dosłownie, ale również przepisy innych gałęzi prawa, z których to wynikają konsekwencje podatkowe.

Jest to zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych, m.in. teza ta znalazła odzwierciedlenie w wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1465/11, gdzie skład orzekający wskazał: "Przyjęcie bowiem, że interpretacja przepisów prawa podatkowego może odnosić się wyłącznie do aktów, których rodzaje wprost wymienione zostały w definicji zawartej w art. 3 pkt 2 O.p., powodować może, tak jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, że nie zostanie zrealizowany cel tej instytucji (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1019/09, niepubl.). Innymi słowy więc, zawężanie lub pomijanie niektórych aspektów stanu faktycznego, przedstawionych we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji, z powołaniem się na definicję legalną przepisów prawa podatkowego, zawartą w art. 3 pkt 2 O.p. nie znajduje uzasadnienia. Mimo bowiem, że konsekwencje podatkowe wynikają wyłącznie z przepisów prawa podatkowego, to przepisy te w znacznej liczbie przypadków znajdują zastosowanie wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych dla danej czynności lub zdarzenia w przepisach innych gałęzi prawa. Zrealizowanie przesłanek wynikających z innych przepisów prawa aniżeli przepisy podatkowe, musi zatem w takim przypadku stanowić podstawę dla dokonywania interpretacji oznaczonych przepisów podatkowych. W przeciwnym wypadku interpretacja, o której mowa w art. 14b i nast. O.p. będzie niepełna i nie spełni swojej funkcji".

Potwierdzenie powyższego podglądu znaleźć można również w wyroku NSA z dnia 27 listopada 2013 r. o sygn. akt II FSK 27/12, w którym skład orzekający odnosząc się do konieczności zbadania regulacji znajdujących się w przepisach dotyczących uregulowań prawa pracy wskazał, że "W rozpoznanej sprawie we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zainteresowany dochodził interpretacji unormowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f. Wymieniona regulacja prawna stanowi niewątpliwie przepis materialnego prawa podatkowego. Prawodawca podatkowy posługuje się w nim jednak między innymi terminami: podróż służbowa oraz dieta i inne należności, które nie zostały unormowane w prawie podatkowym i odnoszą się do pojęć z obszaru prawa pracy. Zaniechanie wyjaśnienia tych pojęć na podstawie obowiązującego prawa, nawet jeżeli nie byłoby nim prawo podatkowe, uniemożliwia uzasadnione wskazanie i określenie przedmiotu zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f., a tym samym nie przekazuje informacji o możliwości zastosowania normy prawa podatkowego, co, obok wykładni prawa, stanowi przedmiot interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Wykładnia pojęć podróży służbowej oraz diet i należności pracownika za czas podróży służbowej niezbędne było: dla odpowiedzi na pytanie przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego, dla oceny zaprezentowanego w nim stanowiska zainteresowanego lub też dla wskazania prawidłowego postępowania, o których mowa jest jednoznacznie w art. 14c Ordynacji podatkowej".

Zdaniem Wnioskodawcy, utwory wykonywane przez pracowników wszystkich przedstawionych w pytaniach 1 do 6 działów Spółki stanowią utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy pracowników Spółki zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 Ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 9 pkt 3, wypłacanego pracownikom za przekazanie praw autorskich do wspomnianych utworów.

Zgodnie zaś z wypowiedziami orzecznictwa, przedmiotem interpretacji indywidualnych mogą być nie tylko przepisy prawa podatkowego. W przypadku jeżeli wyjaśnienia danego pojęcia i jego znaczenia, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, może mieć wpływ na możliwość zastosowania normy prawa podatkowego, ocena i wyjaśnienie znaczenia takiego pojęcia stanowi w ocenie Wnioskodawcy przedmiot interpretacji indywidualnej. Niniejsze stanowisko znajduje potwierdzenie w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 27/12 z dnia 27 listopada 2013 r. oraz wyroku o sygn. II FSK 1019/09 z dnia 4 listopada 2010 r., które były już przywoływane w wyjaśnieniach z 7 stycznia 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jak wynika natomiast z art. 22 ust. 9b pkt 8 ww. ustawy, przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

W świetle art. 5a pkt 38 powołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Z ustawowej definicji prac badawczo-rozwojowych wynika, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru.

Po drugie, z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Najbardziej właściwą definicją systematyczności prowadzenia działalności B+R jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu.

Zatem, słowo "systematycznie" odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Podsumowując, działalność badawczo-rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii).

Przepisy dotyczące działalności badawczo-rozwojowej należy interpretować ściśle, a zatem do działalności badawczo-rozwojowej można zaliczyć tylko te działania podatnika, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi badania i projekty badawcze, w zakresie których zajmuje się między innymi wprowadzaniem na rynek nowych substancji aktywnych oraz leków. Poszczególne działy Spółki zajmują się realizacją działań w ramach rozwoju produktów oraz ulepszania procesów rozwojowych w Spółce.

Zgodnie z wiedzą Spółki raporty/analizy/procedury i inne opracowania, które w ramach swoich obowiązków będą tworzyć pracownicy poszczególnych Działów Spółki ze względu na swój indywidualny i niepowtarzalny charakter, będą spełniać definicję utworu określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062; dalej jako: "Prawo autorskie").

Poszczególne działy Spółki zajmują się realizacją działań w ramach rozwoju produktów oraz ulepszania procesów rozwojowych w Spółce.

Całość procesu prowadzonego przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową, gdyż w ramach tego procesu prowadzone są prace rozwojowe, których celem jest opracowanie nowych lub zmienionych/zmodyfikowanych/ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Spółka potwierdziła, że pracownicy zespołów wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, w związku z wykonywaniem w ramach swoich obowiązków pracowniczych utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, powinni zostać uznani za twórców w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy - Prawo autorskie, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stosownie do treści art. 1 ust. 2 tej ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1)

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2)

- plastyczne;

3)

- fotograficzne;

4)

- lutnicze;

5)

- wzornictwa przemysłowego;

6)

- architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7)

- muzyczne i słowno-muzyczne;

8)

- sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9)

- audiowizualne (w tym filmowe).

W myśl art. 21 i ust. 3 ww. ustawy, ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo autorskie - prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Zatem, zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo autorskie, przedmiotem prawa autorskiego (przysługującego twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Uwzględniając powyższe regulacje dotyczące utworu, przyjąć należy, że jest on przeciwstawny działalności odtwórczej, rzemieślniczej, technicznej. Z tego względu nie można zakwalifikować jako utworu efektu działalności wyłącznie rutynowej, szablonowej, zdeterminowanej (przez przeznaczenie, materiał, wiążące schematy), pozbawiającej twórcę swobody dokonywania wyborów.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że wykonane przez pracowników jako twórców utwory spełniające definicję określoną w ustawie - Prawo autorskie realizowane w ramach prac rozwojowych, których celem jest opracowanie nowych lub zmienionych/zmodyfikowanych/ulepszonych produktów, procesów lub usług będą stanowić utwory wykonane w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwo i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie o kwestii kwalifikacji utworów jako wykonywanych przez pracowników w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Stanowisko dotyczące możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl