0113-KDIPT2-2.4011.273.2024.2.EC - Ulga termomodernizacyjna

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.273.2024.2.EC Ulga termomodernizacyjna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem złożonym 15 maja 2024 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca wraz z żoną jest właścicielem działki nr..., która znajduje się w gminie.... (..., ul......) oraz domu mieszkalnego jednorodzinnego mieszczącego się na ww. działce (nr księgi wieczystej nr...........).

Wnioskodawca wraz z żoną chcieli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej odliczając panele fotowoltaiczne od podatku.

Wnioskodawca udał się do Urzędu Skarbowego w........... Tam otrzymał informację, że aby odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku budynek musi być oddany do użytku (w momencie wystawienia faktury i montażu paneli budynek nie był oddany do użytku).

W dniu 15 grudnia 2023 r. zostało złożone zawiadomienie do PINB w.... o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Urzędnik w Urzędzie Skarbowym w... poinformował, że nie należy się małżonkom zwrot podatku. Po konsultacji na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej Wnioskodawca otrzymał informację, że może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, powołując się na "Objaśnienie podatkowe z 30 marca 2023 r." Po raz kolejny Wnioskodawca udał się do Urzędu Skarbowego w... powołując się na odnalezione "Objaśnienie podatkowe z 30 marca 2023 r.". W Urzędzie Skarbowym w... w dalszym ciągu urzędnik informował, że małżonkowie nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Urzędnik zachęcał do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na druku ORD-IN.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca nadmienia, że przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Został złożony wniosek na użytkowanie budynku do właściwego organu nadzoru budowlanego w dniu 15 grudnia 2023 r. W "formie milczącej" organ nadzoru budowlanego nie wniósł uwag i sprzeciwu na jego użytkowanie. Budynek jest budynkiem nowo wybudowanym, którego budowę rozpoczęto w dniu 19 września 2019 r. Na dzień montażu paneli fotowoltaicznych zostały wykonane wszystkie prace wymagające aby ubiegać się do PINB w... o oddanie budynku do użytkowania. Zgodnie z Dziennikiem budowy zakończono pracę budowlane związane z budową budynku dnia 15 lutego 2023 r. Budynek Wnioskodawca zaczął zamieszkiwać i użytkować od dnia 12 stycznia 2024 r. Rachunki za energię elektryczną opłaca od 2021 r. Rachunki za zaopatrzenie wodę opłaca od 2021 r. Rachunki za odbiór odpadów komunalnych opłaca od 2022 r. Rachunków z tytułu odprowadzania ścieków Wnioskodawca nie posiada, ponieważ budynek został wyposażony w przydomową oczyszczalnię ścieków. Panele fotowoltaiczne są zamontowane na budynku gospodarczym, który znajduje się na posesji na której znajduje się budynek mieszkalny. Prąd, który wytwarza instalacja fotowoltaiczna jest wykorzystywany do bieżącego użytkowania domu. Wydatki związanie z zakupem instalacji fotowoltaicznej Wnioskodawca poniósł w listopadzie oraz grudniu 2023 r. Przedsięwzięcie związane z montażem i uruchomieniem instalacji zostało zakończone. Wydatki, które Wnioskodawca poniósł związanie z montażem instalacji fotowoltaicznej są udokumentowane fakturami VAT. Faktury, które Wnioskodawca posiada są wystawione na Jego imię i nazwisko. Wnioskodawca nie posiada własnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest funkcjonariuszem P. S. P. w.. Między Wnioskodawcą a żoną istnieje wspólność majątkowa małżeńska. Zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej został sfinansowany ze środków pieniężnych wchodzących w skład majątku wspólnego. Wydatki poniesione z tytułu zakupu instalacji nie zostały na tą chwilę uwzględnione w PIT/0. Część kosztów tzn. 6 000 zł będą zwrócone z programu "....", jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację. Budynek jest nowo wybudowanym budynkiem mieszkalnym. Nie zostanie przekroczona kwota 53 000 zł.

Pytanie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy Wnioskodawca może odliczyć instalację fotowoltaiczną według Objaśnienia podatkowego z dnia 30 marca 2023 r. (art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.))?

Pana stanowisko w sprawie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy, Objaśnienie podatkowe z 30 marca 2023 r. pozwala małżonkom na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej i odliczenie od podatku paneli fotowoltaicznych za 2023 r.

W Objaśnieniu podatkowym z 30 marca 2023 r. - Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych, czytamy w punkcie 4.5.: "(...) Ulga przysługuje również w sytuacji gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na gruncie lub innym budynku, np. garaż, budynku gospodarczym i służy nie tylko budynkowi mieszkalnemu, lecz także innym budynkom znajdującym się na posesji podatnika." "Status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium "oddania budynku do użytkowania" nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako "budynek" obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania (...)".

Doprecyzowując, zdaniem Wnioskodawcy może On odliczyć instalację fotowoltaiczną według Objaśnienia podatkowego z dnia 30 marca 2023 r. (art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o: budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy stanowi, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o: przedsięwzięciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit.a.,

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 273). Zgodnie z tym rozporządzeniem odliczeniu podlegają wydatki na:

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6)

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem;

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku;

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10)

montaż pompy ciepła;

11)

montaż kolektora słonecznego;

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej;

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, określonych w ww. rozporządzeniu.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ustawy:

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Artykuł 26h ust. 4 ustawy stanowi:

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 cytowanej ustawy:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Jak wynika z art. 26h ust. 6 ustawy:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z kolei zgodnie z art. 26h ust. 8 ustawy:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W myśl art. 26h ust. 9 ustawy:

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Zgodnie z art. 26h ust. 10 ww. ustawy:

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Reasumując, ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jednakże odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały m.in. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Przepisy normujące ulgę termomodernizacyjną nie odwołują się w swej treści do nowo budowanego budynku jednorodzinnego. Dla celów zastosowania przedmiotowej ulgi konieczne jest powiązanie wydatku związanego z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z budynkiem, który już istnieje i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiąc konstrukcyjnie samodzielną całość - stosownie do treści cytowanego wyżej art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane.

Dla możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej istotne znaczenie ma kwestia dokonania modernizacji. W tym zakresie należy odnieść się do pojęcia "modernizacja" i "przedsięwzięcie termomodernizacyjne". Zgodnie ze słownikową definicją modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie czegoś, np. produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku lub innego produktu. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało natomiast zdefiniowane w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków i również oznacza m.in. ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, czy całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Z powyższego wynika, że modernizować można coś, co już istnieje.

Wskazał na to również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 7 września 2023 r., sygn. akt I SA/Wr 128/23:

Sąd podziela pogląd organów, że termomodernizować można wyłącznie budynek już istniejący. Należy bowiem zauważyć, że w przepisach definiujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne (art. 2 pkt 2 uTRCE w zw. z art. 5a pkt 18c uPIT) ustawodawca posłużył się zwrotami, które poddane wykładni językowej, prowadzą do wniosku, że regulują one procesy dokonywania zmian i modyfikacji, preferowanych (premiowanych) z punktu widzenia celu ustawy. Tymczasem zmieniać czy modyfikować można coś, co wcześniej powstało, co już istnieje. Jest to spójne z językowym znaczeniem pojęcia modernizacji, bowiem modernizacja jest definiowana jako unowocześnienie i usprawnienie czegoś (Słownik Języka Polskiego PWN, sjp.pwn.pl), czy nadanie czemuś nowoczesnych właściwości przez wymianę starych elementów na nowe lub wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych (Wielki Słownik Języka Polskiego; wsjp.pl). Taki był również zamysł projektodawców ustawy, jak bowiem wynika z uzasadnienia projektu, program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych miał na celu poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego (s. 1 uzasadnienia, druk sejmowy nr 321 z 4 marca 2008 r.). (...) W ocenie Sądu decydujące dla dopuszczalności skorzystania z ww. ulgi jest poniesienie wydatków po faktycznym zakończeniu budowy budynku mieszkalnego, a nie dopełnienie formalnych powinności do których inwestor jest zobowiązany już po wybudowaniu budynku.

Z całokształtu opisu sprawy przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu wynika m.in., że przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Został złożony wniosek na użytkowanie budynku do właściwego organu nadzoru budowlanego w dniu 15 grudnia 2023 r. W "formie milczącej" organ nadzoru budowlanego nie wniósł uwag i sprzeciwu na jego użytkowanie. Budynek jest budynkiem nowo wybudowanym, którego budowę rozpoczęto w dniu 19 września 2019 r. Budynek zaczął Pan zamieszkiwać i użytkować od dnia 12 stycznia 2024 r. W listopadzie oraz grudniu 2023 r. poniósł Pan wydatki związanie z zakupem instalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne są zamontowane na budynku gospodarczym, który znajduje się na posesji, na której znajduje się budynek mieszkalny. Prąd, który wytwarza instalacja fotowoltaiczna jest wykorzystywany do bieżącego użytkowania domu. W momencie wystawienia faktury i montażu paneli budynek nie był oddany do użytku.

Powołane powyżej przepisy prawa wskazują, że ulga, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 5a pkt 18b ww. ustawy.

Tymczasem z opisu sprawy wynika bezspornie, że wydatek na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych został poniesiony w trakcie budowy budynku mieszkalnego, w listopadzie oraz grudniu 2023 r. Wydatki związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej miały miejsce przed datą zakończenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jak również przed rozpoczęciem użytkowania (zamieszkania) wskazanego budynku. W konsekwencji, nie dokonał Pan przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, o którym mowa w art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie poniósł wydatków na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynku mieszkalnego; ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej, nie podjął działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do istniejącego już budynku, nie dokonał całkowitej lub częściowej zamiany źródeł energii na źródła odnawialne w odniesieniu do istniejącego uprzednio budynku mieszkalnego.

Jak wskazują również Objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r. "Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych":

"Status budynku może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium <<oddania budynku do użytkowania>> nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości".

Mając na uwadze powyższe, nie przysługuje Panu prawo do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem powyżej wskazano, ulga ta przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego oddanego do użytku, co określa moment zakończenia procesu budowy i możliwości przystąpienia przez budującego do użytkowania budynku, zamieszkania w nim. Istotne w przedmiotowej sprawie jest, że nie poniósł Pan wydatku na przedsięwzięcie termomodernizacyjne dotyczące istniejącego budynku mieszkalnego.

Wobec powyższego Pana stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Pana. Nie wywołuje skutków prawnych dla innych współwłaścicieli nieruchomości (tj. Pana żony).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl