0113-KDIPT2-1.4011.777.2023.2.AP - Ulga na zabytki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.777.2023.2.AP Ulga na zabytki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 października 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 19 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na zabytki.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Aktem notarialnym z 13 lutego 2020 r. wspólnie z mężem dokonała Pani zakupu nieruchomości zabudowanych budynkiem willowym figurującym w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, dwoma budynkami magazynowymi i budowlanymi (śmietnik, mury oporowe, ogrodzenia trwałe, mała architektura), zbiornikiem ujęcia wody i zbiornikiem wyrównawczym, murami oporowymi, stanowiącymi część założenia dawnej..., wpisanymi do rejestru zabytków - nr rejestru..., położonych w mieście..., przy ulicy... wraz z działkami o powierzchni... ha, za kwotę 650 000 zł (łącznie). Budynek willowy o powierzchni użytkowej... m2 pochodzi z (...) i po zakupie wymagał kapitalnego remontu, gdyż był nieużytkowany przez wiele lat.

Pismem z 3 września 2020 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię na przebudowę tej willi, z zastrzeżeniem, że bryła budynku ma być zachowana z zewnątrz w obecnych proporcjach, kolorystyce oraz materiale wykonania, elewacje budynku winny być też w obecnym wystroju. Remont elewacji winien być prowadzony pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.

Wszystkie zabudowania zgodnie z zatwierdzonym projektem zostały przebudowane - budynek A na gospodarczy, budynek B na usługowy, biura, gabinety lekarskie, lokal gastronomiczny, budynek C na budynek garażowo-gospodarczy. Cała nieruchomość była remontowana zgodnie z projektem i zaleceniami konserwatora zabytku. Willa - budynek B został oddany do użytku w 2022 r. i jako majątek prywatny jest wynajęty na cele działalności gospodarczej - działalność lecznicza.

Zakup nieruchomości został sfinansowany przez Panią i Pani męża, nie otrzymała Pani z mężem żadnej refundacji, dotacji na zakup. Od 2022 r. jest Pani opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mąż nie odliczył tego wydatku związanego z zakupem nieruchomości, odliczył tylko wydatki związane z remontem.

Pytanie

Czy zakup tej nieruchomości w 2020 r. może Pani odliczyć od swojego przychodu za 2022 r. w kwocie 500 000 zł?

Pani stanowisko w sprawie

Może Pani ten wydatek 650 000 zł odliczyć od przychodu w 2022 r. w wysokości maksymalnej 500 000 zł, gdyż nieruchomość została oddana do użytku po remoncie w 2022 r. i może Pani złożyć korektę zeznania podatkowego.

Kwota 650 000 zł dotyczy bowiem całej nieruchomości, a poszczególne składniki obsługują budynek willowy wpisany do rejestru zabytków, jak również mury oporowe stanowiące dawną (...), wpisane są do rejestru.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

1 stycznia 2022 r. ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.) został dodany art. 26hb do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki:

1)

poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;

2)

poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;

3)

na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

W myśl art. 26hb ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie dokonywania odliczenia podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, o której mowa w tym przepisie.

Stosownie do art. 26hb ust. 3 pkt 3 ww. ustawy:

Za datę poniesienia wydatków z tytułów określonych w ust. 1 pkt 3 uznaje się dzień nabycia własności.

Zgodnie natomiast z art. 26hb ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Stosownie do art. 26hb ust. 7 pkt 2 cyt. ustawy:

Odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy na rzecz nabytego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki określone w ust. 1 pkt 2.

W myśl art. 26hb ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 26hb ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej:

1)

zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

2)

zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej;

3)

wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;

4)

zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Stosownie natomiast do art. 26hb ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Przy czym, jak stanowi art. 26hb ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ust. 1-11 jest mowa o:

1)

powierzchni użytkowej - oznacza to powierzchnię, o której mowa w art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043);

2)

pracach konserwatorskich - oznacza to prace konserwatorskie w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)

pracach restauratorskich - oznacza to prace restauratorskie w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)

robotach budowlanych - oznacza to roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5)

zabytku nieruchomym - oznacza to zabytek nieruchomy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c)-e) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ulga jest skierowana do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto, z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:

* wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,

* prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków,

* odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.

Z opisu sprawy wynika, że aktem notarialnym z 13 lutego 2020 r. wspólnie z mężem dokonała Pani zakupu nieruchomości zabudowanych budynkiem willowym figurującym w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, dwoma budynkami magazynowymi i budowlanymi, wpisanymi do rejestru zabytków, wraz z działkami o powierzchni... ha, za kwotę 650 000 zł (łącznie). Budynek willowy o powierzchni użytkowej... m2 pochodzi z okresu międzywojennego i po zakupie wymagał kapitalnego remontu, gdyż był nieużytkowany przez wiele lat. Pismem z 3 września 2020 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię na przebudowę tej willi, z zastrzeżeniem, że bryła budynku ma być zachowana z zewnątrz w obecnych proporcjach, kolorystyce oraz materiale wykonania, elewacje budynku winne być też w obecnym wystroju. Remont elewacji winien być prowadzony pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki. Zabudowania wszystkie zgodnie z zatwierdzonym projektem zostały przebudowane budynek A na gospodarczy, budynek B na usługowy, biura, gabinety lekarskie, lokal gastronomiczny, budynek C na budynek garażowo-gospodarczy. Cała nieruchomość była remontowana zgodnie z projektem i zaleceniami konserwatora zabytku. Willa - budynek B został oddany do użytku w 2022 r. i jako majątek prywatny jest wynajęty na cele działalności gospodarczej - działalność lecznicza. Zakup nieruchomości został sfinansowany przez Panią i Pani męża, nie otrzymała Pani z mężem żadnej refundacji, dotacji na zakup. Od 2022 r. jest Pani opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mąż nie odliczył tego wydatku związanego z zakupem nieruchomości, odliczył tylko wydatki związane z remontem.

W odniesieniu do powyższego wskazać należy, że odliczenie wydatków z tytułu ww. ulgi na zabytki dotyczy wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro poniosła Pani wydatek na nabycie wskazanej we wniosku nieruchomości 13 lutego 2020 r., to nie będzie mogła Pani skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26hb ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, nie może Pani odliczyć od swojego przychodu za 2022 r. wydatku na zakup przedmiotowej nieruchomości w 2020 r. w wysokości 500 000 zł.

W konsekwencji powyższego, Pani stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez Panią jako jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego współwłaściciela, tj. dla Pani męża.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl