0113-KDIPT2-3.4011.107.2020.1.JŚ - Obowiązki domu maklerskiego jako płatnika PIT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.107.2020.1.JŚ Obowiązki domu maklerskiego jako płatnika PIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu 24 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest domem maklerskim prowadzącym działalność maklerską na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm., dalej: "ustawa o obrocie instrumentami finansowymi").

Wnioskodawca jest podatnikiem będącym firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, dalej: "ustawa o zmianie"), na podstawie dodanego ustawą o zmianie art. 328 (1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: "k.s.h.") od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje spółki niebędącej spółką publiczną (dalej: "Spółka") podlegać będą zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy ("Rejestr Akcjonariuszy"). Na podstawie dodanego ustawą o zmianie art. 328 (1) § 2 k.s.h., Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadził podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej (dodany art. 328 (1) § 3 k.s.h.) oraz w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych (dodany art. 328 (1) § 4 k.s.h.).

Zgodnie z dodanym ustawą o zmianie art. 328 (3) § 1 k.s.h., rejestr akcjonariuszy będzie zawierał:

1.

firmę, siedzibę i adres Spółki;

2.

oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru;

3.

datę zarejestrowania Spółki i emisji akcji;

4.

wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

5.

nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;

6.

na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego oraz wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;

7.

na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;

8.

na żądanie akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;

9.

wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;

10.

ograniczenia co do rozporządzania akcją;

11.

postanowienia statutu o związanych a akcją obowiązkach wobec Spółki.

Głównym zadaniem Wnioskodawcy będzie rejestrowanie akcji spółki niebędącej spółką publiczną w Rejestrze Akcjonariuszy (dodany art. 328 (1) § 1 k.s.h.). Dodatkowo zgodnie z dodanym art. 328 (2) § 3, umowa o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy stanowić będzie podstawę do rejestrowania także praw poboru akcji oraz, o ile statut nie stanowi inaczej, powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. Powyższe potwierdza również dodany art. 328 (10) k.s.h., który stanowi, że Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej.

O ile statut Spółki nie będzie stanowił inaczej, Wnioskodawca w ramach świadczonej usługi Rejestru Akcjonariuszy będzie wykonywał czynności zlecone na podstawie umowy ze Spółką, polegające m.in. na pośredniczeniu w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, np. w postaci wypłaty przez Spółkę dywidendy. Akcje nie będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych akcjonariuszy ani na rachunku zbiorczym.

Początek świadczenia usługi przez Wnioskodawcę będzie miał miejsce w dniu 1 stycznia 2021 r. Pełnienie funkcji podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy przez Wnioskodawcę odbywało się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Nim. Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów dotyczących świadczenia usług o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z akcjonariuszami Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, w której nie prowadzi dla nich rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego, jednakże na mocy umowy ze Spółką może pośredniczyć w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, np. w wypłacie akcjonariuszom przez Spółkę dywidendy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z pośredniczeniem w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w myśl dodanego ustawą o zmianie art. 328 (10) k.s.h., nie ciążą na Nim obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: "ustawa o PIT").

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Na mocy art. 30a ust. 6 ustawy o PIT, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6, 8 i 9 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a. 5d i 5e.

Stosownie zaś do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, pobierają jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów (art. 41 ust. 4d stawy o PIT).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że muszą wystąpić łącznie trzy przesłanki aby podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych były zobowiązane pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, tj. gdy dochody (przychody):

1.

zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku prowadzonym przez te podmioty;

3.

wypłata świadczeń następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

W zdarzeniu przyszłym dotyczącym pośredniczenia przez Wnioskodawcę w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji nie zostanie spełniona druga przesłanka, tj. wypłata nie dotyczy papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych ani na rachunku zbiorczym prowadzonym przez Wnioskodawcę. Za taki rachunek nie można bowiem uznać Rejestru Akcjonariuszy, który sprowadza się do funkcji ewidencyjnej papierów wartościowych zarejestrowanych za pomocą innych urządzeń niż rachunek papierów wartościowych. Według Wnioskodawcy nie ma podstaw, aby pojęcie rachunku papierów wartościowych z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi interpretować rozszerzająco, szczególnie w odniesieniu do Rejestru Akcjonariuszy.

Dodatkowo w ocenie Wnioskodawcy, wyręczenie Spółki z niektórych obowiązków operacyjno-technicznych, nie zmienia w istocie faktu, że to Spółka jest podmiotem dokonującym wypłaty zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, np. w postaci dywidendy. To Spółka jest podmiotem, który wyemitował akcje i to pomiędzy Spółką a akcjonariuszem występuje stosunek zobowiązaniowy. Wnioskodawca nie może wyręczać Spółki w identyfikacji podmiotów uprawnionych do wypłaty zobowiązań pieniężnych np. w postaci dywidendy, klasyfikacji ich jako osób fizycznych lub prawnych, ustaleniu rezydencji podatkowej, jak również w wyliczeniu kwot należnego podatku podlegającego poborowi w momencie wypłaty świadczenia pieniężnego. Nie ulega wątpliwości, że w powyższych sprawach to Spółka podejmuje decyzje w oparciu o posiadane informacje, do których nie będzie miał dostępu Wnioskodawca.

Kolejnym argumentem przemawiającym za nieposiadaniem przymiotu płatnika przez Wnioskodawcę jest fakt, że Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony wyłącznie w oparciu o znowelizowane przepisy k.s.h. oraz na podstawie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, zawieranej pomiędzy.... a Spółką..... natomiast nie będzie związany żadnym stosunkiem zobowiązaniowym z akcjonariuszami Spółki.

Ponadto należy wskazać, że w ramach konsultacji i opiniowania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (UD117) wraz z ustaleniami dokonanymi w wyniku konferencji uzgodnieniowej w dniach 21-22 czerwca 2017 r. Rada Banków Depozytariuszy wskazywała w swoich uwagach problem płatnika podatku dochodowego w odniesieniu do dodanego art. 328 (10) k.s.h. W swoich uwagach powyższa instytucja wskazywała, że należy zwrócić uwagę, że ze względu na brak bezpośredniej relacji podmiotu prowadzącego rejestr, nie będzie możliwe ustalenie i weryfikacja statusu podatkowego akcjonariusza (szczególnie istotne w przypadku akcjonariuszy nie będących rezydentami). W odpowiedzi wskazano, że "płatnikiem podatku dochodowego pozostaje spółka - z punktu widzenia prawa podatkowego wprowadzane przepisy dotyczące Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot zewnętrzny nie zmieniają w żaden sposób sytuacji w stosunku do obecnego stanu".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) - płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższą definicję, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

* obliczenie,

* pobranie,

* wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie m.in. art. 3281-15 ustawy - Kodeks spółek handlowych dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, dalej "ustawa zmieniająca").

Artykuł 3281 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych stanowi, że akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2 ww. przepisu wskazuje, że rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Wprowadzony ww. ustawą zmieniającą art. 32810 ustawy - Kodeks spółek handlowych stanowi, że spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest (...) prowadzącym działalność maklerską na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wnioskodawca jest podatnikiem będącym firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw, na podstawie dodanego ustawą o zmianie art. 328 (1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: "k.s.h.") od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje spółki niebędącej spółką publiczną (dalej: "Spółka") podlegać będą zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy ("Rejestr Akcjonariuszy"). Na podstawie dodanego ustawą o zmianie art. 328 (1) § 2 k.s.h., Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadził podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej (dodany art. 328 (1) § 3 k.s.h.) oraz w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych (dodany art. 328 (1) § 4 k.s.h.).

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie ciążyć na Nim obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, w której nie prowadzi dla akcjonariuszy rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego, jednakże na mocy umowy ze Spółką może pośredniczyć w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, np. w wypłacie akcjonariuszom przez Spółkę dywidendy.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Na mocy art. 30a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e. W myśl art. 5a pkt 11 ww. ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych-oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

a.

akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Zgodnie z art. 41 ust. 4d ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.

Mając na uwadze powyższe informacje należy stwierdzić, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników są zobowiązane pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, ale tylko wówczas, gdy dochody (przychody) te:

* zostały uzyskane na terytorium Polski,

* wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunkach prowadzonych przez te podmioty,

* wypłata świadczeń następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Jak wskazano we wniosku, głównym zadaniem Wnioskodawcy będzie rejestrowanie akcji spółki niebędącej spółką publiczną w Rejestrze Akcjonariuszy, a także prawo poboru akcji oraz powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten Rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. Wnioskodawca w ramach świadczonej usługi Rejestru Akcjonariuszy będzie mógł wykonywać czynności zlecone na podstawie umowy ze Spółką, polegające m.in. na pośredniczeniu w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. W przedmiotowej sprawie istotne jest to, że akcje nie będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych akcjonariuszy ani na rachunku zbiorczym Wnioskodawcy i w związku z tym nie zostanie spełniona jedna z przesłanek zawartych w art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na względzie przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie prowadzi dla akcjonariuszy rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego, jednakże na mocy umowy ze Spółką może pośredniczyć w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, np. w wypłacie akcjonariuszom przez Spółkę dywidendy, nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu (art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Płatnikiem podatku dochodowego pozostaje Spółka - z punktu widzenia prawa podatkowego wprowadzane przepisy dotyczące Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot zewnętrzny nie zmieniają w żaden sposób sytuacji w stosunku do obecnego stanu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

* z zastosowaniem art. 119a;

* w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

* z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl