0113-KDIPT2-1.4011.880.2023.2.HJ - Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.880.2023.2.HJ Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 grudnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 6 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zmiany formy opodatkowania. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 stycznia 2024 r. (wpływ 18 stycznia 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

14 grudnia 2021 r., za pośrednictwem serwisu..., dokonał Pan aktualizacji formularza CEiDG. Zmienił Pan formę opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt 15%. Jako datę zmiany wprowadził Pan, omyłkowo, 14 grudnia 2021 r. Zmiany podatku chciał Pan dokonać od stycznia 2022 r.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że działalność gospodarczą prowadzi Pan od 2 października 2015 r. Pierwszy przychód w roku podatkowym 2022 osiągnął Pan 25 stycznia 2022 r. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych złożył Pan 14 grudnia 2021 r. za pomocą aktualizacji formularza CEiDG Do wykonywanej działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Spełnia Pan warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

W 2022 r. rozliczał się Pan ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W dniu złożenia wniosku elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz sprawa, w tym zakresie, nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zakwestionował wybranej przez Pana formy opodatkowania.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu)

Czy w opisanej we wniosku sytuacji miał Pan prawo do zmiany formy opodatkowania na 2022 r. z podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i rozliczania się w 2022 r. zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że z Pana rozumienia przepisów wynika, że zmianę formy opodatkowania może zgłosić Pan wcześniej, niż w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu. Omyłkowo zaznaczył Pan datę 14 grudnia 2021 r., jako termin, od którego obowiązywać ma zmiana. Sądzi Pan, że w takiej sytuacji, zmiana z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany i tak powinna być skuteczna od stycznia 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 9a ust. 1 ww. ustawy:

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9a ust. 2a tej ustawy:

Podatnik może zawiadomić na piśmie o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

W myśl art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dokonany wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 2 zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 9a ust. 2c tejże ustawy:

Oświadczenie oraz zawiadomienie, o których mowa w ust. 1-2b, podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Natomiast jak wynika z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wskazać należy, że warunkiem koniecznym do skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 9 ust. 1a cyt. ustawy:

Podatnik może złożyć oświadczenie, na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ww. ustawy:

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.

Stosownie do art. 9 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej "ustawą o CEiDG".

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą od 2 października 2015 r. Od roku 2022 chciał zmienić Pan formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pierwszy przychód w roku podatkowym 2022 osiągnął Pan 25 stycznia 2022 r. Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych złożył Pan 14 grudnia 2021 r. za pomocą aktualizacji formularza CEiDG. Omyłkowo wprowadził Pan datę 14 grudnia 2021 r., jako datę zmiany. Zmiany podatku chciał Pan dokonać od stycznia 2022 r.

W związku z chęcią zmiany formy opodatkowania osiąganych przez Pana przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej od 2022 r., winien Pan, zgodnie z art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie podatku liniowego albo złożyć w terminie i na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Złożenie stosownego oświadczenia - w wymienionym w przepisach terminie - jest warunkiem koniecznym dla możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W niniejszej sprawie nie ma znaczenia, że w 2022 r. rozliczał się Pan ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - tylko skuteczne złożenie stosownego oświadczenia o wyborze opodatkowania, na co wskazuje treść art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z opisu wynika, że wprowadził Pan datę 14 grudnia 2021 r., jako datę zmiany formy opodatkowania, jednakże błędnie złożone zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczące zmiany formy opodatkowania należy uznać za niedopełnienie stosownych obowiązków.

W związku z tym, że oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zostało przez Pana skutecznie złożone, osiągane przez Pana w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zatem Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

Zatem, nie posiadam uprawnień do dowodowego ustalania i weryfikowania okoliczności sprawy w zakresie powstałych błędów we wpisie do CEiDG.

Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a."). Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl