0113-KDIPT2-2.4011.1065.2022.2.EC - Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.1065.2022.2.EC Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 19 lutego 2023 r. (wpływ 19 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Głównym źródłem ciepła w domu jest kominek opalany drewnem z rozprowadzeniem ciepła po całym domu, zaś dodatkowym jest centralne ogrzewanie gazowe (używane sporadycznie). W domu tym została w 2022 r. przez Wnioskodawcę zainstalowana klimatyzacja z funkcją pompy ciepła typu powietrze-powietrze, której współczynnik....wynosi....... Klimatyzacja ta składa się z jednostki zewnętrznej typu.............. oraz przyłączonych do niej 2 jednostek wewnętrznych............ Jednostki wewnętrzne zostały zamontowane w 2 pokojach i od obecnego sezonu grzewczego służą jako dodatkowe źródło ciepła. Pokoje te w trakcie lata najbardziej się nagrzewają, zaś w zimie temperatura jest niższa względem pozostałych części domu. Dotychczas stan taki, skutkował koniecznością dłuższego ogrzewania całego domu (za pomocą kominka opalanego drewnem), tak aby w pokojach tych było wystarczająco ciepło. Zamontowane urządzenia, jak dotąd (koniec grudnia 2022 r.), pozwoliły w znacznym stopniu zmniejszyć (względem roku poprzedniego) ilość drewna używanego do ogrzewania domu, ponieważ pokoje te są dogrzewane za pomocą zakupionej instalacji.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca nadmienia, że jest współwłaścicielem połowy nieruchomości na podstawie aktu notarialnego (umowy przeniesienia własności domu jednorodzinnego), Repertorium A Nr.... z dnia 17 grudnia 2007 r. Zgodnie z ww. aktem notarialnym budynek ten jest domem mieszkalnym. Wydatki poniesione na montaż i zakup urządzeń zostały poniesione przez Wnioskodawcę odpowiednio:

7 kwietnia 2022 r. - faktura zaliczkowa... nr........ oraz na podstawie faktury końcowej nr......... w dniu 5 maja 2022 r.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone w dniu 5 maja 2022 r., w chwili opłacenia faktury końcowej. Zainstalowana przez Wnioskodawcę klimatyzacja, posiadająca zintegrowaną pompę ciepła, składa się z takich samych elementów jak inne urządzenia opisywane jako "pompa ciepła", czyli: wentylatory, 2 wymienniki ciepła (parownik oraz skraplacz), sprężarkę zasilaną prądem elektrycznym, zawór rozprężny, czujniki, system sterowania, krążący w obiegu czynnik roboczy o niskiej temperaturze wrzenia. Urządzenie to może działać zarówno w trybie chłodzenia pomieszczenia, jak również i jego ogrzewania. Jednostki wewnętrzne posiadają parownik/skraplacz wraz z wentylatorem i systemem sterowania, zaś jednostka zewnętrzna składa się ze sprężarki, skraplacza/parownika, wentylatora. Jednostki wewnętrzne połączone są z jednostką zewnętrzną za pomocą rurek, tworząc szczelny układ wypełniony czynnikiem o niskiej temperaturze wrzenia. Całość opisanej instalacji jest sprzedawana przez producenta jako klimatyzator, posiadający zintegrowaną pompę ciepła typu powietrze-powietrze.

Omówienie funkcji podstawowych elementów konstrukcyjnych:

* parownik - jest to wymiennik ciepła, w którym zachodzi proces odbioru ciepła z najbliższego otoczenia przez czynnik roboczy krążący w obiegu.

* skraplacz - to wymiennik ciepła, w którym zachodzi proces skraplania czynnika roboczego i oddawanie ciepła.

* sprężarka - urządzenie, które spręża czynnik roboczy w postaci pary, co powoduje wzrost jego ciśnienia i temperatury.

* zawór rozprężny - jego zadaniem jest rozprężanie czynnika zestawu ciekłego do ciśnienia parowania, pełni on 2 funkcje: dławienie czynnika roboczego, by umożliwić sprężarce uzyskanie wymaganego ciśnienia w skraplaczu oraz rozprężanie, gdy powtarza się obieg termodynamiczny.

* czynnik roboczy - jest to czynnik chłodniczy krążący w obiegu zamkniętym, który zmienia stan skupienia w warunkach różnej temperatury i ciśnienia, ma niską temperaturę wrzenia.

Mechanizm działania klimatyzatora w funkcji ogrzewania:

1) W jednostce zewnętrznej parownik (który w funkcji chłodzenia jest skraplaczem) zasysa powietrze atmosferyczne z pomocą wentylatora. Ciepło pozyskane z otoczenia przekazywane jest w parowniku do czynnika roboczego będącego w stanie pary (gazu).

2) Następnie gaz trafia do sprężarki, która powoduje wzrost jego ciśnienia i temperatury.

3) Sprężony gaz trafia do skraplacza w jednostce wewnętrznej (który jest parownikiem w funkcji chłodzenia), gdzie zaczyna się skraplać oddając ciepło i przechodząc w stan cieczy. Oddane ciepło za pomocą wentylatora i systemu nadmuchu kierowane jest do pomieszczenia.

4) Czynnik chłodniczy jako ciecz trafia do zaworu rozprężnego, która rozpręża ciecz zmniejszając jej ciśnienie i temperaturę, tak aby mogła ponownie przyjąć energię od powietrza zewnętrznego.

5) Rozprężony czynnik chłodniczy ponownie trafia do parownika, gdzie paruje w niskiej temperaturze wrzenia i pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego otoczenia, cykl zaczyna się na nowo.

Klimatyzator podczas pracy w funkcji grzania wykorzystuje energię elektryczną z sieci jedynie do zasilenia sprężarki, zaś całe ciepło uzyskiwane do ogrzewania pochodzi z poboru energii z atmosfery (z powietrza z zewnątrz budynku). Według deklaracji producenta, sezonowy współczynnik efektywności energetycznej COP wynosi 4,31 co oznacza, że na każdy pobrany z sieci 1kW energii elektrycznej urządzenie jest w stanie ogrzewać pomieszczenie z mocą do 4,31 kW przy odpowiednich warunkach.

Dla porównania cykl w funkcji chłodzenia wygląda następująco:

1) Parownik w jednostce wewnętrznej (który był skraplaczem w funkcji grzania i oddawał ciepło) teraz pobiera ciepło z wewnętrznych pomieszczeń za pomocą czynnika roboczego.

2) Gaz trafia do sprężarki, gdzie następuje wzrost ciśnienia i temperatury.

3) Sprężony gaz trafia do skraplacza w jednostce zewnętrznej (który był parownikiem w funkcji ogrzewania i pobierał ciepło z powietrza) i teraz oddaje ciepło do otoczenia zewnętrznego przy pomocy wentylatora.

4) Skroplony do postaci cieczy czynnik chłodzący trafia do zaworu rozprężnego, który rozpręża ciecz zmniejszając ciśnienie i temperaturę, by ponownie mógł przyjąć energię z pomieszczeń wewnętrznych.

5) Rozprężony czynnik chłodniczy ponownie trafia do parownika w jednostce wewnętrznej i pobiera ciepło z pomieszczeń. Cykl zaczyna się na nowo.

Poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek pozwolił na redukcję spalania paliw stałych (głównie drewna, w mniejszym stopniu gazu ziemnego) stosowanych przez Wnioskodawcę dotychczas jako źródła ciepła. Pomieszczenia, w których zostały zainstalowane urządzenia (2 pokoje) były pomieszczeniami najchłodniejszymi w domu. Wiązało się to z koniecznością utrzymywania wyższej temperatury w pozostałych pomieszczeniach celem utrzymania odpowiedniej temperatury we wspomnianych 2 pokojach. Instalacja urządzeń pozwoliła na redukcję spalanego drewna (w porównaniu do sezonów poprzednich) oraz na obniżenie temperatury na głównym termostacie o 1,5 stopnia Celsjusza. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki dogrzewaniu 2 pokoi za pomocą zainstalowanej pompy ciepła. W efekcie, temperatura w tych pomieszczeniach jest optymalna do funkcjonowania w nich, zaś pozostałe pomieszczenia nie są nadmiernie nagrzane.

Bazując na podstawowych prawach fizyki, wiadomym jest, że ilość energii uzyskanej ze spalania danego paliwa nie może być większa niż energia zmagazynowana w samym paliwie (bez dostarczenia energii spoza izolowanego układu), a często wskutek spalania paliwa i niedoskonałości instalacji grzewczych, energia ta jest mniejsza na skutek strat. Innymi słowy, ogrzewanie nieruchomości za pomocą źródeł konwencjonalnych (kominek na drewno/piec gazowy) nie umożliwia wykorzystania 100% energii zawartej w paliwie.

W przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła, energia wykorzystywana do ogrzewania jest pobierania (dostarczana) spoza układu (odzyskiwana z powietrza na zewnątrz budynku), zaś energia elektryczna pobierana przez pompę wykorzystywana jest jedynie w celu działania sprężarki. W przypadku zainstalowanych przez Wnioskodawcę urządzeń, współczynnik efektywności energetycznej COP wynosi 4,31 (wedle karty produktu dostarczonej przez producenta). Oznacza to, że urządzenie jest w stanie generować ciepło o mocy 4,31 kW na każdy 1 kW pobrany z sieci energetycznej. Innymi słowy, wydajność grzewcza urządzenia wynosi 431%, która jest wielokrotnie większa od stosowanych przez Wnioskodawcę dotychczas rozwiązań - kotła tradycyjnego (niekondensacyjnego) oraz kominka opalanego drewnem, których wydajność nigdy nie przekroczy 100% energii dostarczonej z paliwa, a nawet część z tej energii zostanie utracona.

Ponieważ zrealizowane przedsięwzięcie ograniczyło zużycie tradycyjnych nośników energii (drewno opałowe, gaz ziemny) poprzez zastosowanie źródła ogrzewania o znacznie wyższej sprawności, w opinii Wnioskodawcy poniesiony wydatek spełnia przesłanki kwalifikacji do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Zainstalowana pompa ciepła przyczyniła się do redukcji nośników energii jakimi są drewno oraz gaz ziemny. Poniesione koszty dotyczą zakupu urządzeń (2 jednostek wewnętrznych oraz 1 jednostki zewnętrznej wraz z osprzętem) wraz z usługą montażu przez firmę, będącą autoryzowanym instalatorem. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która począwszy od 1 stycznia 2022 r. jest opodatkowana w formie ryczałtu, ale działalność została zawieszona z dniem 30 kwietnia 2022 r. Niezależnie przez cały 2022 r. Wnioskodawca by zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zakup i montaż urządzeń został udokumentowany poprzez wystawione imiennie na Wnioskodawcę faktury VAT, przez firmę dostarczającą i montującą urządzenia - firma...., NIP........... Firma ta jest zarejestrowana jako płatnik VAT od 1 marca 2006 r. i w dniu zapłaty faktury końcowej (5 maja 2022 r.) była czynnym podatnikiem podatku VAT. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu ani uwzględnione jako inne ulgi podatkowe. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Poniesione wydatki na zakup i montaż urządzeń są jedynymi, jakie Wnioskodawca poniósł w związku z termomodernizacją budynku i nie przekraczają w 2022 r. kwoty 53 000 zł.

Pytanie

Czy wydatki poniesione na zakup i montaż urządzeń (w kwocie 9 187 60 gr) mogą zostać odliczone od podatku na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426), w ramach ulgi podatkowej związanej z termomodemizacją, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów budowlanych i usług, związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodemizacyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489)?

Pana stanowisko w sprawie

Przy zakupie urządzeń klimatyzacyjnych Wnioskodawca wybrał model z funkcją grzania, który posiada wysoki współczynnik.... na poziomie..........., porównywalny z tym jaki osiągają pompy powietrze-powietrze. Takie rozwiązanie przyczyniło się do zmniejszenia ilości zużywanego paliwa stałego (głównie drewna), ponieważ najchłodniejsze pokoje dogrzewane z wykorzystaniem zamontowanych urządzeń. W efekcie, spadła znacząco ilość spalanego przez Wnioskodawcę drewna, ponieważ nie jest konieczne nadmierne nagrzewanie pozostałych części domu, celem osiągnięcia wystarczającej temperatury we wspomnianych pokojach.

Zakupione urządzenia klimatyzacyjne wykorzystywane jako pompa ciepła powietrze-powietrze, zatem mogą zostać uznane jako wydatek wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów budowlanych i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodemizacyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Stosownie do treści art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jak stanowi natomiast art. 3 pkt 6 przytoczonej ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budowie ˗ należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsięwzięciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.), użyte w ustawie określenia przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznaczają:

Przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489 z późn. zm.).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

6)

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127),

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem,

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku,

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

10)

montaż pompy ciepła,

11)

montaż kolektora słonecznego,

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej,

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy:

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 26h ust. 4 ww. ustawy:

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Stosownie do art. 26h ust. 5 ww. ustawy:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Na podstawie art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Artykuł 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, że:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Stosownie do art. 26h ust. 8 ww. ustawy:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W myśl art. 26h ust. 9 ww. ustawy:

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Natomiast, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c, 5-6a i 9, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5-7h, art. 13b, art. 13c i 15, art. 26h ust. 2-9 oraz art. 26hb ust. 2-12 ustawy o podatku dochodowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 26h ust. 10 tej ustawy.

Zauważyć należy, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w części 1 w punkcie 11 została wskazana pompa ciepła wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 10 wskazano montaż pompy ciepła.

Tym samym, prawo do ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwać, jeżeli podatnik w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z ww. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Z opisu sprawy wynika, że w 2022 r. w domu jednorodzinnym, którego Wnioskodawca jest właścicielem, została zainstalowana klimatyzacja z funkcją pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Zainstalowana przez Wnioskodawcę klimatyzacja, posiadająca zintegrowaną pompę ciepła, składa się z takich samych elementów jak inne urządzenia opisywane jako "pompa ciepła", czyli: wentylatory, 2 wymienniki ciepła (parownik oraz skraplacz), sprężarkę zasilaną prądem elektrycznym, zawór rozprężny, czujniki, system sterowania, krążący w obiegu czynnik roboczy o niskiej temperaturze wrzenia. Urządzenie to może działać zarówno w trybie chłodzenia pomieszczenia, jak również i jego ogrzewania. Jednostki wewnętrzne posiadają parownik/skraplacz wraz z wentylatorem i systemem sterowania, zaś jednostka zewnętrzna składa się ze sprężarki, skraplacza/parownika, wentylatora. Jednostki wewnętrzne połączone są z jednostką zewnętrzną za pomocą rurek, tworząc szczelny układ wypełniony czynnikiem o niskiej temperaturze wrzenia. Całość opisanej instalacji jest sprzedawana przez producenta jako klimatyzator, posiadający zintegrowaną pompę ciepła typu powietrze-powietrze. Klimatyzator podczas pracy w funkcji grzania wykorzystuje energię elektryczną z sieci jedynie do zasilenia sprężarki, zaś całe ciepło uzyskiwane do ogrzewania pochodzi z poboru energii z atmosfery (z powietrza z zewnątrz budynku). Poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek pozwolił na redukcję spalania paliw stałych (głównie drewna, w mniejszym stopniu gazu ziemnego) stosowanych przez Wnioskodawcę dotychczas jako źródła ciepła. Zakup i montaż urządzeń został udokumentowany poprzez wystawione imiennie na Wnioskodawcę faktury VAT, przez firmę dostarczającą i montującą urządzenia. Firma ta jest zarejestrowana jako płatnik VAT od 1 marca 2006 r. i w dniu zapłaty faktury końcowej (5 maja 2022 r.) była czynnym podatnikiem podatku VAT. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu ani uwzględnione jako inne ulgi podatkowe. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która począwszy od 1 stycznia 2022 r. jest opodatkowana w formie ryczałtu - działalność została zawieszona z dniem 30 kwietnia 2022 r. Niezależnie przez cały 2022 r. Wnioskodawca by zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Poniesione wydatki na zakup i montaż urządzeń są jedynymi, jakie Wnioskodawca poniósł w związku z termomodernizacją budynku i nie przekraczają w 2022 r. kwoty 53 000 zł. Według Wnioskodawcy poniesiony wydatek spełnia przesłanki kwalifikacji do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W związku z tym, Pana wydatki na zakup i montaż klimatyzacji posiadającej zintegrowaną pompę ciepła można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym za 2022 r., w którym poniesiono te wydatki.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który przedstawił Pan i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że jeżeli podatnik dokona odliczenia wydatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej od podstawy obliczenia podatku ustalonej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie ma prawa do odliczenia na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stosownie do treści art. 26h ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 1 ww. ustawy o ryczałcie.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...., ul................,........ Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl