0113-KDIPT2-1.4011.863.2022.2.KD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.863.2022.2.KD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 14 grudnia 2022 r. (wpływ 14 grudnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: "Wnioskodawca" lub "Podatnik"). Niniejszy wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, tj. roku podatkowego 2021. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna. Wnioskodawca w 2021 r. rozliczał się w oparciu o podatek ryczałtowy zgodnie z ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakres wykonanych usług mieści się w grupie usług opisanych kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

W praktyce działalność polega na:

- prowadzeniu procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizie potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów biznesowych,

- przekładaniu wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywaniu założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzieleniu się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracy z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywaniu i utrzymaniu dokumentacji,

- procesowaniu (...) oraz (...).

Wszelkie wskazane powyżej zadania, które Wnioskodawca realizuje dotyczą usług związanych z doradztwem w zakresie informatyki. W wyniku świadczonych usług wskazać należy, że Wnioskodawca doradza w zakresie informatyki. Podsumowując, charakter tych usług jest ściśle ukierunkowany na doradztwo w zakresie informatyki. Wskazany wyżej zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług, których dotyczy wniosek pozostanie tożsamy.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (...) w piśmie z 29 kwietnia 2022 r. o znaku...1 poinformował Wnioskodawcę, że opisane we wniosku o interpretację podatkową czynności związane ze świadczeniem usług polegających na:

- prowadzeniu procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizie potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów biznesowych,

- przekładaniu wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywaniu założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzieleniu się wiedzą z (...) i (...) analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracy z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywaniu i utrzymaniu dokumentacji,

- procesowaniu (...) oraz (...),

mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki". Wnioskodawca nie uzyskał z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wnioskodawca podkreśla, że świadczone usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego PKWIU ex 62.02.10.0, nie są związane z oprogramowaniem PKWIU ex 62.01.1, nie są objęte grupowaniem " Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWIU 62.01.2), nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania PKWIU ex 62.02, nie są związane z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi PKWIU 62.03.1. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania. Natomiast działalność Wnioskodawcy GUS w wydanej opinii zaklasyfikował pod PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki". Wnioskodawca miał prawo do wybrania formy opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego, Wnioskodawca nie przekroczył dochodu 2 000 000 euro w roku poprzedzającym 2020 r. W przypadku działalności wykonywanej w 2021 r., zachowane zostały warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca nie ma innych źródeł przychodu, a zwłaszcza nie świadczy usług na rzecz spółki powiązanej osobowo, majątkowo ani nie jest wspólnikiem żadnej spółki w wymienionym zakresie. Działalność ma charakter usługowy zgodnie z art. 12 pkt 1-4 oraz pkt 6-8 ustawy o podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że kod PKWiU, jaki został nadany przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (...) w piśmie z 29 kwietnia 2022 r. o znaku...1 to PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki". Wnioskodawca nie posiada innego kodu nadanego przez organ do tego powołany. Co więcej Dyrektor KIS wydał decyzję: 0114-KDIP2-1.4011.522.2022.2.OK, w której wskazany został kod PKWiU analogiczny do nadanego Wnioskodawcy.

Ponadto zauważa Pan, że Organ interpretacyjny nie może uzależniać wydania interpretacji od wskazania przez wnioskodawcę symbolu PKWiU dla danej usługi. Potwierdza to jednoznacznie orzecznictwo sądów administracyjnych, przykładowo: wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Go 182/18; wyrok NSA z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 179/16.

Prowadzi Pan ewidencję przychodów wymaganą zgodnie z art. 15 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Prowadzenie procesu złożonej analizy biznesowo-systemowej polega na zrozumieniu, jak w panującej rzeczywistości, w danej organizacji lub jej części, używane są różnorakie narzędzia, w tym systemy informatyczne, celem wspierania procesów w niej zachodzących.

Analiza potrzeb biznesowych przede wszystkim polega na dogłębnym zrozumieniu:

- problemów występujących w danej organizacji lub jej części,

- korzyści wynikających z ich rozwiązania

- korzyści wynikających z wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu organizacji.

Modelowanie procesów biznesowych polega na przedstawieniu w usystematyzowany sposób w formie opisu i/lub obrazu aktualnej rzeczywistości i/lub jej kształtu w przyszłości. Zarówno w przypadku analizy potrzeb biznesowych, jak i modelowania procesów biznesowych ważnym jest uwzględnienie rozwiązań informatycznych wspierających i/lub mogących wspierać procesy biznesowe w zakresie systemów informatycznych.

Przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne polega na doradzaniu rozwiązań informatycznych i/lub ich elementów mogących realizować wymagania/potrzeby biznesowe.

Opracowywanie założeń do testów i odbioru oprogramowania polega na przygotowaniu wytycznych, zgodnie z którymi powinno zostać przetestowane/sprawdzone przez uprawnione do tego osoby, rozwiązanie informatyczne mające realizować konkretne wymagania/potrzeby biznesowe, przed ostatecznym odbiorem i rozpoczęciem użytkowania tegoż rozwiązania. Usługa ta nie dotyczy doradztwa w zakresie oprogramowania. Są to usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych.

Dzielenie się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania polega na przekazywaniu zdobytych doświadczeń i wiedzy z zakresu wiedzy o organizacji oraz wykorzystywanych w niej rozwiązań informatycznych wspierających procesy biznesowe. Dzielenie się wiedzą może przyjąć formę niesformalizowaną, tj. werbalną lub sformalizowaną, tj. przy wykorzystaniu wytworzonych modeli w formie opisu i/lub obrazu rzeczywistości panującej w organizacji w określonych ramach czasowych tj. przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Usługa ta nie dotyczy doradztwa w zakresie oprogramowania.

Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań polega na dzieleniu się wiedzą o organizacji, wykorzystywanych w niej rozwiązaniach informatycznych wspierających procesy biznesowych. Dzielenie się wiedzą może przyjąć formę niesformalizowaną, tj. werbalną lub sformalizowaną, tj. przy wykorzystaniu wytworzonych modeli w formie opisu i/lub obrazu rzeczywistości panującej w organizacji w określonych ramach czasowych, tj. przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Współpraca z dostawcami zewnętrznymi, co do zasady, jest analogiczna jak współpraca z osobami wewnątrz organizacji, którą opisano wyżej z tą różnicą, że nie wszystkie informacje związane z daną organizacją i/lub wykorzystywanymi w niej rozwiązania informatycznymi, nie zawsze mogą być przekazane dostawcy.

Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji polega na tworzeniu oraz aktualizacji opisu, rzeczywistości biznesowej panującej w organizacji, z uwzględnieniem wykorzystywanych w niej rozwiązań informatycznych, w formie ustrukturyzowanej, tj. obrazy/modele i/lub opisy słowne w odniesieniu do określonych ram czasowych, tj. przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Procesowanie (...) oraz (...) polega na doradzaniu/rekomendowaniu kolejności wykonywania czynności/zadań, których efektem jest wytworzenie rozwiązań biznesowych i/lub informatycznych, adresujących zidentyfikowane wcześniej potrzeby biznesowe.

Nie uzyskuje Pan innych przychodów podlegających opodatkowaniu.

Pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- prowadzenie procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizę potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów biznesowych,

- przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywanie założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzielenie się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracę z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywanie i utrzymanie dokumentacji,

- procesowanie (...) oraz (...),

wskazanych we wniosku, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Pana, przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- prowadzenie procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizę potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów biznesowych,

- przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywanie założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzielenie się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracę z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywanie i utrzymanie dokumentacji,

- procesowanie (...) oraz (...),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie. Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Na postawie art. 15 ust. 1 ustawy o ryczałcie, na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: "ewidencja przychodów"), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów. Cechą charakterystyczną formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015. W świetle art. 12 ust. 3 ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu. Artykuł 12 ust. 1 Ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie, stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu. Z właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), jest stawka 15%. Ponadto art. 12 ust. 1 pkt 2h przewiduje stawkę 15% w przypadku świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 15% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług obejmujących:

- prowadzenie procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizę potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów biznesowych,

- przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywanie założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzielenie się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracę z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywanie i utrzymanie dokumentacji,

- procesowanie (...) oraz (...),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym grupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego grupowania.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z działalności Wnioskodawcy obejmujących:

- prowadzenie procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizę potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów biznesowych,

- przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywanie założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzielenie się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracę z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywanie i utrzymanie dokumentacji,

- procesowanie (...) oraz (...),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" nie powinna znaleźć zastosowania 15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Ze względu na fakt, że ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących:

- prowadzenie procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizę potrzeb biznesowych i modelowaniu procesów biznesowych,

- przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywanie założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzielenie się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracę z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywanie i utrzymanie dokumentacji,

- procesowaniu (...) oraz (...),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym w 2021 r.:

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z kolei, wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl tego przepisu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 15% przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h;

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit.a.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym, jak wyjaśniono wyżej, klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.

świadczy Pan usługi informatyczne, sklasyfikowane w PKWiU jako 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki,

2.

świadczy Pan usługi w zakresie:

- prowadzenia procesu złożonej analizy biznesowo - systemowej,

- analizy potrzeb biznesowych i modelowania procesów biznesowych,

- przekładania wymagań biznesowych na wymagania techniczne,

- opracowywania założeń do testów i odbioru oprogramowania,

- dzielenia się wiedzą z (...) i (...), analitykami, architektami, konsultantami dziedzinowymi, testerami oprogramowania,

- współpracy z dostawcami zewnętrznymi w trakcie wdrożenia i utrzymania wdrożonych rozwiązań,

- przygotowywania i utrzymania dokumentacji,

- procesowania (...) oraz (...),

3.

opisane we wniosku usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego PKWIU ex 62.02.10.0, nie są związane z oprogramowaniem PKWIU ex 62.01.1, nie są objęte grupowaniem " Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWIU 62.01.2, nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania PKWIU ex 62.02, nie są związane z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi PKWIU 62.03.1.

4.

do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte

w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 5. w Pana przypadku zostaną zachowane warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej - usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02 - związanych z doradztwem w zakresie informatyki, stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w okresie zaistnienia stanu faktycznego.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU oraz przedstawionego opisu sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny

co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl