0113-KDIPT2-1.4011.760.2020.1.DJD - IP Box - przesłanki 5% stawki PIT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.760.2020.1.DJD IP Box - przesłanki 5% stawki PIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2020 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 23 września 2020 r.; identyfikator poświadczenia przedłożenia ePUAP-...) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2020 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od dnia x kwietnia 2016 r. prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz jest polskim rezydentem podatkowym - posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz rozlicza podatek dochodowy według 19% stawki liniowej. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług programistycznych dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, dalej: "Zleceniodawca", która jest właścicielem rozwijanej aplikacji wytworzonej w oparciu o kody informatyczne. Działalność Wnioskodawcy w zakresie tworzenia innowacyjnych kodów informatycznych ma charakter ciągły i zorganizowany od 1 stycznia 2019 r. i od tej daty osiąga dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Każdy realizowany przez Wnioskodawcę projekt ma za zadanie wykorzystać istniejącą wiedzę do tworzenia nowych rozwiązań w postaci innowacyjnych kodów tworzących aplikację, czyli współtworzy oprogramowanie - aplikację, której samodzielnie nie wytworzył. Na podstawie opisu określa koszt pracy i technologie wymagane do rozwijania aplikacji. Wnioskodawca świadczy usługi programistyczne na rzecz Spółki, a uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są przychodami z tytułu autorskiego prawa do programu komputerowego zgodnie z art. 30ca pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest uwzględniony w cenie sprzedaży produktu. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie opisanych we wniosku czynności, jak również ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Działalność Wnioskodawcy w zakresie tworzenia innowacyjnych kodów informatycznych ma charakter ciągły i zorganizowany. Jest działalnością twórczą obejmującą prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej, lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących, czyli nowatorskie kody informatyczne przeznaczone do określonej aplikacji jako całości. Tworzone są więc nowe kody w formie oprogramowania komputerowego, algorytmy w językach oprogramowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej. Każdy realizowany przez Wnioskodawcę projekt ma za zadanie wykorzystać istniejącą wiedzę do tworzenia nowych rozwiązań w postaci innowacyjnych kodów tworzących witrynę internetową. Działalność Wnioskodawcy polega na dostarczaniu oprogramowania komputerowego, realizującego cele biznesowe określone przez Zleceniodawcę poprzez wytwarzanie kodu źródłowego innowacyjnych funkcjonalności, które Zleceniodawca wykorzystuje w ramach swojej nowoczesnej aplikacji internetowej -.....

Wnioskodawca określa czas, koszty oraz technologie niezbędne do wykonania zamówionego oprogramowania. Dzięki tworzonym przez Wnioskodawcę funkcjonalnościom Zleceniodawca dostarcza swoim klientom zaawansowany system umożliwiający tworzenie nowoczesnych kampanii reklamowych, szczegółowe badanie ich efektywności oraz wysoki poziom personalizacji zapewniający lepsze dotarcie do klientów. Opisywana działalność ma charakter ciągły i zorganizowany.

Przedmiotem zlecenia jest tworzenie kodów informatycznych w określonych blokach tematycznych (baza, test, implementacja), na bazie których powstał innowacyjny system do samodzielnego tworzenia stron internetowych, w wersji na komputer, telefon, czy też wersja AMP, którą można:

* skonfigurować do zbierania "lead-ów", tj. danych potencjalnego klienta;

* zbierać informacje do "newsletter-ów" - projektować oraz tworzyć kolejne wersje strony wraz z zespołem;

* opublikować na dowolnej własnej domenie.

Stronę internetową można budować używając narzędzi z poziomu edytora. Klient może dodawać dowolne elementy do swojego projektu, takie jak: przyciski, zdjęcia, formularze, linie, prostokąty, itp. Wygląd każdego elementu można w dowolny sposób modyfikować. Wszystkie elementy dodawane są do bloków, z których strona jest zbudowana. Klient może dowolnie zapisywać wcześniej przygotowane bloki i powielać je na tej, czy innej stronie, którą tworzy samodzielnie za pomocą ww. aplikacji. Dodatkowo, docelowo strona automatycznie staje się wersją mobilną. Po zakończonej pracy projekt może być skonfigurowany do zbierania "lead-ów", tj. danych potencjalnego klienta, może być opublikowana na własnej domenie internetowej, czy też połączona z innymi systemami marketingowymi, np.: (... do zarządzania newsletter-ami). Zlecenie zostało stworzone po ówczesnym otrzymaniu wstępnej specyfikacji, która została poddana przez Wnioskodawcę dogłębnej analizie i badaniom. Następnie została utworzona aplikacja opierająca się na rozwiązaniom chmurowym... i używająca narzędzi wyboru Wnioskodawcy do bardzo szybkiego tworzenia rozbudowanych aplikacji, korzystających z bazy danych w czasie rzeczywistym.

W procesie wytwarzania oprogramowania Wnioskodawca otrzymuje od Zleceniodawcy wymagania oraz specyfikację. Na tej podstawie Wnioskodawca dokonuje analizy problemu, stopnia jego skomplikowania oraz sprawdza dostępność i możliwości nowoczesnych technologii, które umożliwią przygotowanie prototypu rozwiązania. Po upewnieniu się, że przygotowanie funkcjonalności jest gotowe, Wnioskodawca przekazuje Zleceniodawcy spostrzeżenia oraz informacje o wybranych we własnym zakresie technologiach. W procesie produkcji Wnioskodawca dba o stworzenie wysokiej jakości kodów źródłowych, które zapewnią bezawaryjne i szybkie działanie funkcjonalności, umożliwią jej testowanie (ręczne, jak i automatyczne) oraz łatwe wdrożenie do środowiska produkcyjnego (dostępność na ostatecznych użytkowników).Wnioskodawca tworzy prototyp (czyli najmniejszą działającą wersję rozwiązania) lub kilka, używając ww. technologii, a rezultatem jest wybranie najbardziej optymalnego kodu, tj. takiego, który w możliwie krótkim czasie Wnioskodawca jest w stanie wyprodukować, i który spełnia wymagania zlecenia.

Kryteriami wyboru mogą być:

* poprawność kodu, tj. czy kod jest zgodny ze standardami, przeszedł automatyczny oraz manualny audyt jakości,

* szybkość wykonywania kodu, zarówno zapytań do bazy, jak i płynność interakcji użytkownika z komponentem,

* szybkość wyprodukowania kodu, tj. w jaki czasie Wykonawca jest w stanie przedstawić rezultat.

Technologie wykorzystywane prze Wnioskodawcę:

* Frameworki frontendowe: A... - język Javascript, R... - język Javascript;

* Frameworki backendowe: N.., język Javascript/Nodejs, E..., język Javascript/Nodejs, G..., język Javascript/Nodejs;

* Bazy danych: (...)

* Rozwiązania chmurowe, które były użyte w projektach: (...);

* Serwisy zewnętrzne, których API było wykorzystywane: (...).

Wynikiem zlecenia jest nowa lub poprawiona funkcjonalność, np. edytor styli elementów w aplikacji... (aplikacja do edycji stron) w systemie.... Polega to na modyfikacji wizualnej elementów na stronie, np. przycisków - używając języka opisowego.... Są to kody, które według języka branży Wnioskodawcy łącznie stanowią innowacyjny produkt - program działający w środowisku chmurowym, który po procesie implementacji i przekazania jest zarządzany samodzielnie przez Zleceniodawcę, proces implementacji Wnioskodawca tworzy w pełni funkcjonalny kod używając wymienionych wcześniej technologii w oparciu o wybrany model działania - prototyp.

Implementacja polega na:

* tworzeniu struktury w istniejącej lub nowej bazie danych,

* połączeniu z bazą i przekazaniu danych do strony,

* obsłudze pobranych danych oraz graficznej prezentacji bloków na oknie z listą bloków,

* możliwości interakcji użytkownika ze stroną, tj. dodaje możliwość wybrania miejsca dodania oraz usunięcia bloku, jak i wybór określonego bloku,

* możliwości reorganizacji bloków, używając myszki komputerowej,

* dodawaniu testów do wyprodukowanego kodu, tj. kodu, który testuje poprawność wykonywania,

* manualnym testowaniu rozwiązania,

* uruchamianiu narzędzie W... do minifikacji, obfuskacji oraz optymalizacji kodu,

* utworzeniu repozytorium kodu w serwisie... zarządzanym przez... i udostępnionego na czas trwania prac,

* przesyłaniu kodu do systemu kontroli wersji (ww....).

Proces testowania przez Wnioskodawcę ma następujący zakres:

* testowanie kodu produktu na środowisku deweloperskim (komputer lub środowisko chmurowe, którym zarządza Wnioskodawca, często udostępnione przez klienta, aczkolwiek niekoniecznie),

* po wysłaniu kodu na środowisko produkcyjne (aplikacja z publicznym dostępem), ostateczne testy potwierdzające poprawność wykonywania kodu, zgodnie z oczekiwaniami w specyfikacji. Proces przekazania składa się z kroków, jak poniżej (przez Wnioskodawcę, jeśli nie zaznaczone inaczej),

* wysłanie gotowego i przetestowanego kodu do repozytorium klienta,

* sprawdzenie poprawności działania przez testera zleconego przez klienta,

* uruchomienie procesu CI/CD, który wysyła kod na środowisko produkcyjne lub do systemów produkcyjnych, takich jak: bazy danych lub bezserwerowe funkcje chmurowe,

* testowanie poprawnego działania kodu produktu bezpośrednio na środowisku produkcyjnym (jeśli jest to możliwe),

* przeprowadzenie retrospekcji/odbioru z udziałem przedstawicieli klienta, z ostatecznym przekazaniem praw autorskich do wykonanego zlecenia.

Administratorem i właścicielem kodu znajdującego się we wspomnianym repozytorium jest Zleceniodawca.

Mając na uwadze opisany proces przekazania kodu źródłowego i tworzenie go przez Wnioskodawcę na podstawie wiedzy uzyskanej podczas kierunkowej edukacji technicznej, ciągłego poszerzania swoich kompetencji, udział w kursach, konferencjach, źródłach pisanych (branżowe publikacje, Internet) oraz własne badania (porównywanie skuteczności technologii, poprzez przygotowywanie różnych prototypów i badanie ich efektywności) stwierdzić należy, że jest on przejawem twórczej działalności Wnioskodawcy oraz posiada indywidualny i oryginalny charakter.

W ramach umowy zawartej ze Zleceniodawcą Wnioskodawca tworzy wyłącznie nowe lub ulepszone, niewystępujące wcześniej utwory, procesy lub usługi w pełni objęte prawami własności intelektualnej. Zleceniodawca z chwilą wypłaty wynagrodzenia zyskuje wszystkie prawa do wytworzonych utworów, a Wnioskodawca je traci. Wynagrodzenie, jakie Wnioskodawca dostaje od Zleceniodawcy, stanowi zatem w istocie zapłatę za przeniesienie praw autorskich do napisanych przez Niego utworów. Sprzedaż tych praw następuje w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz dodatkową dokumentację zgodną z art. 30cb ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w programie... w postaci zestawienia przychodów i kosztów dotyczących działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie, gdzie Wnioskodawca wskazał, że świadczone usługi w zakresie wytwarzania kodów informatycznych stanowiących składowe innowacyjnego oprogramowania, jako kwalifikowane prawo IP podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są kwalifikowane jako badawczo-rozwojowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30cb ww. ustawy, Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2019 r. prowadzi wyodrębnioną ewidencję dotyczącą prowadzonych prac nad prawami objętymi preferencyjnym rozliczeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwalifikowane dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej sytuacji gospodarczej Wnioskodawca może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego działalność jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

Według Wnioskodawcy, świadczone usługi w zakresie wytwarzania kodów informatycznych stanowiących składowe innowacyjnego oprogramowania, jako kwalifikowane prawo IP podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są kwalifikowane jako badawczo-rozwojowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i spełniają wymóg art. 30ca ust. 2 pkt 8 ww. ustawy. Zgodnie z art. 30cb ww. ustawy, Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2019 r. prowadzi wyodrębnioną ewidencję dotyczącą prowadzonych prac nad prawami objętymi preferencyjnym rozliczeniem. Na tej podstawie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej może zastosować stawkę 5% podatku dochodowego od osób fizycznych od podstawy opodatkowania jako dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej od dnia 1 stycznia 2019 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Definicje badań naukowych i prac rozwojowych zostały zawarte w art. 5a pkt 39 i 40 powoływanej ustawy.

I tak, w myśl art. 5a pkt 39 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych-oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP Box, Innovation Box).

W uzasadnieniu do projektu powyższej ustawy, wskazano, że "proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy, czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

(...) Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus.

(...) Podatnik, który będzie chciał skorzystać z projektowanej preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw IP powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac."

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 ww. ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji (art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast według art. 30cb ust. 3 ww. ustawy, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Wskazać także należy, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy, czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa. Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Jak wynika ze wskazanych regulacji, podatnicy, którzy opodatkowują dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Należy jednak podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenia efektów prac badawczo-rozwojowych.

Jednocześnie wskazać należy, że autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, nie podlegają ochronie.

Zaznaczenia wymaga w tym miejscu, że z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53) oraz że nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości (art. 41 ust. 3).

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że od dnia x kwietnia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług programistycznych. W ramach umowy z polską Spółką Wnioskodawca tworzy innowacyjne kody oprogramowania, stanowiące prace rozwojowe. Głównym celem Jego działalności jest tworzenie kodów źródłowych w określonych blokach tematycznych (baza, test, implementacja) na bazie których powstał innowacyjny system do samodzielnego tworzenia stron internetowych, w wersji na komputer, telefon, czy też wersja AMP. Tworzone przez Wnioskodawcę funkcjonalności dostarczają klientom Zleceniodawcy zaawansowany system umożliwiający tworzenie nowoczesnych kampanii reklamowych, szczegółowe badanie ich efektywności oraz wysoki poziom personalizacji zapewniający lepsze dotarcie do klientów. Wnioskodawca określa czas, koszty i technologie niezbędne do wykonania zamówionego oprogramowania. Działalność Wnioskodawcy w zakresie tworzenia innowacyjnych kodów informatycznych ma charakter ciągły i zorganizowany. Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Tworzone są nowe kody, algorytmy w językach oprogramowania i powstają nowe prawa własności intelektualnej, podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach prowadzonej przez Niego działalności badawczo-rozwojowe zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca tworzy wyłącznie utwory objęte prawami własności intelektualnej, które z chwilą zapłaty wynagrodzenia przenoszone są Zleceniodawcę. Wynagrodzenie, to stanowi zapłatę za przeniesienie praw autorskich do napisanych przez Niego utworów. Uzyskiwane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są przychodami z tytułu autorskiego prawa do programu komputerowego. Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest uwzględniony w cenie sprzedaży produktu. Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz dodatkową ewidencję, zgodną z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w programie... w postaci zestawienia przychodów i kosztów dotyczących działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy, dotyczącą prowadzonych prac nad prawami objętymi preferencyjnym rozliczeniem od dnia 1 stycznia 2019 r.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że kwalifikowane prawo własności intelektualnej to prawo własności spełniające łącznie trzy warunki:

* zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

* należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

* podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu przenoszenia autorskich praw do tworzonych programów komputerowych (kodów źródłowych), które stanowią utwór prawnie chronione, wytwarzany w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikują się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, Wnioskodawca może zastosować stawkę 5% do dochodów (strat) uzyskiwanych ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa we wniosku, przy spełnieniu warunków formalnych dotyczących prowadzenia odrębnej ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów.

Ponieważ Wnioskodawca od 1 stycznia 2019 r. prowadzi odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w stosunku do dochodów uzyskanych od momentu zaprowadzenia odrębnej ewidencji może stosować stawkę, o której mowa wyżej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Tutejszy Organ zaznacza, że samodzielne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie było przedmiotem interpretacji, bowiem okoliczność ta stanowiła element stanu faktycznego.

Końcowo zaznaczyć należy, że tutejszy Organ wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n ww. ustawy, nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl