0113-KDIPT2-1.4011.87.2022.3.MGR, Karta podatkowa - usługi lekarskie - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0113-KDIPT2-1.4011.87.2022.3.MGR - Karta podatkowa - usługi lekarskie

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.87.2022.3.MGR Karta podatkowa - usługi lekarskie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 16 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania w formie karty podatkowej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 6 kwietnia 2022 r. (wpływ 7 kwietnia 2022 r.) oraz pismem, które wpłynęło 25 kwietnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan lekarzem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jednocześnie jest Pan udziałowcem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych oraz planuje Pan pełnić funkcję prezesa zarządu w tej Spółce. Dodatkowo, jest Pan udziałowcem w drugiej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie PKD 68.20.Z, tj. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, w której także planuje Pan pełnić funkcję prezesa zarządu w tej Spółce. W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przy jej prowadzeniu nie korzysta Pan z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Nie świadczy Pan usług na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest Pan żonaty. Małżonkowie nie są objęci ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, mają rozdzielność majątkową od dnia zawarcia związku małżeńskiego. Pana małżonka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w tym samym zakresie - jest lekarzem, jest opodatkowana kartą podatkową. Nie wytwarza Pan wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów podatkiem akcyzowym, pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planuje Pan kontynuowanie stosowania opodatkowania w tej formie po 31 grudnia 2021 r.

Planuje Pan również wynajmować w ramach najmu prywatnego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.; dalej jako: "u.p.d.o.f.") swoją prywatną nieruchomość - mieszkanie. Mieszkanie nie jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa - nie jest środkiem trwałym w Pana działalności gospodarczej. Zamierza Pan opodatkować najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W piśmie z 6 kwietnia 2022 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazał Pan, że działalność gospodarczą prowadzi od 22 października 2020 r. Po 31 grudnia 2021 r. nie utracił Pan prawa do karty podatkowej. Pana małżonka także nie utraciła prawa do karty podatkowej po tej dacie. Pana działalność jest prowadzona wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Doprecyzował Pan, że mieszkanie miałoby być wynajmowane osobie prywatnej, nie będzie wynajmowane Spółce, o której mowa we wniosku. W Spółkach z o.o. jest Pan udziałowcem.

Najem będzie prowadzony w sposób ciągły, w zależności od posiadania najemcy prywatnego. Nie planuje Pan najmu krótkoterminowego. Najem nie będzie zorganizowany, nie będzie miał charakteru profesjonalnego, bez wyodrębnionej struktury. Nie będzie fachowy, będzie miał charakter okazjonalny, amatorski, nie zawsze zachowujący ciągłość - uzależniony jest od tego, czy będzie popyt na najem. Ponadto, najem będzie miał charakter niezaplanowany, zamierzeniem będzie czerpanie dochodu z najmu w zależności od popytu. Najem nie będzie nosił znamion działalności gospodarczej.

Usługi dla Spółki będzie Pan świadczył na podstawie powołania na funkcję prezesa. Wyjaśnił Pan, że nie składał żadnych oświadczeń odnośnie opodatkowania przychodu z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (opisywany stan jest zdarzeniem przyszłym). Przychody uzyskiwane z najmu przedmiotowej nieruchomości zaliczy Pan do źródła najem prywatny. Nie posiada Pan innych nieruchomości, które są przedmiotem najmu. W celu obsługi najemców nie będzie Pan zatrudniał pracowników, korzystał z obsługi zarządczej, zawierał umów cywilnoprawnych. Nie będzie Pan również świadczył usług powiązanych, w tym usług sprzątania, zapewnienia ewentualnej ochrony, administrowania i zarządzania nieruchomością. To, czy będzie Pan wynajmował nieruchomości uzależnione jest od otrzymania interpretacji podatkowej. Jeżeli będzie ona pozytywna, to wtedy zacznie Pan wynajmować nieruchomości, a najem będzie na czas nieokreślony. Jest Pan jedynym właścicielem nieruchomości, o której mowa we wniosku (posiada Pan akt notarialny przenoszący własność nieruchomości na Pana).

Pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

1. Czy pełniąc stanowisko prezesa w Spółce z o.o. na mocy powołania nie utraci Pan prawa do karty podatkowej?

2. Czy Wnioskodawca ma prawo do najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i tym samym nie utraci prawa do karty podatkowej?

3. Czy najem trzech nieruchomości z majątku prywatnego kwalifikuje przychody z najmu do art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., tj. najmu prywatnego, czy do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza?

Przedmiotem interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 1, natomiast w zakresie pytań Nr 2 i 3 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Pana zdaniem, w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie utraci Pan prawa do karty podatkowej z jednoosobowej działalności, będąc jednocześnie prezesem Spółki z o.o. na mocy aktu powołania.

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.; dalej jako: "u.z.p.d."), mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli prowadzą działalność w zakresie wolnych zawodów, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli.

Jednocześnie art. 25 ust. 1 u.z.p.d. wskazuje, że warunkiem dla możliwości skorzystania przez podatników z opodatkowana kartą podatkową jest spełnienie warunków:

1)

kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;

2)

(uchylony);

3)

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

4)

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

5)

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

6)

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;

7)

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku o zastosowanie opodatkowana w formie karty podatkowej nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnieść zatem należy się w pierwszej kolejności do kwestii prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

U.z.p.d. definiuje w art. 4 ust. 1 pkt 12, że za pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

I tak, w art. 5a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalń ze złóż.

c) polegającą na wykorzystywany rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Jednocześnie, art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. określa, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.; dalej jako: "k.s.h."), spółka z ograniczoną odpowiedzialności posiada osobowość prawną i jest spółką kapitałową, o czym mowa także w art. 12 k.s.h., tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw obowiązków spółki w organizacji.

Zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h., to zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Z kolei, zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h., wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdana finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 k.s.h.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Jednocześnie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. wskazuje, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach;

c)

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki;

d)

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Dodatkowo, art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. wskazuje, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się także przychody z:

a)

odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych;

b)

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Tym samym przychody z udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnika będą traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, nie zaś jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. Analizując warunek opodatkowania kartą podatkową, uregulowany w art. 25 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. stwierdzić należy, że określa on przesłankę negatywną. Prowadzenie przez podatnika pozarolniczej działalność gospodarczej, innej niż wymieniona w art. 23 u.z.p.d. wyłącza możliwość opodatkowania w tej formie.

Przepis wskazuje przy tym, co należy podkreślić, na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatnika, a nie na uzyskiwanie przez niego przychodów, zaliczanych do źródła z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Uzyskiwanie przychodów zaliczanych do tego ostatniego źródła nie jest zaś równoznaczne z prowadzeniem przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, co potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 stycznia 2021 r., sygn. akt: II FSK 2683/18. Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1649/15 podkreślił, że: "Porównując te regulacje, z przytoczoną wyżej definicją "działalności gospodarczej" w p.d.o.f. należy uznać, że podmiotem prowadzącym działalność jest, co do zasady, spółka. Ona to bowiem prowadzi działalność - czyli nabywa prawa we własnym imieniu. To uzasadnia skonstruowanie przyjętej w art. 5b ust. 2 p.d.o.f. fikcji prawnej. Polega ona na przyjęciu, że przychody spółki w całości podlegają podziałowi pomiędzy wspólników i są przez nich opodatkowanie. Wbrew jednak stanowisku organu nie oznacza to automatycznie, że wspólnicy "prowadzą działalność gospodarczą". Jedynie ich przychody uznaje się za pochodzące z działalności gospodarczej. Działalność ta jest jednak nadal prowadzona przez spółkę we własnym imieniu, a nie przez wspólników. Natomiast gdyby uznać, że prowadzącymi działalność gospodarczą są wspólnicy, regulacja art. 5b ust. 2 byłaby zbędna".

Przychody z działalności wykonywanej osobiście określone są m.in. w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., jako przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, zaś zgodnie z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się również przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Sposób opodatkowania wynagrodzeń i innych świadczeń uzyskanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej zależy od tego, na jakiej podstawie dana osoba pełni swoją funkcję. Zgodnie z tym, wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane z tytułu pełnienia ww. funkcji osoby prawnej:

* na podstawie aktu powołania - zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f.;

* na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze - zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.

Tym samym wynika z tego, że zarządzanie przedsiębiorstwem może być źródłem przychodu, określonym w art. 13 pkt 7 i pkt 9 u.p.d.o.f., a przychody te bez względu na podstawę prawną ich uzyskania, uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście, jako źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pan, jako wspólnik i prezes Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, świadcząc usługi na rzecz Spółki (które są również przedmiotem Pana działalności gospodarczej), na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego lub bez wynagrodzenia, zachowa prawo rozliczenia swoich przychodów osiąganych z indywidualnej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Przychody, które otrzyma Pan z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej, z objęcia udziałów w spółce, umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, czy innych, nie są zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody, które Pan uzyska, będą pochodzić z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z kolei w odniesieniu do uzyskanych przychodów z udziału w zysku osoby prawnej, tj. na przykład dywidendy, również nie uzyska Pan przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a tym samym zachowa prawo rozliczenia swoich przychodów osiąganych z indywidualnej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.290.2018.1. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt: I SA/Gd 267/18 wskazując, że "Odrębność spółki komandytowej, jako podmiotu cechującego się odrębną podmiotowością prawną, ma istotne znaczenie przy ocenie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Porównując te regulacje, z przytoczoną wyżej definicją "działalności gospodarczej" w u.p.d.o.f. należy uznać, że podmiotem prowadzącym działalność jest co do zasady spółka. Ona bowiem prowadzi działalność - czyli nabywa prawa - we własnym imieniu. To uzasadnia skonstruowanie przyjętej w art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. fikcji prawnej, polegającej na tym, że przychody spółki w całości podlegają podziałowi pomiędzy wspólników i są przez nich opodatkowanie. Wbrew jednak stanowisku organu nie oznacza to automatycznie, że wspólnicy "prowadzą działalność gospodarczą". Jedynie ich przychody uznaje się za pochodzące z działalności gospodarczej. Działalność ta jest jednak nadal prowadzona przez spółkę we własnym imieniu, a nie przez wspólników. Natomiast gdyby uznać, że prowadzącymi działalność gospodarczą są wspólnicy, regulacja art. 5b ust. 2 byłaby zbędna". W podobnym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 stycznia 2021 r., sygn. akt II FSK 2683/18: "Tymczasem w art. 25 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. ustawodawca jako przesłankę negatywną opodatkowania w tej formie wskazał prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest przesłanką negatywną osiąganie przychodów ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Ustawodawca, jak wynika choćby z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., nie utożsamia osiągania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z prowadzeniem tej działalności. Uzyskanie przychodów z udziału w spółce osobowej nie wyłącza zatem możliwości opodatkowania kartą podatkową".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny Pana stanowiska.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja odnosi się do treści zadanego pytania, nie dotyczy innych kwestii podanych w opisie sprawy.

Dodatkowo wskazać należy, że we własnym stanowisku powołał Pan nieaktualne brzmienie art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz art. 4 § 1 pkt 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych. Powyższe jednak nie ma wpływu na rozstrzygnięcie.

Końcowo zaznaczyć należy, że tutejszy Organ wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana oraz Pana stanowiskiem, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl