0113-KDIPT2-3.4011.1029.2021.1.IR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.1029.2021.1.IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów:

- w części dotyczącej obowiązków płatnika w zakresie opodatkowania wygranej w konkursie uzyskanej przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, współpracującą ze Spółką na podstawie zawartej stałej umowy o współpracę - jest nieprawidłowe;

- w pozostałej części - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 listopada 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów. Uzupełnili go Państwo pismem z 29 października 2021 r. (wpływ 5 listopada 2021 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

"Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. W ramach prowadzonej działalności Spółka za pośrednictwem telefonicznych akcji wychodzących i przychodzących sprzedaje produkty i usługi, przedstawia oferty oraz pozyskuje klientów dla swoich partnerów biznesowych. Wnioskodawca zamierza organizować konkursy skierowane do:

- pracowników Spółki,

- pracowników tymczasowych, dla których Wnioskodawca jest pracodawcą użytkownikiem,

- osób świadczących usługi na rzecz Spółki w ramach umów o świadczenie usług,

- osób współpracujących w ramach prowadzonych przez te osoby jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczących usługi na rzecz Wnioskodawcy na podstawie stałej umowy o współpracę,

(dalej łącznie: "Uczestnicy").

W ramach organizacji konkursów Wnioskodawca korzysta z usług wsparcia organizacyjnego świadczonych przez spółkę... spółka komandytowa (dalej: "Współorganizator" lub "Wykonawca"), polegających m.in. na przygotowaniu regulaminów, tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych, tworzeniu list uczestników i przekazywaniu Wnioskodawcy wszelkich istotnych informacji związanych w przebiegiem konkursu, w szczególności informacji dotyczących zwycięzców i należnych im nagród.

Spółka... w imieniu Wnioskodawcy przekazuje nagrody laureatom oraz pośredniczy w kontaktach ze spółką... w zakresie wymiany przyznanych punktów na nagrody rzeczowe i wzajemnych rozliczeń. Koszt organizacji przedsięwzięcia oraz koszty przyznanych nagród są w całości ponoszone przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych spółki na podstawie wystawianych faktur VAT oraz not obciążeniowych. Uczestnictwo w konkursach jest dobrowolne.

Zasady funkcjonowania każdorazowo sprecyzowane są w postaci regulaminu konkursu, który określa zasady uczestnictwa, przebieg konkursu, nagrody oraz zasady ich przyznawania, sposób wyłonienia zwycięzców, postępowanie reklamacyjne. Organizowane przedsięwzięcia mają na celu kreować pozytywne relacje pomiędzy pracownikami, a także na linii pracownicy-pracodawca. Organizacja konkursów ma również na celu promocję firmy w mediach społecznościowych zwłaszcza wśród grona pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy. Zadania konkursowe nie są związane z zadaniami wykonywanymi przez uczestników w ramach obowiązków wynikających z umów o pracę, współpracę, bądź świadczenie usług. Intencją konkursów jest urozmaicenie pracy biurowej. Celem będzie wyłonienie zwycięzcy lub kilku zwycięzców spośród grupy wszystkich Uczestników.

W procedurach wewnętrznych Spółki organizowane konkursy dzielone są na dwie kategorie:

1)

konkursy z zakresu marketingu i zasobów ludzkich,

2)

konkursy sportowe.

Ad 1

Konkursy z zakresu marketingu i zasobów ludzkich

Wnioskodawca organizuje konkursy marketingowe, których celem jest zbudowanie zaangażowania uczestników oraz promocja Spółki w mediach społecznościowych. Konkursy ogłaszane są w mediach społecznościowych, tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Spółki oraz mailowo. Przykładowe konkursy organizowane przez Spółkę:

1) Konkurs fotograficzny na wypieki.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i wymaga zapoznania się przez Uczestnika z regulaminem konkursu oraz zaakceptowania jego postanowień. Uczestnikiem konkursu może być każdy pracownik, zleceniobiorca lub współpracownik (B2B), który wykona zadanie konkursowe. Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie 1 zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu przez Uczestnika zdjęcia przedstawiającego własnoręcznie wykonany przez niego wypiek wraz z przepisem na jego wykonanie. Na zdjęciu, oprócz elementów wskazanych w zdaniu poprzedzającym, musi znaleźć się również wskazane w regulaminie hasło promujące Spółkę. W konkursie udział biorą zdjęcia nadesłane w określonym terminie, w formie wiadomości mailowej na wskazany w regulaminie adres mailowy. Każdy z Uczestników może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 2 wykonane przez siebie zdjęcia. Zgłoszone przez Uczestników zdjęcia zostaną opublikowane na platformie... na wewnętrznej grupie oraz w mediach społecznościowych organizatora konkursu. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie ilości pozytywnych reakcji (like'ów i serduszek) pod zamieszczonym zdjęciem na profilu organizatora w serwisie.. Przed przystąpieniem do wyboru zwycięzców każde zgłoszenie zostanie ocenione pod względami formalnymi. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych zgłoszenie zostanie odrzucone.

W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy zyskają odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci wynik pod względem liczby uzyskanych pod swoim zdjęciem głosów.

* Uczestnik będący autorem zdjęcia, które otrzyma największą liczbę głosów, zostanie nagrodzony voucherem o wartości 800 zł,

* Uczestnik będący autorem zdjęcia, które otrzyma drugą w kolejności liczbę głosów, zostanie nagrodzony voucherem o wartości 400 zł,

* Uczestnik będący autorem zdjęcia, które otrzyma trzecią w kolejności liczbę głosów, zostanie nagrodzony voucherem o wartości 200 zł.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na platformie... na wewnętrznej grupie oraz w mediach społecznościowych organizatora konkursu. Dodatkowo zwycięzcy konkursu zostaną także zawiadomieni o jego wynikach mailowo w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników, w formie wiadomości zwrotnej na adres mailowy, z którego nadesłali zadanie konkursowe.

2) Konkurs "Podziel się swoją sportową..."

Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i wymaga zapoznania się przez Uczestnika z regulaminem konkursu oraz zaakceptowania jego postanowień. Uczestnikiem konkursu może być każdy pracownik, zleceniobiorca lub współpracownik (B2B), który wykona zadanie konkursowe. Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie 1 zadanie konkursowe. W konkursie biorą udział zgłoszenia dokonane poprzez wysłanie zadania konkursowego na adres mailowy wskazany w regulaminie konkursu. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu przez Uczestnika zdjęcia przedstawiającego go w trakcie uprawiania sportu wraz z krótkim opisem dotyczącym jego sportowej pasji.

Opis dołączony do zdjęcia powinien także:

* być pozbawiony nieodpowiednich treści - wyrażeń oraz zdań, które mogą zostać uznane za obraźliwe, promujących rasizm, nienawiść, zawierających groźby, przekleństwa, wypowiedzi o podtekście seksualnym lub innych mających charakter zakazany obowiązującym prawem,

* zawierać prawdziwe informacje,

* być oryginalny - zabronione jest zamieszczanie tekstów skopiowanych z innych źródeł.

Przed przystąpieniem do wyboru zwycięzców każde zgłoszenie zostanie ocenione pod względami formalnymi. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych zgłoszenie zostanie odrzucone. Zgłoszone zdjęcia wraz z opisami zostaną rozesłane do wszystkich pracowników, zleceniobiorców oraz współpracowników Organizatora w formie ankiety utworzonej w formularzu... w celu wyłonienia zwycięzcy przez głosowanie. Każdy z głosujących może oddać jeden głos na wybrane przez siebie zdjęcie wraz z opisem. Uczestnik będący autorem zgłoszenia, które otrzyma największą liczbę głosów, zostanie nagrodzony voucherem o wartości 1000 zł. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone mailowo.

3) Konkurs "..."

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Zasady funkcjonowania konkursu są sprecyzowane w postaci regulaminu konkursu. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie na wskazany w regulaminie adres mailowy zdjęcia własnoręcznie przygotowanego lampionu z dyni. Na zdjęciu, obok dyni powinna znajdować się karteczka z hasłem promującym Spółkę. Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie 1 zadanie konkursowe. Nagrody w konkursie otrzymają uczestnicy, pod których zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych pojawi się największa ilość reakcji i komentarzy.

W konkursie można otrzymać następujące nagrody pieniężne:

1)

dla laureata 1 miejsca - 500 zł brutto,

2)

dla laureata 2 miejsca - 300 zł brutto,

3)

dla laureata 3 miejsca - 200 zł brutto.

Dodatkowo, jury wyłoni zwycięzcę dodatkowego na podstawie ocen walorów artystycznych prac. Zwycięzca dodatkowy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł brutto.

O przyznaniu nagrody decyduje Wykonawca na podstawie danych zarejestrowanych przez Stronę i w wyniku głosowania, o którym mowa powyżej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone mailowo najpóźniej do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

4) Konkurs na najciekawszą opinię na temat Spółki

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Zasady funkcjonowania konkursu są sprecyzowane w postaci regulaminu konkursu. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, a także osoby współpracujące w ramach prowadzonych przez te osoby jednoosobowych działalności gospodarczych. Zadanie konkursowe będzie polegać na sporządzeniu opinii o Spółce jako pracodawcy/zleceniodawcy/pracodawcy użytkowniku/zleceniodawcy użytkowniku i przesłaniu jej Spółce.

Opinia powinna zawierać użyteczne i prawdziwe informacje oraz spełniać inne wymogi określone w regulaminie konkursu takie jak:

- być pozbawiona nieodpowiednich treści - wyrażeń oraz zdań, które mogą zostać uznane za obraźliwe, promujących rasizm, nienawiść, zawierających groźby, przekleństwa, wypowiedzi o podtekście seksualnym lub innych mających charakter zakazany obowiązującym prawem,

- zawierać prawdziwe informacje odnoszące się do Organizatora,

- być przydatna dla osób poszukujących zatrudnienia,

- być oryginalna i pozbawiona treści reklamowych - zabronione jest zamieszczanie tekstów skopiowanych z innych stron, linków, treści reklamowych, innych pracodawców,

- nie zawierać informacji prywatnych osób trzecich (nazwisk, adresów, numerów telefonu, adresów e-mail, itp.),

- nie zawierać informacji o warunkach finansowych zatrudnienia.

Opinie oceniać będzie jury. Każda przesłana opinia będzie monitorowana przez jury konkursu. Jury konkursu wybierze w każdym miesiącu 5 najciekawszych opinii. Informacje o swoim wyborze przekaże Uczestnikom w drodze wiadomości mailowych na adres, z którego zostały wysłane opnie. Uczestnik, którego opinia zostanie wybrana, zobowiązany będzie do opublikowania tożsamej opinii w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji, na portalu.. Nieopublikowanie opinii w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wykluczy uczestnictwo w drugim etapie Konkursu. Konkursy nie będą emitowane w środkach masowego przekazu. Nagrody w konkursie będą przekazywane zwycięzcom w formie punktów stanowiących ekwiwalent wartości pieniężnych w przeliczeniu 1 punkt = 1 złoty brutto, umożliwiających Uczestnikowi nabywanie dostępnych na platformie... usług i towarów lub zasilenie karty przedpłaconej.

Uczestnik, któremu przyznano pierwsze miejsce w konkursie otrzyma 150 punktów, maksymalnie dwóch wyróżnionych Uczestników otrzyma 50 punktów. Punkty nie mogą zostać przeniesione na inną osobę. Przekazanie nagród nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Ad 2 Konkursy sportowe

Stanowią atrakcyjne urozmaicenie pracy biurowej i sprzyjają tworzeniu zwyczaju wzajemnej pomocy i motywacji. Ma to duże znaczenie zwłaszcza podczas zespołowej pracy nad projektem. Spotkania w ramach integracji niwelują również napięcia, które mogą pojawić się pomiędzy pracownikami w sytuacjach stresowych, oraz uczą efektywniejszej komunikacji, co ma realny wpływ na zwiększenie wydajności całej grupy. Intencją konkursów sportowych jest promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz integracja pracowników poprzez wykonanie zadania konkursowego polegającego na zbieraniu przez Uczestników (którzy dokonują rejestracji na platformie... określonej liczby kilometrów lub spalonych kalorii w wyznaczonym przez Wnioskodawcę czasie. Rywalizacja może mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny. Zasady funkcjonowania konkursu określi szczegółowy regulamin. W konkursie będą mogli wziąć udział pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, a także osoby współpracujące w ramach prowadzonych przez te osoby jednoosobowych działalności gospodarczych, świadczące usługi na rzecz Wnioskodawcy na podstawie stałej umowy o współpracę.

Nagrodę w konkursie otrzyma Uczestnik lub grupa Uczestników, którzy w trakcie trwania konkursu poprzez rejestrację aktywności fizycznej w aplikacji... spalą łącznie największą liczbę kalorii lub osiągną największą liczbę kilometrów. Punkty przyznane zwycięskiej grupie Uczestników zostaną podzielone pomiędzy nich proporcjonalnie do ich wkładu w uzyskany przez grupę wynik końcowy. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone mailowo najpóźniej do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

Nagrody zostaną przekazywane zwycięzcom w formie punktów stanowiących ekwiwalent wartości pieniężnych w przeliczeniu 1 punkt = 1 złoty brutto, umożliwiających Uczestnikowi nabywanie dostępnych na platformie... (prowadzonej przez spółkę... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie). Zebraną pulę punktów będzie można w dowolnym terminie wymienić na nagrodę rzeczową korzystając z przygotowanego na platformie katalogu nagród. Punkty nie mogą zostać przeniesione na inną osobę. Wartość jednorazowej nagrody przyznanej w konkursie sportowym nie przekroczy 2 000 zł. Konkursy sportowe nie będą emitowane w środkach masowego przekazu.

Pytania

1. Jakie obowiązki będą spoczywać na Spółce jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie organizacji konkursów?

2. Jak powinna zostać opodatkowana wygrana w konkursie osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, współpracującej z Wnioskodawcą na podstawie zawartej stałej umowy o współpracę?

3. Czy nagrody wydawane uczestnikom w konkursach sportowych mogą korzystać z określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z podatku przewidzianego dla konkursów z zakresu sportu, jeżeli wartość nagród nie przekroczy kwoty 2 000 zł brutto?

4. Czy na Współorganizatorze przedsięwzięć konkursowych ciążą jakiekolwiek obowiązki w zakresie odprowadzenia w imieniu zwycięzców podatku dochodowego od osób fizycznych?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, konkursy przedstawione we wniosku są konkursami, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej: "u.p.d.o.f.". W konsekwencji przychód z tytułu uzyskanych przez zwycięzców nagród będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawca jako płatnik obowiązany będzie do odprowadzenia podatku na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzenia deklaracji PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego. Wyżej wskazana ustawa nie zawiera definicji konkursu, jednakże w praktyce wykształconej na podstawie stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe uznaje się, że konkursem dla celów podatkowych jest przedsięwzięcie, w którym uczestnicy rywalizują ze sobą, a zwycięzcy (zawodnicy, którzy osiągną najlepsze wyniki/zbiorą największą liczbę punktów) są nagradzani (otrzymują nagrodę). Zgodnie z definicją słownikową, konkurs to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., zwykle wyróżnianych nagrodami.

Zatem uznać należy, iż konkursem jest przedsięwzięcie, w którym z założenia tylko określona liczba uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki, uzyskuje nagrodę (charakterystyczny element rywalizacji). Organy podatkowe wskazują także na formalną stronę przedsięwzięcia, jak konieczność sporządzenia regulaminu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Wskazane cechy konstytutywne dla pojęcia konkursu potwierdzono także w orzecznictwie sądowym, przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 141/13 lub w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 303/15, a także w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 34/16, z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 523/15.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki wszystkie ww. przesłanki konieczne do uznania konkursu opisanego w stanie faktycznym za konkurs w rozumieniu u.p.d.o.f. zostały spełnione, ponieważ:

* nagrody będą przysługiwać jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników wyłonionych w ramach rywalizacji (element rywalizacji; wyłonienia najlepszych);

* zasady organizacji przedsięwzięć regulują ich regulaminy, które określają czas ich trwania, nazwę, Uczestników, zasady przyznawania nagród, tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

Stanowisko Wnioskodawcy jest również akceptowane w szeregu interpretacji wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np.:

* interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG, w której organ wskazał: "przedsięwzięcie, które będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, w którym liczba nagród jest ograniczona (...) wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Uczestnicy ww. konkursów będą bowiem pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych, a konkursy będą prowadziły do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminach konkursu";

* interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.232.2018.1.AMN oraz z 14 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.495.2018.2.EC, w której organ wskazał: "przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców";

* interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK., w której organ wskazał: "Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców";

* interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.323.2017.1.AK1, w której organ wskazał: "przedsięwzięcie, które będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, w którym liczba nagród jest ograniczona (...) wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, ponieważ uczestnicy ww. konkursów będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych, a konkursy będą prowadziły do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminach konkursu";

* interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.60.2017.1.IS, w której organ wskazał: "w przedsięwzięciach, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania ich za konkurs (...) Uczestnicy Programów będą pomiędzy sobą rywalizować, co doprowadzi do wyłonienia tych Uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu".

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przedsięwzięcia spełniają przesłanki konieczne do uznania ich za konkurs i nagrody przyznane z tytułu wygranej powinny zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości wygranej. Przez odpowiednie zapisy regulaminu konkursu, organizator może przejąć na siebie ciężar podatku przyznając zwycięzcom nagrodę dodatkową w wysokości kwoty pieniężnej przeznaczanej na pokrycie podatku. Dodatkowa kwota nagrody będzie oznaczała, że podatnik nie będzie musiał płacić podatku. W innym przypadku konieczne będzie pobranie podatku od laureata nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 u.p.d.o.f., jeżeli przedmiotem wygranych nie są pieniądze, podatnik (tj. zwycięzca konkursu) jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed udostępnieniem wygranej. W przypadku gdy nagrody w organizowanych konkursach przekazywane będą w postaci punktów na Platformie..., nagród rzeczowych lub Voucherów, a regulamin konkursu przewiduje w związku z wygraną w konkursie sprzedażowym przyznanie dodatkowej nagrody pieniężnej (w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej), która nie zostanie wypłacona bezpośrednio laureatowi konkursu, ale zostanie odprowadzona jako kwota zryczałtowanego podatku dochodowego do właściwego urzędu skarbowego, zwycięzca nie będzie zobowiązany do wpłaty płatnikowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Opisane rozwiązanie jest zgodne ze stanowiskiem Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z 24 lipca 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.162.2017.1.MM. Spółka jako płatnik zobowiązana jest w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody do odprowadzenia na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Spółka jako płatnik zobowiązana będzie również do złożenia deklaracji rocznej PIT-8AR w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym, w którym pobrała podatek od przekazanych nagród.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna obliczyć, pobrać i wpłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych również w imieniu zwycięzców będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli przedsięwzięcie spełnia wymogi przypisane konkursowi i adresowane jest do szerokiego grona odbiorców to otrzymane przez Uczestników nagrody stanowią przychody z konkursu i powinny zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym 10% bez względu na fakt czy nagrodę uzyskał przedsiębiorca czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Wnioskodawca ponosi cały ciężar ekonomiczny przedsięwzięcia, w tym koszty wydania i zakupu nagród, i to na Wnioskodawcy powinien ciążyć obowiązek wykonania obowiązków płatnika. Spółka jako płatnik będzie zobowiązana w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy i sporządzić deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR, bez względu na fakt, czy osobami otrzymującymi będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza w wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2020 r., sygn. akt II FSK 1194/18.

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 2 000 złotych brutto, wydawane w konkursach sportowych zorganizowanych przez Wnioskodawcę we wskazanych w stanie faktycznym formach i charakterze będą mogły korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. przewidzianego dla konkursów z zakresu sportu.

Zgodnie z brzmieniem artykułu 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł. Powyższy przepis przewiduje zatem zwolnienie z podatku od osób fizycznych także wygranych w konkursach, które nie są wprawdzie organizowane przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z określonych w tym przepisie dziedzin, a mianowicie muszą to być konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Ustawodawca w przepisach podatkowych nie zdefiniował pojęcia "dziedzina", jednakże zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN (http://www.sjp.pwn.pl/) "dziedzina" to "zakres czyjegoś działania w obrębie nauki, gospodarki, techniki, kultury itp.". Natomiast pojęcie "sportu" Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN (https://www.sjp.pwp.pl/) definiuje jako "ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników". Konkurs, który Wnioskodawca zamierza zorganizować będzie wymagał od uczestnika podjęcia aktywności fizycznej i współzawodnictwa do uzyskania jak najlepszych wyników.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe definicje słownikowe pojęć "konkurs", "dziedzina" oraz "sport" wydarzenie organizowane przez Wnioskodawcę będzie spełniało definicję "konkursu z dziedziny sportu", a tym samym będzie spełniało pierwszą z ww. przesłanek, biorąc pod uwagę wykładnię językową tego pojęcia.

Nagroda wydawana w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu korzysta ze zwolnienia od opodatkowania tylko wówczas, gdy jej wartość nie przekroczy 2 000 zł. Jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2 000 zł, zwolnienie nie będzie mogło być stosowane. W takim wypadku cała wartość przekazywanej nagrody (a nie jedynie nadwyżka ponad kwotę 2 000 zł) podlega opodatkowaniu. Jeśli wydawana nagroda korzysta ze zwolnienia od opodatkowania, wówczas organizator nie jest zobowiązany do poboru i odprowadzenia podatku dochodowego od wartości nagrody. Nie ciążą na nim również żadne obowiązki sprawozdawcze.

Ad. 4

Zdaniem Spółki, to Wnioskodawca będący organizatorem jest zobowiązany jako płatnik do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych Uczestnikom konkursów. Współorganizator jedynie pośredniczy i udziela wsparcia w organizacji przedsięwzięć, ale to na Wnioskodawcy spoczywa cały ciężar ekonomiczny przedsięwzięcia, w tym koszt zakupu i wydania nagród zwycięzcom i to On powinien obliczyć, pobrać i wpłacić należny z tytułu wygranej podatek.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1)

obliczenie,

2)

pobranie,

3) wpłacenie - podatku, zaliczki.

Konkretyzacja tych obowiązków znalazła swój wyraz w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego - zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika - to wskazać należy, że dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Zatem do przychodu należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby.

Przystępując do oceny skutków podatkowych przyznania nagród w organizowanych przez Wnioskodawcę przedsięwzięciach - konkursach zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć "konkurs" oraz "nagroda". Wobec czego - w celu ich określenia - uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN "konkurs" jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp., natomiast "nagroda" to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przedsięwzięciach które będzie organizować Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania ich za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować, a konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursów.

W odniesieniu do obowiązków płatnika z tytułu przekazywania nagród w konkursie istotna jest właściwa kwalifikacja do źródła przychodu w związku z przekazanymi uczestnikom nagrodami w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza organizować konkursy skierowane do:

- pracowników Spółki,

- pracowników tymczasowych, dla których Wnioskodawca jest pracodawcą użytkownikiem,

- osób świadczących usługi na rzecz Spółki w ramach umów o świadczenie usług,

- osób współpracujących w ramach prowadzonych przez te osoby jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczących usługi na rzecz Wnioskodawcy na podstawie stałej umowy o współpracę.

Przy czym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 tej ustawy:

- pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza;

- pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy. W związku z tym, świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b ww. ustawy, jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego należy uznać, że nagrody pieniężne przyznane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę przedsięwzięć stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, przychód z tytułu uzyskanych przez uczestników konkursu nagród przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Obowiązek pobrania podatku od wygranych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Natomiast na mocy art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Reasumując, przychód z tytułu nagród przyznanych uczestnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej z tytułu wygranej w konkursie wygrana (wartość wygranej) - dla uczestników konkursu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem Wnioskodawca jako płatnik, zobowiązany będzie do poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagród związanych z uczestnictwem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w konkursach oraz do sporządzenia deklaracji PIT-8AR, w której należy ująć kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast w odniesieniu do obowiązków płatnika w odniesieniu do nagrody przyznanej osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, współpracującej z Wnioskodawcą na podstawie zawartej stałej umowy o współpracę - należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest obowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu przekazanej nagrody w konkursie bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie pełni funkcji płatnika.

Zatem, w niniejszej sprawie nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Spółka powinna obliczyć, pobrać i wpłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych również w imieniu zwycięzców będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Odnosząc się z kolei do kwestii czy nagrody wydawane uczestnikom w konkursach sportowych mogą korzystać z określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z podatku przewidzianego dla konkursów z zakresu sportu, jeżeli wartość nagród nie przekroczy kwoty 2 000 zł brutto należy wskazać, że obowiązek poboru podatku nie występuje, jeżeli wygrana/nagroda otrzymana w konkursie spełnia warunki do zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że nagrodę w konkursie otrzyma Uczestnik lub grupa Uczestników, którzy w trakcie trwania konkursu poprzez rejestrację aktywności fizycznej w aplikacji... spalą łącznie największą liczbę kalorii lub osiągną największą liczbę kilometrów. Punkty przyznane zwycięskiej grupie Uczestników zostaną podzielone pomiędzy nich proporcjonalnie do ich wkładu w uzyskany przez grupę wynik końcowy. Nagrody zostaną przekazywane zwycięzcom w formie punktów.

Zebraną pulę punktów będzie można w dowolnym terminie wymienić na nagrodę rzeczową korzystając z przygotowanego na platformie katalogu nagród. Wartość jednorazowej nagrody przyznanej w konkursie sportowym nie przekroczy 2 000 zł.

Jak wskazał Wnioskodawca konkurs będzie wymagał od uczestnika podjęcia aktywności fizycznej i współzawodnictwa do uzyskania jak najlepszych wyników.

Ustawodawca w przepisach podatkowych nie zdefiniował pojęcia "dziedzina", jednakże zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN (http://www.sjp.pwn.pl/) "dziedzina" to "zakres czyjegoś działania w obrębie nauki, gospodarki, techniki, kultury itp.". Natomiast pojęcie "sportu" Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN (https://www.sjp.pwp.pl/) definiuje jako "ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników".

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że nagrody o wartości nieprzekraczającej 2 000 zł każda, otrzymane przez wyróżnionych laureatów konkursu w dziedzinie sportu, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w powyższym zakresie.

W odniesieniu do kolejnej kwestii, na kim ciążą obowiązki płatnika w sytuacji, gdy w ramach organizacji konkursów Wnioskodawca korzysta z usług wsparcia organizacyjnego jednakże koszt organizacji przedsięwzięcia oraz koszty przyznanych nagród są w całości ponoszone przez Wnioskodawcę należy stwierdzić co następuje.

Płatnikiem podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest podmiot, który zleca zorganizowanie danego przedsięwzięcia i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z opisu stanu faktycznego ekonomiczny (finansowy) ciężar przekazywanych nagród ponosi Wnioskodawca.

Wobec powyższego, obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagród związanych z uczestnictwem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w konkursach oraz do sporządzenia deklaracji PIT-8AR ciążą na Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwo i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Państwo orzeczeń sądów administracyjnych należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Organ wydający interpretację indywidualną ma obowiązek dokonania samodzielnej oceny przedstawionego we wniosku zagadnienia w procesie wydawania interpretacji indywidualnych, a orzecznictwo sądowe nie odbiera organowi wydającemu interpretację prawa do odmiennej oceny zdarzeń i wykładni przepisów, zwłaszcza w sytuacji, gdy organ uznaje, że prezentowana przez niego wykładnia jest prawidłowa.

W odniesieniu do powołanych przez Państwo interpretacji indywidualnych należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl