0113-KDIPT2-2.4011.786.2022.4.MK - Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.786.2022.4.MK Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości. Uzupełnił go Pan pismem złożonym 14 listopada 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W 2002 r. Wnioskodawca kupił nieruchomość gruntową w miejscowości..., oznaczoną jako działka ewidencyjna nr..., dla której Sąd Rejonowy w... prowadzi księgą wieczystą o nr..., w skład której wchodzą tereny zakwalifikowane jako rolne, las, pastwiska i łąki. Decyzję o zakupie Wnioskodawca podjął chcąc wykorzystać nieruchomość na potrzeby mieszkaniowe swojej rodziny. Chcąc umożliwić realizację pierwotnie zamierzonego celu, w 2008 r. korzystając z okazji tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Wnioskodawca złożył wniosek o stworzenie dla tego terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W grudniu 2013 r. uchwałą Rady Gminy... nr... plan został ustalony. We wrześniu 2020 r. Wnioskodawca wystąpił do wójta z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zgodnie z postanowieniem MPZP.

W dniu 20 stycznia 2021 r. wniosek został zatwierdzony decyzją podziałową. W wyniku podziału powstało trzynaście działek ewidencyjnych, wydzielonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne, oraz jedna działka wydzielona pod drogę wewnętrzną. Działki nadal stanowią jedną nieruchomość i mają jedną księgę wieczystą.

W kwietniu 2022 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z Urzędu Gminy informujące Go o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla projektowanej inwestycji, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej 2 MW na działce sąsiadującej z Jego nieruchomością. Jako strona postępowania, wykorzystując swoje prawa, Wnioskodawca wyraził swój brak akceptacji ustalenia warunków zabudowy pod taką przemysłową instalację, bowiem zniweczy ona Jego pierwotne zamierzenia. Mimo sprzeciwu Wnioskodawcy warunki zabudowy zostały wydane i są aktualnie w fazie uprawomocnienia, a właściciel sąsiadującej nieruchomości, wnioskujący o wydanie ww. warunków, zgłosił się do Wnioskodawcy z chęcią zakupu Jego nieruchomości w całości.

W wyniku zaistniałej sytuacji Wnioskodawca powziął zamiar dokonania sprzedaży swojej nieruchomości w całości, nie chcąc w przyszłości mieć w sąsiedztwie takiej instalacji. Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że:

- nie prowadził i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej,

- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

- nie zajmuje się obrotem nieruchomościami i nigdy nie sprzedał żadnej nieruchomości gruntowej,

- nieruchomość nie jest i nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,

- nieruchomość nie była nigdy przedmiotem dzierżawy, czy też umów o podobnym charakterze,

- nieruchomość nigdy nie była w obrocie nieruchomościami i nie przyniosła żadnego dochodu od czasu jej zakupu,

- nieruchomość od czasu zakupu jest nieużytkowana i na jej obszarze nie znajdują się żadne budynki, budowle i urządzenia budowlane,

- nie podejmował żadnych działań podnoszących wartość nieruchomości w postaci doprowadzenia mediów (sieci wodociągowej, energii elektrycznej, doprowadzenia gazu, itp), postawienia ogrodzenia, wykonania drogi dojazdowej itp.,

- nie stosował środków reklamowych w celu sprzedaży nieruchomości, gdyż nabywca sam się zgłosił,

- nie miał planów sprzedaży nieruchomości, a powodem sprzedaży są plany właściciela sąsiadującej nieruchomości. Jego pierwotne założenia nie zostaną więc zrealizowane.

Pytanie

1. Czy sprzedając ww. nieruchomość w całości Wnioskodawca będzie zobowiązany naliczyć podatek od towarów i usług, udokumentować transakcję poprzez wystawienie faktury oraz rozliczyć należny podatek od towarów i usług i zadeklarować go wobec władz skarbowych, mimo że nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zajmuje się sprzedażą nieruchomości, a planowane zdarzenie ma charakter incydentalny, nie nosi znamion działalności profesjonalnej i jest w ramach zarządu majątkiem prywatnym?

2. Czy jako osoba fizyczna Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, mimo że nie prowadzi działalności gospodarczej, a planowane zdarzenie jest jednorazowe i nie nosi znamion działalności profesjonalnej, a od daty zakupu minęło 20 lat?

Należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. pytanie nr 2), natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 1) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie

W odniesieniu do pytania nr 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle przedstawionych okoliczności, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od sprzedanej nieruchomości. Nie prowadzi bowiem działalności gospodarczej, a zbycie nieruchomości następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie - art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność gospodarczą jako działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (...).

Muszą więc wystąpić łącznie przesłanki ciągłości, zorganizowania i zarobkowego charakteru, aby mówić o działalności gospodarczej przy dokonywaniu transakcji sprzedaży nieruchomości.

W ocenie Wnioskodawcy powyższe przesłanki nie są spełnione, a planowana transakcja zbycia nie może być kwalifikowana jako działalność gospodarcza.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy:

źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą nienastępująca w ramach wykonywania działalności gospodarczej sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Odrębnym źródłem przychodu jest wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Użyte w ww. przepisie pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej opiera się na trzech przesłankach:

- zarobkowym celu działalności,

- wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

- prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże, brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz, czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Za takim rozumieniem pojęcia "zorganizowany" przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Op 18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Natomiast, przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto należy wskazać, że w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym, istotne jest również dla aktywności zarobkowej podatnika - mieszczącej się w zakresie zdefiniowanym w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nieistnienie przeszkód określonych w art. 5b ust. 1 ww. ustawy. Aby dana aktywność nie została uznana za działalność gospodarczą, konieczne jest łączne spełnienie tych przesłanek.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 2002 r. Wnioskodawca kupił nieruchomość gruntową. Decyzję o zakupie Wnioskodawca podjął chcąc wykorzystać ją na potrzeby mieszkaniowe swojej rodziny. We wrześniu 2020 r. Wnioskodawca wystąpił do Wójta z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zgodnie z postanowieniem MPZP. W dniu 20 stycznia 2021 r. wniosek został zatwierdzony decyzją podziałową. W wyniku podziału powstało trzynaście działek ewidencyjnych, wydzielonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne, oraz jedna działka wydzielona pod drogę wewnętrzną. Działki nadal stanowią jedną nieruchomość i mają jedną KW.

W kwietniu 2022 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z Urzędu Gminy informujące Go o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla projektowanej inwestycji, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na działce sąsiadującej z Jego nieruchomością. Jako strona postępowania, wykorzystując swoje prawa, Wnioskodawca wyraził swój brak akceptacji ustalenia warunków zabudowy pod taką przemysłową instalację, bowiem zniweczy ona Jego pierwotne zamierzenia. Mimo sprzeciwu Wnioskodawcy warunki zabudowy zostały wydane i są aktualnie w fazie uprawomocnienia, a właściciel sąsiadującej nieruchomości wnioskujący o wydanie ww. warunków zgłosił się do Wnioskodawcy z chęcią zakupu nieruchomości w całości.

W wyniku zaistniałej sytuacji Wnioskodawca powziął zamiar dokonania sprzedaży swojej nieruchomości w całości nie chcąc w przyszłości mieć w sąsiedztwie takiej instalacji. Ponadto

Wnioskodawca oświadcza, że:

- nie prowadził i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej,

- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

- nie zajmuje się obrotem nieruchomościami i nigdy nie sprzedał żadnej nieruchomości gruntowej,

- nieruchomość nie jest i nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,

- nieruchomość nie była nigdy przedmiotem dzierżawy, czy też umów o podobnym charakterze,

- nieruchomość nigdy nie była w obrocie nieruchomościami i nie przyniosła żadnego dochodu od czasu jej zakupu,

- nieruchomość od czasu zakupu jest nieużytkowana i na jej obszarze nie znajdują się żadne budynki, budowle i urządzenia budowlane,

- nie podejmował żadnych działań podnoszących wartość nieruchomości w postaci doprowadzenia mediów (sieci wodociągowej, energii elektrycznej, doprowadzenia gazu, itp), postawienia ogrodzenia, wykonania drogi dojazdowej itp.,

- nie stosował środków reklamowych w celu sprzedaży nieruchomości, gdyż nabywca sam się zgłosił,

- nie miał planów sprzedaży nieruchomości, a powodem sprzedaży są plany właściciela sąsiadującej nieruchomości. Jego pierwotne założenia nie zostaną więc zrealizowane.

Wobec powyższego, w celu właściwego zakwalifikowania skutków działań podjętych przez Pana do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych ze sprzedażą nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie, czynności podejmowane przez Pana wskazują, że nie mają one charakteru profesjonalnego działania przypisywanego przedsiębiorcom i mieszczą się w zwykłych działaniach związanych z właściwym zarządem własnym majątkiem.

Okoliczności opisane we wniosku nie wskazują, że sprzedaż nieruchomości nastąpi w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności, która wyczerpywałaby znamiona działalności gospodarczej, określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, przychód, który Pan uzyska ze sprzedaży działek, nie będzie stanowił źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Skutki podatkowe planowanej czynności, należy zatem ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Zatem, pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "nabycie", a tym bardziej nie określa szczególnych sposobów nabycia. Mając na uwadze jego znaczenie językowe należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), a w szczególności do art. 155 § 1, który stanowi, że:

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie do nabycia nieruchomości doszło w 2002 r. w drodze umowy sprzedaży.

Zaznaczyć należy, że podział nieruchomości na mniejsze działki, nie stanowi dla Pana nowego nabycia nieruchomości. W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datę nabycia wydzielonych działek należy utożsamiać z datą nabycia prawa do tej nieruchomości przez Pana, tj. 2002 r.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że planowana przez Pana sprzedaż nieruchomości, w związku z tym, że nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie będzie stanowiła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Jednocześnie stwierdzić należy, że sprzedaż nieruchomości, nabytej w 2002 r., nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z upływem okresu pięciu lat liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości, tj. od końca 2002 r. W konsekwencji, sprzedaż przez Pana ww. nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, nie będzie ciążył na Panu obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem, Pana stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego.

Pełna weryfikacja prawidłowości Pana stanowiska może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi Pan zastosować się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl