0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.10.SJ, Płatnik PIT od nagród w konkursie promocyjnym - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.10.SJ - Płatnik PIT od nagród w konkursie promocyjnym

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.10.SJ Płatnik PIT od nagród w konkursie promocyjnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Państwa wniosku z 14 lutego 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 449/18 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 259/19; i

2)

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej:

23 lutego 2018 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 lutego 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją konkursu. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Posiada dział marketingu i promocji, który prowadzi różne działania promocyjne, reklamowe i marketingowe skierowane do różnych grup firm i osób (konsumentów, bezpośrednich i pośrednich kontrahentów Spółki lub ich pracowników albo współpracowników). Celem tych działań jest wzrost świadomości konsumentów oraz przedsiębiorców, jeżeli chodzi o markę Wnioskodawcy oraz produkowane przez Niego wyroby, a w konsekwencji - kreowanie lub wzmacnianie popytu na te wyroby, zarówno wśród ostatecznych nabywców, jak i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą płytek ceramicznych. Niezależnie od działań podejmowanych przez dział marketingu, Wnioskodawca zleca podmiotom zewnętrznym ("Agencje") organizację i przeprowadzanie konkursów ("Konkursy"). Cele Konkursów są takie same jak cele działań podejmowanych przez dział marketingu Wnioskodawcy: chodzi o promocję samego Wnioskodawcy, jak i oferowanych przez Niego wyrobów. Agencje organizują Konkursy w imieniu i na rzecz Spółki, wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne, włączając w to nabywanie we własnym imieniu i na własny rachunek nagród dla zwycięzców Konkursów oraz wręczanie tych nagród. Wobec uczestników Konkursów Agencja występuje jako przyrzekający nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy - Kodeks cywilny.

Wnioskodawcy z uczestnikami Konkursu nie wiąże żaden stosunek cywilnoprawny, w szczególności uczestnik może zgłaszać roszczenia związane z udziałem w Konkursie wyłącznie do organizatora Konkursu, czyli Agencji, która odpowiedzialna jest za załatwienie zgłaszanych reklamacji.

Konkursy mogą być kierowane do osób fizycznych będących konsumentami lub pracownikami kontrahentów Wnioskodawcy (np. do sprzedawców pracujących w sklepach prowadzonych przez kontrahentów Wnioskodawcy) lub do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, tj. prowadzących działalność gospodarczą ("Uczestnicy").

Uczestnicy Konkursów mogą być proszeni o wykonanie określonego zadania, np. opracowanie tekstu dotyczącego produktów lub marki Wnioskodawcy, ewentualnie pracy plastycznej (np. projekt aranżacji wnętrza z wykorzystaniem płytek ceramicznych oferowanych przez Wnioskodawcę). W przypadku Konkursów kierowanych do Uczestników będących przedsiębiorcami lub pracownikami kontrahentów Wnioskodawcy, podstawowym elementem rywalizacji pomiędzy nimi, warunkującym przyznanie nagród w Konkursie, jest wielkość albo dynamika przyrostu (przekroczenie miesięcznych celów) zakupów albo sprzedaży określonych produktów z asortymentu Wnioskodawcy (o przyznaniu głównych nagród w danym Konkursie decydować może także inne kryterium rywalizacji oprócz kryterium zakupowego/sprzedażowego, np. przygotowanie najlepszej ekspozycji z asortymentu Wnioskodawcy itp.).

Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs jako organizatora Konkursu. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia Konkursu, Wnioskodawca przekazuje agencji dane transakcyjne dotyczące transakcji dokonanych przez Uczestników. Nagrody w Konkursie mogą być pieniężne, rzeczowe lub rzeczowo-pieniężne (w tym ostatnim przypadku pieniężna część nagrody przeznaczona jest na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od części rzeczowej oraz od części pieniężnej nagrody). Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

Jeżeli wartość nagrody przekracza 2 000 złotych lub gdy Konkurs nie spełnia kryteriów zwolnienia, Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie Agencji za organizację i przeprowadzanie Konkursów, pokrywając także koszt nagród zakupionych przez Agencję i wydanych w ramach Konkursu. Pomimo przekazania organizacji Konkursu Agencji, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Wnioskodawca, który powierza Agencji, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, przetwarzanie danych osobowych uczestników, podawanych w związku z udziałem w Konkursie.

Jeżeli udział w Konkursie wiąże się z wykonaniem określonego w regulaminie konkursowym zadania (tj. wynik konkursu jest dziełem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych), Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Agencji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do dzieła zgłoszonego do Konkursu na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie Konkursu. Wydanie nagród w Konkursie może być natomiast uzależnione od przeniesienia na Agencję autorskich praw majątkowych do nagrodzonego dzieła. Prawa autorskie następnie przenoszone przez Agencję na Wnioskodawcę zgodnie z zawartą umową o organizację Konkursu.

Pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu w sytuacji, gdy Konkurs na zlecenie Wnioskodawcy zorganizuje i przeprowadzi Agencja, przyjmująca na siebie obowiązki związane także z nabyciem nagród na własną rzecz i we własnym imieniu, a następnie wyda te nagrody uczestnikom Konkursu?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie On zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika, w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej: u.p.d.o.f., od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 u.p.d.o.f.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. W pierwszej kolejności należy wskazać, że pojęcie "konkursu" nie zostało w przepisach prawa podatkowego zdefiniowane, wobec czego konieczne jest odwołanie się do definicji słownikowej.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod redakcją M. Szymczaka PWN, konkurs to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami. Konkurs jest zatem przedsięwzięciem połączonym z rywalizacją prowadzoną w ramach ustalonych wcześniej i ujętych w regulaminie zasad. Regulamin informuje uczestników o organizatorze, warunkach uczestnictwa, nagrodach, zasadach wyboru zwycięzców, osobach odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg konkursu oraz drodze wydania nagród zwycięzcom.

Zdaniem Wnioskodawcy, organizowany Konkurs, polegający na wzajemnej rywalizacji, tj. współzawodnictwie Uczestników, całkowicie wpisuje się w tę definicję.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy regulujące instytucję płatnika uzasadniają stanowisko, zgodnie z którym podmiotem zobowiązanym do pobrania podatku od wygranej każdorazowo będzie podmiot organizujący i przeprowadzający Konkurs - Agencja - w tym także gdy działa na zlecenie Wnioskodawcy jako podmiotu zainteresowanego przeprowadzeniem danej akcji.

W przypadku organizacji konkursu przez Agencję, Wnioskodawca nabywa usługę kompleksowej organizacji konkursu i przekazuje Agencji wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Agencja organizując Konkurs działa na zlecenie Wnioskodawcy (na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą) i w celu wspierania interesów handlowych Wnioskodawcy. Agencja, jako Organizator Konkursu działa we własnym imieniu, nie jako pośrednik czy pełnomocnik Wnioskodawcy. Agencja pełni autonomiczną rolę w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu, podejmowane przez podmiot czynności stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną całość. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencji, a jednym z nich jest nabycie, a następnie przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków. Wobec powyższego, to Agencja jest podmiotem składającym przyrzeczenie publiczne, czyli podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Obowiązki publicznoprawne związane z przekazaniem nagród w konkursie obciążają wyłącznie Organizatora konkursu. Należy podkreślić, że Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne, niebędące pracownikami Wnioskodawcy. Między podmiotem zlecającym zorganizowanie Konkursu a jego Uczestnikami nie istnieje żaden stosunek cywilnoprawny.

W trakcie trwania konkursu to Agencja nadzoruje jego przebieg i podejmuje konieczne decyzje, łącznie z powołaniem komisji konkursowych decydujących o wyborze laureatów zgodnie z podanym wcześniej do publicznej wiadomości regulaminem. Po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator kontaktuje się z laureatami Konkursu, a następnie wydaje im nagrody. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie do Agencji, która jest odpowiedzialna również za ich rozpatrzenie i wydanie decyzji. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wnioskodawca. W przypadku zmiany lub usunięcia danych osobowych Uczestnik konkursu będzie mógł przesłać odpowiednią informację na adres zleceniodawcy Konkursu. Świadczona przez Agencję usługa stanowi zatem ekonomiczną oraz organizacyjną całość i nie sposób byłoby wyodrębnić z niej na przykład czynność wydania laureatom nagród, przenosząc ciężar ekonomiczny tej czynności, tj. obowiązków podatkowych związanych z zapłatą 10% podatku, na Wnioskodawcę.

Literalna wykładnia przytoczonych wyżej przepisów ustawy wskazuje, że to Agencja, jako organizator Konkursu, podmiot nabywający i wydający nagrody zwycięzcom, jest adresatem norm wynikających z brzmienia wskazanych przepisów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 480/15 wskazał, że Skarżąca, zajmująca się na zlecenie innych podmiotów organizacją akcji promocyjnych w postaci loterii oraz konkursów adresowanych do pracowników odrębnych od organizatora konkursu - Skarżącej - podmiotu gospodarczego powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. W tym zakresie na Skarżącej spółce będzie ciążył obowiązek jako płatnika pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

Tożsame stanowisko wyrażone zostało w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2017 r. (0112-KDIL1-1.4012.283.2017.1.MJ) - obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów.

W świetle powyższych rozważań na Organizatorze konkursu będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Agencja będzie działała jako podmiot ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Konkursu oraz wypłaty nagród w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Rozpatrzyłem Państwa wniosek - 24 kwietnia 2018 r. wydałem interpretację indywidualną nr 0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.1.SJ, w której uznałem Państwa stanowisko za nieprawidłowe.

Interpretację doręczono Państwu 8 maja 2018 r.

Skarga na interpretację indywidualną

28 maja 2018 r. wnieśli Państwo skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga wpłynęła do mnie 4 czerwca 2018 r.

Wnieśli Państwo o uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania w sprawie według norm przepisanych.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił skarżoną interpretację - wyrokiem z 28 września 2018 r. sygn. akt I SA/Łd 449/18.

Wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny - wyrokiem z 3 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 259/19 oddalił skargę kasacyjną.

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

* uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach;

* ponownie rozpatruję Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wniesienia wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl