0113-KDIPT2-1.4011.798.2022.2.MGR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.798.2022.2.MGR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 20 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zakwalifikowania do przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej otrzymywanych należności na pokrycie kosztów przesyłki. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 listopada 2022 r. (wpływ 6 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Od wielu lat prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to sprzedaż detaliczna w sklepie stacjonarnym różnych artykułów oraz sprzedaż detaliczna innych artykułów spożywczych, tj. suplementów diety wysyłkowo przez Internet (PKD 47.91.Z). Pana zapytanie dotyczy sprzedaży wysyłkowej przez Internet, czyli tylko suplementów diety. Jako że jest Pan opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie może Pan odliczyć sobie kosztów wysyłki produktów, które to nie są dla Pana żadnym przychodem, ponieważ zarabia na tym firma kurierska, a Pan odprowadza od tego podatek (np.: sprzedał Pan produkt za 10 zł + 15 zł przesyłka, razem było 25 zł wpływu na konto i od tej kwoty odprowadza Pan podatek - ryczałt). Sądzi Pan, że powinien odprowadzać podatek od kwoty 10 zł realnie będącej dla Pana przychodem; 15 zł jest realnie przychodem firmy kurierskiej.

W związku z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0113-KDIPT2-1.4011.108.2020.4.MD ma Pan zamiar umieścić w regulaminie sklepu, jak i w formularzu zamówieniowym informację dla klienta, na którą zgadzając się wyraża zgodę, że: "Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Kupującego, jako opłata za transport jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe. Każdy kupujący w celu sfinansowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu".

Ma Pan zawartą umowę z firmą kurierską, co w kontekście pełnomocnictwa udzielanego przez klienta przy zakupie oznacza, że umowa jest zawarta de facto na rzecz kupującego. W celu usprawnienia procesu sprzedaży korzysta Pan ze stałej umowy z firmą kurierską, zamiast zawierać umowy każdorazowo po dokonanej transakcji. W związku z tym, w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących faktycznie poniesione koszty wysyłki towarów, nie powstanie u Pana przychód podatkowy (dotyczy tylko kosztów wysyłki poniesionych przez klienta).

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazał Pan, że działalność gospodarczą prowadzi od 2006 r., jest Pan zwolniony z VAT - nie przekroczył Pan nigdy obrotu 200 tys. Zł rocznie. Prowadzi Pan ewidencję przychodów (ryczałt), VAT - ewidencję uproszczoną sprzedaży, dowód wewnętrzny, wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, raporty dobowe z kasy fiskalnej.

Informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formularzu zamówieniowym oraz regulaminie sklepu na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów zamierza Pan umieścić po otrzymaniu interpretacji indywidualnej. Obecnie odprowadza Pan podatek od całości, czyli od kwot otrzymanych za towar i przesyłkę. Wszystkie paczki wysyła Pan tej samej wielkości i wadze do 0,5 kg i jest to opłata stała. Różnica występuje jedynie przy sposobie dostarczenia paczki w zależności, czy paczkę dostarcza kurier, czy klient odbiera sam w sklepie, o czym klient jest informowany w momencie wyświetlenia ceny produktu i kosztu wysyłki. Z tytułu wysyłki nie ma Pan żadnych korzyści, kwoty wysyłki pokrywają się z kwotą kosztów, jakie ponosi kupujący za wysyłkę. Klienci dokonują zapłaty za towar i przesyłkę w momencie odbioru paczki. Są to paczki tzw. pobraniowe. Pieniądze (za towar i przesyłkę) trafiają na konto firmy kurierskiej, a ta po kilku dniach przelewa całość na Pana konto. Firma kurierska pobiera opłatę za dostarczenie paczki z góry, tj. w momencie zamówienia przez Pana kuriera po odbiór paczki. Za zakupione artykuły klient dokonuje opłaty za towar i za przesyłkę towaru (jest to jedna łączona kwota). W chwili obecnej nie uzyskuje Pan dochodów podlegających opodatkowaniu z żadnych innych źródeł.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy w przedstawionych we wniosku okolicznościach i rozwiązaniach niezaliczanie kosztów przesyłki do przychodu jest prawidłowe (czyli nie zwiększają one podstawy opodatkowania)?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Pana zdaniem, w przedstawionych we wniosku okolicznościach i rozwiązaniach poniesione przez sprzedającego koszty przesyłki nie powinny być zaliczone jako przychód podlegający opodatkowaniu i nie powinny zwiększać podstawy opodatkowania.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą,

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww ustawy:

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jednakże, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy:

Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Oceniając skutki podatkowe opisanego we wniosku zdarzenia należy mieć na uwadze przepisy art. 95 do art. 109 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W myśl natomiast art. 95 § 2 ustawy - Kodeks cywilny:

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący automatycznie udziela Panu (sprzedającemu) pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących rzeczywiście poniesione koszty wysyłki towarów - nie powstanie u Pana przychód podatkowy w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, zobowiązany jest Pan do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towaru na rzecz firmy realizującej odpłatną dostawę zamówionych towarów. Należy jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji ww. kwot otrzymanych od nabywcy towarów jest Pana działanie w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa udzielonego m.in. w sposób wskazany w treści wniosku.

Wobec powyższego, Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że ewentualna nadwyżka środków pieniężnych pozostała po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów będzie stanowić dla Pana przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji indywidualnej, zaznaczamy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i tylko do niej ma zastosowanie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl