0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU - Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

27 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 19 grudnia 2022 r. (wpływ 19 grudnia 2022 r.) i 20 grudnia 2022 r. (wpływ 20 grudnia 2022 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowana będąca stroną postępowania: Pani..

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: Pan..

Opis zdarzenia przyszłego

Pozostają Państwo w związku małżeńskim od 2007 r. Między Państwem istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Oboje uzyskujecie dochody z tytułu umowy o pracę i rozliczacie się na zasadach ogólnych (wspólne zeznanie podatkowe PIT-37).

W 2011 r. został zakupiony samochód osobowy za pieniądze należące do majątku wspólnego. Mąż (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) jest jego jedynym właścicielem w dowodzie rejestracyjnym i polisie ubezpieczeniowej. Zainteresowani posiadają prawo jazdy i korzystają z samochodu w celu wspólnego dojazdu z miejsca zamieszkania w... do zakładów pracy w..., do sklepu w celu zrobienia zakupów, na konsultacje lekarskie i zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Zainteresowani sami finansują wydatki na samochód: zakup paliwa (brak udokumentowania imiennymi fakturami), ubezpieczenie auta, przegląd serwisowy, zakup części i bieżące naprawy (imienne faktury).

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w... wydał dla Państwa orzeczenia o niepełnosprawności:

- w dniu 13 lipca 2022 r. dla męża (Nr...) na okres do 31 lipca 2024 r. (ustalony stopień lekki niepełnosprawności datuje się od 3 czerwca 2022 r., symbol 04-0),

- w dniu 19 września 2022 r. dla Pani (Nr..) na okres do 30 września 2024 r. (ustalony stopień umiarkowany niepełnosprawności datuje się od 19 sierpnia 2022 r., symbol 05-R).

Mąż ponosi następujące wydatki w leczeniu i terapii zdiagnozowanej w 2021 r. choroby oczu (stożek rogówki po przeprowadzonym w 2021 r. zabiegu Cross-linking):

* soczewki kontaktowe twarde (zakup co roku, objęte częściową refundacją przez NFZ), wykonywane na indywidualne zamówienie po wcześniejszych pomiarach rogówki oczu w klinice okulistycznej; są wyrobem medycznym wymienionym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Grupa P - wyroby medyczne wydawane seryjnie, nr 75), wskazanym w art. 26 ust. 7a pkt 2a;

* obowiązkowe preparaty do dezynfekcji i przechowywania tych soczewek (nabywane w salonie optycznym co 2 miesiące, dostępne bez recepty, są to leki gotowe), które wg informacji okulisty są niezbędne dla ich prawidłowego stosowania, a zatem są one wyposażeniem umożliwiającym używanie soczewek twardych zgodnie z przewidzianym zastosowaniem i podlegają odliczeniu w pełnej wysokości, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 2a;

* krople do oczu (nabywane w salonie optycznym co pół roku, nabywane w salonie optycznym co pół roku, lek gotowy, dostępny bez recepty).

Pani, w związku z rozpoznanym w 2020 r. schorzeniem kręgosłupa, ponosi wydatki na:

* leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (leki gotowe, wydawane na receptę wystawioną przez lekarza specjalistę - neurologa);

* zalecone przez ww. lekarza specjalistę leki witaminowe z grupy B (lek OTC, czyli bez recepty, tj. Vitaminum B Compositum), D3 (lek OTC, czyli bez recepty, tj. lbuvitD3), K (lek RX, czyli na receptę, tj. Vitacon); wszystkie są lekami gotowymi;

* zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w gabinecie fizjoterapii i osteopatii (nieobjęte refundacją przez NFZ), o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od dnia otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności gromadzicie Państwo imienne (wystawiane przez salon optyczny, aptekę, fizjoterapeutę-osteopatę) dokumenty potwierdzające poniesienie ww. wydatków, wskazujących nazwę zakupionego towaru/zabiegu, jego ilość oraz cenę brutto.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku podali Państwo, że:

a)

wszystkie leki, które chcecie Państwo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej są lekami gotowymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

b)

w odpowiedzi na pytanie: czy posiada Pani zaświadczenie lub inny dokument wydany przez lekarza specjalistę, z którego wynika, że wszystkie leki, o których mowa we wniosku, powinna Pani stosować stale lub czasowo? poinformowała Pani, że lekarz wystawia receptę oraz wydruk spisu leków dostępnych dla pacjenta bez recepty, które zleca Pani w leczeniu choroby (informacja o tym znajduje się w Pani dokumentacji medycznej - karcie pacjenta w poradni neurologicznej, przy najbliższej wizycie kontrolnej złoży Pani wniosek o wystawienie zaświadczenia medycznego ws. konieczności stosowania ww. leków);

c)

wydatki na zakup tych leków przekroczyły dotąd kwotę 100 zł dwukrotnie;

d)

odpowiadając na pytanie czy posiada Pani zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę, że zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa we wniosku są niezbędne i służą poprawie Pani stanu zdrowia w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? poinformowała Pani, że lekarz specjalista wystawiał dotychczas wyłącznie skierowania na zabiegi rehabilitacyjne, a informacja o konieczności tej formy leczenia znajduje się w Pani dokumentacji medycznej - karcie pacjenta w poradni neurologicznej (okres oczekiwania na ich rozpoczęcie w ramach NFZ wynosi ok. 6 miesięcy w placówkach zabiegowych), a wobec pogorszenia stanu zdrowia zaistniała konieczność zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnych (okres oczekiwania wyniósł 2 tygodnie, poprawił stan zdrowia i umożliwił powrót do aktywności zawodowej, posiada Pani imienną fakturę za ww. zabiegi), przy najbliższej wizycie kontrolnej złoży Pani wniosek o wystawienie zaświadczenia medycznego ws. niezbędności zabiegów rehabilitacyjnych;

e)

wydatki, które chcą Państwo odliczyć w zeznaniu podatkowym, są poniesione z Państwa własnych środków finansowych, wyjątkiem jest zakup przez męża soczewek twardych (częściowo dofinansowany przez NFZ; mąż posiada imienną fakturę za zakup soczewek na kwotę, którą zapłacił z własnych środków finansowych, zaś dofinansowanie zostało przekazane przez NFZ do placówki, w której dokonał zakupu soczewek);

f)

uzyskujecie Państwo dochody z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z pracodawcą, rozliczacie się wspólnie w zeznaniu podatkowym PIT-37 (zasady ogólne).

Pytania

1. Czy dokonując w 2023 r. wspólnego rozliczenia podatku na druku PIT-37 (i także w latach przyszłych, jeśli przepisy w tym zakresie nie zmienią się), mogą Państwo w załączniku PIT/O, każde z osobna, skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w wysokości 2 280 zł przewidzianej w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu używania samochodu - to znaczy, mąż jako właściciel ujawniony w dowodzie rejestracyjnym samochodu, zaś Pani jako współwłaścicielka na mocy małżeńskiej wspólnoty majątkowej?

2. Czy dokonując w 2023 r. wspólnego rozliczenia podatku na druku PIT-37 (i także w latach przyszłych, jeśli przepisy w tym zakresie nie zmienią się) mogą Państwo w załączniku PIT/O, każde z osobna, odliczyć od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 2a, 6b i 12 ww. ustawy, wydatki poniesione na zakup dla siebie ww. zabiegów, soczewek twardych, preparatów do ich dezynfekcji i przechowywania, kropel do oczu, leków przeciwzapalno-przeciwbólowych oraz preparatów witaminowych - od czasu, gdy posiadacie Państwo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Stanowisko Państwa w sprawie

W ocenie Zainteresowanych, zarówno Pani jak i mąż możecie skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu poprzez odliczenie w załączniku PIT/O do zeznania PIT-37 kwoty 2 280 zł. Mąż jest ujawniony jako właściciel pojazdu w dokumentach jego zakupu, dowodzie rejestracyjnym i polisie ubezpieczeniowej. Pani jest właścicielką na mocy małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Według interpretacji pracownika US podstawą dla skorzystania z tej ulgi przez Panią jest udokumentowanie Pani tytułu własności pojazdu w dowodzie rejestracyjnym i polisie ubezpieczeniowej (dla celów dowodowych w przypadku kontroli zeznania podatkowego).

Zainteresowany może odliczyć wydatki na soczewki kontaktowe twarde po uwzględnieniu kwoty refundacji przez NFZ, która pomniejsza kwotę tego wydatku. one wyrobem medycznym wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Grupa P - wyroby medyczne wydawane seryjnie, nr 75), wskazanym w art. 26 ust. 7a pkt 2a ww. ustawy.

Według informacji lekarza okulisty, niezbędne dla ich prawidłowego zastosowania jest używanie określonych preparatów do ich dezynfekcji i przechowywania. Zatem one wyposażeniem umożliwiającym ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem i podlegają odliczeniu w pełnej wysokości, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 2a ww. ustawy.

Odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ww. ustawy, podlegają przez każdego z Państwa osobno leki: krople do oczu (kwalifikowane jako lek dostępny bez recepty), leki przeciwzapalno-przeciwbólowe (lek dostępny na receptę) i leki witaminowe (zarejestrowane jako lek OTC czyli wydawane bez recepty: Vitaminum B Compositum, IbuvitD3 oraz Vitacon (zarejestrowany jako lek RX czyli wydawany na receptę), lecz tylko w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Ww. produkty lekami, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Do odliczenia w pełnej wysokości na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikują się zaś wydatki poniesione przez Panią na odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.):

Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

W myśl art. 6 ust. 2 ww. ustawy:

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego - mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do art. 6 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

W myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy:

Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Stosownie do art. 6 ust. 3a ww. ustawy:

Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również do:

1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2) małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej - jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot: wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu.

Na podstawie art. 26 ust. 7a ww. ustawy:

Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione m.in. na:

- zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych - pkt 2a;

- odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne - pkt 6b;

- leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki - pkt 12;

- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł - pkt 14;

Na podstawie art. 26 ust. 7b ww. ustawy:

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

W myśl art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1)

wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;

2)

okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;

3)

(uchylony).

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy:

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

W myśl art. 26 ust. 7d ww. ustawy:

Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

4)

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

5)

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

6)

orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7f ww. ustawy:

Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a)

całkowitą niezdolność do pracy albo

b)

umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 7g ww. ustawy:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Zauważyć należy, że odliczeniu od dochodu podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Stosownie do treści art. 26 ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy zaznaczyć, że katalog wydatków wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a ww. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą przyjętą w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest zatem ich interpretacja rozszerzająca.

Wyjaśnienia wymaga, że wskazany w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez ustawodawcę limit 2 280 zł dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego będącego własnością osoby niepełnosprawnej. Kwota 2 280 zł nie jest bowiem odliczeniem z tytułu bycia osobą niepełnosprawną, lecz z tytułu używania samochodu osobowego będącego własnością osoby niepełnosprawnej. Kwota ta jest wyłącznie limitem, powyżej którego wydatki poniesione na korzystanie z samochodu nie podlegają odliczeniu.

Powyższe oznacza że, podatnik może odliczyć tylko te wydatki, które faktycznie poniósł (do kwoty 2 280 zł), co oznacza, że nie może odliczyć kwoty 2 280 zł, jeżeli poniósł wydatki w kwocie niższej od wyżej wskazanej. W zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć kwotę ulgi do wysokości limitu (2 280 zł). Każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje "własnym limitem".

Przy czym należy wyjaśnić, że pod pojęciem wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale również koszty utrzymania samochodu, takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozbawia prawa do ulgi, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym pozostaje ona we wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli dowiedzie, że jest współwłaścicielem samochodu (samochód ten stanowi wspólny składnik majątku małżonków).

Z treści wniosku wynika, że Pani oraz Pani mąż jesteście osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wydanymi przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Pani posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane 19 września 2022 r. na okres do 30 września 2024 r., a Pani mąż posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane 13 lipca 2022 r. (obowiązujące do 31 lipca 2024 r). Jesteście małżeństwem od 2007 r. i posiadacie wspólność majątkową. Oboje uzyskujecie dochody z tytułu umowy o pracę i rozliczacie się na zasadach ogólnych (wspólne zeznanie podatkowe PIT-37).

Chcą Państwo, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, odliczyć wydatki na samochód, który został zakupiony w 2011 r. za pieniądze należące do majątku wspólnego. Pani mąż jest jego właścicielem w dowodzie rejestracyjnym i polisie ubezpieczeniowej. Oboje Państwo posiadacie prawo jazdy i korzystacie z samochodu w celu wspólnego dojazdu z miejsca zamieszkania do zakładów pracy, do sklepu w celu zrobienia zakupów, na konsultacje lekarskie i zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Sami Państwo finansują wydatki na samochód, takie jak: zakup paliwa (brak udokumentowania imiennymi fakturami), ubezpieczenie auta, przegląd serwisowy, zakup części i bieżące naprawy (imienne faktury).

Ponadto, Pani mąż ponosi wydatki w leczeniu i terapii zdiagnozowanej choroby oczu na:

- zakup soczewek kontaktowych twardych, wykonywanych na indywidualne zamówienie po wcześniejszych pomiarach rogówki oczu w klinice okulistycznej. Soczewki są wyrobem medycznym wymienionym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Grupa P - wyroby medyczne wydawane seryjnie, nr 75),

* obowiązkowe preparaty do dezynfekcji i przechowywania tych soczewek (nabywane w salonie optycznym co 2 miesiące, dostępne bez recepty, są to leki gotowe), które wg informacji okulisty są niezbędne dla ich prawidłowego stosowania, a zatem są one wyposażeniem umożliwiającym używanie soczewek twardych zgodnie z przewidzianym zastosowaniem,

* krople do oczu (nabywane w salonie optycznym co pół roku, nabywane w salonie optycznym co pół roku, lek gotowy, dostępny bez recepty).

Pani, w związku z rozpoznanym w 2020 r. schorzeniem kręgosłupa, ponosi wydatki na:

* leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (leki gotowe, wydawane na receptę wystawioną przez lekarza specjalistę - neurologa);

* zalecone przez ww. lekarza specjalistę leki witaminowe z grupy B (lek OTC, czyli bez recepty tj. Vitaminum B Compositum), D3 (lek OTC, czyli bez recepty, tj. lbuvitD3), K (lek RX, czyli na receptę, tj. Vitacon); wszystkie są lekami gotowymi;

* zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w gabinecie fizjoterapii i osteopatii (nieobjęte refundacją przez NFZ), o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Posiadacie Państwo imienne dokumenty potwierdzające poniesienie ww. wydatków, wskazujących nazwę zakupionego towaru/zabiegu, jego ilość oraz cenę brutto. Wszystkie leki, które chcecie Państwo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej są lekami gotowymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2301). Leki, które Pani stosuje, zostały Pani zlecone przez lekarza. Wydatki na zakup tych leków przekroczyły dotąd dwukrotnie kwotę 100 zł. W przypadku odbytych zabiegów leczniczo - rehabilitacyjnych, informacja o konieczności tej formy leczenia znajduje się w Pani dokumentacji medycznej - karcie pacjenta w poradni neurologicznej. Powyższe wydatki sfinansowali Państwo z własnych środków, poza zakupem soczewek przez Pani męża, na które otrzymał częściowe dofinansowanie z NFZ.

W świetle przedstawionego opisu oraz wskazanych przepisów prawa należy stwierdzić, że stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Państwo jako osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, jesteście uprawnieni do odliczenia wydatków, o których mowa we wniosku, poniesionych w 2022 r., w związku z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego Państwa współwłasność. Odliczenia możecie Państwo dokonać do wysokości limitu określonego przez ustawodawcę, tj. do kwoty 2 280 zł. Limit ten przysługuje osobno każdemu z Państwa.

Podkreślenia wymaga, że przepis nie pozbawia prawa do ulgi, w sytuacji gdy,w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którą w chwili nabycia pozostawała we wspólności majątkowej małżeńskiej i samochód stanowił wspólny składnik majątku małżonków. Zatem, wydatki poniesione przez Panią w 2022 r., w związku z używaniem przez Panią samochodu osobowego, którego jest Pani współwłaścicielem, będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym.

Wskazać jednocześnie należy, że określona w ustawie kwota 2 280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona za dany rok podatkowy tytułem poniesienia ww. wydatków i to niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna posiadała orzeczenie o niepełnosprawności i była właścicielem samochodu osobowego przez cały rok, czy też uzyskała to orzeczenie lub nabyła własność/współwłasność ww. samochodu w trakcie roku podatkowego.

Należy również wyjaśnić, że pod pojęciem wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Pani mężowi przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2022 r., poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup wyrobów medycznych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zakup soczewek kontaktowych twardych oraz obowiązkowych preparatów do dezynfekcji i przechowywania tych soczewek, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie. Wykaz wyrobów medycznych, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 2a ww. ustawy określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 704). W wykazie tym zostały wymienione m.in. soczewki kontaktowe twarde (poz. 75). Odliczenie to Zainteresowany będzie mógł uwzględnić w zeznaniu rocznym, po pomniejszeniu o kwotę refundacji z NFZ.

Macie Państwo również prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2022 r. wydatków na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do możliwości odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków ponoszonych przez Panią na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne należy wskazać, że skoro jest Pani osobą niepełnosprawną, a ww. zabiegi zostały Pani zlecone przez lekarza specjalistę, to na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie Pani przysługiwało powyższe odliczenie w zeznaniu rocznym składanym za 2022 r. Dodatkowym dokumentem potwierdzającym Pani prawo do ww. ulgi, będzie posiadanie zaświadczenia medycznego ws. niezbędności tych zabiegów rehabilitacyjnych.

Prawo do odliczenia ww. wydatków z tytułu używania samochodu osobowego, zakupu soczewek kontaktowych twardych wraz z preparatami do ich dezynfekcji i przechowywania, zakupu leków i wydatków ponoszonych na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, będzie przysługiwało Państwu również w rozliczeniach za lata następne, w których obowiązywać będzie orzeczenie o niepełnosprawności oraz będą Państwo spełniać pozostałe warunki określone w ustawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami składając wspólne zeznanie podatkowe, mogą Państwo skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, przy czym każde z Państwa odlicza je samodzielnie od swojego dochodu. Korzystanie z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie wyklucza prawa do składania wspólnego zeznania rocznego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pani.... (Zainteresowana będąca stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl