0113-KDIPT2-2.4011.629.2022.2.ST - Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.629.2022.2.ST Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 lipca 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości. Uzupełniła go Pani pismem z 22 września 2022 r. (data wpływu 26 września 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni (dalej: Wnioskodawczyni, Sprzedająca) jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W dniu 17 grudnia 2013 r. Sprzedająca nabyła na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego prawo własności nieruchomości położonej w.. Nieruchomość składa się z siedmiu działek gruntowych o łącznym obszarze 8,7981 ha, objętych księgą wieczystą nr..., a są to: działka nr... o powierzchni 0,0012 ha, działka nr... o powierzchni 1,6988 ha; działka nr... o powierzchni 0,0130 ha, działka nr... o powierzchni 0,033 ha, działka nr... o powierzchni 7,006 ha, działka nr... o powierzchni 0,0498 ha, działka nr... o powierzchni 0,0014 ha (dalej: Nieruchomość). Zgodnie z treścią Wypisów z Rejestru Gruntów, powyższe działki stanowią grunty orne. Nieruchomość jest niezabudowana - nie znajdują się na niej żadne budynki ani budowle. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Teren obejmujący działki nr:. nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Strony przewidują, że w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży, teren nieruchomości nie będzie nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wskutek uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. Do dnia zawarcia umowy wydane zostaną warunki zabudowy i zagospodarowania dla nieruchomości oraz pozwolenie na budowę.

W dniu 10 stycznia 2020 r. Sprzedająca zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, wyłącznie działek nr:. o łącznej powierzchni 8,7981 ha, z... (dalej: umowa przedwstępna). W dniu 4 listopada 2021 r. strony umowy zawarły aneks do umowy przedwstępnej. W dniu 5 stycznia 2022 r... zawarła umowę sprzedaży wierzytelności i umowę przejęcia długów, na podstawie której... (dalej: Kupujący) nabyła prawa (wierzytelności) i przejęła obowiązki (długi) wynikające z umowy przedwstępnej zawartej dnia 10 stycznia 2020 r. (zmienionej aneksem z dnia 4 listopada 2021 r.), stając się podmiotem uprawnionym do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Na dokonanie cesji Sprzedająca wyraziła zgodę.... planuje zawarcie umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej zawartej z Wnioskodawczynią na rzecz spółki celowej, utworzonej w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów przemysłowych na nieruchomościach położonych w..., obejmujących m.in. działki będące przedmiotem niniejszego wniosku. Wówczas spółka celowa wstąpi w prawa i obowiązki Kupującego wynikające z umowy zawartej w dniu 10 stycznia 2021 r. (zmienionej aneksem z dnia 4 listopada 2021 r.), a następnie dokona zakupu nieruchomości w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy przyrzeczonej. Strony umowy przedwstępnej przewidują możliwość jej zmiany w przyszłości, poprzez zawarcie aneksu, przedłużającego termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Sprzedająca jest osobą fizyczną zatrudnioną w prywatnej firmie, która od 2013 r. podlega jako rolnik ubezpieczeniu KRUS. Od nieruchomości Sprzedająca płaci podatek rolny. Nigdy nie była i nie jest rolnikiem ryczałtowym. Nieruchomość nabyta została przez Sprzedającą w drodze darowizny, celem kontynuacji prowadzenia działalności (prowadzonej wcześniej przez rodziców Sprzedającej), związanej z produkcją rolną i uprawą roślin ozdobnych, którą rozpoczęła w dniu 10 marca 2014 r. Działalność ta została zawieszona w dniu 1 stycznia 2017 r., a w 2019 r. została zamknięta i wykreślona z CEIDG (wniosek o wykreślenie z dnia 25 lutego 2019 r.). W okresie prowadzenia wymienionej działalności Sprzedająca prowadziła działalność rolniczą jako czynny zarejestrowany podatnik VAT z wykorzystaniem działek podlegających planowanej transakcji sprzedaży. Wnioskodawczyni sprzedawała produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej prowadzonej na przedmiotowej nieruchomości, która przez cały okres jej posiadania była wykorzystywana wyłącznie dla celów rolniczych, wyłącznie na własne potrzeby, tzn. działki nie były oddawane osobom trzecim do korzystania na podstawie odpłatnych umów najmu lub dzierżawy. Od dwóch lat nieruchomość stanowi nieużytek.

Wnioskodawczyni nigdy nie prowadziła działalności związanej z obrotem nieruchomościami, działkami, budynkami. Nie jest właścicielem innych nieruchomości, których sprzedaż planuje. W przeszłości nie dokonywała także sprzedaży żadnych nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości została zaproponowana Wnioskodawczyni przez... w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności deweloperskiej. Warunkiem dokonania zakupu nieruchomości do celów działalności prowadzonej przez Kupującego jest, aby w dacie sprzedaży działka spełniała wszystkie wymagania, jakie są konieczne dla Kupującego.

Zgodnie z treścią umowy przedwstępnej, umowa przyrzeczona zawarta zostanie po spełnieniu się m.in. następujących warunków (warunki zawarcia umowy sprzedaży):

a)

uzyskanie zaświadczeń, wydanych przez Urząd Skarbowy w trybie art. 306g ustawy - Ordynacja podatkowa, Urząd Gminy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie art. 306g lub 306e ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających, że Sprzedająca nie zalega z płatnością należnych podatków lub innych należności publicznoprawnych;

b)

przeprowadzeniu przez Kupującego procesu analizy stanu prawnego Nieruchomości i uznaniu przez Kupującego, według jego oceny, wyników tej analizy jako satysfakcjonujące;

c)

uzyskaniu przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem - ustaleń, z których wynikałoby, iż warunki glebowo-środowiskowe (w tym ewentualne zanieczyszczenia i naniesienia) Nieruchomości umożliwiają realizację zamierzonej przez Kupującego inwestycji;

d)

potwierdzeniu przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem, że warunki techniczne (zaopatrzenie w media: wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych) umożliwiają realizację zamierzonej inwestycji na Nieruchomości;

e)

potwierdzeniu, że Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej;

f)

uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji potwierdzającej, że Nieruchomość zostanie wyłączona z produkcji rolnej albo zaświadczenia potwierdzającego, że może zostać wyłączona z produkcji rolniczej bez konieczności wydawania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie;

g)

uzyskaniu przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem, ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dotyczącej Nieruchomości i zezwalającej na realizację między innymi na nich inwestycji, polegającej na wybudowaniu zespołu budynków magazynowo-logistyczno-produkcyjnych z częścią biurową, najpóźniej do daty zawarcia umowy sprzedaży;

h)

przedłożeniu przez Sprzedającą na wezwanie Kupującego poświadczonych notarialnie kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Sprzedającej, tj. dokumentu osobistego lub paszportu;

i)

co najmniej dwukrotnym podpisaniu lub przekazaniu Kupującemu przez Sprzedającą - na wezwanie Kupującego - oświadczenia dotyczącego zgodności działań Sprzedającej z wymogami oraz procedurami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz przeprowadzeniu na podstawie załączników nr 2 i nr 3 do aktu notarialnego przez Kupującego bądź wskazany przez Kupującego podmiot weryfikacji Sprzedającej w ramach procedury zwanej "..." lub "...";

j)

uzyskania przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem, ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zjazdu i wyjazdu z i na Nieruchomość na drogę publiczną przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie planowanej przez Kupującego inwestycji;

k)

uzyskaniu przez Sprzedającą najpóźniej do daty ostatecznej zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, z którego będzie wynikało, że nabycie przez Nią Nieruchomości w drodze umowy darowizny było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, podatek ten został zapłacony albo zobowiązanie wygasło wskutek przedawnienia;

l)

uzyskaniu przez Kupującego zgody Wspólników Kupującego na nabycie Nieruchomości.

Zgodnie z umową, Sprzedająca udziela Kupującemu (działającemu przez wskazane w umowie przedwstępnej osoby) pełnomocnictwa do czynności podejmowanych w imieniu Sprzedającej, lecz na koszt Kupującego, obejmujących:

1)

uzyskania warunków technicznych przyłączenia Nieruchomości do infrastruktury technicznej, w szczególności przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej, teleinformatycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub innej infrastruktury technicznej umożliwiające odprowadzenie wód opadowych, oraz włączenia do dróg;

2)

przeglądania akt (w tym dokumentów i pism) księgi wieczystej nr... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w..., w tym do utrwalania treści wszystkich stosowanych dokumentów, sporządzania odpisów, kopii lub utrwalania w formie elektronicznej (fotografowanie, skanowanie etc.), również do składania wniosków o sporządzenie kserokopii z akt oraz do odbioru takich kserokopii, jak również składania wniosków o sporządzenie fotokopii i sporządzenie takich fotokopii oraz zobowiązanie do niezwłocznego udzielenia pełnomocnictwa, w zakresie wskazanym powyżej, adwokatom lub radcom prawnym wskazanym przez Kupującego;

3)

uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, zmiany klasyfikacji gruntów oraz uzyskanie decyzji dotyczącej gospodarowania masami ziemi podlegającymi ochronie;

4)

uzyskania decyzji o wycince drzew i krzewów oraz uzyskania decyzji o nasadzeniach zastępczych;

5)

uzyskania decyzji na lokalizację zjazdu z Nieruchomości oraz zgody wydanej przez zarządcę drogi na włączenie się do ruchu aut obsługujących zamierzoną przez Kupującego inwestycję;

6)

uzyskania zaświadczenia w przedmiocie objęcia lub nieobjęcia Nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu;

7)

uzyskania decyzji dotyczącej inwentaryzacji stanu lasów, wydanej stosownie do treści art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

8)

uzyskania wyłącznie w celu zawarcia umowy sprzedaży, we właściwym dla Sprzedającej oraz ze względu na miejsce położenia Nieruchomości: Urzędzie Gminy, Urzędach Skarbowych, Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaświadczeń, wydanych również w trybie art. 306g lub 306e ustawy - Ordynacja podatkowa, potwierdzających, że Sprzedająca nie zalega z należnymi podatkami i innymi świadczeniami publicznoprawnymi;

9)

zawarcia w imieniu Sprzedającej umów drogowych określających warunki włączania do dróg;

10)

uzyskania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych;

11)

uzyskania decyzji określającej wysokość renty planistycznej dla Nieruchomości;

12)

do dokonania wszelkich czynności związanych z procedurą dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, w tym do występowania przed wszelkimi organami, składania i odbioru odpowiednich dokumentów, pism, wniosków oraz zaświadczeń, reprezentowania w postępowaniu administracyjnym, z prawem składania odwołań od decyzji i podejmowania pozostałych czynności prawnych i faktycznych;

13)

odbioru korespondencji oraz przesyłek pocztowych i kurierskich we wszelkich sprawach dotyczących Nieruchomości, a wszczętych na wniosek Kupującego lub na podstawie udzielonych Kupującemu przez Sprzedającą pełnomocnictw, w tym Sądów, Urzędów i od Komorników.

Przedmiotem pełnomocnictwa udzielonego przez Sprzedającą Kupującemu nie jest uatrakcyjnienie działki w celu jej sprzedaży z zyskiem, lecz uzyskanie przez Kupującego pewności, że spełnia ona warunki do uznania ją za zdatną do przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, które zostanie później wynajęte najemcom. Warunki przewidziane w umowie przedwstępnej są warunkami zastrzeżonymi na rzecz Kupującego - co oznacza, że nieruchomość może zostać nabyta wedle uznania Kupującego, także wtedy, gdy nie ziści się część lub żaden z nich. Kupujący nie jest zobowiązany także do podjęcia wszystkich działań, do jakich jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - a wyłącznie tych, które uzna za stosowne w celu oceny przydatności nieruchomości dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej interpretacji, Sprzedająca nie dokonywała jakichkolwiek czynności mających na celu ich podział, scalenie, uzbrojenie, doprowadzenie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości. Zbycie następuje w ramach jednorazowej transakcji obejmującej wszystkie działki składające się na nieruchomość będącą przedmiotem otrzymanej wcześniej darowizny.

W opisanym stanie faktycznym, wątpliwości Wnioskodawczyni budzi to, czy odpłatne zbycie działek nr:. będących przedmiotem niniejszego wniosku i uzyskane z tego tytułu środki pieniężne, należy zakwalifikować do źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie, jeśli potwierdzi się powyższa kwalifikacja opisanej transakcji do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, czy związku z tym, z uwagi na fakt, że odpłatne zbycie nastąpi po upływie pięcioletniego terminu określonego w ustawie, opisana transakcja nie będzie po stronie Wnioskodawczyni generować przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Ona nie będzie zobowiązana do wykazania go w zeznaniu podatkowym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że Jej działalność związana z produkcją rolną i uprawą roślin ozdobnych była opodatkowana wyłącznie podatkiem rolnym. Dochody z tego tytułu nie były opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychód z działalności prowadzonej przez Nią polegającej na uprawie roślin ozdobnych nie był opodatkowany na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Uwzględniając opisane w stanie faktycznym wniosku okoliczności i działania Wnioskodawczyni, w odniesieniu do posiadanej Nieruchomości wskazują w Jej ocenie na to, że sprzedaż następuje w wyniku czynności mieszczących się w pojęciu zwykłego zarządu własnym majątkiem, a jednocześnie nie będących działaniem o charakterze inwestycyjnym, ukierunkowanym na osiągnięcie zysku, które są typowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Uwzględniając przedstawiony opis transakcji, w tym sposób nabycia Nieruchomości oraz szczegóły planowanej sprzedaży, w ocenie Wnioskodawczyni brak jest przesłanek do uznania, że opisana we wniosku sprzedaż Nieruchomości będzie następowała w wykonaniu działalności gospodarczej. Nie jest Ona natomiast w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy planowana przez Nią transakcja, opisana we wniosku, w związku z którą uzyska Ona dochód, nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ co do kwalifikacji podatkowej w tym zakresie (tj. oceny przez organ podatkowy stanowiska Wnioskodawczyni, czy w świetle wskazanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego dochód z transakcji należy zakwalifikować do źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, czy też z działalności gospodarczej, czego dotyczy pytanie nr 1, Wnioskodawczyni oczekuje odpowiedzi od organu podatkowego. Wskazała Ona własne stanowisko w sprawie i w sposób dokładny, i wyczerpujący opisała charakter oraz okoliczności towarzyszące planowanej transakcji. W związku z tym oczekuje, że to organ interpretacyjny rozstrzygnie czy w danych okolicznościach sprawy planowana sprzedaż wskazanych we wniosku działek nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też nie, i w konsekwencji będzie kwalifikowana do źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych organ nie może domagać się od Wnioskodawczyni podania jako stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego czegoś co w istocie należy do sfery prawnej, a więc takiej, która dotyczy obowiązków organu wydającego indywidualne interpretacje (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2021 r., sygn. akt I SA/GI 24/21). Należy zauważyć, że przepisy prawa podatkowego interpretowane winny być z uwzględnieniem zastosowania wszelkich przepisów mających wpływ na wydanie rozstrzygnięcia dotyczącego zapytania podatnika i organy podatkowe nie mogą uchylić się od interpretacji tych przepisów w powiązaniu z przepisem podatkowym będącym przedmiotem zapytania. Takie podejście jest zgodne z poglądem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 2524/12. Sąd zwrócił uwagę, że wprowadzenie w życie przepisów dotyczących interpretacji podatkowych dokonywanych przez organy podatkowe miało na celu przede wszystkim zminimalizowanie skutków ryzyka wszelkich działań podejmowanych przez podatników, płatników i inkasentów. Interpretacje podatkowe nie przynosiłyby żadnej użyteczności, gdyby wykładnia konkretnych przepisów byłaby oparta wyłącznie o wybiórcze przepisy interpretowane przez organ (por. wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. akt I FSK 1871/07).

Jak wskazano w treści wniosku, zbycie nastąpi w ramach jednorazowej transakcji obejmującej wszystkie odziedziczone działki składające się na Nieruchomość. W ocenie Wnioskodawczyni, nie można zatem w tym wypadku mówić o zorganizowanym i ciągłym charakterze obrotu nieruchomościami. Nie jest Ona natomiast w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy planowana przez Nią transakcja, opisana we wniosku, będzie miała zorganizowany i ciągły charakter w rozumieniu, które zakłada organ interpretacyjny w przesłanym zapytaniu. Wnioskodawczyni pragnie zwrócić uwagę, że kwalifikacja transakcji jako obrotu o zorganizowanym i ciągłym charakterze ma charakter ocenny i powinna być przedmiotem interpretacji organu podatkowego, na podstawie subsumpcji kompleksowo opisanego zdarzenia przyszłego. Ponadto, biorąc pod uwagę, że uznanie działań podatnika za obrót o zorganizowanym i ciągłym charakterze może mieć istotny wpływ na uznanie ich za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni oczekuje od organu podatkowego dokonania kwalifikacji podatkowej w tym zakresie. Wskazała Ona własne stanowisko w sprawie, i w sposób dokładny i wyczerpujący opisała charakter oraz okoliczności towarzyszące planowanej transakcji. W związku z tym oczekuje, że to organ interpretacyjny rozstrzygnie czy w danych okolicznościach sprawy czynności Wnioskodawczyni mają charakter obrotu o zorganizowanym i ciągłym charakterze.

Nie jest Ona podmiotowo ani kapitałowo powiązana z nabywcą, któremu zamierza sprzedać nieruchomości.

Zgodnie z harmonogramem transakcji i przewidywaniami Wnioskodawczyni, planowane zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży działek, o których mowa we wniosku ma nastąpić jeszcze w 2022 r. Po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości nie będzie Ona udostępniała nieruchomości (działek) lub ich części nabywcy na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Pytania

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży Nieruchomości należy zakwalifikować do źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna, to czy w przedstawionym stanie faktycznym odpłatne zbycie Nieruchomości nie będzie generować przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym sprzedaż Nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do wykazania go w zeznaniu podatkowym?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym stanie faktycznym, środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży Nieruchomości, należy zakwalifikować do źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym stanie faktycznym, odpłatne zbycie Nieruchomości nie będzie generować przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu w zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei, jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto, przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje, że dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, które nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

- odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

- zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Użyte w ww. przepisie pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej opiera się na trzech przesłankach:

- zarobkowym celu działalności,

- wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

- prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Zgodnie z przyjętą praktyką interpretacyjną (np. interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT2-2.4011.425.2019.2.AKU z dnia 24 września 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.570.2018.2.MJ z dnia 8 stycznia 2019 r.), działalność należy uznać za zarobkową wtedy, gdy może służyć potencjalnemu generowaniu zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie generować. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz, czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

W odniesieniu do pojęcia "zorganizowania", zasadnym jest zaczerpnięcie definicji słownikowej. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2000, "organizować" to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie bądź w znaczeniu drugim, nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek.

Odnosząc się do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to wskazać należy, że jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Zatem, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 919/14: "Dla przyjęcia, że działalność ma charakter ciągły, nie jest niezbędne, by powtarzane były konkretne czynności; możliwe, że dana czynność (np. sprzedaż) będzie dokonana jednorazowo, natomiast wraz z poprzedzającymi ją czynnościami przygotowawczymi będzie tworzyła ciąg działań, który uznać należy za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ust. 6 PDOFizU".

Natomiast, przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się danych czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

b)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

c)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania - na gruncie ww. ustawy - działań podjętych przez Wnioskodawczynię w odniesieniu do właściwego źródła przychodu, należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem Nieruchomości, o której mowa we wniosku, bowiem sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co potwierdzenie znajduje, np. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2-3.4011.216.2019.4.JS z dnia 8 lipca 2019 r.

Tożsame z powyższym stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.202.2019 4.PS, w której stwierdza, że: "Ze względu na różnorodność form aktywności podatników, jakie występują w obrocie gospodarczym, proste zestawienie unormowań art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z regulacją zawartą w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, nie pozwala na stworzenie uniwersalnego wzorca zachowań umożliwiającego jednoznaczne oddzielenie tych z nich, które rozpoznawać należy jako sprzedaż związaną z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarniej (pkt 3), od odpłatnego zbycia osobistego mienia (pkt 8). W każdym przypadku o właściwej kwalifikacji przychodu zadecydować musi całokształt okoliczności faktycznych, w tym dotyczących zjawisk poprzedzających i towarzyszących zbyciu składników majątkowych (nieruchomości). Na związek uzyskiwanych przychodów ze źródłem wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może wskazywać, rozpatrywany całościowo, zespół powiązanych ze sobą działań podatnika, powtarzalnych, uporządkowanych, konsekwentnie prowadzących do osiągnięcia zysku, w szczególności łącznie polegających na wielokrotnym nabywaniu nieruchomości, ich zaawansowanym przygotowaniu do sprzedaży (tzn. w sposób wykraczający poza zwykły zarząd mieniem), wielokrotnym zbywaniu w celu zarobkowym odpowiednio przygotowanych nieruchomości. Brak jest natomiast podstawy, aby podejmowane przez podatnika czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mające na celu prawidłowe, racjonalne gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny, kwalifikować jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Zachowanie Wnioskodawczyni, w odniesieniu do posiadanej Nieruchomości, wskazuje na czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mające na celu prawidłowe i racjonalne gospodarowanie tym majątkiem. Nie są to działania o charakterze inwestycyjnym, ukierunkowane na osiągnięcie zysku, które są typowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

W interpretacji nr 0112-KDIL3-3.4011.87.2019.4.DS z dnia 4 czerwca 2019 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzając prawidłowość stanowiska podmiotu występującego o wydanie interpretacji indywidualnej, stwierdza: "(...) działalność gospodarcza powinna cechować się stałością i powtarzalnością jej wykonywania, bowiem jest związana z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedażą majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodać należy, iż sprzedaż majątku własnego - zwłaszcza podyktowana w jakiejś mierze okolicznościami losowymi (...) - nie jest działaniem tworzącym przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy i zorganizowany, polega jedynie na wykorzystaniu posiadanych składników majątku osobistego w sposób pozwalający na korzystne ich upłynnienie".

Sprzedaż nieruchomości jest jednym z praw, jakie przysługują właścicielowi nieruchomości. Podkreślić należy, że planowana sprzedaż ma charakter okazjonalny, nie jest związana z zawodowym obrotem nieruchomościami. O powyższym świadczyć może chociażby fakt, że Sprzedająca otrzymała Nieruchomość w drodze darowizny, a jej sprzedaż odbędzie się po upływie wielu lat od jej nabycia. Ponadto, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zbycie Nieruchomości nie jest wynikiem Jej zorganizowanych działań nakierowanych na dokonanie jej sprzedaży w najatrakcyjniejszej cenie, ale nadarzającej się okazji, polegającej na zgłoszeniu się chętnego na zakup tejże Nieruchomości podmiotu planującego inwestycję na tym obszarze (Kupujący sam zgłosił się do Niej z ofertą zakupu tejże Nieruchomości, która od dwóch lat stanowi dla niej nieużytek).

Co niezwykle istotne, Wnioskodawczyni nie podejmuje żadnych działań, które typowe są dla działalności deweloperskiej lub związanej z obrotem nieruchomościami. To Kupujący odpowiedzialny jest za dokonanie czynności, które związane czy to z działaniami prawnymi i projektowymi, czy to z działaniami o charakterze technicznym, przykładowo doprowadzenie przyłączy elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych itp., przygotuje i zabezpieczy teren budowy oraz zrealizuje projekt inwestycyjny.

Wskazane wyżej przesłanki, potwierdzenie znajdują m.in. we wspomnianej interpretacji nr 0113-KDIPT2-2.4011.425.2019.2.AKU: "Nieruchomość nie została zatem nabyta w celach komercyjnych. Również przystąpienie do Inwestycji nie było w takim celu. Wnioskodawca nie podejmował czynności o charakterze kwalifikowanym (charakterystycznym dla działalności deweloperskiej). Uwzględniając zarówno datę nabycia Nieruchomości, datę sprzedaży Nieruchomości, w ocenie Wnioskodawcy brak jest przesłanek do uznania, że sprzedaż Nieruchomości będzie następowała w wykonaniu działalności gospodarczej. Konsekwentnie przychód ze sprzedaży Nieruchomości nie będzie dla Wnioskodawcy przychodem z działalności gospodarczej, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Tym samym tak uzyskany przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej".

Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Go 156/17: "(...) o ile zatem w związku z nieruchomością nie były podejmowane przez podatnika czynności o charakterze kwalifikowanym (charakterystyczne np. dla działalności deweloperskiej czy też z zakresu obrotu nieruchomościami), z pojęciem działalności gospodarczej nie powinny być identyfikowane jedynie transakcje odpłatnego zbycia nieruchomości, w związku z zaniechaniem realizacji celu, dla którego została ona uprzednio nabyta. Istotne znaczenie ma wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 10 ust. 1 pkt 8 in fine, a związane z upływem 5 lat między nabyciem a sprzedażą nieruchomości. Wymieniony okres traktować można jako przyjętą przez ustawodawcę klauzulę czasową, której ziszczenie powoduje brak możliwości kwalifikowania dokonanej sprzedaży nieruchomości (co do której oczywiście nie były podejmowane czynności przekraczające zwykły zarząd) do transakcji spekulacyjnych".

Konsekwentnie, przychód ze sprzedaży Nieruchomości nie będzie dla Wnioskodawczyni przychodem z działalności gospodarczej, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wskazuje, że także w zgodzie z najnowszą praktyką interpretacyjną, przyjąć należy, iż nawet sprzedaż większej ilości działek gruntu nie powoduje, aby taką sprzedaż uznać za przejaw działalności gospodarczej. Potwierdzeniem może być np. interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT3.4011.192.2020.1.AW z dnia 5 maja 2020 r., gdzie wnioskodawca wskazał, że: "W poprzednich latach nastąpił podział geodezyjny tej nieruchomości. W wyniku podziału, nieruchomość podzielona została na 17 działek. Z wydzielonych działek tylko 8 nadaje się do jakiegokolwiek zagospodarowania przez właściciela, ponieważ pozostałe działki są to tereny zalewowe oraz działki pozostawione do dyspozycji Gminy... z przeznaczeniem na drogi dojazdowe". Organ interpretacyjny, odnosząc się do zamiaru sprzedaży (niektórych) działek wskazał, że: "Zachowanie Wnioskodawczyni w odniesieniu do otrzymanej w darowiźnie nieruchomości wskazuje bowiem na czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mające na celu prawidłowe racjonalne gospodarowanie tym majątkiem. Nie są to działania o charakterze inwestycyjnym, ukierunkowane na osiągnięcie zysku, które są typowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Tym samym, w wyniku sprzedaży ww. działki po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej".

Wnioskodawczyni podkreśla, że nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie fakt udzielenia przez Nią Kupującemu upoważnienia (pełnomocnictwa) do działania w Jej imieniu celem dokonywania szeregu czynności związanych Nieruchomością. Prawdą jest, co wynika z przepisów art. 95 do art. 109 Kodeksu cywilnego, że pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Wnioskodawczyni w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości, udzieliła Kupującemu pełnomocnictw celem wykonania szeregu czynności, których celem jest sprawdzenie zdatności nieruchomości do przeprowadzenia planowanej przez Kupującego inwestycji. Ponadto, udzielone pełnomocnictwa umożliwiają również uzyskanie warunków przyłączenia działki do sieci energetycznej, sieci gazowej oraz sieci wodnokanalizacyjnej. Zatem fakt, że działania podejmowane przez Kupującego w ramach udzielonych mu pełnomocnictw nie będą podejmowane bezpośrednio przez Wnioskodawczynię, ale przez osoby trzecie nie oznacza, że pozostają bez wpływu na Jej sytuację prawną. Po udzieleniu przedmiotowych pełnomocnictw czynności wykonane przez osoby trzecie wywołają skutki bezpośrednio w sferze prawnej Wnioskodawczyni (mocodawcy). Tym samym, Kupujący jako pełnomocnik działać będzie w Jej imieniu, a nie w imieniu własnym. Zatem, czynności podejmowane przez Kupującego jako przedstawiciela Wnioskodawczyni, w granicach umocowania, są traktowane tak jak czynności wykonywane bezpośrednio przez Nią. Jednakże, co wymaga podkreślenia, Wnioskodawczyni działając poprzez pełnomocnika, mimo że podejmie zorganizowane działania związane z przygotowaniem sprzedaży nieruchomości, to czynności te nie są tożsame z podejmowaniem zorganizowanych i ciągłych działań, charakterystycznych dla działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyć należy, że działania te są działaniami incydentalnymi i sporadycznymi, nakierowanymi na sprzedaż konkretnej Nieruchomości dla wybranego Kupującego. Z całokształtu przedstawionego zespołu konkretnych działań Wnioskodawczyni wynika, że przedmiotowa sprzedaż będzie następować wyłącznie przy spełnieniu indywidualnych warunków określonych przez Kupującego i wyłącznie na jego rzecz. Wszystkie czynności wykonane przez Kupującego jako pełnomocnika, mają na celu przygotowanie Nieruchomości do nabycia przez Kupującego z wyłączeniem możliwości sprzedaży na rzecz innego podmiotu. Są to niejako czynności wykonywane przez pełnomocnika i w imieniu Sprzedającej, ale na rzecz Kupującego. W analizowanej sprawie, podejmowane przez Nią czynności wskazują, że nie mają one charakteru profesjonalnego działania przypisywanego przedsiębiorcom i mieszczą się w zwykłych działaniach związanych z właściwym zarządem własnym majątkiem. Opisanej transakcji sprzedaży należy przypisać charakter okazjonalny, brak jest ciągłości wymaganej do uznania, że mamy w tym przypadku do czynienia z działalnością gospodarczą. Podpisanie przez Wnioskodawczynię przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży z przyszłym nabywcą, a także udzielenie przez Nią Kupującemu pełnomocnictwa do czynności wymienionych w tej umowie, bez wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może przesądzać, że sprzedaż prowadzona będzie w ramach działalności gospodarczej. Zatem, całokształt okoliczności, a w szczególności zakres, stopień zaangażowania i cel działań wskazują, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Podsumowując, sprzedaży, której w odniesieniu do Nieruchomości planuje dokonać Wnioskodawczyni, nie można uznać za przejaw działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem przychód ze sprzedaży nie jest przychodem określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W konsekwencji powyższego, skutki podatkowe planowanego odpłatnego zbycia Nieruchomości, należy rozpatrywać w kontekście przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Należy podkreślić, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, nakazuje liczyć bieg określonego w nim pięcioletniego terminu od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie własności nieruchomości (udziału). Wnioskodawczyni nabyła przedmiotową Nieruchomość w drodze darowizny 17 grudnia 2013 r., a zatem osiem i pół roku temu. Zatem, planowana sprzedaż tej Nieruchomości nie będzie stanowić przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z upływem okresu pięciu lat liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości. Tym samym, kwota uzyskana ze sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwerm systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl