0113-KDIPT2-2.4011.1008.2022.2.MK - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.1008.2022.2.MK IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe w części dotyczącej uwzględniania wydatku na nabycie wideorejestratora do samochodu do wskaźnika nexus oraz sposobu ustalenia wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, i prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2022 r. złożył Pan wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem złożonym 12 lutego 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

1. Zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, rozwijaniu oraz ulepszaniu programów komputerowych (dalej: "Oprogramowanie" lub "Programy Komputerowe"). Na chwilę obecną Wnioskodawca współpracuje w sposób stały, w oparciu o zawartą umowę o współpracy (dalej: "Umowa") z jednym dużym kontrahentem (dalej: "Zleceniodawca"), na rzecz którego realizuje prace w zakresie tworzenia Oprogramowania. Wnioskodawca nie działa pod kierownictwem oraz w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Wnioskodawca wykonuje Umowę w dowolnym miejscu wybranym przez siebie oraz w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm; dalej: "ustawa o PIT").

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego określonego w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1402, z późn. zm., dalej: "UNFWDI"), nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani na terenie objętym decyzją o wsparciu nowej inwestycji. Wnioskodawca dla celów rozliczania PIT prowadzi podatkową księgą przychodów i rozchodów oraz stosuje podatek liniowy jako formę opodatkowania.

1.1. Oprogramowanie i majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca, na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych i doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych, realizuje prace programistyczne na rzecz Zleceniodawcy. Przedmiotowe prace prowadzą do powstawania Oprogramowania, które od strony prawnej podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm., dalej: "PA"), a zatem autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania stanowią jedną z kategorii kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: "Prawa IP Box"), w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Czynności prowadzące do powstania Oprogramowania zasadniczo podzielić można na dwie kategorie:

- Wnioskodawca realizuje od podstaw dane rozwiązanie informatyczne będące Programem Komputerowym, tworząc stosowny kod źródłowy, stając się jako twórca podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do stworzonego Oprogramowania,

- Wnioskodawca realizuje prace podlegające na rozwijaniu/ulepszaniu już istniejących rozwiązań informatycznych; w takiej sytuacji, z uwagi na twórczy charakter prac realizowanych przez Wnioskodawcę, powstaje zmodyfikowana/ulepszona wersja opracowywanego rozwiązania, będąca odrębnym Programem Komputerowym (opracowanie, utwór zależny w rozumieniu przepisów PA), a Wnioskodawcy jako twórcy przysługują autorskie prawa majątkowe do ww. Oprogramowania.

Dodatkowo, prace nad konkretnym Oprogramowaniem mogą być realizowane przez Wnioskodawcę wspólnie z innymi programistami. W takiej sytuacji, jeżeli Wnioskodawca oraz inni programiści wspólnie realizują określone rozwiązanie, możliwa jest sytuacja, w której majątkowe prawa autorskie do stworzonego Oprogramowania przysługują wspólnie Wnioskodawcy oraz innym współpracującym w ramach danego projektu programistom, zgodnie z art. 9 PA. Należy podkreślić, że Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić poszczególne Programy Komputerowe (autorskie prawa majątkowe do Programów Komputerowych) stanowiące Prawa IP Box w prowadzonej ewidencji.

1.2. Prace badawczo-rozwojowe prowadzące do powstania Oprogramowania.

Wytwarzane przez Wnioskodawcę Oprogramowanie opiera się na indywidualnych, autorskich pomysłach i obejmuje m.in. zaprojektowanie algorytmu, czynność programowania (tworzenia kodu źródłowego) oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych. Działania te prowadzone są w ułożony, metodyczny sposób, czego wymaga specyfika tworzenia programu komputerowego, tj. określenie celu jaki ma on spełniać, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, weryfikacja, zakończenie. Jak zostało już podkreślone, rezultaty prac wykonywanych przez Wnioskodawcę prowadzą do powstania Programów Komputerowych będących utworami w rozumieniu PA (przejawami twórczej działalności Wnioskodawcy o indywidualnym charakterze), objętymi ochroną prawną na podstawie art. 74 PA.

W tym miejscu należy podkreślić, że Wnioskodawca nie świadczy usług polegających na wprowadzaniu okresowych i rutynowych zmian do tworzonych programów komputerowych, jednak w razie wystąpienia błędów lub usterek w Oprogramowaniu, powstałych na skutek prac realizowanych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca odpowiedzialny jest za naprawienie tych błędów i dostarczenie Oprogramowania odpowiadającego pierwotnym wymaganiom Zleceniodawcy (jest to element procesu tworzenia Oprogramowania, a nie osobny/osobno wynagradzany zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę).

Opisane powyżej prace Wnioskodawca realizuje w sposób systematyczny, z wykorzystaniem dostępnych zasobów wiedzy, a ich celem jest zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie są projektami powtarzalnymi, ponieważ każda nowa funkcjonalność wymaga indywidualnego podejścia, tj. w szczególności odpowiedniego zasobu wiedzy i znajomości technologii. Wszystkie prace w zakresie tworzenia Oprogramowania realizowane przez Wnioskodawcę, w szczególności czas ich trwania, są rejestrowane w stosownych systemach do zarządzania zadaniami, dzięki czemu Wnioskodawca ma stały dostęp do informacji, jak czasochłonne były poszczególne projekty i jakie czynności w ich ramach podejmowane były przez Wnioskodawcę.

1.3. Przychody osiągane przez Wnioskodawcę.

Z tytułu usług realizowanych na rzecz Zleceniodawców, związanych z tworzeniem Oprogramowania, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie określane w Umowie. Wynagrodzenie kalkulowane jest jako iloczyn ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin świadczonych usług, wykazanych zgodnie z zaakceptowanym przez Zleceniodawcę raportem. Jednocześnie, na mocy stosownych postanowień umownych, w ramach wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest do przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Oprogramowania wytworzonego w ramach Umowy na Zleceniodawcę.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, iż w zakresie w jakim w oparciu o Umowę Wnioskodawca realizuje prace prowadzące do tworzenia Oprogramowania, od strony prawnej i biznesowej istotą (celem) realizowanych umów jest:

- stworzenie (opracowanie) Oprogramowania w określonych parametrach,

- przeniesienie majątkowych praw autorskich do Oprogramowania na rzecz Zleceniodawcy.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy całość wynagrodzenia należnego za realizowane w oparciu o Umowę prace polegające na tworzeniu Oprogramowania, powinna być kwalifikowana jako przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Oprogramowania, a co za tym idzie jako przychody ze sprzedaży Praw IP Box w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT (dalej: "Przychody IP Box").

Należy podkreślić, iż w praktyce gospodarczej niektóre z projektów realizowanych przez Wnioskodawcę w oparciu o Umowę mogą być rozciągnięte w czasie. W takim wypadku wynagrodzenie należne na rzecz Wnioskodawcy uiszczane jest w okresach miesięcznych, co nie zmienia jednakże wskazanej powyżej kwalifikacji. W przypadku, gdy Wnioskodawca realizuje prace w dłuższym okresie czasu, otrzymując wynagrodzenie w okresach miesięcznych, uznać należy, iż wynagrodzenie za przeniesienie praw do określonego Oprogramowania uiszczane jest etapowo, w miarę postępu prac nad tworzeniem Oprogramowania.

Końcowo, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może uzyskiwać również przychody z wykonywania innych usług informatycznych, które nie będą kwalifikowane jako przychody z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Oprogramowania (dalej: "Przychody Pozostałe"), tego typu przychody nie są jednakże objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

1.4. Koszty uzyskania przychodów ponoszone przez Wnioskodawcę.

W ramach kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wyróżnić można następujące kategorie:

a)

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

b)

usługi rachunkowo-księgowe,

c)

usługi telekomunikacyjne,

d)

sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

e)

wyposażenie biura,

f)

podnoszenie kwalifikacji,

g)

środki transportu,

h)

podróże służbowe,

i)

narzędzia warsztatowe,

j)

inne usługi (usługi najmu, usługi bankowe, etc.).

Poniżej, Wnioskodawca rozwija definicje powyższych kategorii kosztów i wskazuje funkcjonalny związek z pracami podejmowanymi w zakresie tworzenia Oprogramowania. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż poniższy katalog ma jedynie charakter przykładowy, a niektóre z wydatków zawartych w poniższych definicjach kategorii lub całe kategorie mogą pojawić się dopiero w przyszłości:

ad. a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne to koszt nieodłączny prowadzenia działalności gospodarczej, zatem również koszt nieodłączny prac podejmowanych w zakresie tworzenia Oprogramowania. Jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawca zalicza składki na ubezpieczenia społeczne od 2020 r. i zdrowotne od 2022 r.

ad. b) w kategorii usługi rachunkowo-księgowe znajdują się usługi prowadzenia księgowości, licencje księgowości online (specjalistyczne oprogramowanie) oraz usługi doradztwa podatkowego i księgowego. Koszty z kategorii usług rachunkowo-księgowych pomagają w prawidłowy sposób prowadzić dokumentację księgową, która jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, zatem również nieodłącznym elementem prac podejmowanych w zakresie tworzenia Oprogramowania. Prowadzenie księgowości pozwala na wyszczególnienie koniecznej ewidencji na potrzeby skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej (ulga IP Box). Korzystanie z usług specjalistów oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania w prowadzeniu księgowości przekłada się na oszczędność czasu Wnioskodawcy, który Wnioskodawca może przeznaczyć na zwiększanie zasobów wiedzy lub tworzenie lepszej jakości Oprogramowania.

ad. c) usługi telekomunikacyjne umożliwiają Wnioskodawcy komunikację ze Zleceniodawcą oraz dostęp sieci Internet, przez którą Wnioskodawca uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych online oraz, przez którą świadczony jest dostęp do sieci wewnętrznej Zleceniodawcy, przez którą Wnioskodawca również komunikuje się ze Zleceniodawcą, pobiera specyfikację zleceń i przekazuje rezultaty prac, co jest nieodłączną częścią procesu tworzenia Oprogramowania.

ad. d) kategoria sprzęt komputerowy i oprogramowanie zawiera:

* komputer stacjonarny, monitor, laptop, klawiatura, mysz, głośniki, słuchawki, mikrofon, kamera, telefon wykorzystywane do pisania kodu źródłowego i weryfikacji wyników działania Oprogramowania, komunikacji ze Zleceniodawcą oraz podnoszenia kwalifikacji i prowadzenia księgowości,

* telefon, smartwatch, tablet, telewizor, projektor służące do testowania wyniku działań Oprogramowania na różnych systemach operacyjnych, różnych przeglądarkach i różnych rozdzielczościach oraz wielkościach ekranu lub do wyświetlenia Oprogramowania na ekranie, który pomieści kilka wyświetleń Oprogramowania jednocześnie, a także do prezentacji wyników prac Zleceniodawcy,

* aparat fotograficzny, kamera służące do nagrywania i dokumentowania wyników działań Oprogramowania oraz nagrywania prezentacji wyników prac podczas spotkania ze Zleceniodawcą w celu rejestracji przebiegu spotkania, uwag i pytań Zleceniodawcy, ważnych w dalszym procesie tworzenia Oprogramowania, a także w celu ułatwienia Wnioskodawcy możliwości rozwoju w prowadzeniu prezentacji wyników Jego prac, co prowadzi do poprawy jakości całego procesu tworzenia Oprogramowania,

* skaner, drukarka, kserokopiarka wykorzystywane do przetwarzania dokumentów niezbędnych w procesie tworzenia Oprogramowania,

* serwer NAS, dysk zewnętrzny, pendrive, karta pamięci służące do przechowywania kopii bezpieczeństwa kodu źródłowego, konfiguracji i dokumentacji Oprogramowania,

* urządzenia sieciowe: router, switch niezbędne do połączenia z siecią Internet oraz drukarką, skanerem, serwerem NAS w sieci wewnętrznej Wnioskodawcy,

* stacja dokująca laptopa, okablowanie, adaptery, interfejsy, obudowy wykorzystywane przy podłączeniu wyżej wymienionych urządzeń do komputera, sieci wewnętrznej, sieci Internet lub do podłączenia bezpośrednio miedzy sobą powyższych urządzeń w celu skorzystania z nich,

* zasilacze, ładowarki, akumulatory, baterie służące do zasilania powyższych urządzeń, czyli uruchomienia ich,

* zasilacz UPS, listwa sieciowa stosowane w celu zabezpieczenia powyższych urządzeń przed nieprawidłowymi parametrami zasilania sieciowego,

* części zamienne, materiały eksploatacyjne, usługi serwisowe potrzebne do utrzymania powyższych urządzeń w pełni sprawnych, gotowych do wykorzystania,

* plecak, torba, pokrowce, futerały wykorzystywane do zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniami na czas przechowywania, transportu do Zleceniodawcy w celu prezentacji wyników prac nad tworzeniem Oprogramowania lub transportu do serwisu w celu naprawy/przeglądu. Bez sprawnego sprzętu komputerowego nie ma możliwości tworzenia Oprogramowania,

* oprogramowanie: licencje do systemu operacyjnego, środowisk programistycznych, pakietów biurowych, środowisk graficznych i multimedialnych, domena, hosting, usługi chmurowe wykorzystywane w całym procesie tworzenia Oprogramowania, Koszty kategorii sprzęt komputerowy i oprogramowanie: zakup, odpisy amortyzacyjne, raty leasingowe, najem, ubezpieczenie.

ad. e) w kategorii wyposażenie biura znajdują się:

* biurko, krzesło, oświetlenie stanowiące podstawowe miejsce pracy wykorzystywane do tworzenia Oprogramowania w komfortowych warunkach,

* uchwyty, ramiona, haki, podstawki do montażu sprzętu komputerowego na biurku lub w jego pobliżu,

* szafa/regał do przechowywania sprzętu komputerowego i dokumentacji Oprogramowania oraz dokumentacji księgowej,

* artykuły biurowe: teczki, segregatory, koszulki, notatniki, długopisy służące do zapisywania i przechowywania ważnych informacji dotyczących procesu tworzenia Oprogramowania i prowadzenia księgowości.

ad. f) w kategorii podnoszenie kwalifikacji zawarte są:

* szkolenia, kursy, konferencje, wydarzenia branżowe,

* literatura branżowa oraz dostęp do platform i serwisów e-learningowych.

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie zasobów wiedzy jest niezbędne Wnioskodawcy, by mógł tworzyć Oprogramowanie w najnowszych technologiach z zastosowaniem najlepszych praktyk, czego w zleceniach oczekuje Zleceniodawca, oraz mógł komunikować się w języku obcym ze Zleceniodawcą lub innymi programistami, z którymi realizowane są prace nad konkretnym Oprogramowaniem.

ad. g) środki transportu (samochód, motocykl, rower, hulajnoga, samolot, pociąg, autobus, komunikacja miejska, taxi) umożliwiają Wnioskodawcy dojazdy do:

* Zleceniodawcy w celu konsultacji dotyczących Oprogramowania, prezentacji wyników prac,

* miejsca odbycia szkolenia, kursu, konferencji, wydarzenia branżowego w celu podniesienia kwalifikacji i zwiększenia zasobów wiedzy,

* sklepu w celu zakupu sprzętu komputerowego, środka transportu, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia biura,

* serwisu w celu naprawy lub przeglądu sprzętu komputerowego, środka transportu, co jest konieczne w celu utrzymania ich w pełni sprawnych, gotowych do wykorzystania w procesie tworzenia Oprogramowania.

Koszty dotyczące środków transportu:

* samochód, motocykl: zakup, odpisy amortyzacyjne, raty leasingowe, najem, ubezpieczenie, opłaty rejestracyjne, badania diagnostyczne, paliwo, usługi serwisowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne, myjnia, opłaty parkingowe, opłaty za przejazdy (np. autostradą),

* rower, hulajnoga: zakup, odpisy amortyzacyjne, raty leasingowe, najem, ubezpieczenie, usługi serwisowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne, myjnia,

* samolot, pociąg, autobus, komunikacja miejska, taxi: bilety, opłaty za przejazd/przelot, opłaty za bagaż, ubezpieczenie.

ad. h) kategoria podróże służbowe dotyczy wyjazdów krajowych i zagranicznych Wnioskodawcy do:

* Zleceniodawcy w celu konsultacji dotyczących Oprogramowania, prezentacji wyników prac,

* miejsca odbycia szkolenia, kursu, konferencji, wydarzenia branżowego w celu podniesienia kwalifikacji i zwiększenia zasobów wiedzy.

Koszty dotyczące podróży służbowych:

* nocleg, dieta, ubezpieczenie,

* środki transportu: typy kosztów zostały wymienione w kategorii środki transportu,

* walizki, torby, plecaki: niezbędne do zabezpieczenia sprzętu komputerowego na czas transportu, by docelowo mieć dostęp do sprawnego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego w trakcie prezentacji wyników prac lub konsultacji u Zleceniodawcy. Bez sprawnego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego nie ma możliwości wykonania tych czynności.

ad. i) narzędzia warsztatowe pozwalają Wnioskodawcy wykonywać we własnym zakresie część prac serwisowych oraz utrzymać w czystości sprzęt komputerowy i środki transportu. Wykonywanie prac serwisowych służy utrzymaniu sprzętu komputerowego i środków transportu w pełnej sprawności, gotowych do wykorzystania w całym procesie tworzenia Oprogramowania. Bez sprawnego sprzętu komputerowego nie ma możliwości tworzenia Oprogramowania, a bez sprawnego środka transportu nie ma możliwości dojazdu do Zleceniodawcy w celu prezentacji wyników prac u Zleceniodawcy, lub taki dojazd jest bardzo utrudniony, co negatywnie wpływa na proces tworzenia Oprogramowania. Zatem narzędzia warsztatowe służą zabezpieczeniu źródła przychodu. Wykonywanie prac serwisowych we własnym zakresie obniża ich koszt w stosunku do kosztu poniesionego w profesjonalnym serwisie, a także skraca czas oczekiwania na wykonanie usługi. Dodatkowo, utrzymanie sprzętu komputerowego i środków transportu w jak najlepszej kondycji wpływa na zachowanie ich wartości rynkowej. Narzędzia warsztatowe są niezbędne w procesie montażu mebli biurowych, oświetlenia, uchwytów, ramion, haków, podstawek i montażu do nich sprzętu komputerowego, a także zmiany konfiguracji montażu w późniejszym czasie. Wykonanie prac montażowych we własnym zakresie obniża koszt tych prac w stosunku do kosztu usługi wykonanej przez firmę zewnętrzną. Wynikające z tego faktu oszczędności Wnioskodawca może przeznaczyć na podniesienie kwalifikacji i zwiększenie zasobów wiedzy, co pozwala tworzyć Oprogramowanie w najnowszych technologiach z zastosowaniem najlepszych praktyk, czego w zleceniach oczekuje Zleceniodawca.

W kategorii narzędzia warsztatowe mieszczą się:

* śrubokręty, wkrętaki, klucze płaskie, nasadowe, imbusowe służące do rozkręcenia/skręcenia sprzętu komputerowego w celu wyczyszczenia, wymiany baterii/akumulatorów, demontażu wadliwego i montażu sprawnego podzespołu/elementu, rozbudowy/modernizacji sprzętu komputerowego, uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, a także do drobnych prac serwisowych środka transportu, jak zmiana koła, wymiana żarówki, filtra, demontaż akumulatora w celu jego doładowania i przygotowania na trudne zimowe warunki,

* wiertarka, wkrętarka służące do montażu na ścianie mebli biurowych, sprzętu komputerowego oraz uchwytów, ramion, haków i podstawek na sprzęt komputerowy,

* odkurzacz służący do utrzymania czystości miejsca pracy, czyli mebli biurowych, sprzętu komputerowego, a także wnętrza środków transportu,

* kompresor służący do czyszczenia sprzętu komputerowego, szczególnie wyposażonego w wentylatory, a także do kontroli ciśnienia w kołach środków transportu,

* prostownik służący do ładowania akumulatora środka transportu, by zapewnić bezproblemowe korzystanie ze środka transportu, szczególnie w trudnych zimowych warunkach,

* wideorejestrator służący do ochrony Wnioskodawcy przed poniesieniem kosztów naprawy środka transportu po kolizji lub wypadku, do których doszło nie z winy Wnioskodawcy, a sprawca uciekł z miejsca kolizji/wypadku lub nie przyznaje się do winy, i umożliwienia naprawy środka transportu z polisy ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji, bez wideorejestratora Wnioskodawca zmuszony byłby naprawić środek transportu na własny koszt. W przypadku braku środków finansowych na naprawę środka transportu, Wnioskodawca nie dysponowałby sprawnym środkiem transportu, co uniemożliwiałoby konsultacje lub prezentację wyników prac u Zleceniodawcy w procesie tworzenia Oprogramowania,

* miernik elektryczny (multimetr) służący do kontroli stanu naładowania akumulatorów środków transportu, baterii i akumulatorów zasilających sprzęt komputerowy, diagnostyki braku zasilania sprzętu komputerowego, braku komunikacji pomiędzy sprzętem komputerowym, usterek w wiązkach elektrycznych środków transportu,

* zasilacz laboratoryjny służący do diagnostyki braku zasilania sprzętu komputerowego oraz awaryjnego/zastępczego zasilania sprzętu komputerowego,

* lutownica służąca do wymiany przylutowanych baterii/akumulatorów w sprzęcie komputerowym, naprawy usterek w okablowaniu zasilającym i złączach/gniazdach zasilania sprzętu komputerowego, naprawy usterek w wiązkach elektrycznych środka transportu.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wskazane powyżej koszty uzyskania przychodów związane są z całokształtem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, i nie są kosztami, które dałyby przypisać się do ściśle określonego strumienia osiąganych przychodów. W ujęciu podatkowym są to koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami Wnioskodawcy, o których mowa w art. 22 ust. 5c ustawy o PIT.

1.5. Planowane wdrożenie preferencyjnego opodatkowania IP Box.

Wnioskodawca zamierza korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: "IP Box"), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy prawa do korzystania przez Wnioskodawcę z preferencyjnego opodatkowania IP Box w odniesieniu do 2020 r. i następnych lat podatkowych.

1.5.1. Prawa IP Box.

Wnioskodawca w prowadzonej na potrzeby IP Box ewidencji wyodrębnia Prawa IP Box. Wyodrębnionymi Prawami IP Box są autorskie prawa majątkowe do poszczególnych Programów Komputerowych, które jak zostało już podkreślone, od strony prawnej podlegają ochronie na podstawie art. 74 PA, a co za tym idzie spełniają definicję Praw IP Box na gruncie art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Majątkowe prawa autorskie do tworzonych Programów Komputerowych przysługują Wnioskodawcy.

1.5.2. Przychody IP Box.

W prowadzonej na potrzeby IP Box ewidencji Wnioskodawca wyodrębnia Przychody IP Box (przychody podatkowe osiągane z wyodrębnionych Praw IP Box). Jak zostało już podkreślone, Przychodami IP Box jest całość wynagrodzenia należnego w oparciu o Umowę za stworzenie/przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania. Podstawą ustalenia stosownej części wynagrodzenia w ww. zakresie jest prowadzona ewidencja godzinowa obrazująca ilość czasu poświęconą na stworzenie Oprogramowania.

1.5.3. Koszty IP Box.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów stosowane rozwiązania ewidencyjne polegają na wyodrębnieniu kosztów (dalej: "Koszty IP Box") związanych z Przychodami IP Box. Z uwagi na fakt, iż ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane są generalnie z całokształtem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a więc mają wpływ zarówno na osiąganie przez Wnioskodawcę Przychodów IP Box, jak i Przychodów Pozostałych (o ile Przychody Pozostałe występują w danym roku podatkowym), Wnioskodawca ustala Koszty IP Box w oparciu o współczynnik alokacji (dalej: "Współczynnik"), będący ilorazem Przychodów IP Box (dzielna) oraz całości przychodów (Przychody IP Box oraz Przychody Pozostałe) osiągniętych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym (dzielnik). Do Kosztów IP Box Wnioskodawca zalicza wspomniane w pkt 1.4. niniejszego wniosku koszty uzyskania przychodów związane z całokształtem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę w proporcji wynikającej z przemnożenia kwoty ww. kosztów poniesionych w danym roku podatkowym przez ustalony dla danego roku podatkowego Współczynnik.

1.5.4. Dochód IP Box i wskaźnik nexus.

Różnica pomiędzy ustalonymi w powyższy sposób Przychodami IP Box oraz Kosztami IP Box stanowi dochód z Praw IP Box (dalej: "Dochód IP Box"). W celu obliczenia kwalifikowanego dochodu osiąganego z Praw IP Box, Wnioskodawca dokonuje przemnożenia obliczonego w ww. sposób Dochodu IP Box przez wskaźnik uregulowany w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT (dalej: "Wskaźnik nexus"). W celu ustalenia wysokości Wskaźnika nexus, Wnioskodawca alokuje stosowną część kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Wnioskodawcę, związanych jak zostało już podkreślone z całokształtem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, do kategorii kosztów działalności badawczo-rozwojowej związanej z Prawami IP Box prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę, wskazanej pod lit. a wzoru regulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT (dalej: "Koszty B+R"). Przedmiotowa alokacja następuje w oparciu o wspomniany już Współczynnik, przy czym Wnioskodawca do Kosztów B+R nie zalicza wydatków wymienionych wprost w art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, a więc (jeżeli występują lub wystąpią w przyszłości) odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Katalog Kosztów B+R uwzględnianych w celu obliczania Wskaźnika nexus może się różnić na przestrzeni poszczególnych lat podatkowych, natomiast, dla celów niniejszego wniosku Wnioskodawca przyjmuje, iż w katalogu Kosztów B+R znajdowały będą się poniższe kategorie kosztów:

a)

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

b)

usługi rachunkowo-księgowe,

c)

usługi telekomunikacyjne,

d)

sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

e)

wyposażenie biura,

f)

podnoszenie kwalifikacji,

g)

środki transportu,

h)

podróże służbowe,

i)

narzędzia warsztatowe.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że powyższe kategorie są podzbiorem kategorii wymienionych w pkt 1.4. niniejszego wniosku. Rozwinięcie definicji powyższych kategorii wraz ze wskazaniem funkcjonalnego związku z pracami podejmowanymi w zakresie tworzenia Oprogramowania Wnioskodawca zamieścił w pkt 1.4. niniejszego wniosku.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie ponosi i nie będzie ponosił kosztów wskazanych pod lit. b, c i d wzoru uregulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, a więc:

* wydatków na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z Prawami IP Box od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,

* wydatków na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z Prawami IP Box od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,

* wydatków na nabycie Praw IP Box.

Mając powyższe na uwadze, obliczany przez Wnioskodawcę Wskaźnik nexus dla każdego z Praw IP Box wynosił będzie zawsze 1, a co za tym idzie, obliczona kwota Dochodu IP Box stanowiła będzie zarazem kwotę kwalifikowanego dochodu z Praw IP Box, o której mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT i będzie mogła podlegać w całości opodatkowaniu PIT według preferencyjnej 5% stawki podatkowej.

1.5.5. Rozwiązania ewidencyjne.

Wnioskodawca wprowadził rozwiązania ewidencyjne umożliwiające zastosowanie preferencyjnego opodatkowania IP Box w odniesieniu do Dochodu IP Box w rozliczeniu za 2020 r. i następne lata podatkowe. W tym celu Wnioskodawca wprowadził odrębną ewidencję, prowadzoną w formie skoroszytu Excel (dalej: "Ewidencja"), zawierającą elementy wskazane w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT. Przedmiotowa Ewidencja obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. Jak zostało już wspomniane, Wnioskodawca w prowadzonej Ewidencji wyodrębnia Prawa IP Box (prawa autorskie do Oprogramowania), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca osiąga Dochód IP Box z więcej niż jednego Prawa IP Box, a w prowadzonej Ewidencji nie jest możliwe spełnienie warunków z art. 30cb ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT, Wnioskodawca zgodnie z art. 30cb ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT wyodrębnia w prowadzonej Ewidencji:

* Przychody IP Box i Koszty IP Box (art. 30cb ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT),

* Koszty B+R (art. 30cb ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), w sposób zapewniający ustalenie łącznego Dochodu IP Box dla wszystkich Praw IP Box (Wnioskodawca nie wyodrębnia w Ewidencji Przychodów IP Box, Kosztów IP Box oraz Kosztów B+R odrębnie dla każdego Prawa IP Box; należy zwrócić uwagę, iż w związku z faktem, iż Wskaźnik nexus dla każdego Prawa IP Box zawsze wynosi 1, ujmowanie powyższych danych w Ewidencji odrębnie dla każdego Prawa IP Box - nawet gdyby było możliwe - w niczym nie zmieniałoby samych wyliczeń w przedmiocie wielkości Dochodu IP Box podlegającego preferencyjnemu opodatkowaniu).

1.6. Dodatkowe wyjaśnienia.

Celem maksymalnego uproszczenia obiegu korespondencji i maksymalnego skrócenia czasu niezbędnego na rozpatrzenie niniejszego wniosku o wydanie interpretacji, poniżej Wnioskodawca przedstawia dodatkowe wyjaśnienia w formie odpowiedzi na potencjalne pytania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które mogłyby nasunąć się w związku z rozpatrywaniem wniosku.

1.6.1. Od kiedy Wnioskodawca prowadzi opisaną działalność i uzyskuje z tego tytułu dochody?

Wnioskodawca realizuje opisane we Wniosku czynności od 2017 r. (data rozpoczęcia prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie tworzenia Oprogramowania).

1.6.2. Czy w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe, modyfikuje oraz ulepsza produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u niego funkcjonujących?

Wnioskodawca tworzy bezpośrednio kody źródłowe aplikacji, które bądź stanowią składowe komponentów, bądź są bezpośrednio całością komponentów systemu informatycznego.

Wnioskodawca tworzy kody samodzielnie, jak również w zespole wraz z innymi programistami (w zależności od wielkości oraz złożoności danego modułu), jak również modyfikuje (ulepsza) istniejący już kod źródłowy. Praca polegająca na opracowywaniu konkretnych rozwiązań informatycznych w oparciu o założenia przedstawiane przez Zleceniodawcę ma niepowtarzalny charakter w tym znaczeniu, iż przedstawione założenia mogą być w praktyce wdrożone na kilkadziesiąt różnych sposobów, przy wykorzystaniu różnych technologii. Nawet w przypadku stosunkowo nieskomplikowanych modyfikacji istniejących już programów, modyfikacje te mogą być wykonane na dziesiątki różnych sposobów, spośród których wiele jest złych, a wiele w porównywalnym stopniu dobrych. Również praca polegająca na opracowywaniu konkretnych kodów źródłowych w oparciu o przygotowany projekt techniczny (w przypadku, kiedy jest on opracowywany) nie jest jedynie czysto odtwórczym przeniesieniem na język programowania elementów zawartych w projekcie. Należy mieć na uwadze, iż w praktyce projekt nigdy nie okazuje się na tyle szczegółowy, aby programista nie dysponował w praktyce kilkunastoma lub nawet więcej sposobami skonstruowania określonej aplikacji (spośród których wiele może być złych a wiele porównywalnie dobrych), a ponadto w toku prac często okazuje się, że nawet bardzo szczegółowo określone w projekcie technicznym rozwiązanie nie może zostać zastosowane i wówczas programista musi znaleźć inne. Mając powyższe na uwadze, jak zostało podkreślone we wniosku, należy przyjąć, iż opisana we wniosku działalność Wnioskodawcy polegająca na tworzeniu oprogramowania ma charakter twórczy, prowadzi do powstania utworów chronionych na gruncie PA, a tym samym rezultaty działań Wnioskodawcy (opracowywane kody źródłowe składające się na tworzone Oprogramowanie) mają zawsze z jego perspektywy charakter niepowtarzalny, unikatowy, i nie stanowią jedynie kopii rozwiązań opracowanych uprzednio.

1.6.3. Czy tworzenie, rozwijanie, ulepszanie przez Wnioskodawcę Oprogramowania i jego części stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej)?

Działalność Wnioskodawcy w zakresie tworzenia Oprogramowania ma charakter twórczy o indywidualnym charakterze i prowadzi do powstania utworów (programów komputerowych) chronionych na gruncie PA.

1.6.4. Czy całość autorskich praw majątkowych do Programu Komputerowego jest przenoszona na Zleceniodawcę każdorazowo na podstawie odrębnie zawartej umowy?

Wnioskodawca współpracuje w sposób stały ze Zleceniodawcą na podstawie pisemnej Umowy. Umowa zawiera postanowienia, w oparciu o które Wnioskodawca przenosi na rzecz Zleceniodawcy autorskie prawa majątkowe do tworzonego Oprogramowania.

1.6.5. Czy autorskie prawa do tworzonego, modyfikowanego oraz ulepszonego przez Wnioskodawcę Oprogramowania podlegają ochronie prawnej z art. 74 PA?

Działalność Wnioskodawcy w zakresie tworzenia Oprogramowania ma charakter twórczy o indywidualnym charakterze i prowadzi do powstania utworów (programów komputerowych) chronionych na gruncie przepisów PA.

1.6.6. Czy dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej są dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę z tytułu:

* opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy prawa własności intelektualnej,

* sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

* kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu?

Wnioskodawca przenosi (sprzedaje) autorskie prawa majątkowe do wytwarzanego Oprogramowania na Zleceniodawcę. Należy przyjąć, iż opisane we wniosku Dochody IP Box są dochodami ze sprzedaży Praw IP Box (majątkowych praw autorskich do Oprogramowania).

1.6.7. Czy ewentualne działania Wnioskodawcy polegające na modyfikacji/ulepszeniu/rozwijaniu Oprogramowania zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego Oprogramowania?

Działania Wnioskodawcy polegające na modyfikacji/ulepszeniu/rozwijaniu Oprogramowania zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego Oprogramowania.

1.6.8. Czy ewentualne rozwijanie lub ulepszanie przez Wnioskodawcę Oprogramowania stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej)?

Podobnie jak działalność w zakresie tworzenia Oprogramowania od podstaw, również opisana we wniosku działalność polegająca na rozwijaniu/ulepszaniu już istniejących rozwiązań informatycznych ma charakter twórczy, o indywidualnym charakterze i prowadzi do powstania utworów (Programów Komputerowych będących utworami zależnymi) chronionych na gruncie przepisów PA.

1.6.9. Czy - w przypadku gdy Wnioskodawca rozwija Oprogramowanie - Wnioskodawca jest właścicielem tego Oprogramowania, współwłaścicielem, czy użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego Oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej?

W przypadku gdy Wnioskodawca na podstawie stosownych umów realizuje działalność polegającą na rozwijaniu/ulepszaniu już istniejących rozwiązań/aplikacji, podstawą ingerencji przez Wnioskodawcę w istniejące oprogramowanie jest zawarta Umowa, zobowiązująca Wnioskodawcę do wykonania określonych prac. Wnioskodawca nie jest w takich sytuacjach właścicielem rozwijanego oprogramowania, ani też nie posiada licencji na korzystanie z tego oprogramowania (Wnioskodawca nie jest użytkownikiem takiego oprogramowania na własne potrzeby, wobec czego stosowna umowa licencyjna nie jest wymagana, podobnie jak wykonawca realizujący przez dłuższy czas prace budowlane/remontowe w obiekcie budowlanym nie potrzebuje umowy najmu, aby korzystać z obiektu w zakresie niezbędnym do realizacji umowy). Należy natomiast ponownie zaznaczyć, iż w przypadku realizacji prac polegających na rozwijaniu/modyfikacji istniejącego Oprogramowania (modyfikacja kodu źródłowego wchodzącego w skład istniejącego Oprogramowania), które to prace, jak zostało podkreślone, mają każdorazowo charakter twórczy o indywidualnym charakterze, Wnioskodawca w istocie wytwarza samodzielnie nowe utwory objęte prawem autorskim, mające charakter utworów zależnych (zgodnie z art. 2 ust. 1 PA, twórcze opracowanie cudzego utworu - w tym wypadku istniejącego programu czy fragmentu programu komputerowego - jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego). Prawa do ww. utworów zależnych (Programów Komputerowych) przysługują Wnioskodawcy, który w oparciu o stosowną umowę przenosi przedmiotowe prawa na Zleceniodawcę.

1.6.10. Czy, jeżeli w związku z ulepszeniem/rozwinięciem ww. Oprogramowania Wnioskodawca osiąga dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przedmiotowy dochód został osiągnięty:

a)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

b)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

c)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

d)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu?

Wnioskodawca przenosi (sprzedaje) autorskie prawa majątkowe do rozwijanego/ulepszanego Oprogramowania na Zleceniodawcę. Należy przyjąć, iż opisane we wniosku Dochody IP Box są dochodami ze sprzedaży Praw IP Box (majątkowych praw autorskich do Oprogramowania).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że działalność Wnioskodawcy w zakresie wytwarzania programów komputerowych jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę dla potrzeb działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W przypadku tworzenia Oprogramowania wspólnie z innymi programistami w ramach zespołu Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jedną lub więcej części/fragmentów/ elementów Oprogramowania. Wnioskodawca jest wyłącznym twórcą każdej części/fragmentu/elementu, za którą jest odpowiedzialny. Współpraca pomiędzy członkami zespołu nie polega na współtworzeniu poszczególnych części/fragmentów/elementów, lecz na wymianie wiedzy w taki sposób, by poszczególne części/fragmenty/elementy Oprogramowania poprawnie komunikowały się pomiędzy sobą i zachowały wspólną konwencję, przykładowo w postaci warstwy wizualnej, zgodnie z opisem Zleceniodawcy, tworząc funkcjonalny system. Należy zwrócić uwagę, iż każda część/fragment/element Oprogramowania jest również programem komputerowym, czyli również Oprogramowaniem, którego proces tworzenia został opisany w pkt 1.1 oraz 1.2 wniosku, zatem prawdziwe jest, że większe Oprogramowanie (system) może składać się z wielu mniejszych Oprogramowań (części/fragmentów/elementów).

Wnioskodawca sprzedaje majątkowe prawa autorskie tylko i wyłącznie do tych części/fragmentów/elementów, które samodzielnie tworzył i za które jest odpowiedzialny.

Wynagrodzenie za sprzedaż majątkowych praw autorskich do części/fragmentów/elementów ustalane jest w sposób opisany w pkt 1.3 wniosku z tą różnicą, że pojęcie Oprogramowanie nie definiuje w takim przypadku całego systemu (większego Oprogramowania), lecz daną część/fragment/element (mniejsze Oprogramowanie) wytworzoną przez Wnioskodawcę, za którą Wnioskodawca jest odpowiedzialny.

Wnioskodawca osiąga dochód z tytułu odsprzedania prawa majątkowego do części/fragmentu/elementu, który powstał w efekcie pracy twórczej Wnioskodawcy.

Stworzona przez Wnioskodawcę w efekcie pracy twórczej część/fragment/element jest odrębnym programem komputerowym podlegającym ochronie określonej w z art. 74 PA. Wnioskodawca nie osiąga dochodu z tytułu odsprzedania prawa majątkowego do całego systemu wytworzonego przez zespół programistów.

Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe od 2017 r. (data rozpoczęcia prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie tworzenia Oprogramowania).

Prace rozwojowe dotyczyły/dotyczą tworzenia i rozwoju Oprogramowania. Celem prac rozwojowych było/jest stworzenie nowego lub ulepszenie istniejącego Oprogramowania.

Prace rozwojowe obejmowały/obejmują:

1)

określenie celu, jaki ma spełniać Oprogramowanie,

2)

ustalenie sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii),

3)

zaplanowanie prac,

4)

zaprojektowanie algorytmu,

5)

czynność programowania (tworzenie kodu źródłowego),

6)

weryfikację, modyfikację, optymalizację, zakończenie.

Prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Wynikiem prac rozwojowych jest/będzie nowa lub ulepszona funkcjonalność/rozwiązanie. Wynik prac rozwojowych ma/będzie mieć formę Oprogramowania. Wnioskodawca sprzedaje majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, czyli do wyniku prac rozwojowych.

W wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę.

Wnioskodawca zaprojektował i stworzył:

1)

w systemie obiegu dokumentów:

a)

zarządzanie dokumentami w strukturze drzewiastej,

b)

wyszukiwarka dokumentów,

c)

moduł zaawansowanych filtrów wyszukiwania użytkownika,

d)

ulepszone pobieranie informacji z bazy danych do modułu raportowego.

2)

w systemie sprzedaży urządzeń..

Wnioskodawca oferuje i będzie oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych w działalności gospodarczej.

W stosunku do dotychczasowej działalności Wnioskodawcy te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Wnioskodawca nie zalicza wniesionej opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do kosztów usług rachunkowo-księgowych (pkt 1.4 b) Wniosku). Wnioskodawca zalicza wniesioną opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do kosztów innych usług (pkt 1.4 j) wniosku).

W kategorii "inne usługi (najmu, bankowe etc.)" (pkt 1.4 j) wniosku) Wnioskodawca uwzględnia wydatki wymienione wprost w art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, a więc odsetki, opłaty finansowe oraz koszty związane z nieruchomościami:

* odsetki od nieterminowych płatności,

* opłaty za wnioski o interpretacje indywidualne,

* opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowadzenie rachunku, przelewy, opłaty za karty płatnicze i terminale, opłaty za powiadomienia i kody autoryzacyjne),

* koszty związane z nieruchomościami (zakup, najem, remont, konserwacja, opłaty eksploatacyjne i czynszowe, koszty związane z ogrzewaniem, z wodą i kanalizacją, z odpadami, z dostawą energii elektrycznej i gazu).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że kategorii "inne usługi (najmu, bankowe etc.)" (pkt 1.4 j) wniosku) nie uwzględnia przy obliczaniu Wskaźnika nexus.

Pytania (pytanie nr 2 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1. Czy opisana we wniosku działalność Wnioskodawcy związana z tworzeniem Oprogramowania stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

2. Czy zdefiniowane we wniosku Prawa IP Box spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, a tym samym czy Dochód IP Box w roku podatkowym 2020 i w kolejnych latach podatkowych po 2020 r., osiągany z Praw IP Box, może podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%, zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT?

3. Czy ustalając Dochód IP Box, Wnioskodawca ma prawo do uwzględniania Przychodów IP Box zdefiniowanych we wniosku?

4. Czy ustalając Dochód IP Box, Wnioskodawca ma prawo do obliczania Kosztów IP Box według metodologii wskazanej we wniosku, to znaczy przy zastosowaniu Współczynnika?

5. Czy w celu obliczania Wskaźnika nexus Wnioskodawca ma prawo do traktowania jako Kosztów B+R (kosztów działalności badawczo-rozwojowej związanej z Prawami IP Box prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę, wskazanych pod lit. a wzoru regulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT) wydatków wskazanych w pkt 1.5.4. wniosku?

6. Czy Wnioskodawca ma prawo do ustalania Przychodów IP Box, Kosztów IP Box oraz Kosztów B+R w sposób zapewniający ustalenie łącznego Dochodu IP Box dla wszystkich Praw IP Box?

7. Czy Wnioskodawca w rozliczeniu za poszczególne lata podatkowe ma prawo samodzielnie decydować, iż Dochodem IP Box jest dochód osiągany wyłącznie z niektórych, wybranych Praw IP Box, czy też zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w ramach reżimu IP Box powinno odnosić się do dochodu osiąganego ze wszystkich Praw IP Box, spełniających warunki z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, opisana we wniosku działalność Wnioskodawcy związana z tworzeniem Oprogramowania stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1.

Stosownie do treści art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ustawodawca definiując termin badania naukowe oraz definiując pojęcie prace rozwojowe odwołuje się wprost do definicji zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm., dalej: "PSWN").

Tym samym, przez badania naukowe zgodnie z art. art. 5a pkt 39 ustawy o PIT w zw. z art. 4 ust. 2 PSWN, rozumie się:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez prace rozwojowe, stosownie do treści art. 5a pkt 40 ustawy o CIT (powinno być: PIT - dop. Organu) w zw. z art. 4 ust. 3 PSWN, należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, rozwijaniu oraz ulepszaniu Programów Komputerowych.

Wytwarzane przez Wnioskodawcę Oprogramowanie opiera się na indywidualnych, autorskich pomysłach i obejmuje m.in. zaprojektowanie algorytmu, czynność programowania (tworzenia kodu źródłowego) oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych. Działania te prowadzone są w ułożony, metodyczny sposób, czego wymaga specyfika tworzenia programu komputerowego, tj. określenie celu jaki ma on spełniać, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, weryfikacja, zakończenie. Należy przy tym podkreślić, iż podejmowane prace zmierzające do stworzenia Oprogramowania nie mają charakteru prac rutynowych i mechanicznych, a zadania i problemy przed którymi stawiany jest Wnioskodawca wymagają zawsze indywidualnego podejścia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy nie powinno ulegać wątpliwości, iż realizowane przez Wnioskodawcę prace podejmowane w zakresie tworzenia Oprogramowania spełniają definicję prac badawczo-rozwojowych, a konkretnie prac rozwojowych, o których mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2.

W ocenie Wnioskodawcy, zdefiniowane we wniosku Prawa IP Box spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, a tym samym Dochód IP Box w roku podatkowym 2020 i w kolejnych latach podatkowych, osiągany z Praw IP Box, może podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%, zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Z kolei w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, pod warunkiem iż przedmiot ochrony ww. prawa został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 PA, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Z kolei art. 1 ust. 2 pkt 1 PA wymienia programy komputerowe jako jeden z przykładów utworów chronionych prawami autorskimi. Jak zostało podkreślone, dla celów stosowania preferencyjnego opodatkowania IP Box Wnioskodawca dokonał wyodrębnienia Praw IP Box, które obejmują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania. Należy podkreślić, iż Oprogramowanie jest programem komputerowym spełniającym cechy utworu w rozumieniu PA, a co za tym idzie jest przedmiotem praw autorskich.

Podsumowując, skoro wyodrębnione Prawa IP Box są majątkowymi prawami autorskimi do Programów Komputerowych spełniających cechy utworów w rozumieniu PA, a same Programy Komputerowe są opracowywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, nie ulega wątpliwości, iż Prawa IP Box spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a co za tym idzie Dochód IP Box w roku podatkowym 2020 i w kolejnych latach podatkowych, osiągany z Praw IP Box, może podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Odnosząc się do prawa opodatkowania 5% stawką podatku Dochodu IP Box, odwołać należy się do brzmienia art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jak zostało podkreślone, podstawą kalkulacji Dochodu IP Box opodatkowanego preferencyjną stawką podatkową są Przychody IP Box zdefiniowane jako całość wynagrodzenia należnego w oparciu o Umowę w zamian za prace, których istotą jest opracowanie przez Wnioskodawcę Oprogramowania oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania na Zleceniodawcę.

Zgodnie z argumentacją przedstawioną przez Wnioskodawcę, w istocie całość wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę w ww. zakresie (to znaczy w zamian za prace, których istotą jest stworzenie i przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania, dające się zidentyfikować w oparciu o prowadzoną ewidencję godzin pracy,) kwalifikowana powinna być jako wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonego Oprogramowania na rzecz Zleceniodawcy.

Należy podkreślić, iż stanowisko w przedmiocie dopuszczalności stosowania preferencyjnego opodatkowania IP Box w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w zakresie tworzenia oprogramowania jest powszechnie potwierdzane w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

* z dnia 2 grudnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.788.2020.2.ID,

* z dnia 30 listopada 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.570.2020.2.MJ,

* z dnia 26 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.598.2020.2.MG.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3.

W ocenie Wnioskodawcy, ustalając Dochód IP Box, Wnioskodawca ma prawo do uwzględniania Przychodów IP Box zdefiniowanych we wniosku.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3.

Jak zostało już podkreślone, zgodnie z art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustawa o PIT nie reguluje bezpośrednio zagadnienia metodologii ustalania dochodu osiąganego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, aczkolwiek uwzględniając podstawowe założenia konstrukcyjne ustawy o PIT nie ulega wątpliwości, iż ustalenie ww. dochodu wymaga:

* ustalenia przychodów podatkowych osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,

* ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z przychodami osiąganymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jak zostało podkreślone, jako Przychody IP Box Wnioskodawca kwalifikuje całość wynagrodzenia należnego w oparciu o Umowę w zamian za prace obejmujące tworzenie Oprogramowania, które to wynagrodzenie kwalifikowane powinno być jako przychód Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia (sprzedaży) autorskich praw majątkowych do Oprogramowania w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Mając na uwadze powyższe, nie powinno ulegać wątpliwości, iż wskazane powyżej Przychody IP Box powinny stanowić w całości element kalkulacyjny Dochodu IP Box.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4.

W ocenie Wnioskodawcy, ustalając Dochód IP Box, Wnioskodawca ma prawo do obliczania Kosztów IP Box według metodologii wskazanej we wniosku, to znaczy przy zastosowaniu Współczynnika.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4.

Jak zostało już podkreślone, zgodnie z art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) m.in. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jak zaznaczył już uprzednio Wnioskodawca, ustawa o PIT nie reguluje bezpośrednio zagadnienia metodologii ustalania dochodu osiąganego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, aczkolwiek uwzględniając podstawowe założenia konstrukcyjne ustawy o PIT nie ulega wątpliwości, iż ustalenie ww. dochodu wymaga:

* ustalenia przychodów podatkowych osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,

* ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z przychodami osiąganymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Z uwagi na fakt, iż ponoszone przez Wnioskodawcę koszty uzyskania przychodów związane są generalnie z całokształtem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a więc mają wpływ zarówno na osiąganie przez Wnioskodawcę Przychodów IP Box, jak i Przychodów Pozostałych (o ile Przychody Pozostałe występują w danym roku podatkowym), Wnioskodawca ustala Koszty IP Box w oparciu o współczynnik alokacji (dalej: "Współczynnik"), będący ilorazem Przychodów IP Box (dzielna) oraz całości przychodów (Przychody IP Box oraz Przychody Pozostałe) osiągniętych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym (dzielnik).

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowość zastosowania Współczynnika w celu obliczania tak zdefiniowanych Kosztów IP Box wynika z art. 22 ust. 3 ustawy o PIT stosowanego per analogiam. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. W ocenie Wnioskodawcy, skoro współczynnik przychodowy powinien być stosowany w celu obliczania kosztów pośrednich związanych z przychodami osiąganymi w ramach strumieni dochodów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu (zwolnionych z opodatkowania), to w pełni zasadne jest jego stosowanie również w celu obliczania kosztów pośrednich związanych z przychodami osiąganymi w ramach strumieni dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz z zastosowaniem preferencji IP Box. Należy podkreślić, iż możliwość alokacji pośrednich kosztów uzyskania przychodów według współczynnika przychodowego uregulowanego w art. 22 ust. 3 ustawy o PIT dla celów ustalania dochodu opodatkowanego według zasad ogólnych oraz z zastosowaniem preferencji IP Box znajduje powszechnie potwierdzenie w wydawanych interpretacjach. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 grudnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2- 3.4011.788.2020.2.ID.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 5.

W ocenie Wnioskodawcy, w celu obliczania Wskaźnika nexus Wnioskodawca ma prawo do traktowania jako Kosztów B+R (kosztów działalności badawczo-rozwojowej związanej z Prawami IP Box prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę, wskazanych pod lit. a wzoru regulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT) wydatków wskazanych w pkt 1.5.4. we wniosku.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 5.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

[ (a + b) x 1,3]/ (a + b + c + d),

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Artykuł 30ca ust. 5 ustawy o PIT stanowi, że do ww. kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 6 ustawy o PIT, w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1. Jak zostało już podkreślone, przedmiotem wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest w przeważającym zakresie opracowywanie Programów Komputerowych, do których prawa autorskie są następnie przenoszone na rzecz Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu Umowy w zamian za pracę, której istotą jest stworzenie Oprogramowania i przeniesienie majątkowych praw autorskich do Oprogramowania na Zleceniodawcę, traktowane jest jako Przychód IP Box (element kalkulacyjny Dochodu IP Box). Nie jest jednocześnie wykluczone, iż w toku prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadził będzie również inną działalność niż wskazana powyżej, niepolegającą na tworzeniu Oprogramowania, osiągając z tytułu przedmiotowej działalności Przychody Pozostałe (element kalkulacyjny dochodu opodatkowanego na ogólnych zasadach).

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca ponosi koszty uzyskania przychodów, które związane są generalnie z całokształtem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a więc mają wpływ zarówno na osiąganie przez Wnioskodawcę Przychodów IP Box (przychodów z działalności polegającej na tworzeniu Oprogramowania), jak i Przychodów Pozostałych (przychodów z pozostałej działalności, której istotą nie jest tworzenie Oprogramowania).

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, dla celów stosowania Wskaźnika nexus, Wnioskodawca ma prawo do kwalifikowania jako Kosztów B+R (kosztów działalności badawczo-rozwojowej związanej z Prawami IP Box prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę, wskazanych pod lit. a wzoru regulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT), stosownej części ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów uzyskania przychodów o charakterze ogólnym (związanych z całokształtem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę), ustalonej z wykorzystaniem Współczynnika, za wyjątkiem kategorii kosztów wprost wskazanych w art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT. Skoro nie ulega wątpliwości, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową związaną z tworzeniem Oprogramowania, to stosowna część kosztów ogólnych (pośrednich) ponoszonych w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, powinna być traktowana jako Koszty B+R dla celów stosowania wskaźnika nexus uregulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Do ww. Kosztów B+R Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć - w odpowiedniej proporcji - wydatki poniższych kategorii:

a)

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

b)

usługi rachunkowo-księgowe,

c)

usługi telekomunikacyjne,

d)

sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

e)

wyposażenie biura,

f)

podnoszenie kwalifikacji,

g)

środki transportu,

h)

podróże służbowe,

i)

narzędzia warsztatowe.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że powyższe kategorie są podzbiorem kategorii wymienionych w pkt 1.4. niniejszego wniosku. Rozwinięcie definicji powyższych kategorii wraz ze wskazaniem funkcjonalnego związku z pracami podejmowanymi w zakresie tworzenia Oprogramowania Wnioskodawca zamieścił w pkt 1.4. wniosku. Należy podkreślić, iż analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

* z dnia 2 grudnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.788.2020.2.ID,

* z dnia 12 grudnia 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4011.185.2021.2.RK.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 6.

W ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawca ma prawo do ustalania Przychodów IP Box, Kosztów IP Box oraz Kosztów B+R w sposób zapewniający ustalenie łącznego Dochodu IP Box dla wszystkich Praw IP Box.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 6.

Zgodnie z art. 30ca ust. 9 ustawy o PIT, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik może obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zgodnie z art. 30ca ust. 4-6 ustawy o PIT dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Z powyższą regulacją korespondują przepisy art. 30cb ustawy o PIT regulujące obowiązki formalne (ewidencyjne) podatników korzystających z preferencyjnego opodatkowania IP Box.

Zgodnie z przedmiotową regulacją, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ustawy o PIT zasadniczo zobowiązani są do:

* wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej (art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT),

* prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (art. 30cb ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT),

* wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu (art. 30cb ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Jednocześnie jednakże, zgodnie z art. 30cb ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w art. 30cb ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT (a więc nie jest możliwe prowadzenie ewidencji w sposób zapewniający ustalanie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej), podatnik powinien dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu ze wszystkich kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Na mocy art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT, ww. zasady stosuje się również wobec osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, jednakże w takiej sytuacji stosowne informacje, wskazane w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT, wykazywać należy w odrębnej ewidencji. Wnioskodawca dokonał wyodrębnienia Przychodów IP Box, Kosztów IP Box oraz Kosztów B+R w prowadzonej Ewidencji w sposób zbiorczy w odniesieniu do wszystkich Praw IP Box, jako że prowadzona Ewidencja nie pozwala na wydzielenie ww. informacji odrębnie dla każdego Prawa IP Box.

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż Praw IP Box należy traktować jako ten sam rodzaj/tę samą grupę usług świadczonych przez Wnioskodawcę, a tym samym takie podejście znajduje oparcie w brzmieniu art. 30ca ust. 9 ustawy o PIT. Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż, skoro Wnioskodawca w związku z tworzeniem Oprogramowania ponosi wyłącznie koszty prowadzonej we własnym zakresie działalności badawczo-rozwojowej (lit. a wzoru uregulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT) i nie ponosi wydatków na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych ani samych praw do Oprogramowania (lit. b, c i d wzoru uregulowanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT), Wskaźnik nexus w odniesieniu do wszystkich Praw IP Box będzie identyczny (wynosił będzie zawsze 1), co pozwalać będzie na ustalenie prawidłowej wysokości Dochodu IP Box łącznie dla wszystkich Praw IP Box (ustalanie Wskaźnika nexus odrębnie w odniesieniu do każdego Prawa IP Box nie będzie konieczne w celu obliczenia Dochodu IP Box).

Uwzględniając powyższe, skoro ustalanie Przychodów IP Box, Kosztów IP Box, a także Kosztów B+R w sposób zbiorczy w odniesieniu do wszystkich Praw IP Box pozwalać będzie na ustalenie prawidłowej wysokości Dochodu IP Box opodatkowanego według preferencyjnych zasad IP Box, a jednocześnie Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia ww. przychodów i kosztów odrębnie dla każdego Prawa IP Box, stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę uznać należy za zgodne z art. 30ca ust. 9 oraz art. 30cb ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż ustalanie Przychodów IP Box, Kosztów IP Box oraz Kosztów B+R w sposób zapewniający ustalenie łącznego Dochodu IP Box dla wszystkich Praw IP Box znajduje powszechnie potwierdzenie w wydawanych interpretacjach. Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

* z dnia 5 maja 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.151.2021.2.JG,

* z dnia 30 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4011.17.2021.2.RK.

Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie pytania nr 7.

W ocenie Wnioskodawcy, w rozliczeniu za poszczególne lata podatkowe ma On prawo samodzielnie decydować, iż Dochodem IP Box jest dochód osiągany wyłącznie z niektórych, wybranych Praw IP Box.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie pytania nr 7.

Na wstępie należy zauważyć, iż przepisy regulujące zasady preferencyjnego opodatkowania IP Box, odczytywane literalnie, nie dają podatnikom możliwości dokonania wyboru w przedmiocie tego, czy stosować preferencyjną 5% stawkę podatkową w odniesieniu do określonych w tych przepisach kategorii dochodów (dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wskazanych w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT), czy też pozostać przy standardowych zasadach opodatkowania (art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT brzmi: "Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania").

Tym niemniej, uwzględniając, iż analizowane przepisy wprowadzają w istocie rodzaj preferencji podatkowej (stosowanie obniżonej 5% stawki podatkowej w miejsce standardowej stawki stosowanej w odniesieniu do dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej, którą z reguły jest liniowa stawka 19%), uznać należy, iż zastosowanie regulacji IP Box powinno pozostawać wyborem, a nie obowiązkiem podatnika (tak też należy rozumieć fragmenty objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r., w których Ministerstwo Finansów opisuje wzajemne relacje pomiędzy preferencyjnym opodatkowaniem IP Box oraz ulga na działalność badawczo-rozwojową: "W związku z tym, że skorzystanie z ulgi B+R albo/i z preferencji IP Box to prawo, a nie obowiązek podatnika, podatnik może zadecydować o skorzystaniu tylko z ulgi B+R, lub tylko z preferencji IP Box, lub zarówno z ulgi, jak i preferencji, w zależności od jego sytuacji faktycznej, w szczególności warunkowanej cyklem rozwojowym kwalifikowanego IP").

W ocenie Wnioskodawcy, pomimo jednoznacznego brzmienia art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, na gruncie którego dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu według stawki 5%, od strony praktycznej możliwość wyboru stosowania preferencyjnej lub standardowej stawki podatkowej wynika z brzmienia przepisów regulujących zagadnienia ewidencyjne. Jak zostało już podkreślone, w świetle art. 30cb ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, podatnik stosujący preferencyjne opodatkowanie IP Box zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a z kolei w świetle art. 30cb ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, podatnik zobowiązany jest do wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu (przy czym na mocy art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT, ww. zasady stosuje się również do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy ww. informacje zobowiązani są ujmować w odrębnej ewidencji). Brak wydzielenia ww. przychodów i kosztów w prowadzonej ewidencji rachunkowej (odrębnej ewidencji prowadzonej przez podatnika rozliczającego się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów) skutkuje tym, iż podatnik zobowiązany jest opodatkować dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej według podstawowej 19% stawki podatkowej (art. 30cb ust. 3 ustawy o PIT).

Wobec powyższego, uznać należy, iż pomimo identyfikacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, a także identyfikacji dochodów osiąganych z przedmiotowych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik w odniesieniu do danego roku podatkowego może podjąć decyzję w przedmiocie braku wyodrębniania przychodów i kosztów osiąganych/ponoszonych w związku z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, a tym samym w istocie dokonać wyboru w przedmiocie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podstawową stawką podatkową.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższy mechanizm (wybór pomiędzy zastosowaniem stawki podatkowej 5% lub ogólnych zasad opodatkowania w odniesieniu do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, realizowany poprzez wyodrębnienie/brak wyodrębnienia w ewidencji stosownych przychodów/kosztów, znajdować powinien zastosowanie nie tylko w odniesieniu do całości dochodów osiąganych ze wszystkich kwalifikowanych praw własności intelektualnej w danym roku podatkowym przez danego podatnika, lecz jego stosowanie powinno być możliwe również w odniesieniu do każdego, pojedynczego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zidentyfikowanego przez podatnika. Innymi słowy, poprzez wydzielenie w danym roku podatkowym wyłącznie przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów osiąganych/ponoszonych w związku z niektórymi kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, przy braku takiego wydzielenia w odniesieniu do innych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik może w istocie dokonać wyboru w przedmiocie zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania IP Box jedynie w odniesieniu do dochodu osiąganego z wybranych kwalifikowanych praw własności intelektualnej (przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodu osiąganego z pozostałych kwalifikowanych praw własności intelektualnej według podstawowej stawki podatkowej). Takie stanowisko jest w pełni uzasadnione w świetle zasad argumentacji a maiore ad minus (z większego na mniejsze), skoro bowiem bez wątpienia zastosowanie preferencyjnego opodatkowania IP Box jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, to jeżeli podatnik ma możliwość objęcia preferencyjną stawką podatkową całości dochodów osiąganych ze wszystkich kwalifikowanych praw własności intelektualnej, powinien tym bardziej być uprawniony do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania jedynie w odniesieniu do dochodów osiąganych z niektórych z ww. praw.

Podsumowując, Wnioskodawca w rozliczeniu za poszczególne lata podatkowe powinien być uprawniony do ustalania Dochodu IP Box (opodatkowanego preferencyjną 5% stawką podatkową) jedynie w odniesieniu do wybranych Praw IP Box. Przedmiotowy wybór powinien znajdować odzwierciedlenie w wyodrębnieniu w prowadzonej Ewidencji wyłącznie Przychodów IP Box, Kosztów IP Box, a także Kosztów B+R dotyczących wybranych Praw IP Box (Praw IP Box, w związku z którymi Wnioskodawca ustalał będzie Dochód IP Box, opodatkowany 5% stawką podatkową). Dochód osiągany z pozostałych Praw IP Box powinien podlegać wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe w części dotyczącej uwzględniania wydatku na nabycie wideorejestratora do samochodu do wskaźnika nexus oraz sposobu ustalenia wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.; tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.; tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 tej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086; Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem, z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań: planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem, słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 ww. ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W powołanym przepisie ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich wymienił sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (pkt 2) oraz uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (pkt 3).

W przypadku kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, sprzedaż ta polega na przeniesieniu przez podatnika przysługujących mu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na inny podmiot.

Natomiast uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika są wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika. Przykładem są sytuacje, gdy produkt jest wytwarzany w oparciu o posiadane przez podatnika patenty albo usługa jest świadczona z wykorzystaniem rozwiązań, które podlegają ochronie jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Należy podkreślić, że wskazany przepis do dnia 31 grudnia 2021 r. stanowił:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 30ca ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Należy w tym miejscu zauważyć, że podatnik musi przyczynić się twórczo do powstania kwalifikowanego IP, tj. przez wytworzenie, rozwinięcie, lub ulepszenie kwalifikowanego IP. To oznacza, że podatnik, który nabył np. autorskie prawo do programu komputerowego (lub inne kwalifikowane IP), ale nie rozwinął lub nie ulepszył nabytego kwalifikowanego IP, nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnego 5% opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box. Rozwinięcie lub ulepszenie przedmiotu ochrony oznacza w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP. Decydującym determinantem jest tutaj aspekt faktyczny rozumiany jako rozwinięcie lub ulepszenie istniejącego kwalifikowanego IP w dowolnej postaci, o ile działania te prowadzą do poprawy użyteczności albo funkcjonalności już istniejącego kwalifikowanego IP. Skoro podatnik ulepsza lub rozwija kwalifikowane IP, którego własności nie posiada, to nie może go zbyć. Zbywa on co najwyżej efekty swoich prac badawczo-rozwojowych związanych z ulepszeniem "cudzego" IP. Gdyby zbywał IP, to oznaczałoby, że wytworzył nowe IP, a nie ulepszył już istniejące. Innymi słowy, własność ulepszenia bez własności kwalifikowanego IP nie daje prawa do skorzystania z preferencji, ponieważ trudno przyjąć, że podatnik, który ulepszył na przykład autorskie prawa do IP może zbyć czy udzielić licencji na program komputerowy skoro nie jest właścicielem "całego IP" (programu komputerowego), tylko jest właścicielem efektów prac związanych z jego ulepszeniem.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca osiąga dochód z przenoszenia prawa autorskiego do programu komputerowego (oprogramowania komputerowego). Autorskie prawo do programu komputerowego jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, o jakim mowa w ww. art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że:

* działalność Wnioskodawcy obejmuje prace rozwojowe. Ich wynikiem jest/będzie nowa lub ulepszona funkcjonalność/rozwiązanie. Wynik prac rozwojowych ma/będzie mieć formę oprogramowania;

* w wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, proces lub usługę;

* Wnioskodawca nie świadczy usług polegających na wprowadzaniu okresowych i rutynowych zmian do tworzonego programów komputerowych, jednak w razie wystąpienia błędów lub usterek w Oprogramowaniu powstałym na skutek prac realizowanych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca odpowiedzialny jest za naprawienie tych błędów i dostarczenie Oprogramowania odpowiadającego pierwotnym wymaganiom Zleceniodawcy;

* Wnioskodawca realizuje prace w sposób systematyczny, z wykorzystaniem dostępnych zasobów wiedzy, a ich celem jest zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

* rezultaty prac wykonywanych przez Wnioskodawcę prowadzą do powstania Programów Komputerowych będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (przejawami twórczej działalności Wnioskodawcy o indywidualnym charakterze), objętymi ochroną prawną na podstawie art. 74 ww. ustawy;

* w każdym przypadku, tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania utworów, efekty prac Wnioskodawcy są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

* Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie działa pod kierownictwem i w czasie i miejscu wskazanym przez zleceniodawcę;

* Wnioskodawca przenosi na rzecz Zleceniodawcy autorskie prawa majątkowe do tworzonego Oprogramowania;

* Wnioskodawca od 1 stycznia 2020 r. prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania komputerowego - w zakresie, w jakim jest pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednocześnie podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość świadczonych przez Wnioskodawcę usług ani też całość prowadzonej działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Autorskie prawo do Oprogramowania komputerowego tworzonego oraz rozwijanego przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej w zakresie, w jakim stanowi nowe i indywidualne rozwiązania, które są bezpośrednim efektem prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowanym IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, Wnioskodawca może zastosować stawkę 5% do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych od 1 stycznia 2020 r., tj. od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również w 2021 r., a także przysługiwać Mu będzie prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych w kolejnych latach, jeżeli nie zmieni się stan faktyczny lub nie ulegną zmianie przepisy prawa podatkowego w tym zakresie.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nexus wylicza się w oparciu o koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus należy pamiętać, aby istniał związek między:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przenosząc zaprezentowane wyżej wyjaśnienia odnoszące się do ustalenia dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wskazać, że kosztami uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania lub jego części będą wszelkie koszty poniesione w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową.

Ponadto objaśnienia podatkowe wskazują na możliwość uwzględnienia w kalkulacji dochodu (który następnie zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus) również kosztów pośrednich.

Nie wskazują natomiast, w jaki sposób koszty pośrednie należy przyporządkować do przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i do pozostałych przychodów.

W celu alokowania kosztów do przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej można w drodze analogii zastosować zasadę wynikającą z treści art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z pierwszą regulacją wskazaną w zdaniu poprzednim, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 (art. 22 ust. 3a ww. ustawy).

Zatem, w przypadku braku możliwości alokowania konkretnego kosztu poniesionego przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia praw autorskich, winien On przyporządkować wydatki do przychodów ze zbycia praw autorskich według proporcji ustalonej jako stosunek przychodów ze zbycia oprogramowania do przychodów ogółem Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie.

W konsekwencji, ustalając dochód IP Box, Wnioskodawca ma prawo do uwzględniania przychodów IP Box zdefiniowanych we wniosku oraz ma prawo do obliczania kosztów IP Box według metodologii wskazanej we wniosku, to znaczy przy zastosowaniu współczynnika.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących zagadnienia, czy wymienione w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym koszty ponoszone przez Niego, na: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, usługi rachunkowo-księgowe, usługi telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wyposażenie biura, podnoszenie kwalifikacji, środki transportu, podróże służbowe, narzędzia warsztatowe, w części w jakiej będą proporcjonalnie przypisane do przychodów przypadających ze zbycia praw do oprogramowania, gdzie proporcja zostanie ustalona jako stosunek przychodów ze zbycia praw do oprogramowania do przychodów ogółem Wnioskodawcy, stanowią koszty, o których mowa art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez Niego na prowadzoną bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, wskazać należy, że istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym Wnioskodawca powinien również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Należy zatem przyjąć, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, w związku z prowadzoną przez Niego działalnością badawczo-rozwojową, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy uznać za koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez Niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy wskazać, że wydatku poniesionego na zakup wideorejestratora nie można uznać za związany z wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem oprogramowania lub jego części, gdyż nie ma tu okoliczności wskazujących na bezpośredni związek tego wydatku z wytworzeniem IP. Wideorejestrator stanowi jedynie dodatkowe wyposażenie samochodu-bez poniesienia ww. wydatku wytworzenie kwalifikowanego IP również byłoby możliwe. Zatem taki koszt należy uznać za koszt pośrednio związany z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, który nie może zawierać się we wskaźniku nexus.

Zatem, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, usługi rachunkowo-księgowe, usługi telekomunikacyjne (usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet) sprzęt komputerowy i oprogramowanie (komputer stacjonarny, monitor, laptop, klawiatura, mysz, głośniki, słuchawki, mikrofon, kamera, telefon, smartwatch, tablet, telewizor, projektor służące do testowania wyniku działań Oprogramowania na różnych systemach operacyjnych, aparat fotograficzny, kamerę, skaner, drukarkę, kserokopiarkę, serwer NAS, dysk zewnętrzny, pendrive, karta pamięci służące do przechowywania kopii bezpieczeństwa kodu źródłowego, konfiguracji i dokumentacji Oprogramowania, urządzenia sieciowe: router, switch, stacja dokująca laptopa, okablowanie, adaptery, interfejsy, obudowy wykorzystywane przy podłączeniu wyżej wymienionych urządzeń do komputera, sieci wewnętrznej, sieci Internet lub do podłączenia bezpośrednio miedzy sobą powyższych urządzeń w celu skorzystania z nich, zasilacze, ładowarki, akumulatory, baterie, zasilacz UPS, listwa sieciowa, części zamienne, materiały eksploatacyjne, usługi serwisowe, plecak, torba, pokrowce, futerały, oprogramowanie: licencje do systemu operacyjnego, środowisk programistycznych, pakietów biurowych, środowisk graficznych i multimedialnych, domena, hosting, usługi chmurowe wykorzystywane w całym procesie tworzenia Oprogramowania), wyposażenie biura (biurko, krzesło, oświetlenie, uchwyty, ramiona, haki, podstawki do montażu sprzętu komputerowego, szafa/regał do przechowywania sprzętu komputerowego i dokumentacji Oprogramowania oraz dokumentacji księgowej, artykuły biurowe: teczki, segregatory, koszulki, notatniki, długopisy), podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, kursy, konferencje, wydarzenia branżowe, literatura branżowa oraz dostęp do platform i serwisów e-learningowych), środki transportu (dla samochodu i motocykla: zakup, odpisy amortyzacyjne, raty leasingowe, najem, ubezpieczenie, opłaty rejestracyjne, badania diagnostyczne, paliwo, usługi serwisowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne, myjnia, opłaty parkingowe, opłaty za przejazdy (np. autostradą); dla roweru i hulajnogi: zakup, odpisy amortyzacyjne, raty leasingowe, najem, ubezpieczenie, usługi serwisowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne, myjnia; dla samolotu, pociągu, autobusu, komunikacji miejskiej, taxi: bilety, opłaty za przejazd/przelot, opłaty za bagaż, ubezpieczenie), podróże służbowe (noclegi, diety, ubezpieczenie, walizki, torby, plecaki: niezbędne do zabezpieczenia sprzętu komputerowego na czas transportu), narzędzia warsztatowe (śrubokręty, wkrętaki, klucze płaskie, nasadowe, imbusowe, wiertarka, wkrętarka, odkurzacz służący do utrzymania czystości miejsca pracy, kompresor, prostownik, miernik elektryczny (multimetr), zasilacz laboratoryjny, lutownica), mogą stanowić koszty, o których mowa art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej będą proporcjonalnie przypisane do przychodów przypadających ze zbycia praw do oprogramowania, gdzie proporcja zostanie ustalona jako stosunek przychodów ze zbycia praw do oprogramowania do przychodów, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

W odniesieniu natomiast do kwestii, czy wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) należy ustalać odrębnie dla każdego indywidualnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czy sumarycznie, łącznie dla kwalifikowanych praw własności intelektualnej należących do tego samego rodzaju kwalifikowanych praw własności intelektualnej Organ stwierdza, co następuje.

Podatnik, który chce skorzystać z obniżonej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której wyodrębnia:

* każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

* przychody,

* koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę), przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Natomiast z treści art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się odrębnie dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W tym celu należy ustalić iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus, którego wzór podano w ww. przepisie. Wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochód z kilku kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ma obowiązek obliczyć wskaźnik nexus odrębnie dla każdego z tych praw i zastosować ten wskaźnik do dochodu przypadającego na dane kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Istotne jest przy tym to, aby przy ustaleniu wskaźnika nexus uwzględnić tylko te koszty wskazane w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które odnoszą się do danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie zatem wynika, że dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy odrębnie ustalić kwalifikowany dochód. Potwierdza to wykładnia językowa tego przepisu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że wskazane w nim pojęcia: "wysokość kwalifikowanego dochodu" oraz "kwalifikowane prawo własności intelektualnej" zostały przez ustawodawcę użyte w liczbie pojedynczej. Stąd przepis ten należy interpretować w ten sposób, że odnosi się on do sposobu ustalenia wysokości kwalifikowanego dochodu odrębnie dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Powyższe rozumienie potwierdza również treść cyt. powyżej art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, że podstawą opodatkowania jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Należy zwrócić uwagę, że w przepisie tym ustawodawca używa liczby mnogiej w odniesieniu do powołanych wcześniej pojęć. Zatem na sumę kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej składa się każdy kwalifikowany dochód dotyczący danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zgodnie bowiem ze słownikiem Języka Polskiego (www.sjp.pl) "suma" to "wynik dodawania", "zbiór pewnej liczby rzeczy, zjawisk". Aby zatem ustalić sumę, o której mowa w art. 30ca ust. 3 powołanej ustawy, należy w pierwszej kolejności ustalić poszczególne elementy mające się składać na wynik dodawania, a więc poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągnięte w roku podatkowym.

Mając na uwadze powyższe, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w Jego przypadku wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy ustalać sumarycznie, łącznie dla kwalifikowanych praw własności intelektualnej należących do tego samego rodzaju kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Wyjątkiem od zasady przypisywania strat do poszczególnych kwalifikowanych IP jest sytuacja, w której podatnik jest uprawniony na podstawie art. 30ca ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do ustalenia dochodu (straty) z kwalifikowanego IP na poziomie produktu lub usługi (grupy produktów lub usług), w których zostało wykorzystane dane kwalifikowane IP.

Zgodnie z art. 30ca ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na który to przepis we własnym stanowisku powołuje się Wnioskodawca, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, podatnik może obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zgodnie z ust. 4-6 dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

W odniesieniu do podatników, w stosunku do których ma zastosowanie wskazany art. 30ca ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może okazać się, że ustalenie dochodu (straty) przypadającego na poszczególne kwalifikowane IP może okazać się niemożliwe ze względu na (i) organizację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w danym przedsiębiorstwie lub (ii) możliwości zastosowania danego rozwiązania technicznego objętego prawem ochronnym. Jeśli w jednym i drugim przypadku ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanego IP - na podstawie którego wytworzono produkty lub świadczono usługi - wymagałoby arbitralnych wyliczeń, które nie odzwierciedlałyby rzeczywistych danych niezbędnych do obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP, wówczas podatnik będzie mógł obliczyć kwalifikowany dochód (stratę) dla tego samego rodzaju produktu lub usługi, lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane to kwalifikowane IP. Rozliczanie poniesionej straty na poziomie rodzaju, grupy (produktów, usług) odbywać się będzie w odniesieniu do dochodu ustalonego dla tego samego rodzaju, tej samej grupy (produktów, usług), w których wykorzystane jest to samo kwalifikowane IP.

Niemniej jednak podkreślić należy, że art. 30ca ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w odniesieniu do tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej, tj. dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro jednak, jak wskazał Wnioskodawca, uzyskuje on dochody z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a nie dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, to w konsekwencji art. 30ca ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w przypadku Wnioskodawcy.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie może zastosować metody, o której mowa w art. 30ca ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji przedstawionej we wniosku, a zatem wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, powinien On ustalać odrębnie dla każdego indywidualnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Odnośnie faktu, czy Wnioskodawca w rozliczeniu za poszczególne lata podatkowe ma prawo samodzielnie decydować, iż Dochodem IP Box jest dochód osiągany wyłącznie z niektórych, wybranych Praw IP Box, czy też zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w ramach reżimu IP Box powinno odnosić się do dochodu osiąganego ze wszystkich Praw IP Box, spełniających warunki z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Końcowo należy wskazać, że samodzielne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie było przedmiotem interpretacji indywidualnej, bowiem okoliczność ta stanowiła element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku składników majątku, które stanowią podlegające amortyzacji środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne), koszt zakupu takich środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych), które podlegają amortyzacji podatkowej oraz mają związek z wytworzeniem kwalifikowanego IP może zostać uwzględniony we wskaźniku nexus, jednakże uwzględnić można jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika w roku podatkowym, w którym będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zastrzec, że interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku w kontekście zadanych pytań, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii wynikających z opisu sprawy, które nie były przedmiotem pytania i własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.,

poz. 2651, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl