0113-KDIPT2-2.4011.190.2023.2.EC - Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.190.2023.2.EC Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 lutego 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 20 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 kwietnia 2023 r. (wpływ 18 kwietnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu 23 czerwca 2020 r. Wnioskodawca nabył ziemię rolną w drodze darowizny, działkę nr... położoną w gminie...., miejscowość....... o powierzchni..... ha (akt notarialny nr......... o deklarowanej wartości 60 000 zł; Wnioskodawca opłacił prawnie wymagane należności u notariusza), od brata....., z zamiarem sadzenia choinek, ale ze względu na wysokie koszty i okres pandemii, plany Wnioskodawcy nie doszły do skutku. Dwa lata później brat Wnioskodawcy miał możliwość skorzystania z dopłat unijnych pod warunkiem zakupu ziemi rolnej i prowadzenia tam działalności rolniczej, więc w dniu 27 kwietnia 2022 r. Wnioskodawca sprzedał z własnego gospodarstwa rolnego ww. ziemię rolniczą nr...., położoną w gminie........, miejscowość.........., o powierzchni.......... ha za 60 000 zł (akt notarialny nr........... i opłacił prawnie wymagane należności u notariusza), oznaczoną w rejestrze nieruchomości jako rolna, z przeznaczeniem na działalność rolniczą. Brat Wnioskodawcy ją kupił i użytkuje zgodnie z przeznaczeniem, czyli rolniczo.

Wnioskodawca nadmienia, że dzwonił w 2022 r. do Krajowej Informacji Podatkowej i przedstawił ww. stan faktyczny i uzyskał informację, że jeżeli sprzedaje ziemię oznaczoną w rejestrze gruntów jako rolnicza i użytkowana w takim celu z własnego gospodarstwa rolnego do innego gospodarstwa rolnego w celu użytkowania rolniczego i ziemia ta nie zmienia charakteru rolniczego, to nie musi deklarować i płacić podatku, gdziekolwiek by nie była położona taka ziemia rolna w........,.......... czy............., ponieważ są w miastach rolnicy, gdzie tereny są przeznaczone nawet pod budowę bloków, a pomiędzy ich działkami rolnymi są działki deweloperów, którzy już budują domy i sprzedaż takich działek rolnych pomiędzy rolnikami, którzy użytkują je do celów rolniczych, byłaby obciążona niewspółmiernie - warunek nie traci charakteru, przeznaczenia, użytkowania rolnego - tak jak w przypadku Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uzyskał także informację, że jeśli chce mieć na piśmie tę wiążącą informację, to powinien zgłosić się z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową, co też czyni. Uzyskane środki finansowe Wnioskodawca ma zamiar wykorzystać w celach mieszkaniowych w ciągu 3 lat, czyli budowy, remontu, zakupu domu, lub mieszkania.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca nadmienia, że powierzchnia ziemi rolnej, działki nr....: fizyczna....... ha, przeliczeniowa......... ha. Ww. nieruchomość rolna nie jest zabudowana...... ziemi rolnej nie zmienił się przed nabyciem w drodze darowizny i po sprzedaży. Nieruchomość położona jest na terenie.... (podstawowe przeznaczenie terenów pod składowanie odpadów górniczych i urządzania usług sportu i rekreacji po zakończeniu składowania i rekultywacji terenu - teren szkód górniczych - takie przeznaczenie związane jest z charakterem - gmina górnicza). Na ww. nieruchomości nie było składowanych odpadów górniczych i nadal nie ma tam składowanych odpadów, jest wykorzystywana rolniczo.

Nieruchomość oznaczana jest w.... gruntów..... jako. - czyli rolna.

Ziemia była przez Wnioskodawcę wykorzystywana rolniczo - uprawa choinek i wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Jest sklasyfikowana, oznaczona w.... gruntów.... jako... - czyli rolna. W skład gospodarstwa wchodzą: grunty rolne, łąki, lasy, wspólnota gruntowa i grunty pod budynkami gospodarskimi, całkowita powierzchnia gruntów rolnych wynikająca z nakazu podatku rolnego z gminy to grunty orne... ha fizyczna, tj....... ha przeliczeniowa oraz łąka..... ha, w tym........ ha grunty pod rowami oraz w udziale 1/2..... grunty orne... ha fizyczna, tj........ ha przeliczeniowa oraz grunty orne ok..... ha wspólnoty gruntowej, oraz..... ha lasu, oraz budynki gospodarcze.

Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ponosił dodatkowych nakładów w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości, działka była rolnie użytkowana przed uzyskaniem przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w trakcie i po sprzedaży także jest użytkowana rolnie. W umowie sprzedaży wskazano, że jest to ziemia rolna, nie zawarto dodatkowo oświadczenia, że nabywca dokonuje nabycia przedmiotowej nieruchomości w celu prowadzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego bądź produkcji rolniczej. Natomiast w praktyce i charakterze kupna było i jest to na celu, i jeśli jest taka potrzeba takie oświadczenie może być złożone przed notariuszem.

Po sprzedaży ww. nieruchomości nie nastąpiło wyłączenie przedmiotowego gruntu z użytkowania rolniczego, polegającego na przekształceniu sposobu użytkowania łączącego się ze zmianą dotychczasowego przeznaczenia gruntu, czyli rolnego. Wnioskodawca nie prowadził nigdy wcześniej działalności gospodarczej i obecnie także nie prowadzi działalności gospodarczej, także w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. nieruchomość rolna nie była i nie jest przedmiotem dzierżawy oraz nie była i nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym nie stanowiła i nie stanowi składnika majątkowego takiej działalności gospodarczej.

Pytanie

Czy ww. sprzedaż Wnioskodawca ma deklarować w jakimś zeznaniu podatkowym i odprowadzić podatek?

Pana stanowisko w sprawie

Od wyżej wymienionej sprzedaży nie trzeba odprowadzać podatku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub wymienionych praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, co do zasady decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób ich nabycia.

W przedmiotowej sprawie do nabycia przez Pana nieruchomości rolnej, działki nr... o powierzchni......... ha, doszło w dniu 23 czerwca 2020 r. w drodze darowizny.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.poz. 1360 z późn. zm.):

przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Z powyżej zacytowanego przepisu wynika, że darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.

W konsekwencji odpłatne zbycie przez Pana w 2022 r. nieruchomości rolnej, nabytej w 2020 r., nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z powyższym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, o ile odpowiada wartości rynkowej, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

W myśl art. 30e ww. ustawy:

ust. 1: od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

ust. 2: podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy:

za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy:

wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy:

po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1)

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2)

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

w terminie określonym w ust. 1 (od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Jednakże od tej zasady ustawodawca przewidział zwolnienia przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy:

wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Powyższy przepis zwalnia przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jeśli grunty stanowiące to gospodarstwo rolne w związku z odpłatnym zbyciem nie utraciły charakteru rolnego.

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333):

za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (tj. gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego - co w konsekwencji decyduje o zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży takich gruntów - wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390.) oraz załącznika do tego rozporządzenia.

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia:

użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1)

grunty rolne;

2)

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;

3)

grunty zabudowane i zurbanizowane;

4)

grunty pod wodami;

5)

tereny różne.

Stosownie natomiast do treści § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia:

grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się na:

1)

użytki rolne, do których zalicza się:

a)

grunty orne, oznaczone symbolem R,

b)

łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

c)

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

d)

sady, oznaczone symbolem S,

e)

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

f)

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

g)

grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

h)

grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;

2)

nieużytki, oznaczone symbolem N.

Natomiast zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia:

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, dzielą się na:

1)

lasy, oznaczone symbolem Ls;

2)

grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz;

3)

grunty pod rowami, oznaczone symbolem W.

Powyższe uregulowania prawne wskazują, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostało uzależnione od wystąpienia następujących przesłanek:

- sprzedane grunty w momencie sprzedaży muszą stanowić lub wchodzić w skład gospodarstwa rolnego (tj. będącego własnością osoby fizycznej obszaru gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego),

- grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się

ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu, decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu.

W opisie sprawy wskazał Pan, że w dniu 23 czerwca 2020 r. nabył w drodze darowizny ziemię rolną o powierzchni.... ha. Ww. nieruchomość rolna nie jest zabudowana. Nieruchomość została nabyta z zamiarem sadzenia choinek, ale ze względu na wysokie koszty i okres pandemii plany Wnioskodawcy nie doszły do skutku. Nieruchomość była przez Wnioskodawcę wykorzystywana rolniczo i wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Jest sklasyfikowana, oznaczona w... gruntów.... jako. - czyli rolna. W skład gospodarstwa wchodzą grunty rolne, łąki, lasy, wspólnota gruntowa i grunty pod budynkami gospodarskimi oraz budynki gospodarcze. W dniu 27 kwietnia 2022 r. Wnioskodawca sprzedał bratu z własnego gospodarstwa rolnego ww. ziemię rolniczą, działkę nr..... W umowie sprzedaży wskazano, że jest to ziemia rolna, nie zawarto dodatkowo oświadczenia, że nabywca dokonuje nabycia przedmiotowej nieruchomości w celu prowadzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego bądź produkcji rolniczej. Natomiast w praktyce i charakterze kupna było i jest to na celu, i jeśli jest taka potrzeba takie oświadczenie może być złożone przed notariuszem. Wnioskodawca nie ponosił dodatkowych nakładów w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości, działka była rolnie użytkowana przed uzyskaniem przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w trakcie i po sprzedaży także jest użytkowana rolnie. Po sprzedaży ww. nieruchomości nie nastąpiło wyłączenie przedmiotowego gruntu z użytkowania rolniczego, polegające na przekształceniu sposobu użytkowania łączącego się ze zmianą dotychczasowego przeznaczenia gruntu, czyli rolnego. Sprzedaż nieruchomości rolnej nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Reasumując, odpłatne zbycie przez Pana w dniu 27 kwietnia 2022 r., nienastępujące w wykonywaniu działalności gospodarczej, nieruchomości rolnej nabytej w drodze darowizny w 2020 r., stanowi dla Pana źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż tej nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie.

Jednakże, uzyskany z tej sprzedaży przychód korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nie jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i złożenia deklaracji PIT-39 w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Należy wskazać, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Pana w zakresie przedstawionego stanu faktycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl