0113-KDIPT2-1.4011.939.2022.2.AP, Ulga na zabytki - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

Nowość 0113-KDIPT2-1.4011.939.2022.2.AP - Ulga na zabytki

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.939.2022.2.AP Ulga na zabytki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 listopada 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 8 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na zabytki. Uzupełniła go Pani w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 grudnia 2022 r. (wpływ 23 grudnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 1 stycznia 1993 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i hotelowych pod nazwą... z siedzibą:. Dla celów podatku dochodowego prowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów, a dochody z tej działalności opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% podatkiem liniowym. Jest Pani również podatnikiem podatku VAT. Działalność wykonuje Pani w budynku, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Budynek ten jest również wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje Pani odpisów amortyzacyjnych.

26 listopada 2013 r. uzyskała Pani zalecenie. Konserwatora Zabytków na wymianę pokrycia dachowego. W 2022 r. dokonała Pani prac remontowych polegających na wymianie dachu na budynku, zgodnie z przepisami o odnowie zabytków.

W piśmie z 21 grudnia 2022 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazała Pani, że zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) posiada Pani nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Jest Pani właścicielem przedmiotowej nieruchomości. W momencie odliczania przedmiotowego wydatku nadal będzie Pani właścicielem przedmiotowej nieruchomości. W momencie ponoszenia przedmiotowych wydatków (zapłaty należności) była Pani właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Prace remontowe (wymiana pokrycia dachowego), o których mowa we wniosku, były wykonane w okresie wrzesień - grudzień 2022 r., a dokładnie posiada Pani faktury z 26 września 2022 r.; 30 listopada 2022 r.; 20 grudnia 2022 r.; 30 grudnia 2022. Posiada Pani także zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którym mowa w art. 26hb ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Cały budynek objęty jest ochroną zabytków w związku z wpisaniem go do rejestru zabytków (wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków). Prace budowlane, o których pisze Pani we wniosku, stanowiły prace budowlane, o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wydatki związane z wykonanymi pracami zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Faktura jest wystawiona na Pani firmę. Budynek, o którym mowa we wniosku, stanowi zabytek nieruchomy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c-e) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na nabytą nieruchomość poniosła Pani wydatki na roboty budowlane, za które rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres wykonanych prac jest zgodny z pozwoleniem. Konserwatora Zabytków.

Wydatki, które zostały przez Panią poniesione:

a)

nie zostaną odliczone przez Panią od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

b)

nie odliczy Pani w ramach innych ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej,

c)

nie wykroczą poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu powiatowego konserwatora zabytków lub zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,

d)

nie zostaną sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone Pani w jakiejkolwiek formie.

Zamierza Pani dokonać odliczenia wydatków w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniosła Pani wydatki na zabytek. Całą kwotę odliczy Pani w zeznaniu rocznym za 2022 r.

Pytanie

Czy wydatki poniesione na ww. prace budowlane może Pani odliczyć od podstawy opodatkowania w wysokości 50% tych wydatków w zeznaniu rocznym PIT-36L, jednocześnie zachowując prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego budynku, powiększonej o kwotę netto wydatków na roboty budowlane?

Pani stanowisko w sprawie

Uważa Pani, że ma prawo do odliczenia 50% wydatków na roboty budowlane, zgodnie z art. 26hb ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego budynku powiększonej o wydatki netto.

Zgodnie z art. 26hb ust. 11 ww. ustawy, uważa Pani, że takie prawo Pani zachowuje.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

1 stycznia 2022 r. ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) został dodany art. 26hb.

Zgodnie z treścią tego przepisu (art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.):

Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki:

1)

poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;

2)

poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;

3)

na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

Podkreślić jednak należy, że ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265), która wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. zmieniła niektóre rozwiązania dotyczące wskazanej ulgi.

Z treści złożonego przez Panią wniosku wynika, że od 1 stycznia 1993 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i hotelowych w budynku, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Budynek ten jest również wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje Pani odpisów amortyzacyjnych. Jest Pani właścicielem budynku. 26 listopada 2013 r. uzyskała Pani zalecenie Konserwatora Zabytków na wymianę pokrycia dachowego. W 2022 r. dokonała Pani prac remontowych polegających na wymianie dachu na budynku, zgodnie z przepisami o odnowie zabytków. Prace remontowe (wymiana pokrycia dachowego), o których mowa we wniosku, były wykonane w okresie wrzesień - grudzień 2022 r., a dokładnie posiada Pani faktury z 26 września 2022 r.; 30 listopada 2022 r.; 20 grudnia 2022 r.; 30 grudnia 2022 r. Posiada Pani także zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którym mowa w art. 26hb ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prace budowlane, o których pisze Pani we wniosku, stanowiły prace budowlane, o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wydatki związane z wykonanymi pracami zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Z tego względu, przy rozpatrywaniu skutków podatkowych przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, należy mieć na uwadze brzmienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.

W myśl art. 26hb ust. 2 ww. ustawy:

Odliczenie, o którym mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego;

2)

ust. 1 pkt 2, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, o którym mowa w tym przepisie, oraz posiada sporządzone na piśmie:

a)

pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych - w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,

b)

zalecenia konserwatorskie - w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;

3)

ust. 1 pkt 3, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie dokonywania odliczenia podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, o której mowa w tym przepisie.

Stosownie do art. 26hb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za datę poniesienia wydatków z tytułów określonych w

1)

ust. 1 pkt 1 uznaje się dzień zapłaty należności;

2)

ust. 1 pkt 2 uznaje się dzień wystawienia faktury;

3)

ust. 1 pkt 3 uznaje się dzień nabycia własności.

Jak stanowi art. 26hb ust. 4 ww. ustawy:

Odliczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą przekroczyć 50% wydatków udokumentowanych:

1)

dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową;

2)

fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę podatku od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 26hb ust. 5 ww. ustawy:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Zgodnie z art. 26hb ust. 7 ww. ustawy:

Odliczenia wydatków, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki;

2)

ust. 1 pkt 3, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy na rzecz nabytego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki określone w ust. 1 pkt 2.

Stosownie do art. 26hb ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

W myśl art. 26hb ust. 9 ww. ustawy:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej:

1)

zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

2)

zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej;

3)

wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;

4)

zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak stanowi art. 26hb ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W myśl art. 26hb ust. 11 cyt. ustawy:

W przypadku skorzystania z odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.

Zgodnie z art. 26hb ust. 12 ww. ustawy:

Ilekroć w ust. 1-11 jest mowa o:

1)

powierzchni użytkowej - oznacza to powierzchnię, o której mowa w art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043);

2)

pracach konserwatorskich - oznacza to prace konserwatorskie w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)

pracach restauratorskich - oznacza to prace restauratorskie w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)

robotach budowlanych - oznacza to roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5)

zabytku nieruchomym - oznacza to zabytek nieruchomy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c-e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zauważyć jednak należy, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji pojęć takich jak: prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, zabytek nieruchomy, dlatego też - zgodnie z treścią art. 26hb ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - należy odnieść się do stosownych uregulowań ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.):

Zgodnie z art. 3 pkt 6, 7 i 8 przywołanej wyżej ustawy terminy te oznaczają:

- prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań (pkt 6);

- prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań (pkt 7);

- roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku (pkt 8).

Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.

Z kolei, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy:

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome będące, w szczególności:

a)

krajobrazami kulturowymi,

b)

układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,

c)

dziełami architektury i budownictwa,

d)

dziełami budownictwa obronnego,

e)

obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,

f)

cmentarzami,

g)

parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,

h)

miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

W myśl art. 3 pkt 7, 7a i 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.):Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

- przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Tak więc, według wyżej wymienionych przepisów ulga na zabytki jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości zabytkowych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i opłacają podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga jest zachętą podatkową polegającą na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

* 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),

* wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane podatnik musi spełniać następujące wymogi:

- być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,

- posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac, w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,

- posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie, w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,

- posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Podatnik nie może skorzystać z ulgi, jeżeli:

- dokonał już odliczenia w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniósł wydatek na zabytek,

- odliczył poniesione wydatki w ramach innej ulgi,

- wydatki zostały mu w jakikolwiek sposób zwrócone,

- wydatki wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich.

W przypadku, gdy kwota rocznego dochodu/przychodu podatnika jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia, podatnik może odliczać kwotę nieznajdującą pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie maksymalnie przez sześć kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia po raz pierwszy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że podatnik, który poniesie wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym, może odliczyć 50% tych wydatków od podstawy opodatkowania, z tytułu ulgi na zabytki. Musi jednak spełnić wszystkie warunki do skorzystania z tej ulgi przedstawione powyżej, w tym musi posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

W przedmiotowej sprawie ważnym jest też art. 26hb ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

W przypadku skorzystania z odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Oznacza to, że ponosząc wydatki poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym ujmuje się je na koncie środki trwałe w budowie, a po zakończeniu prac przyjmuje, jako zwiększenie wartości środka trwałego.

W trakcie prac wydatki te są odliczane od dochodu na podstawie zapisów na koncie środków trwałych w budowie. Potem nie ma przeszkód - o ile nie jest to obiekt mieszkalny - do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Także od tej części środka trwałego, która przypada na odliczone od dochodu wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że poniesione przez Panią wydatki na roboty budowlane (wymianę pokrycia dachowego), tj. wydatki, o których mowa w art. 26hb ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniają Panią do skorzystania - na zasadzie praw nabytych - z odliczenia od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu rocznym PIT-36L wydatków poniesionych w 2022 r. w wysokości 50% tych wydatków na zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, w którym zostały wykonane ww. roboty budowlane.

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 26hb ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zachowa Pani prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotowego budynku, powiększonej o kwotę netto wydatków na roboty budowlane.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl