0113-KDIPT2-1.4011.844.2022.2.RK, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0113-KDIPT2-1.4011.844.2022.2.RK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.844.2022.2.RK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 3 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 listopada 2022 r. (wpływ 20 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 1 lipca 2016 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest między innymi działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki o kodzie PKD 62.02.Z oraz działalność związana z oprogramowaniem o kodzie PKD 62.01.Z.

Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Na podstawie umowy zawartej ze spółką prawa polskiego, świadczy Pan usługi w branży IT, gdzie jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego rozwoju produktu w sektorze IT (tworzenia gier) pod kątem technicznym i funkcjonalnym.

Do zakresu usług Pana należy: świadczenie usług informatycznych obejmujących ustalanie i komunikowanie strategii produktowej, projektowanie funkcjonalności rozwiązań technicznych, analiza trendów rynkowych i potrzeb użytkowników, interesariuszy biznesowych i możliwości technicznych, tworzenie, nadzorowanie i śledzenie zadań składających się na backlog produktu i jego priorytetyzacja oraz zarządzanie bieżącymi działaniami zespołów deweloperskich pod kątem technicznym.

W ramach wykonywanej umowy świadczy Pan następujące usługi:

- projektowanie funkcjonalności rozwiązań technologicznych;

- ustalanie strategii produktowej (tj. ustalanie z interesariuszami strategii funkcjonalnej produktu na rynku, planowanie aktualizacji i komunikowanie zainteresowanym stronom, wsparcie rozwoju produktu, doradztwo techniczne dla zespołów przedsprzedażowych, doradztwo techniczne w związku z zapytaniami ofertowymi, przygotowywanie analiz, przypadków użycia, tworzenia dokumentacji produktowej);

- koordynacja (komunikowanie strategii produktu, dostarczanie wymagań funkcjonalnych inżynierom, współpraca z interesariuszami w zakresie produktu);

- ustalanie strategii, map rozwoju i wymagań funkcjonalnych dla produktów;

- analiza trendów rynkowych i przygotowywanie rekomendacji usprawnień dla produktów;

- poszukiwanie, zrozumienie (analiza), a następnie pogodzenie potrzeb użytkowników, interesariuszy biznesowych i możliwości technicznych;

- prezentacja rozwiązań i rozmowy z właścicielami biznesowymi i menedżerami projektów na temat propozycji zmian i głównych funkcjonalności produktu;

- nadzór nad zebraniem, priorytetyzacją oraz opracowaniem wymagań od klientów dotyczących produktów i usług;

- nadzór techniczny nad produktem i wykonywanie...;

- nadzór nad backlogiem produktu;

- współpraca z członkami zespołu, innymi zespołami produktowymi oraz interesariuszami celem zapewnienia skutecznego funkcjonowania i jednolitości w ramach cyklu życia produktu;

- zarządzanie bieżącymi działaniami zespołów produktowych;

- przedstawianie interesariuszom ogólnych informacji na temat prowadzonych prac, doradztwo biznesowe oraz rekomendowanie zmian produktowych i funkcjonalnych w narzędziach.

Wszystkie powyższe usługi są usługami związanymi z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych i polegają na ustaleniu, zrozumieniu i rozwoju wizji produktu i przekazywaniu jej pozostałym członkom organizacji uczestniczącym w wytwarzaniu produktu oraz zapewnieniu technicznego nadzoru nad produktem.

Odpowiedzialny jest Pan za koordynację procesem developmentu i pełni rolę doradczą z zakresu rozwoju produktu oraz zarządczą polegającą na koordynacji prac, priorytetyzacją i zarządzaniu zespołami - w zakresie w jakim dotyczy to tworzenia, rozwijania i ulepszania produktu.

W tym celu dokonuje Pan również analizy wymagań biznesowych związanych z tworzeniem i rozwijaniem produktu oraz odpowiada za ostateczny kształt backlogu produktu.

Usługi świadczone przez Pana w 2022 r. będą związane przede wszystkim z:

- projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.11.0 - w zakresie w jakim świadczy Pan usługi: bieżącego zarządzania projektami, wdrożeniami i kooperacją pracy zespołów; związane z nadzorem technicznym (...) oraz merytorycznym nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów, prowadzenia komunikacji, wsparcie i nadzór zespołów projektowych; analizie wymagań i tworzeniu projektu funkcjonalności rozwiązań.

- pozyskiwaniem i przekazywaniem wiedzy o projekcie sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02.30 w zakresie w jakim pozyskuje Pan i przekazuje wiedzę o produkcie i prowadzi rekrutacje kandydatów do projektów, prowadzi dokumentację produktu i spotyka się z interesariuszami i zespołem developerskim.

Usługi te są skategoryzowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania - PKWiU ex 62.02 (nie projektuje Pan oprogramowania oraz nie rozwija oprogramowania technologii informatycznych - dalej: "Usługi").

Czynności, które wykonuje Pan nie dotyczą usług takich jak projektowanie, programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania, czy ulepszania.

Pan świadcząc usługi nie jest aktywnym programistą i nie świadczy też usług takich jak pisanie kodu źródłowego, a jedynie dokonuje weryfikacji poprawności kodu w ramach tzw.... wykonywanych w ramach swojej działalności nadzoru nad produktem, jego jakością oraz zespołem developerskim, które stanowią usługi wsparcia technicznego w IT skategoryzowanego pod PKWiU 62.02.30.0.

Świadczy Pan usługi jako niezależny kontraktor - nie jest Pan pracownikiem, przedstawicielem, współtwórcą, ani reprezentantem kontrahentów. Zawarta umowa nie narzuca w żadnym stopniu miejsca i czasu podejmowanych przez Pana działań. Rozliczenie odbywa się na zasadzie wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia. Jako wykonujący postanowienia umowy z kontrahentem ponosi Pan pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności oraz ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Prowadzi Pan w sposób rzetelny i zgodny z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencję przychodów.

Nie wyklucza Pan, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług pozostanie tożsamy i mieścić się będzie w klasyfikacji PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0.

W piśmie z 20 listopada 2022 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazał Pan, że prowadzona przez Pana działalność jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobowi Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 poz. 556).

Usługi świadczone przez Pana są sklasyfikowane pod kodami PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 i w tym zakresie prostuje Pan wniosek. Klasyfikacja 62.01.12.0 została wskazana omyłkowo i tak prosi Pan, aby ją traktować.

W ramach kodu 62.01.11.0 wykonuje Pan następujące usługi:

- bieżące zarządzanie projektami, wdrożeniami i kooperacją pracy zespołów;

- związane z nadzorem technicznym (...) oraz merytorycznym nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów;

- prowadzenie komunikacji, wsparcia i nadzoru zespołów projektowych;

- analizę wymagań i tworzenie projektu funkcjonalności rozwiązań,

a w ramach kodu 62.02.30.0 następujące:

- pozyskuje Pan i przekazuje wiedzę o produkcie i prowadzi rekrutacje kandydatów do projektów,

- prowadzi dokumentację produktu i spotyka się z interesariuszami i zespołem deweloperskim.

Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. a).

Świadczone przez Pana usługi nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanymi z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętymi grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanymi z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b).

Nie jest Pan wspólnikiem Spółki, dla której wykonuje usługi.

W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zamierza Pan skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie uzyskał Pan przychodów z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, ani nie uzyskał przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Nie będą miały miejsce wyłączenia z opodatkowania ryczałtem, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Złożył Pan w terminie oświadczenie o opodatkowaniu przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, które wykonuje Pan w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej "u.z.p.d."), osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d., przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d., użyte przez ustawodawcę określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

W związku z późn. zm. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które nastąpiły z początkiem 2021 r., m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które świadczy Pan, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 mogą zostać dopuszczone do ryczałtu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d., w brzmieniu od 1 stycznia 2022 r., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in. wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a.

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać, że symbole PKWiU opisujące usługi informatyczne zostały w większości wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Przepis ten przewiduje dla wskazanych w nim symboli PKWiU - w pokrywających się z symbolami, które Pan przypisuje usługom, stawkę 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca postanowił umieścić znak "ex".

Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d., ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% podlegają wyłącznie przychody ze świadczeń usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W związku z powyższym, należy uznać, że wykonywane przez Pana usługi objęte grupowaniem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 - nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, a w szczególności usługami wymienionymi w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b u.z.p.d.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU 2015 (Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.), wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Jak wynika ze stanu faktycznego, usługi świadczone przez Pana nie spełniają wskazanej definicji i nie są usługami związanymi z oprogramowaniem.

Usługi, które świadczy Pan, to Pana zdaniem usługi wskazane w PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0.

Czynności, które wykonuje Pan nie dotyczą usług projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania, czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania.

Warto jeszcze podkreślić, że mając na uwadze stan faktyczny i stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego nie wykonuje Pan jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem, a mianowicie nie są to czynności takie jak: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia, rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Wobec powyższych konkluzji - usługi świadczone przez Pana nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, ani też usługami związanymi z oprogramowaniem, ani też innymi usługami, które określone są jako usługi, które podlegają opodatkowaniu stawką 12% i są określone w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Mając więc powyższą analizę przepisów oraz zakresu usług świadczonych przez Pana należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Pana sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona),

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona),

e)

(uchylona);

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony).

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z opisu sprawy wynika, że usługi świadczone przez Pana są sklasyfikowane pod kodami PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0.

W ramach kodu 62.01.11.0 wykonuje Pan następujące usługi:

- bieżące zarządzanie projektami, wdrożeniami i kooperacją pracy zespołów;

- związane z nadzorem technicznym (Codę Reviews) oraz merytorycznym nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów;

- prowadzenie komunikacji, wsparcia i nadzoru zespołów projektowych;

- analizę wymagań i tworzenie projektu funkcjonalności rozwiązań,

a w ramach kodu 62.02.30.0 następujące:

- pozyskuje Pan i przekazuje wiedzę o produkcie i prowadzi rekrutacje kandydatów do projektów,

- prowadzi dokumentację produktu i spotyka się z interesariuszami i zespołem deweloperskim.

Wskazał Pan też, że świadczone usługi nie są związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) i z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Mając na uwadze opis sprawy i powyższe przepisy prawne wskazać należy, że przychód z usług wskazanych w stanie faktycznym, które wykonuje Pan w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 może zostać opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że gdyby jednak wykonywane przez Pana usługi były usługami wymienionymi w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w szczególności były związane z oprogramowaniem, bądź z doradztwem w zakresie oprogramowania) wówczas - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ww. ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl