0113-KDIPT2-3.4011.1011.2021.3.RR, PIT w zakresie określenia źródła przychodów w związku z wynagrodzeniem uzyskiwanym z tytułu... - OpenLEX

0113-KDIPT2-3.4011.1011.2021.3.RR - PIT w zakresie określenia źródła przychodów w związku z wynagrodzeniem uzyskiwanym z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.1011.2021.3.RR PIT w zakresie określenia źródła przychodów w związku z wynagrodzeniem uzyskiwanym z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 5 listopada 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 25 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów w związku z wynagrodzeniem uzyskiwanym z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 8 lutego 2021 r. (wpływ 16 lutego 2022 r.) oraz z pismem z 25 marca 2022 r. (wpływ 28 marca 2022 r.) Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą status polskiego rezydenta podatkowego w Polsce i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości osiąganych przez siebie dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT"). Wnioskodawca od 2012 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i montażu okien. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, informując o tym uprzednio właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zgodzie z dyspozycją przewidzianą w art. 9a ust. 1 ustawy o PIT.

Wnioskodawca w 2018 r. został wspólnikiem w tzw. spółce prywatnej z o.o. z siedzibą w Belgii (dalej: "belgijska spółka"). Dwójka pozostałych wspólników, w tym brat Wnioskodawcy, posiadają rezydencję podatkową w Belgii.

Przedmiotem działalności belgijskiej spółki również jest sprzedaż i montaż okien. Wnioskodawca jest tzw. associate active, tj. aktywnym wspólnikiem. Oznacza to, że jako udziałowiec belgijskiej spółki aktywnie wspiera jej działalność, podejmuje działania ukierunkowane na jej rozwój, prowadzi jej sprawy itp. Działając na rzecz belgijskiej spółki Wnioskodawca wykonuje zatem tożsame czynności co w ramach prowadzonej w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej. Belgijska spółka prywatna (sprl) nie znajduje swojego odpowiednika w systemie polskim.

Spółka prywatna z o.o.:

1)

może być utworzona przez co najmniej dwie osoby fizyczne bądź osoby prawne,

2)

wymagany jest kapitał zakładowy, który musi być zadeklarowany w całości przy tworzeniu spółki,

3)

możliwe jest wnoszenie aportów rzeczowych,

4)

wymagany jest akt założycielski (umowa spółki), przy czym musi to nastąpić w formie aktu notarialnego,

5)

założyciele spółki odpowiadają solidarnie za ewentualne błędy popełnione przy tworzeniu spółki, swym majątkiem w przypadku, gdy wartość kapitału zakładowego nie jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań spółki w przypadku jej bankructwa w ciągu 3 pierwszych lat.

Dochody spółki prywatnej z.o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od spółek będącym odpowiednikiem polskiego podatku od osób prawnych. Natomiast dochody wspólników uzyskane z tytułu udziału w spółce z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - przy czym podatkiem tym jest obciążony tylko wspólnik posiadający miejsce zamieszkania w Belgii.

Wnioskodawca co miesiąc otrzymuje z rachunku bankowego belgijskiej spółki wynagrodzenie, które jest de facto wynagrodzeniem za wykonaną pracę na rzecz belgijskiej spółki, tj. zajmowanie się jej bieżącymi sprawami. Wnioskodawca podkreśla, iż jedynym stosunkiem jaki wiąże go z belgijską spółką jest to, że jest jej udziałowcem. Wnioskodawca nie posiada żadnej umowy zawartej z belgijską spółką, w szczególności nie zawarł umowy o pracę, czy też umowy zlecenia. Z racji charakteru spółki i faktem, iż jest wspomnianym associate active, jest zobowiązany do zajmowania się jej sprawami.

W piśmie z 8 lutego 2021 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że belgijska spółka (dalej: "Spółka") posiada osobowość prawną.

Wynagrodzenie za wykonaną prace na rzecz Spółki otrzymuję z uwagi, iż jest jej wspólnikiem. Z racji charakteru Spółki i faktu, iż Wnioskodawca jest wspomnianym associate active, jest zobowiązany do zajmowania się jej sprawami.

W Spółce wykonywane są przez Niego ogólne prace polegające na:

a)

zajmowaniu się jej bieżącymi sprawami,

b)

podejmowaniu działań ukierunkowanych na jej rozwój.

Przykładowo, Wnioskodawca poszukuje możliwości rozwoju Spółki, podejmuje próby poszerzania jej sieci kontaktów oraz poszukuje nowych rozwiązań mogących usprawnić jej funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

Nie są to prace wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę ani inny podmiot. Jest to praca świadczona przez Wnioskodawcę osobiście.

Wnioskodawca nie może powierzyć wykonywania ww. prac ani realizacji określonych zadań osobom trzecim.

Wykonując prace nie jest podporządkowany żadnej osobie zatrudnionej w Spółce, pełniącej określone funkcje w ww. Spółce ani zatrudnionej przez inny podmiot.

Nie jest zależny od żadnego podmiotu w procesie wykonywania pracy.

Ryzyko gospodarcze, produkcyjne, osobowe oraz inne w przypadku wykonywania przez Niego pracy ponosi Spółka.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych prac oraz ich wykonywanie ponosi Spółka.

Spółka nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za miejsce, w którym prace są wykonywane.

Sposób i czas wykonywania pracy jest ustalany przez Wnioskodawcę i ma On w tym zakresie możliwość wyłączonego decydowania, a praca jest wykonywana w sposób oraz w czasie najbardziej właściwym według Jego własnego uznania.

Ani Spółka, ani inny podmiot nie ma uprawnień do instruowania Go odnośnie sposobu w jaki praca powinna być wykonywana. To Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki, więc nikt nie jest uprawniony do instruowania Go w zakresie pracy wykonywanej na rzecz Spółki.

Ani Spółka, ani inny podmiot nie ustala godzin pracy, czasu pracy, ani "urlopów". To Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki, więc to od Niego zależy w jakich godzinach i w jakim czasie będzie wykonywał pracę na Jej rzecz.

Wykonując pracę nie jest zobowiązany do osiągnięcia określonego rezultatu, ani do określonego (starannego) działania, ani do pozostawania w gotowości do tego działania. Jest wspólnikiem Spółki i Jego praca na Jej rzecz polega m.in. na aktywnym wspieraniu Jej działalności.

Ani Spółka, ani inny podmiot nie udostępnia Mu urządzeń i materiałów koniecznych do wykonywania pracy.

Ani Spółka, ani inny podmiot nie ma prawa do nakładania kar dyscyplinarnych związanych z pracą Wnioskodawcy.

Jego praca w tym zakresie w Belgii, nie jest wykonywana/prowadzona ani całkowicie, ani częściowo przez stałą placówkę, tj. nie wykorzystuje On stale w tym celu w określonym czasie do własnej dyspozycji określonej przestrzeni (nieruchomości, pomieszczenia, maszyny, urządzenia itp.), ani określonego miejsca utworzonego, zlokalizowanego z pewnym stopniem trwałości.

W związku z wykonywaną przez Wnioskodawcę pracą nie powstaje ani plac budowy, ani plac montażowy.

W piśmie z 25 marca 2022 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Jego status w belgijskiej spółce prywatnej z o.o. to aktywny wspólnik (tzw. associate active).

W tego typu spółce występuje walne zgromadzenie wspólników oraz zarząd.

Zgodnie z prawem normującym zasady funkcjonowania spółek w Belgii, w tego rodzaju spółce (s.p.r.l.) funkcjonują organy zarządzające, nadzorcze.

Associate active jest wspólnikiem zarządzającym (tj. organem zarządzającym).

Nie ma innego organu oprócz associate active mogącego prowadzić sprawy spółki.

Status associate active może pełnić kilku wspólników. Aktywnym wspólnikiem (associate active) nie może być osoba nie będąca wspólnikiem.

Status associate active może być przyznany na czas określony/nieokreślony.

Wnioskodawca został ustanowiony wspólnikiem associate active poprzez akt założycielski spółki.

Wynagrodzenie za prace wykonywaną w charakterze associate active jest zależne od czasu poświęconego na zajmowanie się sprawami spółki. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wspólnie przez wszystkich wspólników.

Stwierdzenie zawarte w opisie stanu faktycznego, że "Wnioskodawca podkreśla, iż jedynym stosunkiem jaki wiąże go z belgijską spółką jest to, że jest jej udziałowcem" oznacza, że ze spółką nie wiąże go stosunek pracy.

Poza ww. wynagrodzeniem za pracę wykonywaną w charakterze associate active Wnioskodawca uprawniony jest do otrzymania zysku z tej spółki. Fakt uzyskiwania tego wynagrodzenia oraz jego wysokość nie wpływa na wysokość dochodu z udziału w zyskach tej spółki.

Pytania

1. Czy opisane wyżej wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki powinno być opodatkowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i w konsekwencji opodatkowane na takich samym zasadach, tj. opodatkowane podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT?

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy opisane wyżej wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki powinno być opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

Ad 1

W ocenie Wnioskodawcy, opisane wyżej wynagrodzenie uzyskiwane przez Niego z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki powinno być opodatkowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i w konsekwencji opodatkowane na takich samym zasadach, tj. opodatkowane podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT.

Wnioskodawca z racji, iż przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym jest traktowany przez polskiego ustawodawcę jako polski rezydent podatkowy i podlega tym samym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT.

Wnioskodawca od 2012 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje sprzedaży i montażu okien, a uzyskiwane w jej ramach dochody opodatkowuje podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów jest bowiem pozarolnicza działalność gospodarcza. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30. wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku liniowego jest zatem, w zgodzie z art. 30c ust. 2 ustawy o PIT, dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1,2-3b i 5, art. 24 ust. 1.2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o.

W 2018 r. Wnioskodawca stał się wspólnikiem spółki prywatnej z.o.o. z siedzibą w Belgii. Przedmiotem jej działalności jest również - jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy - sprzedaż i montaż okien. Spółka prywatna z o.o. nie znajduje swojego odpowiednika w polskich spółkach czy to osobowych, czy kapitałowych. Konieczne jest zatem odniesienie się do charakteru jaki przypisany jest Wnioskodawcy jako jej wspólnikowi. Wnioskodawca jest tzw. associate active, tj. aktywnym wspólnikiem. Oznacza to, że jako udziałowiec belgijskiej spółki aktywnie wspiera jej działalność, podejmuje działania ukierunkowane na jej rozwój, prowadzi jej sprawy itp. Zachowuje się tym samym w sposób analogiczny, jak w przypadku prowadzonej przez siebie w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto nie wiąże Go ze spółką żadna umowa. Jedynym stosunkiem jaki wiąże Go ze spółką jest fakt, iż jest jej udziałowcem. To specyficzny charakter spółki prywatnej z o.o. skutkuje obowiązkiem zajmowania się jej sprawami, nie natomiast zawarte umowy.

W ocenie Wnioskodawcy, przychody jakie otrzymuje od belgijskiej spółki winny zostać zatem uznane za przychody z działalności gospodarczej. Przemawia za tym ponadto fakt, iż ustawa o PIT odwołuje się w pewnych regulacjach do spółek założonych w Belgii (załącznik nr 3 do ustawy o PIT). Oznacza to tym samym, że ustawa o PIT regulująca kwestię opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych odwołuje się w swych zapisach również do spółek z siedzibą w Belgii. W konsekwencji dochód jaki uzyskuje Wnioskodawca od belgijskiej spółki winien być opodatkowany na tożsamych zasadach jak dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W tym miejscu Wnioskodawca zwraca uwagę na interpretację indywidualną z 20 maja 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.208.2019.2.MT, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przychód uzyskany z tytułu wypłaty zysku ze spółki z siedzibą w Szkocji winien być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Organ stwierdził bowiem, że " (...) zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie decyzji (...) z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej spółce należy traktować na gruncie ustawy o PIT jako przychód osiągnięty ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, tj. podatkiem liniowym 19%".

Mając powyższe na względzie, opisane wyżej wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki powinno być opodatkowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i w konsekwencji opodatkowane na takich samym zasadach, tj. opodatkowane podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT.

Ad 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, opisane wyżej wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki powinno być opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.

Jednym z rodzajów przychodów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pozostające jednak bez znaczenia w niniejszej sprawie).

Jak nakazuje rozumieć ustawa o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (art. 17 ust. 1 pkt 4). Z uwagi, iż źródło dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu czynności wykonywanych na rzecz belgijskiej spółki jest położone w Belgii, do określenia zasad opodatkowania tego dochodu niezbędne jest odwołanie się do postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: "UPO").

Zgodnie z art. 10 ust. 1 UPO, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Z kolei jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak wskazuje chociażby Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.71.2019.3.AM " (...) dochody (tj. dywidendy), które Wnioskodawcy mogą w przyszłości uzyskać z tytułu uczestnictwa w Spółce I, będą podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym".

Mając powyższe na względzie, opisane wyżej wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki powinno być opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i montażu okien.

Wnioskodawca w 2018 r. został wspólnikiem w tzw. spółce prywatnej z o.o. z siedzibą w Belgii (dalej: "belgijska spółka"). Przedmiotem działalności belgijskiej spółki również jest sprzedaż i montaż okien. Wnioskodawca jest tzw. associate active, tj. aktywnym wspólnikiem. Oznacza to, że jako udziałowiec belgijskiej spółki aktywnie wspiera jej działalność, podejmuje działania ukierunkowane na jej rozwój, prowadzi jej sprawy itp. Działając na rzecz belgijskiej spółki Wnioskodawca wykonuje zatem tożsame czynności co w ramach prowadzonej w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej. Jedynym stosunkiem jaki wiąże Go z belgijską spółką jest to, że jest jej udziałowcem. Wnioskodawca co miesiąc otrzymuje z rachunku bankowego belgijskiej spółki wynagrodzenie, które jest de facto wynagrodzeniem za wykonaną pracę na rzecz belgijskiej spółki, tj. zajmowanie się jej bieżącymi sprawami. Wnioskodawca nie posiada żadnej umowy zawartej z belgijską spółką, w szczególności nie zawarł umowy o pracę, czy też umowy zlecenia. Z racji charakteru spółki i faktem, iż jest wspomnianym associate active, jest zobowiązany do zajmowania się jej sprawami. Zgodnie z prawem normującym zasady funkcjonowania spółek w Belgii, w tego rodzaju spółce (s.p.r.l.) funkcjonują organy zarządzające, nadzorcze. Associate active jest wspólnikiem zarządzającym (tj. organem zarządzającym). Poza wynagrodzeniem za pracę wykonywaną w charakterze associate active Wnioskodawca uprawniony jest do otrzymania zysku z tej spółki. Fakt uzyskiwania tego wynagrodzenia oraz jego wysokość nie wpływa na wysokość dochodu z udziału w zyskach tej spółki.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis art. 4a cytowanej ustawy stanowi natomiast, że przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W celu określenia źródła przychodów dla uzyskiwanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej na rzecz belgijskiej spółki, należy odnieść się do źródeł uzyskania przychodów wymienionych przez ustawodawcę w art. 10 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Przepis ten zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 tej ustawy - źródłami przychodów są:

1)

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2)

działalność wykonywana osobiście;

3)

pozarolnicza działalność gospodarcza;

4)

działy specjalne produkcji rolnej;

5)

(uchylony);

6)

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7)

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8)

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

8b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da; 9) inne źródła.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią: działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

a)

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b)

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pozarolnicza działalność gospodarcza zatem, w rozumieniu omawianej ustawy, to działalność, która ma następujące cechy:

* jest działalnością zarobkową, czyli zespołem działań podejmowanych w celu "zarabiania", generowania zysku, zapewnienia określonego dochodu; sposób jej prowadzenia jest podporządkowany temu, aby osiągać jak najlepsze wyniki gospodarcze;

* jest prowadzona w sposób zorganizowany, czyli będący efektem "organizowania" - tj. "przygotowywania, zakładania jakiegoś przedsięwzięcia, nadawania czemuś reguł, wprowadzania porządku" (Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, pod redakcją Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2000);

* jest prowadzona w sposób ciągły - "ciągłość" w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względną stałość jej wykonywania;

* jest prowadzona we własnym imieniu.

Wyłączenie, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 13 pkt 7 jej ustawy wymieniono przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca wskazał, że jako associate active jest wspólnikiem zarządzającym (tj. organem zarządzającym) w ww. spółce, to wynagrodzenie, które otrzymuje za prowadzenie spraw spółki należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W konsekwencji, przedmiotowe wynagrodzenie nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż Wnioskodawca z belgijską spółką nie zawarł odrębnej umowy, np. o świadczenie usług. Wynagrodzenie to nie stanowi również przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie Konwencja z dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139 z późn. zm.; dalej: "Konwencja"), zmieniona Protokołem podpisanym w Luksemburgu w dniu 14 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1094).

Ponadto wskazać należy, że zarówno Polska, jak i Belgia notyfikowały Konwencję polsko-belgijską do objęcia Konwencją wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzoną w Paryżu 24 listopada 2016 r. Konwencja MLI, której celem było jednorazowe zmodyfikowanie sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bez konieczności czasochłonnych negocjacji bilateralnych, została ratyfikowana przez Polskę 23 stycznia 2018 r., natomiast przez Belgię 27 czerwca 2019 r. Dniem wejścia w życie i stosowania postanowień Konwencji MLI dla Polski jest 1 lipca 2018 r., natomiast dla Belgii 1 października 2019 r. Tekst Konwencji MLI w języku polskim został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 1369.

Dla celów stosowania prawa, postanowienia Konwencji MLI muszą być interpretowane równolegle z Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, z uwzględnieniem stanowisk Umawiających się Państw w zakresie przyjęcia Konwencji MLI.

Zasady stosowania postanowień Konwencji MLI w odniesieniu do danej Umowy Podatkowej wynikają z art. 35 ww. Konwencji.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji MLI, postanowienia art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1 lit. b i art. 11 ust. 1 Konwencji MLI będą miały zastosowanie w zakresie stosowania Konwencji przez Polskę:

* w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła od kwot wypłacanych lub zaliczanych na rzecz osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, gdy zdarzenie dające prawo do pobrania takiego podatku wystąpi w dniu lub po dniu 1 stycznia 2020 r.; oraz

* w odniesieniu do pozostałych podatków nakładanych przez Polskę, w zakresie podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 kwietnia 2020 r.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która, zgodnie z prawem tego Państwa, podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, wszystkie jego jednostki terytorialne lub organy lokalne. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ww. Konwencji, honoraria, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej albo w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższe postanowienie stosuje się również do wypłat otrzymywanych z tytułu wykonywania funkcji, które zgodnie z ustawodawstwem Umawiającego się Państwa, w którym spółka ma swoją siedzibę, są traktowane jako funkcje o podobnym charakterze do funkcji wykonywanych przez osobę wymienioną w powyższym postanowieniu.

Postanowienie w Konwencji, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W ocenie Organu, określenie "inny podobny organ spółki", o którym mowa w ww. przepisie Konwencji obejmuje również organ zarządzający.

A zatem, skoro Wnioskodawca jako associate active jest wspólnikiem zarządzającym (organem zarządzającym), w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 ww. Konwencji i dochód Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej na rzecz spółki może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Belgii oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w Konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia).

W myśl art. 5 ust. 6 Konwencji MLI, który zastępuje art. 23 ust. 2 lit. a ww. Konwencji, w przypadku, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w (Polsce) uzyskuje dochód lub posiada majątek, które zgodnie z postanowieniami (Konwencji) mogą być opodatkowane przez (Belgię) (z wyłączeniem sytuacji, gdy te postanowienia zezwalają na opodatkowanie przez (Belgię) wyłącznie z powodu, że dany dochód jest

także dochodem uzyskiwanym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium (Belgii]), (Polska) zezwoli na:

i) odliczenie od podatku od dochodu takiej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w (Belgii];

ii) odliczenie od podatku od majątku takiej osoby kwoty równej podatkowi od majątku zapłaconemu w (Belgii).

Jednakże odliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu lub majątku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód

lub majątek, które mogą być opodatkowane w (Belgii).

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Reasumując, wypłacane Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej na rzecz ww. spółki jako wspólnik zarządzający (organ zarządzający), należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z ww. tytułu na podstawie art. 16 ust. 1 ww. Konwencji mogą podlegać opodatkowaniu w Belgii. Jednocześnie, stosownie do art. 5 ust. 6 Konwencji MLI w zw. z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce, z uwzględnieniem podatku od dochodu zapłaconego w Belgii.

W konsekwencji, Pana stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Odnosząc się do powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu, ponieważ dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną, Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl